Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 37 záznamů.  začátekpředchozí28 - 37  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Historický vývoj kyčelních náhrad
Kohout, Jiří ; Urban, Filip (oponent) ; Vrbka, Martin (vedoucí práce)
V této práci je řešena problematika tření, mazání, opotřebení a historický vývoj kyčelních náhrad. Historický vývoj je mapován od druhé poloviny 18. století a byla snaha zahrnout všechny důležité milníky, které nějakým způsobem ovlivnily vývoj aloplastiky kyčelního kloubu. S tímto vývojem je zároveň sledována míra opotřebení náhrad. Historie mazání a tření byla sledována od prvních experimentů snažící o kvantifikování těchto faktorů umělých náhrad tj. od 50. let 20. století.
Konstrukce simulátoru umělého kyčelního kloubu
Dočkal, Kryštof ; Košťál, David (oponent) ; Vrbka, Martin (vedoucí práce)
V práci je popsán jeden z možných přístupů k návrhu simulátoru kyčelního klubu, primárně určeného pro analýzu tloušťky mazacího filmu ve styku dvou konformně zakřivených povrchů (hlavy femuru a acetabula). Při relativním pohybu těchto dvou komponent umělých kyčelních kloubů je třeba pozorovat chování mazacího filmu mezi nimi. S pozorováním mazacího filmu souvisí i volba vhodné pozorovací metody. Při návrhu umělých kyčelních kloubů se dnes používá především simulací opotřebení na simulátorech s velmi přesnou simulací kinematiky biologických kloubů. Pro popis chování maziva mezi konformnímy povrchy je použita zjednodušená kinematika spolu s metodou optické interferometrie. Na simulátoru bude možné zkoumat chování vrstvy maziva za pomoci optické interferometrie.
Využití experimentálního zařízení Mini Traction Machine při studiu tření mazaných a nemazaných kontaktů
Wilhelm, Pavel ; Ficza, Ildikó (oponent) ; Vrbka, Martin (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na popis zařízení Mini-Traction Machine. Po teoretickém úvodu do Tribologie je nejprve obecně popsán princip měření na zařízení Mini-Traction Machine a poté jsou uvedena a vysvětlena jednotlivá příslušenství. Následně jsou shrnuty výsledky stěžejních experimentů z celého světa, při jejichž měření bylo zařízení Mini-Traction Machine použito. Jednotlivé výzkumy ukazují možnosti aplikace Mini-Traction Machine při měření tribologických vlastností materiálů.
Konstrukce experimentální stanice pro měření valivého odporu cyklistických pneumatik
Matela, Milan ; Medlík, Jan (oponent) ; Vrbka, Martin (vedoucí práce)
Tato bakaláská práce se zabývá konstrukním ešením mící stanice valivého odporu cyklistických pneumatik. V této práci je vysvtlen pojem valivý odpor a popisuje jeho definici. Práce analyzuje existující zpsoby mení valivého odporu, vybírá nejlepší z nich a na jeho základ popisuje návrh konstrukního ešení mící stanice.
Mechanickohydraulický model rekuperace energie vozidel
Pisklák, Jan ; Vrbka, Martin (oponent) ; Nevrlý, Josef (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce rešeršně zpracovává matematicko-fyzikálního model rekuperace kinetické energie vozidla, kterým se zabýval A. Pourmovahed a kolektiv. Využívá metodu determinovaných tepelných časových konstant. Navazuje na vědecké studie Greena W. L. a Otise D. R.. Zahrnuje analytické zpracování, které je poté porovnáno s experimentálními výsledky.
Realizace edukační úlohy na experimentální stanici s vačkovým mechanismem
Tomeček, Vojtěch ; Vrbka, Martin (oponent) ; Vaverka, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací edukační úlohy na experimentální stanici s vačkovým mechanismem. Cílem edukační úlohy je prakticky studenty v rámci výuky seznámit s analýzou kinematických veličin vačkových zdvihátek. V rámci práce je uvedeno obecné pojednání o současném stavu poznání na poli vačkových mechanismů a jsou vysvětleny základní pojmy. Dále uvedení přístroje do provozu, odstranění jeho dílčích nedostatků, analýza kinematických veličin možných kombinací dodaných vaček se zdvihátky a definice postupů budoucí edukační úlohy. Sama edukační úloha následuje interpretaci a komentář získaných údajů. V závěru jsou provedena doporučení dalších modifikací experimentálního aparátu a nástin jeho budoucího možného využití.
Speciální typy ložisek a jejich aplikace
Polášek, Lukáš ; Vrbka, Martin (oponent) ; Koutný, Daniel (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je poskytnout rešeršní rozbor speciálních typů ložisek. Práce je zaměřena především na magnetická a vzduchová ložiska, která jsou z kategorie speciálních ložisek nejvíce dostupné a využívané. Oba tyto druhy jsou bezkontaktní ložiska, z čehož vyplývá velká část jejich výhod. V práci jsou uvedeny nejčastější typy konstrukčních řešení magnetických i vzduchových ložisek a vysvětleny principy funkce těchto ložisek. Na závěr jsou sepsány výhody použití a shrnuty možnosti aplikací těchto ložisek.
Nanoroboti
Haluza, Lukáš ; Vrbka, Martin (oponent) ; Křupka, Ivan (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je seznámit i laickou veřejnost s nanotechnologií a nanoroboty. První část je věnována nanotechnologii jako vědě, popisu nanosvěta a vysvětlení pojmů. Druhá část se věnuje nanorobotům, jejich konstrukci, úspěchům jež bylo dosaženo, oblastem jejich použití, plánům a překážkám bránícím k jejich plnému zavedení do běžného života.
Výpočtové systémy na bázi MKP určené pro konstruktéry
Frémund, Libor ; Vaverka, Michal (oponent) ; Vrbka, Martin (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá výpočtovými systémy na bázi metody konečných prvků určené pro konstruktéry. Jsou zde popsány nejčastěji používané systémy, jejich funkce a obsažené moduly, které pomáhají konstruktérovi při práci. Práce popisuje čtyři nejpoužívanější výpočtové programy - ANSYS Workbench, COSMOS DesingSTAR, Abaqus a FEMPRO. Každý systém je dále rozčleněn do podkapitol, ve kterých jsou popsány jeho vlastnosti a možností pracování se systémem. V závěru jsou zhodnoceny a srovnány jednotlivé systémy a dále také určena vhodnost použití jednotlivých systému za daných podmínek.
Věž větrné elektrárny - výpočet
Stein, Pavel ; Vrbka, Martin (oponent) ; Nevrlý, Josef (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je podat přehled současného stavu konstrukce věže větrné elektrárny. V první části popisuje význam a vývoj alternativních zdrojů energie, zejména větrné energetiky na českém území. V dalším se zaměřuje na některé konstrukční varianty větrných elektráren a jejich základní prvky. Závěr práce je orientován na moderní varianty v problematice větrných elektráren a naznačuje možnosti budoucího vývoje.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 37 záznamů.   začátekpředchozí28 - 37  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Vrbka, Marek
1 Vrbka, Michal