Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 187 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Konstrukce malého parního motoru pro využití sluneční energie
Strava, Jan ; Šnajdárek, Ladislav (oponent) ; Škorpík, Jiří (vedoucí práce)
Jedním z možných současných využití pístového parního motoru je zpracování páry ze solárního generátoru za účelem výroby elektrické energie. Práce se zabývá možností použití parního motoru pro výrobu elektrické energie za využití energie slunce, takováto aplikace by šla s výhodou použít u „off grid“ řešení jako nezávislý zdroj energie. V případě nedostatečného osvitu by totiž mohl být připojen jiný zdroj páry.
Design parkovacího automatu
Csadiová, Dominika ; Sládek, Josef (oponent) ; Rubínová, Dana (vedoucí práce)
Bakalárska práca je zameraná na návrh parkovacieho automatu. Práca obsahuje analýzu súčasných produktov a návrh nového produktu na základe zistených informácií. Návrh splňuje normu ČSN EN 12414. Parkovací automat kladie dôraz na ergonómiu, integruje osvetlenie a nové technológie solárnych panelov.
Návrh fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm pro firmu
Šmatlo, Filip ; Maule, Petr (oponent) ; Vaněk, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na návrh fotovoltaického systému pro firmu. V první části je rozebrána problematika výroby elektrické energie ze Slunce. Popsány jsou technologie výroby fotovoltaických článků a technologie jednotlivých komponent fotovoltaického systému. Dále jsou popsány koncepce fotovoltaických systémů a typy zapojení těchto systémů do distribuční sítě. Také je popsána legislativa ČR, recyklace a bezpečnost v oboru fotovoltaiky. V praktické části bakalářské práce je vytvořena fotovoltaická elektrárna umístěná na střeše budovy. Jsou popsány výsledky simulace fotovoltaického systému vytvořeného v návrhovém programu PVSOL.
Průkaz energetické náročnosti mateřské školy
Mahovská, Adriana ; Vyhlídalová, Karolína (oponent) ; Horák, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce zpracovává dva průkazy energetické náročnosti mateřské školy, a to ve variantě pro stávající stav a nový stav. V teoretické části se práce zabývá solárními kolektory. Výpočtová část obsahuje specifikaci stavebních konstrukcí a energetických systémů. Součástí je vždy porovnání výchozího a nového stavu. Ekonomickým posouzení je stanovena návratnost investice do revitalizace. V rámci povinné analýzy alternativních zdrojů bude stanoven návrh solární soustavy pro částečný ohřev teplé vody. Projektová část obsahuje dva zpracované PENB (průkaz energetické náročnosti budovy) pro tento objekt.
Efektivní metody pro vytápění
Čapoš, Eduard ; Špiláček, Michal (oponent) ; Lisý, Martin (vedoucí práce)
Cieľom tejto bakalárskej práce je zhrnúť poznatky o súčasných metódach vykurovania rodinných domov. Prvá časť práce je zameraná na porovnanie a popísanie základných spôsobov vykurovania. Druhá časť práce porovnáva zopár vybraných spôsobov pre konkrétny modelový dom.
Design hybridního fotovoltaického měniče
Makarova, Anastasia ; Křenek, Ladislav (oponent) ; Sovják, Richard (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší design 3fázového hybridního fotovoltaického měniče. Práce obsahuje designerskou a technickou analýzu současného trhu. Finální řešení produktu splňuje technické a ergonomické požádavky a zachovává origilnální vzhled. Přístroj je určen pro použití vnitřní a venkovní.
Energetická bilance povrchu krajiny v lesně-zemědělském povodí
SCHNEEDÖRFLER, Marek
Obsahem této diplomové práce je určení, statistické vyhodnocení energetické bilance povrchu krajiny a jejich dalších vybraných parametrů prostřednictvím nástroje dálkového průzkumu Země a za pomoci pozemně měřených meteorologických prvků. Součástí práce je také mapování krajinného pokryvu a posouzení jeho vlivu na mikroklima v dané oblasti. Modelovou oblastí pro výzkum tohoto typu se stalo území Novohradských hor, konkrétněji povodí Bedřichovského potoka. V povodí Bedřichovského potoka se nacházejí všechny podstatné skupiny krajinného pokryvu (lesy, trvalé travní porosty, orná půda, stavby), a proto je zde hodnocení energetické bilance vhodné.
Optimalizace provozu solárního systému určeného k ohřevu TUV školní jídelny
Doskočil, Filip ; Vaněk, Jiří (oponent) ; Bača, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce popisuje využití sluneční energie pro solárně tepelné systémy používané pro ohřev teplé užitkové vody TUV. Pojednává o velikosti dopadajícího slunečního záření na Zemi. Rozděluje jednotlivé typy solárních kolektorů pro ohřev TUV. Zabývá se monitoringem, vzdálenou správou takového systému a návrhem optimálního řízení používaného v této oblasti.
Podpora solární energie v ČR v letech 2006–2016
Štěch, Martin ; Lukášová, Tereza (vedoucí práce) ; Maule, Petr (oponent)
Abstrakt Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat efektivnost podpory solární energie v České republice v letech 2006-2016. Práce ukazuje, jaký byl postupný vývoj fotovoltaiky včetně ekonomických a politických dopadů. Dále se práce zabývá postavením České republiky v programu Evropa 2020 z hlediska navyšování zastoupení obnovitelných zdrojů. Záměrem práce je zjistit, zdali při podpoře solární energie dochází ke vzniku negativních externalit. V teoretické části se práce nejprve věnuje energetickému sektoru České republiky včetně obnovitelných zdrojů, energetické politice a poté vývoji fotovoltaického systému. V praktické části je vyhodnocena efektivita podpor solární energie v České republice ve zvoleném období. Podporování solární energetiky se jeví jako značně ekonomicky neefektivní, a to jak pro výstavbu velkých i malých systémů. V další části je zjištěno, že Česká republika plní kritéria stanovená Evropou 2020. Přínosem práce je vyhodnocení, že podpory solární energie nejsou efektivní a způsobují vznik negativních externalit.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 187 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.