Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  předchozí11 - 15  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Bezpečnost potravin ve vnímání obyvatel České republiky
Tabery, Paulína ; Štohanzlová, Iva ; Vinopal, Jiří
V prosinci 2011 provedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., kvantitativní šetření v populaci České republiky starší 15 let. Záměrem provedeného výzkumu bylo zmapovat problematiku kvality a bezpečnosti potravin. V obecné rovině bylo zjišťováno, co si lidé pod pojmy kvalita potravin a bezpečnost potravin představují a jaké jsou jejich názory na kvalitu a bezpečnost potravin prodávaných na českém trhu.
Veřejné stravování v České republice a Rakousku
VIKTORIN, Jiří
Tato práce se zabývá přehledem školního stravování v České republice, Rakousku a částečně i evropských států. Teoretická část popisuje, jak funguje v daném státě školní stravování, dále pak historii, kvalitu a rozsah, legislativní a ekonomické aspekty jednotlivých států. V praktické části jsou interpretovány výsledky realizovaného dotazníkového šetření zaměřeného na zmapování požadavků strávníků v jednotlivých kategoriích, dále i výsledky se spokojeností nabídky jídelen, a také využívání zdravějších potravin. Analýza je součástí projektu UMBESA usilující o propagaci a zvýšené využívání biopotravin, regionálních, sezónních a čerstvě připravovaných potravin ve stravovacích zřízeních. Tato část dále obsahuje shrnutí a doporučení.
Ocenění externalit vzniklých zemědělskou výrobou: Kontaminace potravního řetězce
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Krausová, Jana
Účelem dílčí případové studie je identifikace některých skutečností, z nichž je možno usuzovat na dopad nekompenzovaných vlivů, externalit, ze zemědělské činnosti na kvalitu potravin a kvantifikace některých těchto externalit. Všeobecné principy potravinové legislativy v EU. Kontrola zdravotní nezávadnosti potravin v ČR. Monitorování zdravotního stavu obyvatelstva v ČR. Posouzeni kontaminantů z pohledu toxikologa. Princip preventivní ochrany spotřebitelů. Externí efekty ze zemědělské činnosti. Modelová (nepřímá) kvantifikace vybrané negativní externality.
Kvalita potravin z pohledu obchodníka (se zaměřením na masné výrobky)
Dvořáková, Věra ; Filipová, Alena (vedoucí práce) ; Zeman, Jiří (oponent)
Práce je rozdělena do několika kapitol. První část je zaměřena na dozorové orgány. Další kapitola této bakalářské práce se zabývá kvalitou potravin obecně. Ve třetí kapitole je posuzována kvalita potravin z pohledu obchodníka. Dále je zde uveden výsledek dotazníkového šetření ohledně preference zákazníků při rozhodování o nákupu uzenin. Následuje vyhodnocení údajů získaných z pokladního systému jako protiváha výsledků dotazníkového šetření. V další části této práce je návrh řešení problému ztrát na masných výrobcích.
Kvalita potravin - aditiva
Blehová, Lucie ; Kořánová, Helena (vedoucí práce) ; Hůlová, Marie (oponent)
Bakalářská práce na téma "Kvalita potravin - aditiva" se zabývá legislativním zabezpečením používání potravinových aditiv (přídatných látek) v České republice. Dále rozebírá aditiva z hlediska jejich funkcí v potravinách a jejich vliv na zdraví člověka. Praktická část je zaměřena na názory spotřebitelů. Věnuje se i názorům odborníků a následně tyto dvě skupiny porovnává.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   předchozí11 - 15  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.