Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 70 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Stav a perspektivy využití geotermální energie na Islandu
Pantůčková, Klára ; Dědeček, Petr (vedoucí práce) ; Jiráková, Hana (oponent)
V práci se pojednává o geografických a geologických podmínkách na Islandu v jejich kontextu s geotermální energií. Dále se zabývá její historií na Islandu, minulým i současným využitím, snaží se shrnout základní přístupy k jejímu získávání a seznámit s výhodami i nevýhodami geotermální energie. Závěr práce se zaměřuje na nejnovější projekty, jejichž plány zasahují do nejbližší budoucnosti, zvláště se práce zabývá projektem IDDP, jehož cílem je navrtat se do neznámých podmínek v blízkosti magmatického krbu.
Specification of the geothermic model in the environs of several selected boreholes
Čápová, Lucie ; Dědeček, Petr (vedoucí práce) ; Procházka, Martin (oponent)
S pokroky ve výzkumu Hot Dry Rock prostředí a technologie Enhanced Geothermal Systems se dá očekávat, že geotermální energie bude brzy konkurovat dalším obnovitelným zdrojům energie v Evropě, kde zvláště Francie a Německo posouvají výzkum vpřed. V České republice přinesl spoustu cenných informací o geotermických podmínkách v zemi průzkumný geotermální vrt v Litoměřicích, vyvrtaný v letech 2006 - 2007. Kromě Litoměřic byly nedávno vybrány ještě dvě lokality pro geotermální průzkum: Semily a Liberec. Tyto tři lokality proto byly detailně zkoumány v této práci, s cílem posoudit jejich geotermální potenciál. Informace o geologii vybraných oblastí byly shromážděny z četných článků a posudků a byly porovnány s geologickými mapami a vrtnými profily. Na základě těchto informací byly sestaveny geologické řezy oblastí Litoměřic a Semil. Tepelná vodivost byla měřena na vzorcích vrtných jader z pěti vrtů ze zkoumaných oblastí na přístroji Lippmann & Rauen TCS. Tepelná vodivost geologických jednotek, které už nebyly ve vrtech zastiženy, ale jsou předpokládány v podloží, byla odhadnuta na základě hodnot publikovaných v literatuře. Nakonec byl na každé lokalitě spočítán tepelný tok z naměřených hodnot tepelné vodivosti a termokarotáže. Výsledná data byla použita ke konstrukci 2D geotermických modelů studovaných...
Návrh systému pro využití nízkopoteciálního tepla
Kučera, Roman ; Bartoň, Jan (oponent) ; Mastný, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou nízkopotenciálního tepla z pohledu energetiky, jeho zdroji a následným využitím. V první řadě se zmiňuje o původu těchto zdrojů a uvádí, kde můžeme takové zdroje najít. Jsou zde zmíněny technologie, které dokáží s tímto teplem pracovat, například tepelná čerpadla a solární kolektory. V další části se práce zabývá využitím odpadního tepla pro vytápění a výrobu elektrické energie. V poslední části je pak představen projekt, který řeší konkrétní návrh systému pro vytápění objektu odpadním teplem.
Geofyzikální průzkum pro využití hlubinné geotermální energie na lokalitě Nová Paka
Karousová, Magda ; Karous, Miloš (vedoucí práce) ; Kobr, Miroslav (oponent)
Název práce: Geofyzikální průzkum pro využití geotermální energie na lokalitě Nová Paka Autor: Magda Karousová Vedoucí diplomové práce: Prof. RNDr. Miloš Karous, DrSc. e-mail vedoucího: karous@geonika.com Tématem diplomové práce je rešerše geologických, geofyzikálních a geotermálních podkladů z širšího okolí města Nové Paky a komplexní geofyzikální průzkum zaměřený na vyhledání průběhu zlomových pásem s hlubším dosahem a ověření mocností permokarbonských sedimentů. Toto území bylo předběžně vyhodnoceno jako perspektivní pro využití hlubinné geotermální energie. Zájmová oblast náleží k jihozápadní části podkrkonošské permokarbonské pánve. Pod bází permokarbonské pánve jsou metamorfované proterozoické horniny. Z geotermálního hlediska je důležité prohřátí hornin, které nastalo během mladšího terciéru při výstupu zdejších sopečných hornin. Překrytí metamorfitů permokarbonskými pánevními sedimenty může znamenat akumulaci tepla z podloží v poměrně mělkých hloubkách v řádu několika stovek metrů. Výsledky geofyzikálního měření, zejména reflexní a refrakční seismiky, odporového profilování a gravimetrie, určily dvě hlavní zlomová pásma východo- západního a severozápadně-jihovýchodního směru. Z interpretací sondážních geofyzikálních metod, seismické reflexe a vertikálního odporové sondování, vyplývá...
Bariéry rozvoje obnovitelných zdrojů v ČR
Lukášek, Kamil ; Březina, Ladislav (oponent) ; Mastný, Petr (vedoucí práce)
V současné době není v České republice publikace zabývající se obnovitelnými zdroji komplexně. Tato práce vymezuje v širším smyslu obnovitelné zdroje. Jelikož fyzikální a právní definice jsou rozdílné, text popisuje princip výroby elektrické energie z právní definice obnovitelných zdrojů. Při stavbě obnovitelných zdrojů je nezbytné dosáhnout optimálních provozních podmínek. Aby těchto podmínek bylo dosaženo, je nezbytné lokalizovat v České republice obnovitelné zdroje. Provoz obnovitelných zdrojů je z části financován státem, aby byl zajímavější pro investory. Následně definujeme podmínky připojení do distribuční elektrické soustavy. Vliv obnovitelných zdrojů na distribuční elektrickou soustavu. Nakonec vytvoříme koncepci rozvoje obnovitelných zdrojů elektrické energie pro Východočeský region.
Využití nízkopotenciálních zdrojů tepla v elektroenergetice
Dobiáš, Jiří ; Radil, Lukáš (oponent) ; Bartošík, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá využitím nízkopotenciálních zdrojů tepla v elektroenergetice. Zmiňuje se v první řadě o konkrétních nízkopotenciálních zdrojích tepla, o jejich rozdělení podle původu a kde se dají takové zdroje nalézt. Další část práce se zabývá technologiemi, využívající nízkopotenciální teplo pro výrobu tepla o vyšší teplotní hladině a pro výrobu elektrické energie. Pojednává se zde o tepelném čerpadlu, regeneračním ohřevu, Stirlingově motoru, solárních kolektorech, Peltierových článcích aj. Dále je o jejich využití v praxi. Poslední kapitola se zabývá nahrazením ohříváku v regeneračním ohřevu ohřevem ze solárních kolektorů. Jedná se tak o využití obnovitelného zdroje energie. Provedou se technické a ekonomické výpočty pro reálnou využitelnost takého záměru.
Využití obnovitelných zdrojů v ČR
Kopička, Marek ; Bok, Jaromír (oponent) ; Matoušek, Antonín (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá úvahou nad skladbou energetických zařízení v ČR. Je zde popsán jejich vývoj z hlediska: spotřeby elektrické energie, skladby energetických zařízení a cen za elektřinu. Dále je zde popsána struktura výroby elektrické energie k roku 2009 z hlediska: výroby, zdrojů, spotřeby a poměru výroben. Je zde samozřejmě zmíněn vliv a podíl OZE na poli tohoto vývoje a struktury. Další část práce je zaměřena na základní popis jednotlivých zdrojů elektrické energie. Zmíněny jsou nejen výrobny využívající pro svou výrobu elektrické energie obnovitelných primárních zdrojů, ale i ostatní typy výroben. Shrnuty jsou jejich výhody a nevýhody. Poslední částí této práce je úvaha nad realizací fiktivního projektu, který by mohl nahradit část podílu parních elektráren na výrobě elektrické energie obnovitelnými zdroji. Jsou zde propočteny a navrhnuty různé možnosti realizace z hlediska potřebného instalovaného výkonu a přibližného odhadu investičních nákladů.
Design Kalina cycle for geothermal power plant and its turbine.
Luermann, Július ; Martinec, Jiří (oponent) ; Škorpík, Jiří (vedoucí práce)
This master’s thesis analyses Kalina cycle, a power cycle where ammonia – water solution is used as a working fluid. The first part of this study introduces us to the Kalina cycle, presents its advantages and disadvantages, characteristics of the working fluid and its applications. Second section concerns with the method of cycle design and describes the calculation model made in this thesis. The calculation model is attached in a separate .XLSM file. The third part shows calculation of the cycle for given parameters, determination of cycle efficiency and main proportions of the thermal turbine. In the conclusion are the interpretations of the calculations results.
Using renewable energy sources
Vaňko, Adam ; Bátora, Branislav (oponent) ; Matoušek, Antonín (vedoucí práce)
Thesis deals with the issue of renewable energy sources. It contains the description of their usage at present as well as the possibilities of their installation. When dealing with the individual types of sources the thesis states their advantages, disadvantages and the facts concerning their further development. Technical development brings us new and perspective types of renewable energy sources, the description of some of them can be found in the thesis as well. The second part of the thesis is focused on the solution of electric power supply for a holiday cottage. Authonomy photovoltaic system is suitable for its application. The system is designed to have an ability to supply electrical units in the cottage during the whole year. To be able to consider profitability of the photovoltaic system installation the thesis contains the project of low voltage energy branch connection. This branch line of 1200 m in length is properly designed and the thesis states its capital costs as well. Financial comparison of the photovoltaic system costs on the one hand and the costs of low voltage branch line on the other hand in the next 30 years of usage proves the profitability of the photovoltaic system.
Využití obnovitelných zdrojů v ES ČR
Zmeškal, Pavel ; Procházka, Zdeněk (oponent) ; Matoušek, Antonín (vedoucí práce)
Účelem této práce byl rozbor stávajícího stavu a dalšího rozvoje obnovitelných zdrojů energie v podmínkách České republiky. Dále jejich vlivy na elektrizační soustavu ČR. Na základě zjištěných faktů byl vypracován aktuální stav obnovitelných zdrojů. Tento stávající stav je pouze orientační a stále se v této době mění. Dalším cílem bylo zhodnocení jednotlivých obnovitelných zdrojů energie z hlediska jejich vlivu na elektrizační soustavu a využitelnost na území ČR. Podrobněji byly prostudovány podmínky pro provoz větrných elektráren a jejich připojení do elektrizační soustavy ČR. V závěru byl diskutován vliv obnovitelných zdrojů energie na ES a předpoklad jejich dalšího rozvoje v ČR.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 70 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.