Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 44 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Některé železniční tunely staré éry na území ČR
Černý, Tomáš ; Rott, Josef (vedoucí práce) ; Malát, Richard (oponent)
Bakalářská práce pojednává o některých tunelech z celkového počtu 120 železničních tunelů realizovaných v období 1848-1910 na území České republiky. Cílem těchto obdivuhodných staveb byla rešerše z hlediska zdiva, geologie a pevnosti horniny. Úvodní statě jsou věnovány klasickým metodám ražení tunelů, které se využívaly v dřívější době. V důsledku dnešní vyšší provozní rychlosti vlaků, s níž se nepočítalo při prvotním plánování ostění a omezení možnosti použití pouze kamene a dřeva. V práci jsou zahrnuty nejčastější metody rekonstrukce pro optimalizaci tunelů, možnost rychlejší přepravy a zajištění jejich stability. Ukázalo se, že pro účely případné rekonstrukce je nutné počítat se značnou pevností zdiva, které ani po 100-170 letech mnohdy nevykazuje známky hloubkové degradace.
Některé železniční tunely staré éry na území ČR
Černý, Tomáš ; Rott, Josef (vedoucí práce) ; Malát, Richard (oponent)
Bakalářská práce pojednává o některých tunelech z celkového počtu 120 železničních tunelů realizované v období 1848-1910 na území České republiky. Cílem těchto obdivuhodných staveb byla rešerše z hlediska zdiva, geologie a pevnosti horniny. Úvodní statě jsou věnovány klasickým metodám ražení tunelů, které se využívaly v dřívější době. V důsledku dnešní vyšší provozní rychlosti vlaků, s kterou se nepočítalo při prvotním plánováním ostění a omezení možnosti použití pouze kamene a dřeva. V práci je zahrnuto nejčastější metody rekonstrukce pro optimalizaci tunelů, možnost rychlejší přepravy a zajištění jejich stability. Ukázalo se, že pro účely případné rekonstrukce je nutné počítat se značnou pevností zdiva, které ani po 100 - 170 letech mnohdy nevykazuje známky hloubkové degradace.
Vytápění mateřské školy
Černý, Tomáš ; Topič, Jan (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší návrh vytápění mateřské školy. Teoretická část se věnuje tématu podlahové vytápění. Část výpočtová obsahuje návrh vytápění objektu s použitím teplovodního podlahového vytápění. Dále řeší výpočet teplovodního výměníku pro nucené větrání vybraných místností. Jako zdroj tepla je navrhnuto tepelné čerpadlo vzduch-voda. Součástí výpočtů je také příprava teplé vody a všech potřebných zařízení soustavy. Mateřská škola je navrhnuta jako budova s téměř nulovou spotřebou energie.
Prostorová distribuce finanční podpory obcím v okolí Jaderné elektrárny Dukovany z pohledu regionálního rozvoje
Černý, Tomáš ; Hána, David (vedoucí práce) ; Přidalová, Ivana (oponent)
Prostorová distribuce finanční podpory obcím v okolí Jaderné elektrárny Dukovany z pohledu regionálního rozvoje Abstrakt Cílem práce je představení prostorové distribuce finanční podpory obcím v okolí Jaderné elektrárny Dukovany v pohledu regionálního rozvoje analýzou příjmové části jejich rozpočtů a dat o finanční podpoře Nadací ČEZ a dat poskytnutých zástupci představitelů obcí lokalizovaných nejblíže elektrárně. První část práce představuje teoretické zarámování významu systému financování obcí pro regionální rozvoj. Druhá část přináší představení sociálně-ekonomických podmínek zkoumaného regionu v okolí Jaderné elektrárny Dukovany a způsobu přerozdělování finančních příspěvků od firmy ČEZ. Po souhrnu metodiky se práce věnuje rozboru příjmů obcí a ověřování první části stanovených hypotéz. Druhá část hypotéz a výzkumných otázek je ověřena a zodpovězena ve čtvrté části, ve které jsou podrobně představeny finanční dary získané obcemi ležícími v nejbližším okolí Jaderné elektrárny Dukovany. Na závěr je shrnuta práce a jsou vyhodnoceny stanovené hypotézy. Klíčová slova: příjmy obcí, dotace, finanční dary, regionální rozvoj, periferie, Česko
Vyhodnocování relačních dotazů v proudově orientovaném prostředí
Kikta, Marcel ; Bednárek, David (vedoucí práce) ; Černý, Tomáš (oponent)
Tato práce se zabývá návrhem a implementací překladače pro optimalizaci a transformaci dotazů relačních databází. Práce nejprve rozebere teorii překladačů databazových dotazů. Dále představujeme algoritmy a datové struktury použité při implementaci nástroje pro překlad dotazů. V závěrečné části práce diskutujeme důležité implementační detaily tohoto nástroje. Specifikujeme podmnožinu relační algebry, kterou použijeme jako vstup pro nástroj. Vstupem je dotaz napsaný v XML souboru ve formě relační algebry. Překladač dotaz optimalizuje a transformuje do fyzického plánu, který je vykonán pomocí paralelního prostředí Bobox. Výstupem překladače jsou fyzické plány v jazyce Bobolang, které následně slouží jako vstup pro Bobox. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Erasmus jako nástroj posílení evropské identity: případová studie ČR
Černý, Tomáš ; Kasáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Rovná, Lenka (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá otázkou, zda existuje souvislost mezi pobytem Erasmus a evropskou identitou. Mnozí evropští politici se domnívají, že skrze zkušenost se studiem a životem v jiném evropském státě dojde u studentů k vytvoření pocitu sounáležitosti s ostatními Evropany. Navzdory těmto názorům neexistuje dostatek přesvědčivých empirických důkazů, neboť zatímco někteří autoři tvrdí, že Erasmus je efektivním nástrojem pro posílení evropské identity, jiní se to nedomnívají. Nadto se zdá, že efekt pobytu Erasmus je ovlivňován faktory jako hostitelská země nebo národnost. Na základě analýzy kvantitativního průzkumu provedeného s českými účastníky programu Erasmus tato práce ukazuje, že Erasmus může v rámci evropské identity způsobit pozitivní změnu.
Právo na odpor
Černý, Tomáš ; Kysela, Jan (vedoucí práce) ; Urban, Michal (oponent)
Cílem této práce je kritická reflexe doktríny práva na odpor v České republice jako liberální demokracii a jejím právním řádu. Předmětem zájmu v první části práce tak je stručný popis historie a vývoje celé doktríny a článek 23 Listiny základních práv a svobod jako pokus o zakotvení práva na odpor v českém právu. Předmětem druhé části práce jsou změny v současném světě, které ovlivňují a ohrožují liberální demokracie včetně České republiky, a jednotlivé případy uplatnění práva na odpor. První kapitola obsahuje stručnou historickou a moderní definici práva na odpor a také definice souvisejících pojmů revoluce, státní převrat a občanská neposlušnost užívaných v této práci. Ve druhé kapitole je pozornost zaměřena na historii práva na odpor od jeho kořenů ve starověkém Izraeli, přes osvícenecké autory spojené s teorií společenské smlouvy až po poválečný vývoj. Zvláštní pozornost je věnována aspektům práva na odpor, které jsou sporné do dnešní doby. Třetí kapitola se komplexně zabývá možnými interpretacemi článku 23 Listiny základních práv a svobod. Představeny jsou výklady českých ústavních právníků podle jednotlivých aspektů, které tvoří současnou právní úpravu. Klíčovým bodem je úvaha, nakolik článek 23 lze považovat za právo na odpor. Ve čtvrté kapitole má prostor popis závažných společenských...
Position of Airpower in Contemporary Strategy
Černý, Tomáš ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Ludvík, Jan (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o roli vzdušných sil v současném vojenství. Za posledních 100 let se z letectva stala nedíliná součást ozbrojených konfliktů. Cílem této práce je určit funkci letectva ve válkách a kriticky zhodnotit jeho výkony. Analyzované konflikty zahrnující Válku v Zálivu 1991, válku v Kosovo 1999, Útok na Afghanistán v roce 2003 a protipovstalecké boje v Afghanistánu a Iráku, poskytují diverzitu, která je potřeba k dosažení cílů této práce. Práce je rozděleno na tři části. První část sleduje vývoj vzdušných sil a teorií jejich využití. Tato část by měla poskytnout základní vědomosti a kontext důležitý pro analyze současného využití leteckých sil. Druhá část práce představuje teoretické concept a formy použití letectva a obecně je analyzuje. Třetí část této diplomové práce pak tyto poznatky aplikuje na konkrétní ozbrojené konflikty, čímž poskytuje i empirická data. Závěry práce podotýkají, že i přes tendenci zveličovat jeho důležitost, letectvo se na dnešních bojištích stalo zásadně důležitým elementem.
Biotopy vázané na migrační koridor údolí Tiché Orlice
Rejzek, Tomáš ; Kovář, Pavel (vedoucí práce) ; Černý, Tomáš (oponent)
Mezi nejzávažnější vývojové změny vegetačního krytu bezesporu náleží expanze a invaze rostlin. Ikdyž jejich iniciátorem je sám člověk, probíhají nadále spontánně a nezadržitelně. Tato práce se zaměřuje na sudium průběhu těchto jevů podél řeky Tiché Orlice. Snaží se postihnout současný nebo budoucí dopad na domácí biotu a míru jejího ovlivnění. Zkoumá vliv dvou hlavních migračních cest exotických druhů - železničního koridoru a řeky. Na vzájemných interakcích vybraných ekologických skupin druhů /druhy expanzivní, neofyty, efemeroidy/ prezentuje možné kvalitativní a kvantitativní změny rostlinné složky přirozených biocenóz. Diplomová práce je zároveň podrobnou vegetační studií vytyčeného úseku řeky. Upozorňuje na fytocenózy zvláště významné svým plošným rozsahem nebo vzácností výskytu. Klasifikaci rostlinných společenstev provádí na podkladě nového národního přehledu vegetace. Ověřuje tím možnost jeho využití k podrobné interpretaci vegetační skladby na úrovni menšího výseku krajiny. klíčová slova: řeka, Tichá Orlice, vegetace, říční niva, říční krajina, invaze, expanze, neofyty, mokřady, aluviální louky, psárkové louky, olšiny, krajinná ekologie, klasifikace vegetace, botanika, fytocenologie, syntaxon
Přímočarý hydromotor
Černý, Tomáš ; Kozák, Jiří (oponent) ; Klas, Roman (vedoucí práce)
Bakalářská práce obsahuje stručný popis principu činnosti hydromotorů, jejich použití a výpočetní vztahy. Hlavní část rešerše je věnována přímočarým hydromotorům, jejich principu činnosti, rozdělení a konstrukci. Také je věnován prostor výpočtu vzpěrné stability pístní tyče. Další část pojednává o matematickém modelování hydraulických mechanismů. Je vytvořen jednoduchý matematický model pro případ přímočarého hydromotoru se dvěma stejnými pístnicemi a pro případ diferenciálního pístu. Na základě modelu jsou vykresleny grafy frekvence vlastních kmitů. Jsou vysvětleny možnosti ovlivnění vlastní frekvence volbou parametrů hydromotoru.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 44 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.