National Repository of Grey Literature 29,798 records found  previous11 - 20nextend  jump to record: Search took 0.79 seconds. 

Access to Information and Access to Justice in Environmental Matters in the Republic of Irealand and the Czech Republic
Vítková, Martina ; Stejskal, Vojtěch (advisor) ; Sobotka, Michal (referee)
This diploma thesis deals with access to environmental information and access to justice in environmental matters introduced by Aarhus Convention in the specific conditions of Czech Republic and Ireland. These rights are considered to be very important tools for environmental protection. At a time when people threaten their own existence by negative interference with the environment it is necessary that effective means for its protection exist. These means are access to environmental information and access to justice in environmental matters, which together can be called as environmental procedural rights. The first chapter of this thesis presents the sources of environmental procedural law and observes the development of law at international, European and national level. The most important international document in this field is the Aarhus Convention that was adopted in 1998 by most of the European countries and that provides for access to environmental information, access to justice and public participation in environmental decision-making. This convention has largely affected the law of the European Union, where several directives has been adopted, including most importantly the Directive 2003/4/EC on access to environmental information and the Directive 2003/35/EC on public participation in...

Introduction to bio art
Šperanda, Nina ; SILVERIO, Robert (advisor) ; JANOŠČÍK, Václav (referee)
Bio art is a contemporary art practice that works with living organisms (except humans) or is created in cooperation with living organisms. It is relatively new art movement that is rooted deeply inside the history of evolution, domestication of animals and plants, technological discoveries, their development and science. Never before was art questioning its ethics and aesthetics in such profound, molecular and sub-molecular way. In this work I will consider the historical influences and conditions that led to current developments in the field. I will also try to explain the problematics of defining what bio art is and try to clarify the associated terminology. Most relevant and ground breaking works in the field will be mentioned as some new recent developments. Aesthetics of bio art is also an important subject often set aside by the ado around ethics of it. It is an extremely important subject to be considered when talking about bio art and I will try to sketch out a brief outline of it with references to philosophy and contemporary bio art theory.

Evaluation of the effectiveness of teaching vocational subjects depending on physical activity before schooling.
Janošíková, Martina ; Hanušová, Marie (advisor)
The period of transition to secondary school brings substantial changes in the requirements for study obligations, autonomy, communication, expression, or separated from their families in the form of staying at the dormitory. Students enrolled in sport centers, in addition to these changes, still struggling with the responsibilities associated with sport. Because they are students first through fourth grades of secondary schools and secondary vocational schools, an age when image self-I am, what I believe in, arises in interactions with the outside world and their own experience, plays a very important role to influence the environment, educators, teachers and trainers, with which students spend most of their time in practice. This study looks at students comprehensively in terms of personal development as a multifactorial biopsychosocial unit, in terms of cognitive and motivational processes, states and properties from the perspective of social psychology dealing with the interactions, relationships and communication, psychology of individuals within the social group and its importance for the development of the individual . It monitors conditions and educational outcomes in terms of educational psychology, dealing with forming properties, opinions, attitudes and value orientation from the perspective of educational psychology.

Influence of meadow management on the migration behavior of selected species of butterflies
Bubová, Terezie ; Langrová, Iva (advisor) ; Farkač, Jan (referee)
Migrations are the key process and one of the basic biological features, which allow survival of endangered species in fragmented landscape. In the last decades, agriculture intensification, industry and urbanization caused that number of natural butterfly habitats has significantly decreased. The localities originally suitable for butterflies are currnetly converted to farmland or building plots. This PhD thesis aimed to find a compromise solution of meadow management, which should allow a commercial use and concurrently do not jeopardize the continued existence of endangered or threatened species. The main idea of this study was in the intentional emigration causing in the middle of flight period, which should lead into resettlement of the population to another (potentially more suitable) locality. Possibility of aimed manipulation with butterfly emigrations would be considered as a major breakthrough in their protection. The investigated species Phengaris nausithous (Bergsträsser, 1779) and Phengaris teleius (Bergsträsser, 1779) are both considered to be flagship species for protection of European butterflies at open meadows. This study is based on research, which was carried out in 2013-2015 at 17 patch in localities Dolní Labe, Czech Republic. In above mentioned years, one selected meadow was mowed in the middle of flight season and the emigrations were then monitored using mark-release-recapture method. Results of population and migration characteristics were calculated in MARK 8.1 software. Subsequently, the effect of mowing on emigration (comparison of emigrations from the meadow before and after mowing) was evaluated using Statistica 13. The hypotheses of this study were based on the assumption, that the loss of resources after well-timed mowing should increase the activity of adult butterflies. During the monitoring, number of emigrations was increased only in flight season 2015. Unfortunately, the statistical evaluation did not show significant effect of mowing on migrations. On the other hand, the hypothesis dealing with colonization of nearest meadows was confirmed. Effect of intentional emigration caused by management interventions was unfortunately not proved. However, we found out, that even though the population at one mowed meadow decreased clearly, the metapopulation size at the locality remained more or less stable. At investigated (mowed) meadow, there was observed a sharp decline of P. nausithous abundance. On the other hand, P. teleius population was only slightly reduced. It is therefore conceivable, that P. teleius are not as susceptible to innapropriate term of mowing. The results obtained in our research conclusively displayed no possible positive effect of mowing in the middle of flight season and a necessity of suitable management maintenance at localities inhabited by Phengaris butterflies.

Noise, Transport and Structural Properties of High Energy Radiation Detectors Based on CdTe
Šik, Ondřej ; Lazar, Josef (referee) ; Navrátil, Vladislav (referee) ; Grmela, Lubomír (advisor)
Poptávka ze strany vesmírného výzkumu, zdravotnictví a bezpečnostního průmyslu způsobila v posledních letech zvýšený zájem o vývoj materiálů pro detekci a zobrazování vysokoenergetického záření. CdTe a jeho slitina CdZnTe. jsou polovodiče umožnují detekci záření o energiích v rozsahu 10 keV až 500 keV. Šířka zakázaného pásma u CdTe / CdZnTe je 1.46 -1.6 eV, což umožňuje produkci krystalů o vysoké rezistivitě (10^10-10^11 cm), která je dostačující pro použití CdTe / CdZnTe při pokojové teplotě. V mé práci byly zkoumány detektory CdTe/CdZnTe v různých stádiích jejich poruchovosti. Byly použity velmi kvalitní spektroskopické detektory, materiál s nižší rezistivitou a výraznou polarizací, detektory s asymetrií elektrických parametrů kontaktů a teplotně degenerované vzorky. Z výsledků analýzy nízkofrekvenčního šumu je patrný obecný závěr, že zvýšená koncentrace defektů způsobí změnu povahy původně monotónního spektra typu 1/f na spektrum s výrazným vlivem generačně-rekombinačních procesů. Další výrazná vlastnost degenerovaných detektorů a detektorů nižší kvality je nárůst spektrální hustoty šumu typu 1/f se vzrůstajícím napájecím napětí se směrnicí výrazně vyšší než 2. Strukturální a chemické analýzy poukázaly, že teplotní generace detektorů způsobuje difuzi kovu použitého při kontaktování a stopových prvků hlouběji do objemu krystalu. Část mé práce je věnována modifikaci povrchu svazkem argonových iontů a jejímu vlivu na chemické složení a morfologii povrchu.

New Methods for Increasing Efficiency and Speed of Functional Verification
Zachariášová, Marcela ; Dohnal, Jan (referee) ; Steininger, Andreas (referee) ; Kotásek, Zdeněk (advisor)
Při vývoji současných číslicových systémů, např. vestavěných systému a počítačového hardware, je nutné hledat postupy, jak zvýšit jejich spolehlivost. Jednou z možností je zvyšování efektivity a rychlosti verifikačních procesů, které se provádějí v raných fázích návrhu. V této dizertační práci se pozornost věnuje verifikačnímu přístupu s názvem funkční verifikace. Je identifikováno několik výzev a problému týkajících se efektivity a rychlosti funkční verifikace a ty jsou následně řešeny v cílech dizertační práce. První cíl se zaměřuje na redukci simulačního času v průběhu verifikace komplexních systémů. Důvodem je, že simulace inherentně paralelního hardwarového systému trvá velmi dlouho v porovnání s během v skutečném hardware. Je proto navrhnuta optimalizační technika, která umisťuje verifikovaný systém do FPGA akcelerátoru, zatím co část verifikačního prostředí stále běží v simulaci. Tímto přemístěním je možné výrazně zredukovat simulační režii. Druhý cíl se zabývá ručně připravovanými verifikačními prostředími, která představují výrazné omezení ve verifikační produktivitě. Tato režie však není nutná, protože většina verifikačních prostředí má velice podobnou strukturu, jelikož využívají komponenty standardních verifikačních metodik. Tyto komponenty se jen upravují s ohledem na verifikovaný systém. Proto druhá optimalizační technika analyzuje popis systému na vyšší úrovni abstrakce a automatizuje tvorbu verifikačních prostředí tím, že je automaticky generuje z tohoto vysoko-úrovňového popisu. Třetí cíl zkoumá, jak je možné docílit úplnost verifikace pomocí inteligentní automatizace. Úplnost verifikace se typicky měří pomocí různých metrik pokrytí a verifikace je ukončena, když je dosažena právě vysoká úroveň pokrytí. Proto je navržena třetí optimalizační technika, která řídí generování vstupů pro verifikovaný systém tak, aby tyto vstupy aktivovali současně co nejvíc bodů pokrytí a aby byla rychlost konvergence k maximálnímu pokrytí co nejvyšší. Jako hlavní optimalizační prostředek se používá genetický algoritmus, který je přizpůsoben pro funkční verifikaci a jeho parametry jsou vyladěny pro tuto doménu. Běží na pozadí verifikačního procesu, analyzuje dosažené pokrytí a na základě toho dynamicky upravuje omezující podmínky pro generátor vstupů. Tyto podmínky jsou reprezentovány pravděpodobnostmi, které určují výběr vhodných hodnot ze vstupní domény. Čtvrtý cíl diskutuje, zda je možné znovu použít vstupy z funkční verifikace pro účely regresního testování a optimalizovat je tak, aby byla rychlost testování co nejvyšší. Ve funkční verifikaci je totiž běžné, že vstupy jsou značně redundantní, jelikož jsou produkovány generátorem. Pro regresní testy ale tato redundance není potřebná a proto může být eliminována. Zároveň je ale nutné dbát na to, aby úroveň pokrytí dosáhnutá optimalizovanou sadou byla stejná, jako u té původní. Čtvrtá optimalizační technika toto reflektuje a opět používá genetický algoritmus jako optimalizační prostředek. Tentokrát ale není integrován do procesu verifikace, ale je použit až po její ukončení. Velmi rychle odstraňuje redundanci z původní sady vstupů a výsledná doba simulace je tak značně optimalizována.

Packet Classification Algorithms
Puš, Viktor ; Lhotka,, Ladislav (referee) ; Dvořák, Václav (advisor)
Tato práce se zabývá klasifikací paketů v počítačových sítích. Klasifikace paketů je klíčovou úlohou mnoha síťových zařízení, především paketových filtrů - firewallů. Práce se tedy týká oblasti počítačové bezpečnosti. Práce je zaměřena na vysokorychlostní sítě s přenosovou rychlostí 100 Gb/s a více. V těchto případech nelze použít pro klasifikaci obecné procesory, které svým výkonem zdaleka nevyhovují požadavkům na rychlost. Proto se využívají specializované technické prostředky, především obvody ASIC a FPGA. Neméně důležitý je také samotný algoritmus klasifikace. Existuje mnoho algoritmů klasifikace paketů předpokládajících hardwarovou implementaci, přesto však tyto přístupy nejsou připraveny pro velmi rychlé sítě. Dizertační práce se proto zabývá návrhem nových algoritmů klasifikace paketů se zaměřením na vysokorychlostní implementaci ve specializovaném hardware. Je navržen algoritmus, který dělí problém klasifikace na jednodušší podproblémy. Prvním krokem je operace vyhledání nejdelšího shodného prefixu, používaná také při směrování paketů v IP sítích. Tato práce předpokládá využití některého existujícího přístupu, neboť již byly prezentovány algoritmy s dostatečnou rychlostí. Následujícím krokem je mapování nalezených prefixů na číslo pravidla. V této části práce přináší vylepšení využitím na míru vytvořené hashovací funkce. Díky použití hashovací funkce lze mapování provést v konstantním čase a využít při tom pouze jednu paměť s úzkým datovým rozhraním. Rychlost tohoto algoritmu lze určit analyticky a nezávisí na počtu pravidel ani na charakteru síťového provozu. S využitím dostupných součástek lze dosáhnout propustnosti 266 milionů paketů za sekundu. Následující tři algoritmy uvedené v této práci snižují paměťové nároky prvního algoritmu, aniž by ovlivňovaly rychlost. Druhý algoritmus snižuje velikost paměti o 11 % až 96 % v závislosti na sadě pravidel. Nevýhodu nízké stability odstraňuje třetí algoritmus, který v porovnání s prvním zmenšuje paměťové nároky o 31 % až 84 %. Čtvrtý algoritmus kombinuje třetí algoritmus se starším přístupem a díky využití několika technik zmenšuje paměťové nároky o 73 % až 99 %.

Acceleration of Object Detection Using Classifiers
Juránek, Roman ; Kälviäinen, Heikki (referee) ; Sojka, Eduard (referee) ; Zemčík, Pavel (advisor)
Detekce objektů v počítačovém vidění je složítá úloha. Velmi populární a rozšířená metoda pro detekci je využití statistických klasifikátorů a skenovacích oken. Pro učení kalsifikátorů se často používá algoritmus AdaBoost (nebo jeho modifikace), protože dosahuje vysoké úspěšnosti detekce, nízkého počtu chybných detekcí a je vhodný pro detekci v reálném čase. Implementaci detekce objektů je možné provést různými způsoby a lze využít vlastnosti konkrétní architektury, pro urychlení detekce. Pro akceleraci je možné využít grafické procesory, vícejádrové architektury, SIMD instrukce, nebo programovatelný hardware. Tato práce představuje metodu optimalizace, která vylepšuje výkon detekce objektů s ohledem na cenovou funkci zadanou uživatelem. Metoda rozděluje předem natrénovaný klasifikátor do několika různých implementací, tak aby celková cena klasifikace byla minimalizována. Metoda je verifikována na základním experimentu, kdy je klasifikátor rozdělen do předzpracovací jednotku v FPGA a do jednotky ve standardním PC.

Image analysis in tribodiagnostics
Machalík, Stanislav ; Stodola,, Jiří (referee) ; Tillová,, Eva (referee) ; Zemčík, Pavel (advisor)
Image analysis of wear particles is a suitable support tool for detail analysis of engine, gear, hydraulic and industrial oils. It allows to obtain information not only of basic parameters of abrasion particles but also data that would be very difficult to obtain using classical ways of evaluation. Based on the analysis of morphological or image characteristics of particles, the progress of wearing the machine parts out can be followed and, as a result, possible breakdown of the engine can be prevented or the optimum period for changing the oil can be determined. The aim of this paper is to explore the possibilities of using the image analysis combined with the method of analytical ferrography and suggest a tool for automated particle classification. Current methods of wear particle analysis are derived from the evaluation that does not offer an exact idea of processes that take place between the friction surfaces in the engine system. The work is based upon the method of analytical ferrography which allows to evaluate the state of the machine. The benefit of use of classifiers defined in this wirk is the possibility of automated evaluation of analytical ferrography outputs; the use of them eliminates the crucial disadvantage of ferrographical analysis which is its dependence on the subjective evaluation done by the expert who performs the analysis. Classifiers are defined as a result of using the methods of machine learning. Based on an extensive database of particles that was created in the first part of the work, the classifiers were trained as a result, they make the evaluation of ferrographically separated abrasion particles from oils taken from lubricated systems possible. In the next stage, experiments were carried out and optimum classifier settings were determined based on the results of the experiments.

Physically-based Modeling and Simulation
Dvořák, Radim ; Racek, Stanislav (referee) ; Šujanský,, Milan (referee) ; Zbořil, František (advisor)
Disertační práce se zabývá modelováním znečištění ovzduší, jeho transportních a disperzních procesů ve spodní části atmosféry a zejména numerickými metodami, které slouží k řešení těchto modelů. Modelování znečištění ovzduší je velmi důležité pro předpověď kontaminace a pomáhá porozumět samotnému procesu a eliminaci následků. Hlavním tématem práce jsou metody pro řešení modelů popsaných parciálními diferenciálními rovnicemi, přesněji advekčně-difúzní rovnicí. Polovina práce je zaměřena na známou metodu přímek a je zde ukázáno, že tato metoda je vhodná k řešení určitých konkrétních problémů. Dále bylo navrženo a otestováno řešení paralelizace metody přímek, jež ukazuje, že metoda má velký potenciál pro akceleraci na současných grafických kartách a tím pádem i zvětšení přesnosti výpočtu. Druhá polovina práce se zabývá poměrně mladou metodou ELLAM a její aplikací pro řešení atmosférických advekčně-difúzních rovnic. Byla otestována konkrétní forma metody ELLAM společně s navrženými adaptacemi. Z výsledků je zřejmé, že v mnoha případech ELLAM překonává současné používané metody.