Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Založení malého podniku pro finanční a hypoteční specialisty
Placr, Adam ; Pražák, Petr (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na založení malého podniku, ve kterém pracují finanční a hypoteční specialisti. Hlavním cílem této práce je na základě aktuální situace na trhu finančního poradenství, analýzy vnějšího okolí a výzkumu pro založení a rozvoj společnosti, sestavit s využitím metody PERT návrh založení malého podniku pro finanční a úvěrové specialisty, tak aby byl realizovatelný a konkurence schopný.
Specifikace pracovní náplně a adaptace nových pracovníků ve zvolené společnosti
Placr, Adam ; Pražák, Petr (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na práci finančního poradce a adaptaci nových finančních konzultantů do své firmy. Hlavním cílem práce je, na základě analýzy pracovní pozice a stávajícího procesu adaptace nových konzultantů, vypracovat návrh, jak získat a zapracovat nové pracovníky tak, aby získali kvalitní znalosti a dovednosti a mohli se stát profesionály ve finančním poradenství.
Plán interní komunikace
Pražák, Petr ; Sedláček, Lukáš (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vnitrofiremními komunikačními procesy, analyzuje vztah jednotlivých skupin zaměstnanců firmy mezi sebou a ke svým nadřízeným. Práce popisuje význam interní komunikace ve firmě a poukazuje na důležitost správné stimulace a motivace zaměstnanců vedením firmy. Práce vyhodnocuje obdržené vyplněné anketní formuláře a navrhuje vhodnou úpravu pracovních postupů.
Motivace a stimulace zaměstnanců
Pražák, Petr ; Čeněk, Jiří (oponent) ; Černohorská, Lenka (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na motivaci a zároveň stimulaci pracovníků v konkrétní dopravní firmě. Upřesňuje, kdo je zodpovědný za správnou motivaci zaměstnanců a součastně porovnává teoretické poznatky s fakty. Dále práce obsahuje návrh motivačního systému, přímo na míru dané firmě. Informace pro tento systém získám pomoci dotazníkového průzkumu.
Výběr investiční varianty pomocí metod teorie rozhodování
Pražák, Petr ; Borovička, Adam (vedoucí práce) ; Kobzareva, Maria (oponent)
Diplomová práce se zabývá finančním plánováním za využití metod vícekriteriálního hodnocení variant. Teoretická část práce je složena ze základních pojmů z teorie vícekriteriálního rozhodování, konkrétně jsou popsány metody s kardinální informací a metody výpočtu vah kritérií. Popsány jsou také postupy při zařizování hypotečních úvěrů. Čtenář je také seznámen s problematikou cílového programování a základních finančně pojistných vzorců. Jádrem práce je čtvrtá kapitola. Začátek čtvrté kapitoly je věnovaný výběru vhodných kritérií a stanovení jejich vah. Většina výpočtů je provedena s pomocí programového doplňku MS Excel Sanna. Závěrem práce autor v Lingu namodeloval finanční portfolio. Jsou stanoveny dvě investiční varianty, které se mezi sebou porovnávají. Hlavním cílem diplomové práce je porovnat, která ze dvou zvolených variant je v dlouhodobém horizontu výhodnější.
Plánování projektu : profesní růst v multilevelové společnosti
Pražák, Petr ; Flusserová, Lenka (vedoucí práce) ; Kuncová, Martina (oponent)
Tato bakalářská práce se skládá ze dvou hlavních částí. V první části je popsána historie, základní pojmy a teoretické postupy řízení projektů. Jedna kapitola je věnována hlavním funkcím počítačového programu Microsoft Office Project 2007. S využitím tohoto programu je ve druhé části bakalářské práce vytvořen vlastní projekt. Nejdůležitější metody popsané v teoretické části jsou také aplikovány v projektu. Výsledkem praktické části je přehledná organizace činností podnikatele, jehož snahou je dosáhnout vysoké pracovní pozice ve firmě. Každá z aktivit podnikatele má stanovenou dobu trvání, svého předchůdce i zdroj, který s danou činností souvisí. Proto je dobře měřitelná časová analýza, nákladová analýza i analýza zdrojů. Při vyhodnocení docházíme k tomu, že se dá projekt uplatnit v praxi, i když je pro účely bakalářské práce zjednodušen.

Viz též: podobná jména autorů
5 Pražák, Pavel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.