Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 400 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Technologie tvorby GIS cykloturistických stezek
Červenková, Tereza ; Bartoněk, Dalibor (oponent) ; Ježek, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá tvorbou geografického informačního systému pro potřeby cykloturistiky. Byla navržena a zpracována okružní trasa na Jindřichohradecku. Celý projekt byl realizován na platformě ArcGIS, zejména v softwaru ArcMap 10.4.1. Důraz byl kladem především na znázornění charakteristik trasy bez nutnosti vypínání vrstev. Byly zkoumány možnosti publikace a pro prezentaci byly vytvořeny různé druhy výstupů.
Aplikace teorie multikriteriálního rozhodování v GIS v lokalitě Nový Lískovec
Hírešová, Tatiana ; Viktorová, Stanislava (oponent) ; Bartoněk, Dalibor (vedoucí práce)
Diplomová práca sa zaoberá multiriteriálnou analýzou v geografických informačných systémoch. Viackriteriálne rozhodovanie je aplikované v lokalite Nový Lískovec a rieši otázku bývania v panelových domoch nachádzajúcich sa v tejto lokalite. Hlavným cieľom práce je hodnotenie danej oblasti pomocou kritérií, ktoré sú dôležité z hľadiska bývania aplikovaním vhodnej metódy multikriteriálneho rozhodovania, vyjadrenie týchto faktorov ovplyvňujúcich bývanie graficky pomocou GIS a zhodnotenie a posúdenie najlepších variant vyplývajúcich z konkrétnych zadaných hodnôt kritérií. Postupne je v práci priblížená problematika GIS, multikriteriálneho rozhodovania, oblasti Nového Lískovca, zberu podkladov a postupu riešenia rôznych priestorových analýz a samotného vyhodnotenia. Práca poukazuje na možnosť aplikácie GIS pre realitné kancelárie, či iné inzerčné organizácie, a to grafickým zobrazením najlepších variant na základe riešenia mnohých kritérií pri hľadaní vhodného bývania.
Analýza únikových tras v 3D modelu budovy
Halajová, Andrea ; Bartoněk, Dalibor (oponent) ; Černý, Martin (vedoucí práce)
Táto diplomová práca sa zaoberá analýzami únikových trás v 3D modeli budovy. Prvotne sú zo zadaného 3D BIM modelu vo formátu IFC extrahované potrebné dáta do GIS prostredia ArcGIS. Z modelu je vytvorená topologická sieť reprezentujúca miestnosti a ich prepojenie. Na základe tohoto modelu je vypracovaná sieťová analýza pre únikové trasy z budovy. Výstupom je 5 grafických reprezentácií sieťového grafu, webová vizualizácia a doby potrebné pre opustenie budovy z jednotlivých miestností.
Use of remote sensing data for monitoring of long-term vegetation dynamics on the landscape scale
Brůna, Josef ; Wild, Jan (vedoucí práce) ; Romportl, Dušan (oponent) ; Kropáček, Jan (oponent)
in Czech Tato disertační práce se věnuje především využití dat dálkového průzkumu pro sledování a studium změn vegetace. Díky archivním materiálům můžeme dnes provádět rozsáhlé studie na úrovni krajiny i celého světa bez potřeby rozsáhlých nebo archivních terénních dat. Od středověku se můžeme opřít o různé typy map, pro studium vegetace především lesnických. Od 30. let 20. století jsou v Evropě dostupné letecké snímky a od 70. let pak snímky satelitní, jejichž dostupnost a kvalita v době mého studia rapidně vzrostla. Nejnovějším příspěvkem v této oblasti jsou bezpilotní prostředky a metody jejich zpracování, které umožňují detailní mapování rozsáhlých ploch s nízkými náklady. Kromě výzkumných ekologických otázek, mají zde prezentované práce i environmentální rozměr a různou měrou přispívají k řešení aktuální problémů české ochrany životního prostředí od ochrany přírody v národních parcích a chráněných oblastech až po monitoring rostlinných invazí. Archivní lesnické mapy jsem využil k rekonstrukci a analýze rozsáhlých disturbancí (polomů a následné gradace lýkožrouta smrkového) v lesích Šumavy a Bavorského lesa v letech 1868-1870. Analyzována byla nejen druhová skladba, ale i faktory prostředí odvozené z digitálního modelu terénu. Stejnému tématu se pak věnovala analýza predispozic lesa k napadení...
Využití družicových dat programu Landsat pro environmentální výzkum s případovou studií zaměřenou na vyhodnocení vegetačních indexů v oblasti Sokolovska
Mosoriaková, Gabriela ; Matějíček, Luboš (vedoucí práce) ; Rojík, Petr (oponent)
Práce zjišťuje, využití dálkového průzkumu Země a satelitních snímku Landsat při revitalizačních, rekultivačních a renaturalizačních procesech. Oblastí zájmu případové studie je Sokolovská výsypka. Která je typická dlouhodobou povrchovou těžbou, a tudíž je tato oblast dokonalým vzorem revitalizačních procesů. Porovnává satelitní snímky z programu Landsat v daných obdobích. Snímky jsou vybrány tak, aby nebyly znehodnoceny vlivem počasí. Z těchto snímku jsou vyhodnoceny základní vegetační indexy (NDVI, EVI, SAVI a MSAVI). Srovnávají se dvě oblasti s odlišným typem revitalizace (přirozená a řízená). Předpokládaný výsledek, který odpovídá terénním známým údajům, dokazuje hodnotnost DPZ (dálkového průzkumu Země). Z výsledků bylo zjištěno, že přirozená obnova je druhově o něco rozmanitější a v průběhu let stoupá plynuleji. Obnova řízená je více homogenní a má rychlejší postup. Snímky jsou zpracovány za pomocí programu ArcGIS a následně vyhodnoceny v programu MATLAB a statisticky vyhodnoceny.
Prostorová analýza pro účely optimalizace zadání studentských prací z kartografie
Fenclová, Karolína ; Lysák, Jakub (vedoucí práce) ; Burian, Jaroslav (oponent)
Prostorová analýza pro účely optimalizace zadání studentských prací z kartografie Abstrakt Cílem diplomové práce bylo provedení multikriteriální analýzy nad rozsáhlými prostorovými daty, jejímž výsledkem byla identifikace předem daného počtu variant území, která jsou optimální z hlediska zpracování studentských úkolů. To spočívalo v navržení a vypočtení hodnotících kritérií. V teoretické části je stručně představena teorie multikriteriální analýzy a příklady jejího využití obecně v geoinformatice a při hodnocení krajinného potenciálu. Stěžejní část práce je věnována navržení vlastní metodiky na hodnocení území z hlediska vhodnosti pro zpracování studentských úkolů, včetně její aplikace nad územím Česka za účelem získání informací o území. K vyhodnocení vhodnosti území byla použita multikriteriální analýza rozdělená na dva kroky: předvýběr území na základě booleovského hodnocení a následně seřazení variant od nejvhodnější po tu nejméně vhodnou s využitím metody TOPSIS. Váhy jednotlivých kritérií byly stanoveny bodovací metodou. Hlavním výsledkem práce je nový soubor variant území, která jsou svojí náročností pro zpracování srovnatelná. Klíčová slova Prostorová analýza, kartografie, GIS, studentské úkoly, multikriteriální analýza, TOPSIS
Prezentace kvality životního prostředí a jeho vlivu na lidský organismus pomocí geostatistických nástrojů, multidisciplinární přístup
Stramová, Andrea ; Trubač, Jakub (vedoucí práce) ; Štych, Přemysl (oponent)
V současné době existuje velké množství dat, které charakterizují životní prostředí na základě různých parametrů. Existence takového množství datových sad je náročná na porozumění a komplexní vizualizaci. Z toho důvodu je nutné hledat nástroje pro jejich vhodné zobrazení. Cílem této práce je přehledně veřejnosti prezentovat stav životního prostředí v jejich místě bydliště a zároveň prezentovat možný vliv těchto faktorů na jejich zdraví. Aby bylo cíle dosaženo bylo nejprve nutné jednotlivé sady dat získat a připravit je, jak pro vstup do jednotlivých analýz, tak pro srozumitelnou prezentaci. V práci jsou popsány jednotlivé aspekty životního prostředí v zájmovém území Příbramsko. Následně se práce věnuje podrobnému rozboru prostorového uspořádání medicinálních dat. Součástí práce je i analýza O2PLS jež dá za vznik regresnímu modelu pro parametry funkce štítné žlázy. Výstupem práce je webová aplikace, jež srozumitelně prezentuje vstupní data (životního prostředí, medicinální), prostorové analýzy a analýzu O2PLS. Díky této práci vznikl postup přípravy a geostatistické analýzy různých typů dat a zároveň i podrobný popis prezentace těchto informací. Klíčová slova: GIS, O2PLS, geomedicína, životní prostředí, story mapy, endokrinologie
Hodnocení stavu a změn dostupnosti primární zdravotní péče Česka v GIS
Hořínek, Jan ; Štych, Přemysl (vedoucí práce) ; Brůha, Lukáš (oponent)
Tato práce se věnuje hodnocení stavu a změn dostupnosti primární zdravotní péče v České republice. Primární zdravotní péče byla pro tento případ rozdělena do čtyř skupin dle odbornosti a byla zjišťována dostupnost obyvatel z celé republiky k těmto lékařům a zároveň platnost zákona, který stanovuje dostupnost primární zdravotní péče do 35 minut. V první části jsou rozebírány jednotlivé teoretické kapitoly, které souvisí s tématem a obsahem práce. V další části je popsáno získávání dat, která byla použita. Další, metodická část, se zabývá úpravou a zpracováním dat. Poslední část obsahuje výsledky a hodnocení, které jsou znázorněny grafy a názorně popsány. Grafickým výstupem jsou mapy (přílohy), které znázorňují místní dostupnost obyvatel k primární zdravotní péči. Výsledky poskytují nejen současný stav primární zdravotní péče, ale zároveň i určité odhady, jak se může místní dostupnost vyvíjet v následujících letech. V závěru jsou shrnuty celkové výsledky hodnocení. Klíčová slova: primární zdravotní péče, dostupnost, síťová analýza, silniční síť, GIS
Automatizace 3D modelování prostorových objektů s využitím API vybraného software
Mazur, Dominik ; Brůha, Lukáš (vedoucí práce) ; Pokorný, Tomáš (oponent)
Vzhledem k námaze, kterou vyžaduje manuální tvorba virtuálních světů, je příležitost vytvářet virtuální světy automaticky příliš lákavá na to, aby byla nevyužita. Tato bakalářská práce představuje řešení, které automatizuje generování 3D modelů budov. Metodický základ je postaven na deklarativním přístupu k modelování a inspirován procedurálními modelovacími technikami. Prezentovaná práce stanovuje sadu pravidel a parametrů, pomocí kterých je navržen rychlejší a intuitivnější způsob navrhování modelů budov, zatímco je zachována flexibilita a kontrola, kterou uživatel má nad procesem generování. Řešení je implementováno jako doplněk pro Blender s názvem "Generátor budov". Doplněk je psaný v programovacím jazyce Python, který používá rozhraní API open source softwaru Blender a je k dispozici pod všeobecnou veřejnou licencí GNU. Klíčová slova: Procedurální modelování, Blender, 3D budovy, automatizace modelování, CityEngine
Hodnocení dostupnosti zdravotní péče Česka na příkladu kardiologie
Černický, David ; Štych, Přemysl (vedoucí práce) ; Novák, Martin (oponent)
Tato práce se zabývá hodnocením časové dostupnosti individuální automobilovou dopravou. Dle nařízení vlády musí být časová dostupnost u kardiologické ambulantní péče do 60 minut. První část práce se věnuje teorii grafů, především v kontextu fungování síťové analýzy, dále také dostupností a její technické stránce. Druhá část se zabývá úpravou dat a řeší stanovení průměrné rychlosti na českých silnicích, která vycházela, jak z odborné literatury, tak i z vlastního zkoumání a testování. V praktické části je popsán postup tvorby Network Datasetu a tvorba areálu obslužnosti. Výstupem je sada map vyznačující regiony v Česku, které mají nedostatečnou dostupnost ke kardiologické ambulantní péči. Vyznačeny byly i regiony, kterým hrozí, že zdravotní péče se pro ně rovněž stane nedostupnou, pokud odejdou do důchodu lékaři, kteří jsou v současné době v důchodovém věku. Diskuze se věnuje relevantnosti výsledků a jejich využitelnosti. V závěru jsou shrnuty výsledky. Klíčová slova: Síťová analýza, dostupnost, zdravotní péče, GIS, silniční síť, průměrná rychlost

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 400 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.