Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 566 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Legislativní proces v EU během a po Brexitu.
JAKUBCOVÁ, Lucie
Cílem práce je popsat legislativní proces v EU během a po Brexitu. Práce obsahuje popis fungování institucí Evropské unie. Dále je zde popsán legislativní proces a popis průběhu referenda o Brexitu a souhrn dopadů, zejména ekonomických. Jedním z hlavních témat praktické části je analýza změn, ke kterým dojde v evropských institucích po odchodu Velké Británie. V praktické části byla stanovena výzkumná otázka: Jak ovlivní odchod britského mandátu průběh hlasování v Radě EU? Pro zodpovězení výzkumné otázky byla provedena analýza právních aktů schválených řádným legislativním postupem 2014-2018. Zvláštní pozornost je věnována pozici Spojeného království během hlasování. Analýza je založena na údajích pocházejících z portálu EU, který umožňuje přístup k právu EU - Eur-lex.europa.com. Data byla shromažďována a seřazena podle let a pozice země.
Rozvojové aktivity města Lomnice nad Lužnicí
VISČUROVÁ, Renata
Tématem diplomové práce jsou Rozvojové aktivity Města Lomnice nad Lužnicí. Cílem diplomové práce je vyhodnocení činnosti města za zvolené období a vypracování návrhu rozvojových aktivit do budoucnosti podle dostupnosti finančních zdroj. Vybráno bylo období mezi roky 2011 - 2018. Závěry této práce mohou sloužit i současnému vedení města. Poskytne jim přehled o ekonomické situaci města a jejím vývoji.
Obce Plzeňského kraje v roce 2016
Krajská správa Českého statistického úřadu v Plzni
Publikace obsahuje dostupná statistická data za obce Plzeňského kraje. Údaje jsou zpracovány za tyto úseky: výměra půdy, demografie, trh práce, organizační statistika a bytová výstavba zpravidla v časové řadě 2008 až 2016. Kromě zdrojů Českého statistického úřadu jsou využita data Ministerstva práce a sociálních věcí a Českého zeměměřického a katastrálního úřadu. Publikace je doplněna abecedním seznamem a číselníkem obcí, částí obcí a územně technických jednotek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Etický kontext sociálního podnikání
ŠAMATOVÁ, Gabriela
Bakalářská práce se zabývá sociálním podnikáním. Je popisováno jako relativně nadčasové směrování byznysu reflektující etický základ společnosti. Nahlíží fenomén smysluplnosti práce v hlubším měřítku obecného blaha a podtrhává trend globalizace v kontrastu se stále silnější potřebou komunitního rozměru lidského života. Zaměřuje se na otázku motivace záměru podnikatelů v teritoriu sociálního podnikání a směřování k reflexi v rovině současného "dialogu práce". Zabývám se kontextem hodnoty práce pro člověka, který je v obtížné životní situaci. Cílem práce je představit sociální podnikání jako dynamické pnutí směřující za hranice výdělečné činnosti k etickým hodnotám a společenskému blahu.
Analýza ekonomického vývoje v roce 2017
Český statistický úřad
Analýza ekonomického vývoje pro tuzemský trh za rok 2017 v porovnání s ostatními státy EU.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Intersubjectivity of economic knowledge: Ukraine and Czechia
Kolomoiets, Maksym ; Hájek, Martin (vedoucí práce) ; Blokker, Paulus Albertus (oponent)
Tématem práce je intersubjekta ekonomického vědění. Práce popisuje proces, jak intersubjektivní ekonomické vědění může byt zformulováno a legitimizováno ve vypovědích laických individuí. Obecně, vědění je prezentováno a vytvářeno, upravováno a legitimizováno v řeči jako trvající čínnost, když intersubjektivní symboly jsou využívané jako prostředky pro prohlášení vědění. V teoretické části je představen široký přehled sociologických teorií vědění, a výzkumná otázka byla conceptualizována pomocí termínů konstruktiviskického přístupu Bergera a Luckmanna. Laické vědění bylo vyjadřeváno jako směs vztahující ke čtyřem modem uvažování: ekonomická racionalita, societální racionalita, habituální a doxické vědění, dikurzy. Příliš velký důraz na pouze jeden modus snížoval legitimity vyjádření, process balancování mezí mody je popsán. Na závěr, v práci jsou diskutovány odlíšnosti intersubjektivního vědění mezi Ukrajinou a Českou Republikou, a taký návrhovány možné směry dalšího výzkumu.
The Politics of International Sanctions and their Influence on Economy of Particular Countries - Case of Russia and Iran
Poč, Marek ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Miková, Ivana (oponent)
Sankce představují jeden ze způsobů, jak mohou jednotlivé státy nebo mezinárodní společenství prosazovat svá práva a zájmy. Mohou mít rozličnou podobu, od zákazu cestování jednotlivých osob až po bojkot a embargo postihující celou ekonomiku dané země. Sankce jsou v poslední době praktikovány především ze strany Evropské unie a Organizace spojených národů, v případě jednotlivých zemí pak ze strany Spojených států. Tématem této práce jsou mezinárodní sankce vyhlášené proti Rusku a Íránu. Obě země se shodně v posledních letech dostaly do sporu s mezinárodním společenstvím, na obě země byly uvaleny sankce. V případě Íránu existovaly obavy ze zneužití íránského jaderného programu pro vojenské účely, smyslem sankcí bylo především zabránit Íránu v získání jaderné zbraně. Rusko se stalo předmětem sankcí v důsledku porušení mezinárodních dohod a mezinárodního práva na základě okupace ukrajinského Krymu a rozpoutání vojenského konfliktu na východě Ukrajiny. Práce popisuje důvody, průběh a dopady sankcí uvalených na Írán a Rusko, na íránskou a ruskou ekonomiku a jejich představitele. Zároveň se práce snaží zhodnotit dopad sankcí, jak v oblasti ekonomické, tak z pohledu změn v politickém směřování obou zemí.
Zhodnocení hospodaření vybraného města
Ščurkevič, Marek ; Janáč,, František (oponent) ; Pernica, Martin (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na ekonomickou stránku města Hranice, hodnotí, zda jsou rozpočtové prostředky využívány efektivně. Definuje obecní a některé státní orgány a vysvětluje jejich úlohu. Dále popisuje problémy, které způsobují zadluženost českých měst a obcí. V závěru práce také směřuje k návrhům pro zlepšení současné situace města Hranice. Jedná se o návrhy, které v budoucnu pomohou finanční situaci města a také zlepší životní podmínky jeho obyvatel.
Generation of Energy Using Renewable Resources
Vrbka, Martin ; Langerová, Petra (oponent) ; Froehling, Kenneth (vedoucí práce)
This Bachelor thesis focuses on the generation of electric energy using renewable resources. There are numerous factors related to renewable energy; however, these aspects are mostly looked upon individually rather than in a complex form. Therefore, the thesis attempts to cover most of the important aspects related to the generation of energy using renewable resources and organizes them into a logical form. This is done by presenting a general description of the technology itself as well as resulting impacts from utilised systems.
Projekt fúze městských lázní Třeboň zhodnocení
BLAŽKOVÁ, Eva
Cílem bakalářské práce je zhodnocení fúze městských lázní Třeboň, s. r. o. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje na úvod do problematiky, charakteristiku a cíle projektu restrukturalizace spojovaných lázeňských společností. Tato část vymezuje teoreticko-metodologická východiska, nutná pro zpracování části praktické, dále popisuje město Třeboň i historické skutečnosti vývoje lázeňství v Třeboni, které potvrzují technickou opodstatněnost a tím i perspektivnost lázeňství. Dále uvádím stručnou charakteristiku již nově vzniklé společnosti Slatinné lázně Třeboň s.r.o., poskytovaných lázeňských služeb, kapacitu lázní a ekonomický stav lázní před fúzí a po fúzi. V praktické části je použita sekundární analýza dat, při které jsou použita data před fúzí z let 20142016 a data l roku po fúzi, tj. z roku 2017, zaměřená na sledování výkonu lázní počty klientů, jejich struktura dle čerpaných služeb a průměrná délka pobytu. Dále jsou zpracovány ekonomické údaje popisující výkony společnosti, které jsou čerpány z veřejně dostupných zdrojů a přímo ze společnosti Slatinné lázně Třeboň s.r.o. Pro zhodnocení fúze je také proveden kvantitativní a kvalitativní výzkum zaměřený na získání vhledu do sociální reality prostřednictvím dotazníkového šetření. Jsou také využita data, která společnost shromažďuje pomocí zpětné vazby klientů v systému "AskNow". V další části se práce opírá o statistické potvrzení skutečností kapacitního a především ekonomického vývoje při dodržení celkového rozvoje technického a léčebného standardu, které potvrzují rozpracované údaje SWOT analýzou. Bakalářská práce se snaží dokládat opodstatněnost fúze i z pozice situace českého léčebného lázeňství, které je vyvoláno potřebou financování z více zdrojů než pouze ze zdrojů státního zdravotnictví. Uvedená potřeba financování je dostupná pro ekonomicky a kapacitně silný subjekt, kterým se po provedené fúzi Slatinné lázně Třeboň s.r.o. stávají s perspektivou dalšího rozvoje a získání pevného umístění z pohledu celkové technické a ekonomické atraktivity mezi předními lázeňskými domy v České republice podložené zájmem pacientů o služby a servis městských lázní Třeboň.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 566 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.