Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 37 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
XX. Meeting of the National Commission for Services of the Slovak Republic
Procházková, Petra ; Chodounská, Alena ; Skenderija, Sasha
Účast na 20. výročním jednání Národnej komisie pre služby jejíž cílem je spolupráce mezi slovenskými knihovnami a sdílení příkladů dobré praxe při poskytování služeb a zpřístupňování elektronických informačních zdrojů. V rámci akce byly prezentovány také zkušenosti NTK. Přínos akce spočíval také v možnosti vyměnit si zkušenosti a prodiskutovat aktuálně řešené problémy s kolegy ze Slovenské republiky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Posouzení účinnosti pokročilých oxidačních procesů prostřednictvím testů ekotoxicity
Procházková, Petra ; Vávrová, Milada (oponent) ; Zlámalová Gargošová, Helena (vedoucí práce)
V poslední době je stále větším problémem při čištění odpadních vod nedostatečné odstraňování organických polutantů. Tyto látky mohou být již v malém množství toxické pro životní prostředí, a to akutně, nebo chronicky. Snahou je proto vyvíjet takové technologie, které zajistí jejich účinné odstranění. Jednou z možností je použití pokročilých oxidačních procesů. Pokročilé oxidační procesy pracují na principu neselektivní oxidace zprostředkované OH radikály. Pro jejich tvorbu lze použít několik způsobů jako např. O3/H2O2 (Peroxon), UV/H2O2, nebo Fentonovu reakci. Cílem této diplomové práce bylo posoudit účinnost použitých pokročilých oxidačních procesů při čistění odpadní vody pomocí testů ekotoxicity. Vzorky odpadní vody ošetřené pomocí pokročilých oxidačních procesů na pilotní jednotce vykazovaly nízké hodnoty akutní toxicity pro vybrané testovací organismy (D. magna, T. platyurus, S. alba, L. minor). U vzorku odpadní vody, který byl ošetřen na laboratorní jednotce AOP metodou UV/H2O2, došlo k nárůstu akutní toxicity pro testovací organismus D. magna a L. minor. Podobný efekt byl pozorován u testů s testovacím organismem D. magna u vzorků modelové ošetřených stejnou metodou, zatímco testy na rostlině L. minor prokázaly snížení toxicity.
XXI. Meeting of the National Commission for Services of the Slovak Republic
Procházková, Petra ; Chodounská, Alena ; Martinová, Olga ; Tassanyi, Pavlína
Cestovní zpráva popisuje účast na 21. výročním jednání Národnej komisie pre služby, jejímž cílem je spolupráce mezi slovenskými knihovnami a sdílení příkladů dobré praxe při poskytování služeb a zpřístupňování elektronických informačních zdrojů. V rámci akce byly prezentovány také zkušenosti NTK.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Využití online marketingu ve vybraném sportovním e-shopu
Procházková, Petra ; Štědroň, Bohumír (vedoucí práce) ; Janák, Vladimír (oponent)
Název: Využití online marketingu ve vybraném sportovním e-shopu Cíle: Cílem práce je analyzovat využití online marketingu vybraného e- shopu Kolo-park.cz, konkrétně využití a nastavení jednotlivých online marketingových kanálů s důrazem na zhodnocení nastavení a struktury PPC kampaní. Poté na základě analýzy dat doporučit vhodné nastavení a strukturu jednotlivých online marketingových kanálů. Dále také navrhnout novou strategii online marketingových aktivit podle frameworku See-Think-Do-Care. Metody: Mezi metody práce patří dlouhodobé nestrukturované pozorování v oblasti online marketingu. Dalšími metodami je analýza výkonu jednotlivých online marketingových nástrojů, analýza PPC kampaní, analýza zbožových srovnávačů, analýza e-mailingu, analýza SEO a analýza sociálních sítí. K pochopení vzájemných souvislostí jevů z analýzy online marketingových nástrojů je využito metody monitoringu a syntézy na jejichž základě je vytvořena nová online marketingová strategie dle modelu STDC. Výsledky: Výsledkem této práce je doporučení ke zlepšení využití, struktury a nastavení online marketingových kanálů/nástrojů pro dosažení lepších výsledků online marketingových aktivit e-shopu Kolo- park.cz. Také je stanovena nová strategie jednotlivých online marketingových nástrojů podle modelu See-Think-Do-Care, kde jsou...
XIX. Meeting of the National Commission for Services of the Slovak Republic
Procházková, Petra ; Chodounská, Alena
Setkání umožnilo diskuzi o zkušenostech s nákupem a zpřístupňováním elektronických informačních zdrojů v České republice a na Slovensku. V rámci akce byl prezentován příspěvek Odborné akademické služby NTK (pohled do zákulisí). Zároveň byl kolegům ze Slovenské republiky představen projet czech eLIB a jeho cíle.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Specifické problémy začátečníků při studiu programování a možnosti jejich řešení
Procházková, Petra ; Pecinovský, Rudolf (vedoucí práce) ; Pavlíčková, Jarmila (oponent)
Tato bakalřská práce se zabývá problémy začátečníků při studiu programování na Vysoké škole ekonomické v Praze na fakultě informatiky a statistiky. Týká se to zejména studentů, kteří studují předmět Programování v Javě.
XVII. zasadnutie Národnej komisie pre služby SR
Procházková, Petra ; Chodounská, Alena
Národná komisia pre služby (dále jen NKS) je poradním orgánem ředitelky Slovenské národní knihovny. Cílem NKS je rozvoj knihovnicko - informačních služeb a navázání mezinárodní spolupráce. Členy komise se stali nejen zástupci Národní knihovny ČR, ale od roku 2009 také zástupci NTK. Komise zasedá alespoň jednou ročně a zabývá se předem stanovenými otázkami. Náměty, které vznikají z její činnosti jsou předkládány ředitelce Slovenské národní knihovny a ředitelům ostatních knihoven zastoupených v komisi. XVII. zasedání proběhlo v Slovenskej pedagogickej knižnici v Bratislave. Zástupci NTK v komisi aktivně participují, vyjadřují se k probíraným tématům a přináší příspěvky shrnující zkušenosti z oblasti služeb NTK. Letošní zasedání bylo zaměřeno na prezentaci projektů digitalizace v SNK, knihovní služby, EIZ a aktuální problémy knihoven. Účast zástupců Národní technické knihovny na Národní komisi pro služby SR má velký význam nejen pro výměnu zkušeností a vzájemnou inspiraci, ale také pro navazování kontaktů a vzájemné spolupráci.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Marketingový výzkum image sportovní značky ASICS
Procházková, Petra ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Višněvský, Andrej (oponent)
Název: Marketingový výzkum image sportovní značky ASICS. Cíle: Cílem práce je identifikovat současnou image značky ASICS z pohledu českých spotřebitelů běžeckého sortimentu. Tedy zjistit, jak je značka vnímána zákazníky, jaké mají spotřebitelé běžeckého sortimentu povědomí o značce, jaká je znalost značky a zkušenost se značkou a na základě výsledků navrhnout opatření, která by vedla ke zlepšení image značky ASICS na českém trhu. Metody: Metodou práce je marketingový výzkum formou elektronického dotazování. Jde o strukturovaný kvantitativní výzkum. Výsledky: Z výsledků vyplývá, že povědomí o značce ASICS je nejvyšší mezi značkami specializovanými na běh, avšak celkově je povědomí až na 3. pozici za značkami jako je Adidas a Nike. Respondenti si značku asociují nejčastěji s botami, během, kvalitou, pohodlím, sportem a technologií. Značku zná celkem 87 % respondentů. Značka je vnímána převážně jako důvěryhodná, úspěšná, významná na běžeckém trhu, také jako moderní a oblíbená. Z hlediska produktu je značka převážně vnímaná jako taková, která nabízí produkty založené na nových technologiích, s krásným designem, jako kvalitní a ryze sportovní produkt. Propagace skrze sponzoring značky je nedostatečná, pouze 13% si dokázalo značku spojit se sportovcem, týmem nebo sportovní akcí. Návrh ke zlepšení image...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 37 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
11 PROCHÁZKOVÁ, Pavla
36 PROCHÁZKOVÁ, Petra
11 Procházková, Pavla
1 Procházková, Pavlína
36 Procházková, Petra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.