Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 45 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Imunofarmakologie a imunoterapie rakoviny
Havlíková, Kateřina ; Rathouská, Jana (vedoucí práce) ; Jílek, Petr (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Školitel: PharmDr. Jana Rathouská, Ph.D. Kandidát: Kateřina Havlíková Název: Imunofarmakologie a imunoterapie rakoviny Cílem této práce je shrnout moderní trendy imunofarmakologie a imunoterapie nádorového onemocnění a vyzvednout jejich význam pro budoucí terapii. Pro uvedení imunoterapie do širšího kontextu jsou zde rovněž popsány vlastnosti nádorového onemocnění a imunitního systému, z nichž řada principů imunoterapie přímo vychází. Práce je rozdělena na tři samostatné celky - kancerogenezi, imunitní systém a imunoterapii. Kapitola kancerogeneze obsahuje základní mechanismy vzniku nádorového onemocnění, principy, kterými se tělo proti nádorovému onemocnění brání, a mechanismy, kvůli kterým tato ochrana selže. V kapitole imunitní systém jsou popsány jednotlivé druhy imunity a způsob, kterým imunita selhává v případě nádorového onemocnění. Kapitola imunoterapie popisuje současné poznatky, jak lze vlastnosti imunitního systému využít pro boj se vzniklým onemocněním. Do této kapitoly jsou zařazeny schválené a používané terapie.
Quality of life evaluation in pregnant women in the Czech republic and Slovakia by means of a specific questionaire QOL-GRAV
Bujňáková, Terézia ; Rathouská, Jana (vedoucí práce) ; Hronek, Miloslav (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Názov práce: Hodnotenie kvality života tehotných v Českej a Slovenskej republike pomocou špecifického dotazníka QOL-GRAV Autor diplomovej práce: Terézia Bujňáková Vedúci práce: PharmDr. Jana Rathouská, Ph.D. Cieľ práce Jedným z hlavných cieľov tejto práce je vytvorenie prehľadu teórie v oblasti kvality života, tehotenstva a príjmu kyseliny listovej. Praktická časť je zameraná na skúmanie kvality života tehotných žien, užívanie kyseliny listovej pred a počas obdobia gravidity a jej vplyv na kvalitu života v Českej a Slovenskej republike pomocou špecifického dotazníka QOL-GRAV. Metódy Využitá bola kvantitatívna metóda v podobe špecifického dotazníka QOL-GRAV, doplneného o otázky ohľadom užívania kyseliny listovej a zmeny stravovacích návykov pred a počas tehotenstva. Dotazovaných bolo 564 tehotných žien v Českej aj Slovenskej republike v ktoromkoľvek týždni gravidity ako aj tie, ktoré mali najviac dva týždne po pôrode. Výsledky Kvalitu života tehotných žien v Českej a Slovenskej republike môžeme považovať za veľmi dobrú podľa priemernej hodnoty 18,81 bodov, z celkového počtu 45 bodov, kde najmenší možný počet bodov 9 predstavuje najvyššiu kvalitu života, získanej v dotazníku. Kyselinu listovú dopĺňalo...
Atopická dermatitida a pokroky v léčbě
Krymová, Lucie ; Rathouská, Jana (vedoucí práce) ; Konečná, Klára (oponent)
Atopická dermatitida je multifaktoriální chronické zánětlivé onemocnění, které patří mezi jedno z nejčastějších kožních onemocnění. Prevalence je poměrně vysoká a stále roste. Dříve byla atopická dermatitida považována za onemocnění především dětského rázu, dnes se zvyšuje prevalence i u dospělých pacientů. Atopická dermatitida je chronické nevyléčitelné onemocnění s významným negativním dopadem na život pacientů. Negativní dopad na kvalitu života vede často k nedostatečné adherenci pacientů ke standardnímu léčebnému postupu, z čehož plyne nutnost kombinovat různé terapie v oblasti komplementární a alternativní medicíny. I když stále není k dispozici dostatek dat k vytvoření závěru, že adjuvantní terapie jsou účinné v konvenčním smyslu, existují již slibné výsledky, které naznačují, že tyto terapeutické strategie by mohly být v léčbě tohoto onemocnění určitou alternativou. I když mírné a střední formy onemocnění mohou být dobře kontrolovány použitím zevní léčby, jako jsou změkčovadla, topické kortikosteroidy a lokální inhibitory kalcineurinu, léčba těžké atopické dermatitidy je stále obrovskou výzvou. Systémová léčba kortikosteroidy je v mnoha případech poměrně účinnou léčbou, ale nedá se využívat dlouhodobě kvůli četným nežádoucím účinkům. Podobně je tomu v případě léčby imunosupresivy. V...
Nepovinná očkování u dětí
Sejkorová, Ilona ; Rathouská, Jana (vedoucí práce) ; Jílek, Petr (oponent)
Bc. Ilona Sejkorová Nepovinná očkování u dětí Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Odborný pracovník v laboratorních metodách Na vzniku infekčního onemocnění se může podílet řada virů či bakterií. Proti některým z nich je možné využít očkování. Nepovinné očkování u dětí je stále aktuálním tématem. I přesto, že má očkování řadu odpůrců, stále patří mezi nejúčinnější preventivní opatření. Cíl práce: Práce je tvořena teoretickým souhrnem informací týkajících se problematiky nepovinného očkování u dětí. Praktická část se skládá z dotazníkové studie, jejímž cílem bylo zjistit postoj rodičů a potenciálních rodičů k problematice nepovinného očkování dětí. Dále také zjistit informovanost populace o daném tématu, vysledovat nejčastěji využívaná nepovinná očkování, případně několik poznatků o závažných vedlejších účincích nepovinných vakcín, s kterými se respondenti setkali. Metody: Dotazníkové šetření v období říjen 2018 - únor 2019 v rámci České republiky. Dotazník obsahoval 20 otázek a byl určen pro rodiče a potenciální rodiče různých věkových kategorií (606 respondentů). Výsledky: Většina respondentů (94 %) měla povědomí o možnosti nepovinného očkování u dětí. Více jak polovina (51 %) respondentů se o tomto typu očkování dozvěděla od lékaře, zdravotnického personálu nebo z...
Lékové alergie - imunopatologické reakce kůže a sliznic
Švecová, Monika ; Rathouská, Jana (vedoucí práce) ; Kovařík, Miroslav (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Školitel: PharmDr. Jana Rathouská, Ph.D. Kandidát: Monika Švecová Název diplomové práce: Lékové alergie - imunopatologické reakce kůže a sliznic Hypersenzitivní reakce vyvolané malými molekulami jako jsou léčiva, mohou způsobit řadu onemocnění zasahujících kůži, sliznice, játra, ledviny, plíce a další orgány. Vedle poměrně dobře známých okamžitých a IgE zprostředkovaných reakcí na léčiva se stále častěji setkáváme s opožděným typem hypersenzitivní reakce. Tyto reakce jsou převážně charakterizovány exantematózními makulózními nebo makulopapulózními kožními erupcemi. Avšak přibližně ve 2 % případů se rozvinou v závažné a život ohrožující systémové imunitní reakce spojené s postižením orgánů. Mezi závažné a život ohrožující reakce řadíme bulózní reakce, jako je Stevensův - Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza, ale také akutní generalizovanou exantematózní pustulózu a lékovou reakci spojenou s eozinofilií a systémovými příznaky. Pokroky v poznatcích o patofyziologii těchto reakcí vychází z porozumění mechanismů, kterými jsou léčiva rozpoznávána T lymfocyty, z důkladné analýzy subtypů a funkcí CD4+ a CD8+ T lymfocytů infiltrujících kožní a slizniční léze a z poznatků o farmakogenetice...
Pathophysiology of Metabolic syndrome and current therapeutic approaches.
Mohamed Hamdy, Engy ; Nachtigal, Petr (vedoucí práce) ; Rathouská, Jana (oponent)
The goal of this thesis is the knowledge and analysis of the Metabolic Syndrome and its association with the cardiovascular diseases. Aspects such as epidemiology, pathophysiology, and complications will be discussed in this thesis. The general and known pharmacological and non-pharmacological approaches towards the syndrome will be analyzed. It is also discussed in this thesis the new therapeutic approaches towards the syndrome, with the benefits and toxicities listed.
Antigenní struktury erytrocytů
Anderlová, Petra ; Rathouská, Jana (vedoucí práce) ; Jílek, Petr (oponent)
Cíl: Znalost antigenů, které jsou exprimovány na krevních buňkách červené řady, je nedílnou součástí transfuzního lékařství, které těchto poznatků využívá pro účinnou, a hlavně bezpečnou hemoterapii. Cílem této práce je vytvoření přehledu o vybraných významných krevních skupinových systémech a sepsání již existujících znalostí do jednoho dokumentu. Hlavní poznatky: Většina antigenních struktur na erytrocytech je zařazena do skupinových systémů, které umožňují lepší přehlednost a orientaci. Každý skupinový systém zahrnuje jak antigeny, tak i příslušné protilátky, jejichž význam je klinicky specifický. Exprese antigenů na erytrocytu je vždy dána geneticky, proto lze najít souvislosti mezi příslušností k dané krevní skupině a některými onemocněními. Závěry: Byly vyhledány informace o jednotlivých skupinových systémech, jejich antigenech a protilátkách. U antigenů zejména o jejich struktuře a genetickém podkladu, u protilátek zejména o jejich reaktivitě a klinickém významu. Tyto již existující poznatky byly porovnány s některými vybranými klinickými studiemi a bylo poukázáno na asociace krevních antigenů s výskytem některých patologických stavů. Klíčová slova: antigen, protilátka, krevní skupinový systém, transfuze krve.
Deprese a její rizikové faktory
Sejkorová, Monika ; Rathouská, Jana (vedoucí práce) ; Kudláčková, Zděnka (oponent)
Cíl práce: Práce je tvořena teoretickým souhrnem informací charakterizujících depresi. Praktická část se skládá z dotazníkové studie, jejímž cílem je zjistit nejvýznamnější rizikové faktory, které se podílejí na rozvoji depresivního onemocnění u respondentů. Dále také zjistit vliv ročního období na průběh deprese, nejčastější věk počátku deprese, případně několik poznatků k charakteru a léčbě onemocnění. Metody: Dotazníková studie v období listopad 2017 - duben 2018, obsahující 22 otázek, určena pro respondenty z celé České republiky (850 respondentů, z toho 291 pacientů s depresí). Výsledky: Více než polovina respondentů (53 %) trpících depresí volí dva a více rizikových faktorů. Deprese tedy vzniká na základě kombinace více činitelů. Nejčetněji jsou udávány špatné rodinné poměry (20 %) a tragická událost (20 %). Negativní vliv na depresi má u respondentů také roční období, zejména podzim (46 % odpovědí) a zima (33 % odpovědí). Nejčastější věk, kdy se deprese u dotazovaných poprvé vyskytla, je 11-20 let. Nejčastěji respondenti trpí středně těžkou depresí (60 %) a k lékaři jdou z vlastního přesvědčení (57 %). Hlavními příznaky jsou únava (18 %); ztráta zájmu a ztráta potěšení z aktivit (19 %). Léčba trvá převážně v rozmezí jednoho roku, u 62 % stále přetrvává. Léčba nejčastěji spočívá v kombinaci...
Western blot analýza vybraných molekul oxidačního stresu v aortě apoE/LDLR deficientního myšího modelu
Čermáková, Martina ; Rathouská, Jana (vedoucí práce) ; Blažíčková, Kateřina (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Western blot analýza vybraných molekul oxidačního stresu v aortě apoE/LDLR deficientního myšího modelu Autor diplomové práce: Bc. Martina Čermáková Vedoucí práce: PharmDr. Jana Rathouská, Ph.D. Cíl práce: Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit expresi vybraných molekul oxidačního stresu (SOD-3, iNOS, kataláza, HO-1) v aortě a hladiny nitrátů a nitritů v plazmě u dvou skupin myší. Tyto dvě skupiny myší se lišily v genetické výbavě - sledovaná skupina měla, oproti skupině kontrolní, vypnuté geny pro apolipoprotein E a LDL receptor. Metody: Pro studii se použili 2 měsíce staří samci myší, kteří byli krmeni standartní dietou pro hlodavce. Samci byli rozděleni do dvou skupin - kontrolní (C57BL/6J) a sledované (apoE-/- /LDLR-/- ). Pro zhodnocení a kvantifikaci molekul iNOS, SOD-3, kataláza a HO- 1 v aortě byla použita metoda Western blot. Pro kvantifikaci nitrátů a nitritů v plazmě byla užita metoda HPLC. Výsledky: Metoda HPLC neprokázala statisticky významné rozdíly v hladinách nitrátů a nitritů v plazmě mezi oběma hodnocenými skupinami myší. Western blot analýza tkáně aorty prokázala statisticky významně vyšší expresi SOD-3 (208,39 %) i signifikantně vyšší expresi iNOS (207,62 %) u skupiny apoE-/-...
Postoj matek k povinným očkováním u dětí
Červinková, Pavla ; Rathouská, Jana (vedoucí práce) ; Konečná, Klára (oponent)
Bc. Pavla Červinková Postoj matek k povinným očkováním u dětí Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Odborný pracovník v laboratorních metodách Nejúčinnější prevencí před vážnými infekčními chorobami je očkování. V České republice existuje povinné očkování proti devíti nemocem, u kterých se zatím nepodařila eradikace ve světě. Téma povinného očkování je v současnosti velmi aktuální a diskutovaný problém. Cíl studie: Teoretický přehled týkající se problematiky povinného očkování u dětí, jednotlivých nemocí, možných rizik očkování a dostupných vakcín. Cílem dotazníkové studie je zjistit procento matek s negativním postojem k této problematice a jejich důvody pro svůj postoj. Metody: Dotazníková studie v rámci České republiky. Dotazník byl určen pro ženy - matky různých věkových kategorií. Výsledky: V laické veřejnosti panuje široké spektrum názorů na tuto problematiku. Většina matek zaujímá k tématu povinného očkování kladný postoj. Značná část matek poukazuje na špatnou legislativu v České republice. Kritizují zejména očkovací schéma a povinnost používání kombinovaných vakcín, u kterých matky často pozorují nežádoucí účinky. Závěr: Z dotazníkového šetření vyplývá, že v populaci České republiky převažuje procento matek, které své děti povinnými vakcínami očkují. Avšak procento...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 45 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.