Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Společenské úsluhy a jiné liberality v českém soukromém právu
Pražák, Petr ; Elischer, David (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Tato práce se zaměřuje na dobrovolné projevy štědrosti, které nevedou ke vzniku závazku (liberality), ale které jsou závazkům často velmi podobné. Práce se nejprve zaměřuje na pojetí liberalit v dosavadní literatuře a judikatuře. Z provedené rešerše vyplývá, že liberalitám nebyla dosud věnována přílišná pozornost a že nejsou dostatečně vyřešeny ani zcela základní koncepční otázky, jako je vztah liberalit k základním institutům soukromého práva (právnímu jednání, smlouvám, závazkům). Dle některých pojetí jsou liberality pouhým faktickým jednáním nízké majetkové hodnoty, které nemá žádné právní následky (a tudíž ani právní význam), zatímco dle jiných názorů liberality naopak mohou mít právní význam i vysokou majetkovou hodnotu. Dle některých pojetí je pro odlišení liberalit od závazků (případně od právních jednání) rozhodují projevená vůle zúčastněných osob a její případné vnímání adresátem, zatímco dle jiných názorů jsou rozhodující objektivní okolnosti, za nichž zúčastněné osoby jednají. V neposlední řadě je pozornost věnována institutu výprosy. Důvodem je skutečnost, že výprosa byla dlouhodobě považována za nezávazné jednání, které není založeno smlouvou. Od účinnosti zákona č. 89/2012 Sb. je nicméně řazena mezi závazky. Tato práce na základě aktuální právní úpravy dochází k závěru, že liberality...
Založení malého podniku pro finanční a hypoteční specialisty
Placr, Adam ; Pražák, Petr (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na založení malého podniku, ve kterém pracují finanční a hypoteční specialisti. Hlavním cílem této práce je na základě aktuální situace na trhu finančního poradenství, analýzy vnějšího okolí a výzkumu pro založení a rozvoj společnosti, sestavit s využitím metody PERT návrh založení malého podniku pro finanční a úvěrové specialisty, tak aby byl realizovatelný a konkurence schopný.
Specifikace pracovní náplně a adaptace nových pracovníků ve zvolené společnosti
Placr, Adam ; Pražák, Petr (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na práci finančního poradce a adaptaci nových finančních konzultantů do své firmy. Hlavním cílem práce je, na základě analýzy pracovní pozice a stávajícího procesu adaptace nových konzultantů, vypracovat návrh, jak získat a zapracovat nové pracovníky tak, aby získali kvalitní znalosti a dovednosti a mohli se stát profesionály ve finančním poradenství.
Plán interní komunikace
Pražák, Petr ; Sedláček, Lukáš (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vnitrofiremními komunikačními procesy, analyzuje vztah jednotlivých skupin zaměstnanců firmy mezi sebou a ke svým nadřízeným. Práce popisuje význam interní komunikace ve firmě a poukazuje na důležitost správné stimulace a motivace zaměstnanců vedením firmy. Práce vyhodnocuje obdržené vyplněné anketní formuláře a navrhuje vhodnou úpravu pracovních postupů.
Motivace a stimulace zaměstnanců
Pražák, Petr ; Čeněk, Jiří (oponent) ; Černohorská, Lenka (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na motivaci a zároveň stimulaci pracovníků v konkrétní dopravní firmě. Upřesňuje, kdo je zodpovědný za správnou motivaci zaměstnanců a součastně porovnává teoretické poznatky s fakty. Dále práce obsahuje návrh motivačního systému, přímo na míru dané firmě. Informace pro tento systém získám pomoci dotazníkového průzkumu.
Výběr investiční varianty pomocí metod teorie rozhodování
Pražák, Petr ; Borovička, Adam (vedoucí práce) ; Kobzareva, Maria (oponent)
Diplomová práce se zabývá finančním plánováním za využití metod vícekriteriálního hodnocení variant. Teoretická část práce je složena ze základních pojmů z teorie vícekriteriálního rozhodování, konkrétně jsou popsány metody s kardinální informací a metody výpočtu vah kritérií. Popsány jsou také postupy při zařizování hypotečních úvěrů. Čtenář je také seznámen s problematikou cílového programování a základních finančně pojistných vzorců. Jádrem práce je čtvrtá kapitola. Začátek čtvrté kapitoly je věnovaný výběru vhodných kritérií a stanovení jejich vah. Většina výpočtů je provedena s pomocí programového doplňku MS Excel Sanna. Závěrem práce autor v Lingu namodeloval finanční portfolio. Jsou stanoveny dvě investiční varianty, které se mezi sebou porovnávají. Hlavním cílem diplomové práce je porovnat, která ze dvou zvolených variant je v dlouhodobém horizontu výhodnější.
Plánování projektu : profesní růst v multilevelové společnosti
Pražák, Petr ; Flusserová, Lenka (vedoucí práce) ; Kuncová, Martina (oponent)
Tato bakalářská práce se skládá ze dvou hlavních částí. V první části je popsána historie, základní pojmy a teoretické postupy řízení projektů. Jedna kapitola je věnována hlavním funkcím počítačového programu Microsoft Office Project 2007. S využitím tohoto programu je ve druhé části bakalářské práce vytvořen vlastní projekt. Nejdůležitější metody popsané v teoretické části jsou také aplikovány v projektu. Výsledkem praktické části je přehledná organizace činností podnikatele, jehož snahou je dosáhnout vysoké pracovní pozice ve firmě. Každá z aktivit podnikatele má stanovenou dobu trvání, svého předchůdce i zdroj, který s danou činností souvisí. Proto je dobře měřitelná časová analýza, nákladová analýza i analýza zdrojů. Při vyhodnocení docházíme k tomu, že se dá projekt uplatnit v praxi, i když je pro účely bakalářské práce zjednodušen.

Viz též: podobná jména autorů
5 Pražák, Pavel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.