Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 62 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Právní nástroje energetické účinnosti
Kudlík, Leoš ; Damohorský, Milan (oponent)
Právní nástroje energetické účinnosti Abstrakt a klíčová slova Diplomová práce se věnuje energetické účinnosti jako jedinečnému zdroji energie. Obsahem práce je vymezení hlavních právních nástrojů energetické účinnosti, tedy nástrojů koncepčních, administrativně-právních a ekonomické. Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol. V úvodní kapitole, Energetická politika, je stručný nástin mezinárodního a unijního kontextu energetické politiky včetně ochrany životního prostředí. Rovněž úvodní kapitola zařazuje Českou republiku mezi energeticky náročné země, přičemž právě energetická účinnost je příležitostí pro snížení její energetické náročnosti. Druhá kapitola, Právní nástroje energetické účinnosti, vymezuje právní nástroje energetické účinnosti jako složku ochrany životního prostředí. Tato kapitola je kapitolou obecnou, v dalších kapitolách jsou dané nástroje více přiblíženy. Kromě toho je v této kapitole upozorněno vedle principu udržitelnosti taktéž na problematiku lidského faktoru, klimatických podmínek a zpětného účinku. Třetí kapitola, s názvem Koncepční nástroje, poskytuje bližší informace o koncepčních strategiích energetické účinnosti. V rámci unijních koncepcí jsou zmíněny také hlavní směrnice regulující energetickou účinnosti, a to směrnice o energetické účinnosti a směrnice o energetické...
Právní nástroje energetické účinnosti
Kudlík, Leoš ; Pokorný, Jiří (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
Právní nástroje energetické účinnosti Abstrakt a klíčová slova Diplomová práce se věnuje energetické účinnosti jako jedinečnému zdroji energie. Obsahem práce je vymezení hlavních právních nástrojů energetické účinnosti, tedy nástrojů koncepčních, administrativně-právních a ekonomické. Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol. V úvodní kapitole, Energetická politika, je stručný nástin mezinárodního a unijního kontextu energetické politiky včetně ochrany životního prostředí. Rovněž úvodní kapitola zařazuje Českou republiku mezi energeticky náročné země, přičemž právě energetická účinnost je příležitostí pro snížení její energetické náročnosti. Druhá kapitola, Právní nástroje energetické účinnosti, vymezuje právní nástroje energetické účinnosti jako složku ochrany životního prostředí. Tato kapitola je kapitolou obecnou, v dalších kapitolách jsou dané nástroje více přiblíženy. Kromě toho je v této kapitole upozorněno vedle principu udržitelnosti taktéž na problematiku lidského faktoru, klimatických podmínek a zpětného účinku. Třetí kapitola, s názvem Koncepční nástroje, poskytuje bližší informace o koncepčních strategiích energetické účinnosti. V rámci unijních koncepcí jsou zmíněny také hlavní směrnice regulující energetickou účinnosti, a to směrnice o energetické účinnosti a směrnice o energetické...
Hodnocení ekonomické efektivnosti výsadby vinice
Vitouch, Jan ; Osička, Karel (oponent) ; Ptáček, Roman (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je ekonomicky vyhodnotit efektivnost investičního projektu Vinařství X z Hustopečí do výsadby vinice a porovnat jej s alternativními variantami realizace tohoto projektu s ohledem na dosažená zjištění. Výsledkem tohoto porovnání pak bude návrh optimální varianty investice do výsadby vinice pro Vinařství X. Bakalářská práce má dvě základní části. Vliterární rešerši je představena problematika vinohradnictví se zaměřením na problematiku získávání suroviny provýrobu vína a hodnocení efektivnosti investic. Vlastní práce se pak skládá z kvantifikace kapitálových výdajů a provozních nákladů spojených se získáváním vinných hroznů. V souvislosti s uvedeným cílem je zde také hodnocena nákladovost, doba návratnosti investice, čistá současná hodnota investice a vnitřní výnosové procento jednotlivých variant získávání vinných hroznů.
Základní trendy ve vývoji spotřeby domácností ČR v období 1990 až 2017
KOPÁČKOVÁ, Pavlína
Tématem bakalářské práce jsou základní trendy ve vývoji spotřeby domácností ČR v období 1990 až 2017. Cílem práce je základní posouzení trendů ve spotřebě domácností v České republice jak ve velikosti, tak i v její struktuře. Dále se práce zabývá vlivy a aspekty působící na spotřebu, a to jak přímo, tak i nepřímo. V práci je dále zhodnocená problematika snižujících se úspor a zvyšujícího se zadlužení českých domácností. V závěru práce je pojednáno o celkovém kontextu ekonomicko-sociálního vývoje a analýze trendů v ČR. Data byla použita ze statistických systémů ČSÚ, MPSV a ČNB.
Studie vlivu radiačního vytápění a chlazení na tepelnou pohodu řidiče osobního automobilu
Pavlík, Vojtěch ; Tuhovčák, Ján (oponent) ; Fišer, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomové práce se zabývá radiačním vytápěcím systémem pro zajištění tepelného komfortu posádky osobního automobilu a určením vhodných provozních parametrů takového systému. V rešeršní části jsou shrnuty vlivy významné pro tepelný komfortu člověka, metody stanovení tepelného komfortu, způsoby přenosu tepla mezi lidským tělem a okolím a technické možnosti vytápění interiéru vozu. Ústředním bodem práce je poté simulace interiéru automobilu vytápěného pomocí radiačních panelů a vyhodnocení tepelného stavu virtuálním manekýnem. Tepelný stav byl vyhodnocen metodou ekvivalentní teploty v kombinaci s diagramem komfortní zóny (metoda dle O. H. Nilssona). Celkem bylo nasimulováno 42 scénářů, ze kterých vyplývá, že při dodržení maximální teploty 43 °C nemůže být dosaženo tepelného komfortu čistě jen radiačním vytápěním, ale je nezbytná kombinace s dalšími způsoby distribuce tepla. Radiační vytápění nicméně přispívá k úspoře energie nezbytné pro dosažení tepelného komfortu v kabině posuzovaného vozu.
Zadlužení domácností v ČR aktuální údaje a trendy
ŠUSTR, Zdeněk
Tématem bakalářské práce je zadlužení domácností v České republice - aktuální údaje a trendy. Cílem práce je analýza zadluženosti a to především v letech 2011 - 2016, dále se práce zabývá ostatními vlivy, které ovlivňují zadluženost. V neposlední řadě dochází ke komparaci zadluženosti domácností s ostatními členskými zeměmi EU. Problematika zadluženosti je nejprve vymezena teoreticky a to z několika aspektů, konkrétně ekonomického, právního a sociálního. Další část textu je věnována jednak samotné analýze zadluženosti mezi lety 2011 - 2016, dále dochází k zjištění finanční situace domácností, jejich úspor či vývoji průměrné hrubé mzdy. Data byla použita ze statistických systémů ČSÚ, ČNB a EUROSTAT. Závěrečná část práce se soustředí na jeden z hlavních důvodů zadlužování, kterým je konzumerismus.
Finanční hospodaření Základní školy Týnec nad Sázavou
Novák, Filip ; Krbová, Jana (vedoucí práce) ; Jaegerová, Václava (oponent)
Tato práce se zabývá analýzou finančního hospodaření Základní školy Týnec nad Sázavou za účelem nalezení možných úspor a nových zdrojů financování. V práci je definováno školství v České republice. Je definována vzdělávací soustava a hlavních subjekty školství, zejména pak financování základního školství, na které navazuje konkrétní příklad takového financování, tedy financování Základní školy Týnec nad Sázavou. V práci je provedena analýza finančního hospodaření této školy, na základě které jsou hledány úspory a nové zdroje financování.
Finanční hodnocení pasivního rodinného domu
Červenková, Lenka ; Sieber, Martina (vedoucí práce) ; Vlček, Josef (oponent)
(česky) Hlavním cílem, kterým se tato bakalářská práce zabývá, je posouzení efektivnosti investice do rodinného pasivního domu. Úkolem bylo určit, zda se investice do vyšší pořizovací ceny pasivního domu vyplatí z hlediska ročních úspor plynoucích z nižší potřeby energie na vytápění v rámci provozu pasivního domu. Efektivnost této investice byla zkoumána na konkrétním případě pasivního domu, který se nachází nedaleko Prahy. Hodnocení efektivnosti investice bylo provedeno pomocí dynamických ukazatelů, jako je čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento. První kapitola teoretické části se zabývala základními otázky ohledně pasivních domů, druhá kapitola byla zaměřená na investiční činnost a na metody a ukazatele hodnocení investic. Praktická část se už zabývala samotným finančním hodnocením konkrétního pasivního domu. Ukazatele, které byly použity k hodnocení, ukázaly, že tato investice není efektivní a nedoporučovaly by ji. Na závěr byla zkoumána situace, kdy by investice byla podpořena státní dotací. Za této situace by vyšla investice do pasivního domu jako výhodná.
SYSTEMS OF AUTOMATION IN SMART BUILDINGS, DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A RELAY MODULE
Bendová, Petra ; Walek, Agata (oponent) ; Žouželková Bartošová, Marie (vedoucí práce)
This bachelor’s thesis focuses on smart buildings and their automation. It is divided into two parts – theoretical and practical. The theoretical part of the thesis deals with the division of control and automated systems, thrift and low-voltage systems followed by smart buildings of the future. The practical part of the thesis deals with design of the relay module for the printed circuit board and its testing on breadboard.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 62 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.