Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 70 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv krystaloidů a koloidů na krevní srážlivost s využitím metody rotační tromboelatometrie (ROTEM)
Binterová, Silvie ; Durila, Miroslav (vedoucí práce) ; Vaněk, Tomáš (oponent) ; Bláha, Jan (oponent)
Souhrn Tekutinová terapie krystaloidními a koloidními roztoky patří k základní perioperační péči. K dispozici jsou různé druhy nebalancovaných a balancovaných roztoků. Avšak v současnosti je stále diskutované téma, jaký typ roztoků by měl být preferován s ohledem na jejich nežádoucí účinek na koagulaci. Cílem mé disertační práce bylo zhodnotit negativní vliv balancovaných krystaloidů a koloidů na krevní srážlivost pomocí rotační tromboelastometrie. V první části práce byl posouzen nežádoucí efekt balancovaného krystaloidu, hydroxyethyl škrobu a želatiny po navození diluce krve in vitro. Metodou rotační tromboelastometrie byly hodnoceny parametry testů EXTEM a FIBTEM. V druhé části práce byl hodnocen negativní vliv inufzních roztoků po navození diluce in vivo. Krevní vzorky byly získány od pacientů podstupujících artroskopii kolenního kloubu před a po podání 500 ml krystaloidu nebo hydroxyethyl škrobu nebo želatiny. Rotační trombolestometrií jsme provedli testy EXTEM a FIBTEM. Na základě výsledků provedených prací, hydroxyethyl škrob vykazuje největší koagulopatický efekt, mírněji působí želatina, nejmenší hemostatický vliv má krystaloid. Dle uvedených výsledků lze doporučit balancované krystaloidy jako nejvhodnější roztoky k perioperační tekutinové terapii pro jejich minimální hypokoagulační účinek.
Rekombinantní příprava transkripčního faktoru TEAD1.
Řeháková, Jana ; Novák, Petr (vedoucí práce) ; Bláha, Jan (oponent)
TEAD1 je jedním ze zástupců rodiny transkripčních faktorů TEAD. Tento transkripční faktor je velmi důležitý např. pro vývoj orgánů. Struktura celého transkripčního faktoru TEAD1 ještě není známa. Je známa struktura TEA vazebné domény, která je důležitá pro vazbu transkripčního faktoru TEAD1 na DNA, a transaktivační domény, na kterou se váží koaktivátory. TEAD1 se váže na DNA a po navázání koaktivátoru působí na transkripci různých genů. Mezi geny, které jsou ovlivňované transkripčním faktorem TEAD1, patří geny řídící buněk. TEAD1 je také posledním článkem Hippo signalizační dráhy, která je v dospělosti aktivní a zabraňuje zvýšenému růstu orgánů. Důležité pro aktivitu transkripčního faktoru TEAD1 jsou posttranslační modifikace, jako je Pro zjištění celé struktury transkripčního faktoru TEAD1 a způsobu, jakým interaguje byl v této práci rekombinantně připraven transkripční faktor TEAD1 expresí buňkách bak . Byly nalezeny vhodné podmínky produkce transkripčního faktoru TEAD1. Rovněž bylo provedeno štěpení histidinové kotvy thrombinem a nakonec byl připravený protein izolován a purifikován.
Study of structure and interaction of human lymphocyte receptors
Bláha, Jan
Přirozené zabíječské (Natural killer, NK) buňky jsou důležitou složkou imunitního systému poskytující dohled nad viry infikovanými, stresem transformovanými nebo rakovinnými buňkami. Receptory NKR-P1 a jejich přirozené ligandy z genové rodiny clec2 představují alternativní "missing-self" NK buněčný systém rozpoznávání, založený na interakci vysoce příbuzných receptorů podobných C-lektinům. Lidské NKR-P1 bylo objeveno před vice než dvaceti lety, přesto stále zůstává jediným lidským orthologem této receptorové rodiny početné především u hlodavců. Po navázání na svůj přirozený ligand LLT1 receptor NKR-P1 může předávat inhibiční nebo kostimulační signály. Pro svou potenciální roli v imunitním úniku nádorů a autoimunitě jsou zajímavými cíli výzkumu, přesto je povaha jejich interakce stále nejasná. Abychom objasnili strukturní povahu jejich interakce, vyvinuli jsme obecně použitelnou metodu pro rekombinantní expresi lidského NKR-P1 a LLT1 a jejich homologů založenou na transfekci buněčné linie HEK293S GnTI- . Popsali jsme stabilizující mutaci His176Cys umožňující přípravu vysoce stabilního rozpustného receptoru LLT1. Připravený receptor LLT1 a lidské NKR-P1 jsme vykrystalizovali v různých glykosylačních stavech jednak samostatně a také v jejich komplexu. Struktury LLT1 i NKR-P1 obsahují klasické...
Regulace sumečka amerického - \kur{Ameiurus nebulosus} (Lesueur, 1819)
BLÁHA, Jan
Nepůvodní druhy jsou jednou z příčin úbytku biodiverzity nebo i degradace celých ekosystémů. Šíření nepůvodních druhů má často až invazní charakter, který je doprovázen řadou přímých i nepřímých vlivů na původní organismy. Tyto druhy se často vyznačují vyšší agresivitou, odolností, rychlostí růstu, brzkou dobou pohlavní zralosti nebo přítomností anti predačních mechanismů. K rozšiřování nepůvodních druhů většinou významně přispěl člověk. Bakalářská práce je zaměřena na možnosti regulace sumečka amerického respektive velice podobného sumečka černého. Sumeček americký se na našem území vyskytuje od roku 1890. K regulaci byly použity vrše. Rovněž byly testovány různé návnady s cílem co největší účinnosti a selektivity. Dále byla na základě mapovací akce získána data o aktuálním výskytu těchto druhů na území České republiky. Historická data bylo potřeba potvrdit nebo vyvrátit a na jejich základě zhodnotit co nejpřesněji jeho výskyt. V práci jsou také popsány ostatní nepůvodní druhy ryb, které se v České republice momentálně vyskytují a mohou ovlivňovat vodní ekosystémy. V závěru práce jsou také navržená preventivní opatření, která by měla zabránit možnosti dalšího šíření nepůvodních druhů ryb v České republice.
Výroba prototypu tělesa IP kamery na 3D FDM tiskárně
Blaha, Jan ; Šeniglová, Hana (oponent) ; Zemčík, Oskar (vedoucí práce)
Bakalářská práce zabývající se výrobou tělesa IP kamery metodou 3D tisku. Práce obsahuje část rešeršní a část konstrukční. V první části je shrnuta problematika v oblasti průmyslových kamer a 3D tisku. Na závěr rešeršní části je vybrán vhodný materiál, pro tisk na FDM tiskárně. Konstrukční část popisuje návrh prototypu a jeho výrobu. Součástí návrhu jsou kontrolní výpočty a technologické posouzení konstrukce. V závěru bakalářské práce je uvedeno technicko-ekonomické zhodnocení a doporučení do budoucna.
Study of structure and interaction of human lymphocyte receptors
Bláha, Jan ; Vaněk, Ondřej (vedoucí práce) ; Šulc, Miroslav (oponent) ; Obšil, Tomáš (oponent)
Přirozené zabíječské (Natural killer, NK) buňky jsou důležitou složkou imunitního systému poskytující dohled nad viry infikovanými, stresem transformovanými nebo rakovinnými buňkami. Receptory NKR-P1 a jejich přirozené ligandy z genové rodiny clec2 představují alternativní "missing-self" NK buněčný systém rozpoznávání, založený na interakci vysoce příbuzných receptorů podobných C-lektinům. Lidské NKR-P1 bylo objeveno před vice než dvaceti lety, přesto stále zůstává jediným lidským orthologem této receptorové rodiny početné především u hlodavců. Po navázání na svůj přirozený ligand LLT1 receptor NKR-P1 může předávat inhibiční nebo kostimulační signály. Pro svou potenciální roli v imunitním úniku nádorů a autoimunitě jsou zajímavými cíli výzkumu, přesto je povaha jejich interakce stále nejasná. Abychom objasnili strukturní povahu jejich interakce, vyvinuli jsme obecně použitelnou metodu pro rekombinantní expresi lidského NKR-P1 a LLT1 a jejich homologů založenou na transfekci buněčné linie HEK293S GnTI- . Popsali jsme stabilizující mutaci His176Cys umožňující přípravu vysoce stabilního rozpustného receptoru LLT1. Připravený receptor LLT1 a lidské NKR-P1 jsme vykrystalizovali v různých glykosylačních stavech jednak samostatně a také v jejich komplexu. Struktury LLT1 i NKR-P1 obsahují klasické...
Analýza slabin procesu IT
Bláha, Jan ; Svatá, Vlasta (vedoucí práce) ; Říhová, Zora (oponent)
Tato práce se zabývá zkoumáním slabin IT procesu. V teoretické části jsou přiblíženy základní pojmy a současně nejlepší praktiky řízení procesů a k hodnocení jejich vyspělosti. Vybrané přístupy ITIL a COBIT jsou následně použity pro hodnocení v praktické části. Pro tento účel je vybrán jeden z procesů, který je posktován zákazníkovi externím dodavatelem. Hodnocení je provedeno formou volně dostupných nástrojů, které tyto dva přístupy nabízejí, a které umožňují procesní sebehodnocení. Výsledek vyplývá z konzultace s osobami zainteresovanými v procesu a jejich hodnocení pomocí těchto nástrojů.
Mechanismy regulace fetoplacentárního cévního řečiště při hypoxii
Kafka, Petr ; Cvachovec, Karel (vedoucí práce) ; Zoban, Petr (oponent) ; Bláha, Jan (oponent)
Placenta a plíce jsou jediné orgány, které plní funkci okysličování krve a mají společnou vlastnost - vazokonstrikci jako akutní reakci na hypoxii. Reagují tedy opačně než systémové cévy. V prezentované práci jsme se zaměřili na mechanismy regulace fetoplacentárních cév při stavech spojených s hypoxií. Byl použit experimentální model izolované, dvojitě perfundované placenty potkana. Naše výsledky prokazují významnou roli signální dráhy Rho kinázy v mechanismu této hypoxické fetoplacentární vazokonstrikce (HFPV). Chronické působení hypoxie na fetoplacentární cévy vede k trvalému zvýšení odporu cévního řečiště. Toto bylo prokázáno v experimentu s perfuzí fetoplacentárních cév málo viskózním solným roztokem. Naše výsledky ukazují významné zvýšení fetoplacentárního odporu cév při perfuzi krví, tedy za podmínek, které se blíží situaci in vivo. Zvýšení odporu může vést k placentární hypoperfuzi a následně k podvýživě plodu, což je považováno za jednu z klíčových příčin vážných fetálních a novorozeneckých morbidit, zejména intrauterinní růstové retardace. Diabetes mellitus je známých faktorem ovlivňujícím růst plodu. Stejně jako při chronické hypoxii, tak i při diabetu působí na stěny cév radikálový stres. Plody diabetických matek mají řadu znaků svědčících pro hypoxii. Působení diabetu na fetoplacentární...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 70 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 BLÁHA, Jakub
35 BLÁHA, Jan
6 BLÁHA, Josef
5 Blaha, Jakub
35 Blaha, Jan
3 Blaha, Jaroslav
1 Blaha, Jindřich
1 Blaha, Jindřich BBA.
6 Blaha, Josef
5 Bláha, Jakub
3 Bláha, Jan Daniel
1 Bláha, Jaromír
3 Bláha, Jaroslav
21 Bláha, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.