Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Úloha mitochondriálního genomu v kardioprotektivních mechanismech indukovaných adaptací na chronickou hypoxii
Nedvědová, Iveta ; Žurmanová, Jitka (vedoucí práce) ; Polák, Jan (oponent) ; Čížková, Dana (oponent)
Studie kardioprotektivních intervencí jsou velmi významným tématem vzhledem k tomu, že ischemická choroba srdeční je jednou z hlavních příčin morbidity a mortality v západním světě. Kardioprotekce je v buňce zprostředkovávána řadou různých signalizačních drah a mnoho z nich přímo či nepřímo ovlivňují energetický metabolismus a mitochondrie. Mitochondrie jsou významně zasaženy při ischemicko-reperfúzním poškození srdce a stávají se tak potenciálním terapeutickým cílem. Jejich role v myokardu není jen v oblasti energetické homeostázy, ale i ve zprostředkování buněčné odpovědi na snížený přísun kyslíku a regulaci apoptózy. Tato práce si kladla za cíl přispět k poznání odpovědi hypertrofovaného srdce spontánně hypertenzního potkana (SHR) a odvozeného konplastického kmene s mitochondriálním genomem normotenzního kmene Brown Norway (SHR-mtBN ) na kardioprotektivní režim adaptace na chronickou normobarickou hypoxii (CNH, Fi 0.01). Adaptivní změny byly studovány na buněčné, proteinové i genové úrovni s použitím metod Real-time RT PCR, čipová analýza Biomark, Western blot, spektrofotometrická měření enzymatické aktivity a kvantitativní imunofluorescenční analýzy. Předložená práce vycházela z rozdílného kardioprotektivního fenotypu mezi kmeny SHR a SHR-mtBN , kdy po CNH byla u kmene SHR-mtBN pozorována...
Neplatné rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Čížková, Dana ; Drápal, Ljubomír (vedoucí práce) ; Morávek, Jakub (oponent)
Neplatné rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele Tématem této práce je neplatné rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Cílem zpracování je provést ucelenou analýzu této problematiky pracovního práva v kontextu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který sehrává v této problematice velkou úlohu s ohledem na jeho subsidiární použití v pracovním právu. Občanský zákoník přinesl nové pojetí vad právního jednání, které způsobují buď neplatnost právního jednání, nebo zdánlivost právního jednání. Právě zdánlivost právního jednání je nový institut, který byl občanským zákoníkem zaveden. V práci je nejprve stručně osvětlen vtah zákoníku práce k občanskému zákoníku včetně historického exkurzu. Dále se práce zabývá nejen vymezením pojmů neplatného a zdánlivého právní jednání v kontextu pracovního práva, ale také vývojem těchto institutů v pracovním právu. Stěžejní část práce je věnována popisu a analýze jednotlivých případů, ve kterých dochází k neplatnému nebo zdánlivému rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, a to jednak v obecné rovině, tak i v konkrétních případech za použité rozsáhlé judikatury. Práce se dále zabývá jednotlivými následky neplatného rozvázání pracovního poměru, jako je požadavek na další pokračování v zaměstnání, nárok na náhradu mzdy nebo...
Dřevokazné houby na vybraných lokalitách v Národní přírodní rezervaci Karlštejn
Tesárková, Monika ; Pešková, Vítězslava (vedoucí práce) ; Čížková, Dana (oponent)
Práce se zabývá zhodnocením zdravotního stavu dřevin v Národní přírodní rezervaci (NPR) Karlštejn se zaměřením zejména na dřevokazné houby v této lokalitě. Údaje byly získány na dvou pokusných plochách nedaleko obce Hostím a Bubovice nacházející se v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Český kras. Na dvou výzkumných plochách byla provedena inventarizace dřevin a sepsán seznam jednotlivých druhů dřevokazných hub. Dále byl na vytýčených plochách posouzen zdravotní stav dřevin podle defoliace koruny a poškození abiotického charakteru. Práce se rovněž zabývá stručnou historií CHKO Český kras a dalšími tématy klimatickými a půdními poměry, včetně geologické charakteristiky a geomorfologie této oblasti, které mají významný vliv na přírodní charakter území, tedy i na výskyt dřevokazných hub. Výzkum a kontrola na vytyčených plochách probíhala jednou měsíčně v období od dubna 2015 do listopadu 2016, bylo zjištěno, že v oblasti NPR Karlštejn potažmo CHKO Český kras, se vyskytují pouze běžné druhy dřevokazných hub, které standardně nacházíme na území ČR. Nejvíce rozšířenou dřevokaznou houbou na obou pokusných plochách je korovitka (Diatrype). Hospodářský význam pro danou lokalitu má však jen z nalezených houbový patogen Sphaeropsis sapinea, který se v posledních letech dále šíří a způsobuje prosychání a odumírání borovic. Nebyly nalezeny žádné větší rozdíly v defoliaci hodnocených stromů, až na již zmíněné borovice černé napadené houbou Sphaeropsis sapinea na kterých byla zjištěna defoliace 45 až 100%. Na šetřených plochách nebylo zjištěno žádné významnější abiotické poškození dřevin.
Zdravotní stav dřevin v Arboretu Bukovina
Hochová, Lenka ; Čížková, Dana (vedoucí práce) ; Šrůtka, Petr (oponent)
Diplomová práce Zdravotní stav dřevin v Arboretu Bukovina v teoretické části vysvětluje poškození dřevin, chorobu stromu, způsoby onemocnění. Součástí je i stručné shrnutí biotických i abiotických činitelů, kteří poškození způsobují. Okrajově je popsána Manionova teorie stresu, která názorně vypovídá o postupném působení stresorů na dřevinu. Kapitola druhá se zabývá způsoby, jakými se zdravotní stav posuzuje. Uvádím i používané stupnice hodnocení. Metodika práce je zaměřena na vyhledání poškození dřevin, případně jiných anomálií s následným určením způsobu poškození přímo v prostoru arboreta. Poloha arboreta v prostoru Hruboskalského skalního města dává možnost nalezení takových onemocnění, které jsou typické pro husté, vzrostlé porosty. První dřeviny v arboretu byly vysázeny již v roce 1860, předpokládá se, že u takto starých dřevin budou poškození, případně onemocnění patrná. Zaměřila jsem se na introdukované dřeviny, které jsou pro toto arboretu typické, okrajově zmiňuji i viditelná poškození domácích dřevin. Výsledkem práce je zhodnocení stavu vybraných dřevin a součástí práce je tabulka se zjištěnými výsledky. V diskuzi a závěru jsou výsledky konfrontovány a je navrženo doporučení.
Dřevokazné houby v oblasti Pustý zámek (Doupovské hory)
Tesař, Jan ; Čížková, Dana (vedoucí práce)
Cílem mé práce je prozkoumat okolí druhého nejvyššího vrcholku doupovských hor (Pustý zámek) a charakterizovat dřevokazné houby tamních dřevinných porostů.
Zdravotní stav dřevin v Přírodní památce Buky na Bouřňáku
Wiedenová, Barbora ; Čížková, Dana (vedoucí práce) ; Vachová, Jana (oponent)
V bakalářské práci jsem se věnovala pozorování výskytu dřevokazných hub na dřevinách v oblasti Přírodní památky Buky na Bouřňáku. Zmapované byly dvě plochy o rozměrech 100 x 100 m, každá po sto kusech dřevin různého druhu, zvláště pak buku lesního (Fagus sylvatica). V úvodu shrnuji informace o lokalitě a dále popisuji vyskytující se dřevokazné houby a jejich šíření, poškození biotické a abiotické a stav korun buku lesního. Pozorování probíhalo od dubna do listopadu, kdy jsem na začátku musela zpracovat důslednou inventarizaci dřevin a provést jejich označení. Každý následující měsíc jsem pozorovala změny na konkrétních dřevinách, zaznamenávala je a nalezené houbové exempláře vyfotografovala. Jednotlivé druhy nalezených dřevokazných hub ve své práci popisuji. Kromě dřevokazných hub jsem v terénu pozorovala také důsledky biotických činitelů, které byly patrné na kmenech, větvích nebo asimilačních orgánech. Pro jednotlivé dřeviny buku lesního jsem zaznamenávala stav dřeviny podle defoliace koruny. Nejvíce vyskytovanou dřevokaznou houbou byl v celé přírodní památce pevník korkovitý (Stereum rugosum), který se dále šíří a způsobuje odumírání několika jedinců buku lesního. Bukové porosty bych i přes to ponechala samovolnému vývoji, už jen proto, že se jedná o maloplošné chráněné území, přesněji o přírodní památku.
Citlivost českých proveniencí jasanu ztepilého a jasanu úzkolistého vůči invaznímu patogenu Hymenoscyphus fraxineus
Kraus, Marek ; Pešková, Vítězslava (vedoucí práce) ; Čížková, Dana (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá průzkumem provenienčních ploch a posouzením napadení jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior L.) a jasanu úzkolistého (Fraxinus angustifolia) patogenem Hymenoscyphus fraxineus. Cílem práce je zmapování výskytu napadených stromů v těchto lokalitách a vyhodnocení citlivosti lokalit vůči patogenu Hymenoscyphus fraxineus. Teoretická část se zabývá zpracováním dat získaných při terénních pracích na vybraných provenienčních plochách Koněprusy a Veltruby. Hodnocenými parametry byly tloušťka kmene ve výčetní výšce, výška stromu a především prosychání korun způsobené Hymenoscyphus fraxineus. Z výzkumu byla pořízena fotodokumentace, zaznamenány počty a údaje k jednotlivým stromům vyskytující se na provenienčních plochách. Každý strom měl své jedinečné označení, které určovalo jeho místo v porostu tak aby nedocházelo k mylnému zpracování dat. Zpracovaná data byla následně vyhodnocena programem NCSS 8.0., byla vytvořena shluková analýza pro porovnání jednotlivých proveniencí. Touto analýzou byly porovnávány pouze provenience, které se vyskytovaly na obou provenienčních plochách. Z výsledku vyplývá, že na provenienčních plochách Koněprusy a Veltruby se nevyskytovala provenience zcela bez napadení patogenem Hymenoscyphus fraxineus. Odolnějšími se zdáli být jedinci u proveniencích 4 ŠLP Kostelec nad Černými lesy Svojšice a 24 LS Český Krumlov Chvalšiny. Přestože tyto plochy vykazují největší přírůsty ve výšce a tloušťce je míra defoliace vysoká. Je možné předpokládat, že i u těchto proveniencí může dojít postupně k odumření. Vzhledem k některým vzrostlým jedincům vyskytujících se u ostatních proveniencích je zřejmé, že významnou roli hrají stanovištní podmínky a individuální odolnost jednotlivých stromů.
Výskyt biotických a abiotických poškození lesních dřevin v LHC Chřibská.
Friml, Vít ; Čížková, Dana (vedoucí práce) ; Šrůtka, Petr (oponent)
Cílem diplomové Výskyt biotických a abiotických poškození lesních dřevin v LHC Chřibská je provedení průzkumu těchto poškození v rámci lesního majetku Města Chřibská v severních Čechách. Je vypracován jejich soupis v letech 2007 až 2016 a zkoumány příčiny některých negativních vlivů v minulosti.
Porovnání zdravotního stavu dřevin v Zámeckém parku a parku Husovy sady.
Adamcova, Iveta ; Čížková, Dana (vedoucí práce) ; Pešková, Vítězslava (oponent)
Práce popisuje historické dění v parku až po současnost. Je provedena inventura parku, kontrola poškození jak biotickými (houby, hmyz) tak abiotickými činiteli. U Zámeckého parku je provedena kontrola, zda se něco změnilo od předchozího šetření. Na základě toho se v závěru porovnával zdravotní stav a výskyt škodlivých činitelů v jednotlivých parcích. Hodnotila se přítomnost patogenních hub, hmyzích škůdců a abiotického poškození. Ve všech případech je provedena fotodokumentace.
Zdravotní stav dřevin v Přírodní památce Modřanská rokle
Merkl, Tomáš ; Čížková, Dana (vedoucí práce) ; Pešková, Vítězslava (oponent)
Diplomová práce se zabývá monitoringem zdravotního stavu Přírodní památky Modřanské rokle. Cílem této práce bylo zmapování a vyhodnocení biotických a abiotických činitelů, kteří ovlivňují růst místních dřevin. Následné jejich popsání a zhodnocení s ohledem na jakých dřevinách se vyskytovaly. Dále také jakou měrou ohrožují dřeviny oblíbené místo procházek a sportovního vyžití Pražanů. Výzkum byl prováděn opakovanými terénními pochůzkami, při kterém byli sledováni jedinci, kteří měli vnější znaky poškození. Ze šetření byla pořízena fotodokumentace. Kontrola dřevin probíhala v liniových transektech podél Libušského potoka. Následnou konzultací a vyhodnocení nasbíraných materiálů a shrnutí do závěru. Terénní pochůzky byly prováděny od března 2015 do konce února 2016. Škodliví činitelé byli určeni a popsáni dle pořízené fotodokumentace za pomoci literárních a internetových zdrojů. Šetřením bylo zjištěno, že poškození se vyskytuje spíše u přestárlých jedinců a nepůsobí velké škody na lesním majetku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.