Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Restituce církevního majetku v České republice po roce 1989
Valeš, Václav ; Hrdina, Antonín (vedoucí práce) ; Opatrný, Aleš (oponent)
Václav Valeš: Restituce církevního majetku v České republice po roce 1989 Tato práce obsahuje rozbor citlivého tématu restituce církevního majetku v České republice po roce 1989. Dva výčtové restituční zákony (č. 298/1990 Sb. a č. 338/1991 Sb.) reagovaly na akutní problém obnovy činnosti římskokatolických řádů a kongregací v letech 1990-1991. Obecný restituční právní předpis, který by celou otázku řešil globálně, nikdy nebyl přijat (dva nejvážnější pokusy: 1992, 2008) a tento stav, omezující práci církví a náboženských společností v mnoha oblastech, trvá do současnosti. Nic na tom nemění fakt, že malá část majetku byla církvím a náboženským společnostem vrácena jiným způsobem (exekutivní cestou, na základě určovacích žalob). Kromě analýzy stávajících právních předpisů této práce obsahuje také odkazy na související judikaturu Ústavního a Nejvyššího soudu České republiky. Klíčová slova konfesní právo, Česká republika, církevní majetek, restituční proces po roce 1989
Apoštolský stolec ve službě jednotě církve Nejvyšší zákonodárná, výkonná a soudní moc v církvi
Větrovský, Kryštof ; Szabo, Miloš (vedoucí práce) ; Valeš, Václav (oponent)
Bakalářská práce "Apoštolský stolec ve službě jednoty církve" se zabývá významem Apoštolského stolce, který reprezentuje nejvyšší zákonodárnou, výkonnou a soudní mocí v církvi. Analyzuje dějinný vývoj výkonu papežského primátu a rozebírá význam a účel duchovní moci církve. Klade si otázku, které aspekty jsou v práci Apoštolského stolce podstatné a neměnné a v čem spočívá odůvodnění výkonu jeho moci nad celou církví. Za tím účelem analyzuje strukturu jednotlivých úřadů, kterými je tato moc realizována, a jejich kompetence. Klíčovou pozornost věnuje analýze apoštolské konstituce Pastor Bonus, a přiklání se na jejím základě k závěru, že existují důvody pro reformu Římské kurie. Ty spočívají zejména v přesnějším vymezení kompetencí a úkolů v záležitostech, které paralelně řeší více dikasterií. Konstatuje tak účelnost vydání nové konstituce o Apoštolském stolci, která by obsahovala všechny změny v kompetencích, které nastaly od roku 1988 doposud. Shrnutí všech stávajících dodatků do jednoho dokumentu by usnadnilo orientaci ve struktuře Římské kurie a napomohlo k lepšímu pochopení vnitřních mechanizmů řízení církve. Klíčová slova Apoštolský stolec, církev, papežství, Pastor bonus, Římská kurie
High-temperature X-ray Diffractometry of Thin Layers
Valeš, Václav ; Holý, Václav (vedoucí práce) ; Jergel, Matej (oponent) ; Nižňanský, Daniel (oponent)
Tato práce je zaměřena na studium krystalografické struktury a jejích změn během termálního působení několika systémů skládajících se z nanočástic oxidů kovů. Hlavní metodou použitou v celé práci je rentgenová prášková difrakce, rozšířená o maloúhlý rozptyl rentgenového záření v případech, kdy nanočástice tvoří uspořádanou strukturu a o rentgenovou absorpční spektroskopii v případech, kdy je zapotřebí dodatečná informace o lokální krystalografické struktuře. U všech studovaných systémů byly podle krystalografických dat optimalizovány podmínky jejich přípravy pro další použití.
Právo exklusivity při papežských volbách
Suchánek, Drahomír ; Hrdina, Antonín (vedoucí práce) ; Kubín, Petr (oponent) ; Valeš, Václav (oponent)
Právo exklusivity při papežských volbách. Projekt disertační práce se soustřeďuje na institut tzv. práva eklusivity. Středem zájmu je tak samotná podstata problému, tak i politické, církevní a právní souvislosti, které se vztahují k využití tohoto práva při papežských volbách. Ačkoliv se nejednalo o církevní oficiálně uznané privilegium, bylo vícekrát v procesu ustanovování papežů využito a zásadním způsobem určovalo hlasování kardinálského kolegia. Výzkum v této oblasti by měl ukázat právní základ uvedené problematiky, možnosti uplatnění práva exlusivity a odlišné způsoby interpretace zastánců, respektive odpůrců jeho užití.
Konkordát z roku 1855 mezi Apoštolským stolcem a rakouským císařstvím
Valeš, Václav ; Hrdina, Antonín (vedoucí práce) ; Plavec, Karel (oponent)
in English is not part of this Diploma (Bachelor's) thesis. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Graphene Field-Effect Transistor as a Probe of Doping by Adsorbed Oxygen Molecules
Blechta, Václav ; Mergl, Martin ; Drogowska, Karolina ; Kučera, Lukáš ; Valeš, Václav ; Červenka, Jiří ; Kalbáč, Martin
Graphene has high potential in chemical sensing, thus understanding adsorption and charge transfer between graphene and adsorbed molecules is essential. We show that graphene field-effect transistor exhibits a moderate sensoric response towards oxygen at temperature of 150 °C. Field-effect transistors serve as a tool to probe electronic properties of graphene. We demonstrate that adsorption of oxygen molecules onto graphene leads to an upshift of Dirac point and light changes in mobility of charge carriers.
Fabrication methods of diamond coated Love wave SAW biosensors for bacterial detection applications
Drbohlavová, L. ; Bulíř, J. ; Valeš, Václav ; Jákl Křečmarová, M. ; Taylor, Andrew ; Talbi, A. ; Soltani, A. ; Mortet, Vincent
Pathogen detection has a huge importance in the food industry and it can play significant role in the medical practice. This paper focus on the fabrication methods of diamond coated Love wave surface acoustic wave (LW-SAW) biosensors for bacteria detection. LW-SAW sensors have been fabricated on AT-quartz crystals. Interdigitated transducers have been patterned by RF sputtering and photolithography techniques. Amorphous silicon oxide (SiO2) guiding layer and nano-crystalline diamond layer were both deposited by plasma enhanced chemical vapor deposition at low temperature. Preliminary experimental study of diamond surface termination for sensors bio-functionalization is also reported.

Viz též: podobná jména autorů
1 Valeš, Vít
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.