Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 29 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh řízení logistiky opatřování ve výrobní společnosti
Zouhar, Jan ; Ševčík, Jan (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na zkoumání logistických procesů ve vybrané společnosti, kterou je ITAB Shop Concept CZ, a.s. Na základě provedených analýz současného stavu jsou zpracovány návrhy na možná zlepšení těchto procesů s cílem zajistit plynulejší a ekonomicky hospodárnější způsob zajišťování vstupů výroby a odbytu.
Zdravotně technické instalace a plynovod v hotelu
Ševčík, Jan ; Wierzbická, Helena (oponent) ; Vaščáková, Alena (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací v budově hotelu. Jedná se o hotel se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Teoretická část je zaměřena na systémy recyklace šedé vody a možnost jejich využití v objektu. Výpočtová část a projekt obsahují návrh kanalizace, vodovodu, domovního plynovodu a jejich napojení na stávající veřejné sítě technického vybavení.
Technologie znovuvyužití odpadních vod v místě potřeby
Podhrázský, Martin ; Ševčík, Jan (oponent) ; Hlavínek, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá možnostmi využití potenciálu odpadních vod tekoucích v kanalizačních potrubích. Cílem je představit poznatky o technologiích a zkušenostech v oblasti dodávky recyklované užitkové vody a získávání tepelné energie z odpadních vod. Rešeršní část je rozdělena na dvě hlavní témata. První téma je zaměřeno na výběr důležitých informací a zkušeností s návrhem a provozem decentralizovaných technologií pro recyklaci odpadních vod odebraných z kanalizačního potrubí. Jsou zde přebrány zkušenosti ze států, které jsou v těchto technologiích pokročilejší, především kvůli nepříznivějším klimatickým podmínkám v porovnání s ČR. Druhá část práce se zabývá získáváním tepelné energie uchované v odpadních vodách tekoucích v kanalizačních potrubích a možnostmi využití této energie pro chlazení a vytápění objektů. V praktické části je koncepčně posouzena možnost vytápění plaveckého stadionu ve městě Brně využitím tepelné energie odpadních vod. Jako zdroj odpadních vod ve studii slouží kmenová stoka odpadních vod procházející v blízkosti koupaliště. Ve studii je posouzena ekonomická výhodnost investice do vytápění objektu pomocí energie z odpadních vod, ekonomická výhodnost byla investice byla získána porovnáním s vytápěním objektu za pomoci centrálního zdroje tepla, dodávaným společností Teplárny Brno, a.s.
Klinická klasifikace sekvenčních variant v nekódujících regulačních oblastech genů predisponujících ke vzniku karcinomu prsu.
Bubáková, Eliška ; Ševčík, Jan (vedoucí práce) ; Vodička, Pavel (oponent)
Inaktivace tumor supresorového genu BRCA1 příčinou vysokého celoživotního rizika vzniku karcinomu prsu a dalších malignit. Plošný genetický skríning indikovaných jedinců z vysoce rizikových rodin dovoluje identifikovat množství sekvenčních variant v dosud známých predispozičních genech. Většina nově nalezených variant dosud nemá jasný klinický význam a představuje tak z hlediska diagnostiky závažný problém. Část těchto variant se nachází i v nekódujících regulačních oblastech genů. Součástí procesu klinické klasifikace variant je jejich funkční charakterizace. Cílem této práce bylo vytvořit modelový systém pro funkční charakterizaci variant v nekódujících oblastech a následně ověřit jeho funkčnost. Modelový systém byl založen na cílené genové manipulaci pomocí ko-transfekce CRISPR- Cas9 a donorového konstruktu s částí sekvence genu BRCA1, ve které byly zavedeny analyzované modifikace, do U2 OS buněk. Tyto buňky v sobě mají stabilně vložený DR-GFP systém dovolující stanovit aktivitu homologní rekombinace (HR). Do U2 OS buněk se nakonec podařilo zavést monoalelické modifikace. Tyto modifikace se nacházely v oblasti sekvence Kozakové genu BRCA1. Nejdříve byla pomocí qRT-PCR stanovena exprese na úrovni mRNA BRCA1, která byla u všech buněk s analyzovanými alteracemi stejná. Dále byla stanovena exprese...
Energetické využití čistírenských kalů a produktů mikrovlnné pyrolýzy
Šimek, Radim ; Ševčík, Jan (oponent) ; Hlavínek, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na energetické využití čistírenských kalů před a po procesu mikrovlnné pyrolýzy. První část práce se zabývá problematikou kalového hospodářství, nakládání s čistírenskými kaly a jejich následnému využití nebo likvidaci. V druhé části práce jsou připravené a upravené vzorky čistírenského kalu z ČOV 1 a ČOV 2 podrobeny procesu mikrovlnné pyrolýzy. Následně jsou vzorky dány na rozbory pro stanovení celkového organického uhlíku, specifického měrného povrchu, obsahu těžkých kovů a hodnot spáleného tepla. Výsledná data byla zpracována v programu Microsoft Office Excel a jsou v práci prezentována. V závěru práce jsou poté navrženy dvě případové studie na konkrétní návrh koncepčního umístění mikrovlnné pyrolýzy za proces sušení čistírenského kalu a umístění procesu sušení čistírenského kalu u kotelny s přímím spalováním.
Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě
Ševčík, Jan ; Vaščáková, Alena (oponent) ; Sýkorová, Iva (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací v bytovém domě. Jedná se o bytový dům se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Teoretická část je zaměřena na systémy recyklace šedé vody a její využití v objektu. Výpočtová část a projekt obsahují návrh kanalizace, vodovodu, domovního plynovodu a jejich napojení na stávající veřejné sítě technického vybavení.
Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací
Machačová, Hana ; Ševčík, Jan (oponent) ; Pěta, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na vnitropodnikové směrnice společnosti ITAB Shop Concept CZ, a.s. První část se věnuje teoretickým východiskům pro vnitropodnikové směrnice, účtování a oceňování zásob a legislativním základům upravujícím jejich formální a obsahovou stránku. Druhá část obsahuje představení společnosti ITAB Shop Concept CZ, a.s. a zhodnocení existující vnitropodnikových směrnic souvisejících s řešenou problematikou. Poslední část obsahuje návrh komplexní vnitropodnikové směrnice na téma zásoby.
Lepené hybridní spoje v automobilovém průmyslu
Ševčík, Jan ; Hanáčková, Pavla (oponent) ; Kubíček, Jaroslav (vedoucí práce)
Předložená diplomová práce se zabývá lepenými hybridními spoji, které se používají při spojování dílů moderních karoserií. Práce nejprve obecně popisuje postup výroby celé karoserie od stříhání polotovarů až po její povrchovou úpravu, včetně rozboru používaných materiálů. Následně je rozebrána problematika spojování dílů karoserie pomocí lepidel, ale i spojování svařováním, pájením či jinými metodami. Další část této práce se věnuje experimentu, při kterém se zjišťovaly vlastnosti lepených hybridních spojů. Byly provedeny různé způsoby realizace spoje, které se lišily ve velikosti lepené plochy, v použitých svařovacích metodách a v postupu jejich vytvoření. U zhotovených spojů se zkoumala jejich pevnost a kvalita jejich provedení.
Heideggerovo pojetí zkušenosti
Ševčík, Jan ; Benyovszky, Ladislav (vedoucí práce) ; Němec, Václav (oponent)
Heideggerovo pojetí zkušenosti Abstrakt Práce si klade za cíl prozkoumat jeden z centrálních pojmů Heideggerovy pozdní filosofie. Zkušenost zde oproti pojetí v raném období jeho myšlení nabývá nové podoby vztahu ke světu a ke skrytosti a vykazuje několik základních rysů, které bude práce sledovat. Těmito rysy zkušenosti jsou: Celistvost, bezprostřednost, pasivita a proměna toho, kdo zakouší. Správné pochopení Heideggerova pojetí zkušenosti by mělo poskytnout významné vodítko k pochopení jeho pozdní filosofie a způsobu myšlení, který v ní propaguje. Má však i širší důsledky pro myšlení dnešní doby a pro uchopení nejen význačných zkušeností, například zkušenosti náboženské.
Využití zemědělského půdního fondu v katastrálním území Orlovice
Ševčík, Jan
V bakalářské práci se na základě studií analýz historických a současných mapových podkladů zabývám vývojem a využitím zemědělského půdního fondu v katastrálním území Orlovice. Tato práce je zaměřena na porovnání historického a současného stavu zemědělského půdního fondu, všeobecných informací o zemědělském půdním fondu a vývoj vlastnických vztahů k půdě. V práci jsou navržena opatření, která by přispěla k ochraně půdy a pomohla k celkovému zlepšení krajinného rázu v daném území.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 29 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 Ševčík, Jakub
7 Ševčík, Jaroslav
1 Ševčík, Jiří
2 Ševčík, Josef
1 Ševčík, Julius
1 Ševčík, jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.