National Repository of Grey Literature 16 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Efektivnost veřejných výdajů na ochranu životního prostředí
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Tošovská, Eva ; Šumpíková, Markéta ; Sojková, Dagmar ; Slavík, Jan ; Prušvic, David ; Pavel, Jan ; Moravec, Jiří ; Knápek, Jaroslav ; Jílková, Jiřina ; Čamrová, Lenka ; Assenza, Dora ; Brůha, Jan
Řešení projektu bylo rozděleno do šesti dílčích modulů. V rámci prvního bylo přikročeno k ujasnění používaných pojmů a ke zpracování přehledu přístupů k hodnocení efektivnosti veřejných výdajů na ochranu životního prostředí v zahraničí a mezinárodních institucích. Druhý modul se zaměřil na popis a analýzu současného stavu v této oblasti v ČR. V rámci třetího modulu byla vytvořena obecná metodika, která byla v následujícím modulu podrobena testování ve formě případových studií. Pátý modul se zaměřil na hodnocení efektivnosti veřejných výdajů na ochranu životního prostředí ve vybraném regionu. Závěrečný, šestý modul, pak představoval syntézu získaných poznatků a vyvození patřičných politicko-hospodářských doporučení. Hlavním výstupem projektu je návrh obecné metodiky hodnocení efektivnosti veřejných výdajů, která je koncipována jako sada otázek, a kterou lze, při její obecné aplikaci na všechny existující i budoucí veřejné výdajové programy, používat s dílčími omezeními jak pro účely ex-post, tak i ex-ante evaluací.
Ocenění externalit vzniklých zemědělskou výrobou
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Seják, Josef ; Pražan, Jaroslav ; Kučera, Zdeněk ; Křůmalová, Veronika ; Krausová, Jana ; Kraus, Josef ; Kovář, Jaromír ; Jílková, Jiřina ; Doucha, Tomáš
V souladu se zadáním projektu měl projekt následující cíl: identifikace, specifikace a pokus o kvantifikaci kladných i záporných externalit vzniklých zemědělskou výrobou. Tento výstup představuje syntézu celkové práce řešitelského kolektivu za oba roky, 2000 a 2001. Se záměrem zachovat přehlednost studie jsou zde výsledky práce prezentovány v souhrnné podobě, s prezentací nejdůležitějších výsledků. Teoreticko-metodologická východiska. Kvantifikace vybraných externalit. Vazba úkolů na agrární politiku a politiku ŽP.
Modelování dopadů intervenčních opatření státu do ekonomiky
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Vávra, David ; Spitz, Jiří ; Pánková, Václava ; Malý, Miroslav ; Brůha, Jan ; Jílková, Jiřina
Analýza toků paliv a energie v hodnotovém vyjádření a jejich ověření s energetickými toky ve fyzických jednotkách podle energetické bilance ČR. Modelové propočty s modelem CGE. Interpretace výsledků modelových propočtů s modelem CGE na životní prostředí (emise). Modelové propočty s modelem HERMIN. Možnosti modelování uplatnění obnovitelných zdrojů energie a úsporných opatření a jejich vliv na ekonomiku. Možnosti modelování zvyšování energetické efektivnosti u vybraných skupin odvětví. Posouzení možnosti a identifikace způsobu modelování nedaňových změn u energetických odvětví a toků energie a návrh jejich modelové implementace. Detailní popis kalibrace modelu CGE - exportní a investiční funkce. Vybrané kvantitativní nástroje pro vyhodnocování dopadů environmentálního zdanění.
Efektivnost veřejných výdajů na ochranu životního prostředí
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Šumpíková, Markéta ; Štrouf, Richard ; Pavel, Jan ; Knápek, Jaroslav ; Kaufmanová, Marie ; Brůha, Jan ; Jílková, Jiřina
Základní přístup. Výdaje z veřejných zdrojů na ochranu životního prostředí v České republice. Podpora obnovitelných zdrojů a úspor energie. Realizované aktivity a výstupy: Analýza a vyhodnoceni přístupů a aktivit v oblasti hodnocení efektivnosti veřejných výdajů v EU. Metodické postupy Hospodářské komise OSN pro Evropu. Problematika podpor využívání OZE pro výrobu elektřiny. Využití ekonometrických a statistických metod pro vyhodnocování efetivity veřejných výdajů.
Ocenění externalit vzniklých zemědělskou výrobou: Kontaminace potravního řetězce
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Krausová, Jana
Účelem dílčí případové studie je identifikace některých skutečností, z nichž je možno usuzovat na dopad nekompenzovaných vlivů, externalit, ze zemědělské činnosti na kvalitu potravin a kvantifikace některých těchto externalit. Všeobecné principy potravinové legislativy v EU. Kontrola zdravotní nezávadnosti potravin v ČR. Monitorování zdravotního stavu obyvatelstva v ČR. Posouzeni kontaminantů z pohledu toxikologa. Princip preventivní ochrany spotřebitelů. Externí efekty ze zemědělské činnosti. Modelová (nepřímá) kvantifikace vybrané negativní externality.
Ocenění externalit vzniklých zemědělskou výrobou: Studie shrnující poznatky, zkušenosti a doporučení zemí OECD k problémům oceňování externalit v rámci multifunkčního zemědělst
Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, Praha ; Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Šmejkalová, Helena ; Lisá, Milena ; Dyková, Eva ; Doucha, Tomáš ; Sokol, Zdeněk ; Kraus, Josef
Studie prezentuje výsledky prvního kola analytických prací týkajících se multifukčností. Souhrnně mohou tyto výsledky tvořit základní prvky pro budoucí analýzu politiky. Pojem a význam multifunkčního zemědělství. Struktura a výstup multifunkčního výrobního procesu. Extrernality a veřejné statky jako aspekty multifunkčnosti. Multifunkčnost zemědělství a deformace hospodářské soutěže. Švýcarská "Zelená zpráva 2000" - agroekologické indikátory. Rakouská "Zelená zpráva 1999" - agroenvironmentální souvislosti. Kvantifikace environmentálních výkonů (příklady).
Ocenění externalit vzniklých zemědělskou výrobou: Externality ze zemědělské výroby a jejich oceňování
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Seják, Josef ; Pražan, Jaroslav ; Jílková, Jiřina
Cílem textu je diskuse vybraných teoreticko-metodologických problémů v souvislosti s řešením úkolu Ocenění externalit vzniklých zemědělskou výrobou. Předložený materiál je souborem ucelených statí. Tento postup byl zvolen vzhledem ke složitosti problému externalit a metod jejich oceňování. K této oblasti přistupují ekonomové neoklasické teorie z velmi odlišných teoretických pozic. Z mnohotvárné a mnohdy i kontroverzní dichotomie teoretických přístupů i ze složitosti věcných souvislostí problematiky samotné se odvíjí i diskuse vhodných metod oceňování resp. kvantifikace. Dopady zemědělství na složky životního prostředí. Pojetí externalit ze zemědělské výroby. Metody pro oceňování užitků.
Dopady a vazby ekologické daňové reformy na politiku životního prostředí‚ základní makroekonomické parametry‚ systém veřejných financí‚ vybrané sektory ekonomiky a domácnosti
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; Ščasný, Milan
Koncept ekologické daňové reformy. Princip konceptu ekologické daňové reformy. Důvody pro daňovou reformu. Daně na zboží a služby, jejichž spotřeba a výroba má vliv na životní prostředí. Implementace relevantních směrnic Evropského společenství. Legislativní otázky a možnosti EDR. Dosažení neutrality: recyklace dodatečných daňových výnosů. Modelování a predikce výnosů a dopadů. Výjimky a úlevy ze zdanění.
Modelování dopadů intervenčních opatření státu do ekonomiky
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Vávra, David ; Straka, Ivo ; Splítek, Vlastimil ; Spitz, Jiří ; Pánková, Václava ; Malý, Miroslav ; Kouřilová, Jana ; Brůha, Jan ; Jílková, Jiřina
Metodologické aspekty modelových přístupů (CGE modelu a modelu HERMIN). Použitá datová základna, metodologie kalibrace parametrů. Základní modelové simulace; srovnání výsledků modelu HERMIN a CGE.
Mapy rizik vyplývajících z povodňového nebezpečí v ČR
Český statistický úřad, Praha ; Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Masarykova univerzita v Brně, ESF, Brno ; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Praha ; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Drbal, Karel
Obsahem projektu je povodňová problematika nahlížená z mnoha směrů a vodních disciplín. Zpráva obsahuje kapitoly: Citlivostní analýza semi-kvantitativního vyjádření rizik i kvantitativního přístupu na případech z pilotních oblastí, Nástroje multikriteriálního hodnocení variant vhodné k tvorbě plánů pro zvládání povodňových rizik, Vyjádření rizik vyplývajících z ohrožení obyvatelstva během povodňových událostí, Aplikace semi-kvantitativní metody pro odhad rizika vyplývajícícho z ohrožení obyvatelstva během povodňových událostí, Mapa koncetrovaných místních rizik, Změna režimu podzemních vod v inundačním území v souvislosti s povodňovými událostmi a opatřeními proti jejich negativním dopadům, Povodňové situace v ekonomických souvislostech.

National Repository of Grey Literature : 16 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.