Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 126 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Aspects of artistic training and patronage in Bohemia in the second half ot the 17th century. The case of Christian Schröder (1655-1702)
Fornasiero, Alice ; Zlatohlávek, Martin (vedoucí práce) ; Volrábová, Alena (oponent) ; Oulíková, Petra (oponent)
Osobnost Christiana Schrödera byla záminkou pro nasměrování pozornosti předkládané práce k několika problematickým oblastem v rámci dějin novověkého umění v Českých zemích. Za účelem jejich objasnění byl sledován vývoj umělecké kariéry tohoto malíře. O jeho počátečním působení jako dvorním malíři hraběte Slavaty nemáme mnoho zpráv. Nalezené archivní prameny naopak dokládají jeho studijní cestu do Itálie, která se úzce váže na fenomén české malířské scény v novověku, kdy umělci hojně cestovali za inspirací a studiem do této země. Po Schröderově návratu do Prahy byl postaven před rozhodnutí, zdali se stát cechovním malířem nebo zastávat funkci císařského malíře, jímž se nakonec stal. Následně získal místo správce Obrazárny Pražského hradu a byl učitelem mnoha umělců, k nimž patřil například i Petr Brandl. Práce ve světle uměleckého dění v Praze poslední dekády 17. století přehodnocuje Schröderův učitelský význam. Objednávka Gundakara Dientrichsteina pro zámek Libochovice, která se týkala vytvoření 43 kopií dle obrazů nacházejících se ve sbírkách Pražského hradu, se stala výjimečným historickým pramenem vedoucím k poznání původních kompozic pláten a vzhledu dnes již neexistujících pláten. Libochovická série kopií tak zapadá do hledání funkcí velmi oblíbených kopií významných maleb v českých a...
Obrazy Hendricka van Balena ve sbírkách zemí českých. Inspirace pro van Balenovy figurální kompozice a jejich vliv na další umělecké generace.
Nerudová, Magdalena ; Zlatohlávek, Martin (vedoucí práce) ; Jarošová, Markéta (oponent)
Obrazy Hendricka van Balena ve sbírkách zemí českých. Inspirace pro van Balenovy figurální kompozice a jejich vliv na další umělecké generace. Anotace Diplomová práce se soustřeďuje na obrazy Hendricka van Balena (1575-1632), které se nacházejí ve sbírkách ČR. Těžištěm této práce je figurální stafáž v kabinetní malbě, která byla doménou antverpského malíře Hedricka van Balena. Také bude připomenuta spolupráce Hedricka van Balena s Janem Brueghlem starším, který se stal součástí jeho tvorby jako autor zátiší a přírodnin na Balenových obrazech. Na konkrétních dílech ze sbírek ČR bude poukázáno na možnou inspiraci ve figurách rudolfínských mistrů, jako je Hans von Aachen a Josef Heintz a paralely v jejich tvorbě a dále na vliv na kabinetní malbu malířů 18. století, Johana Georga Platzera (1704-1761) a jeho žáka Franze Christophera Jannecka (1703-1761). Klíčová slova Hendrick van Balen, inspirace, Hans von Aachen, Josef Heintz, Johan George Platzer, Franz Christoph Janneck, kabinetní malba, mytologie, sbírky v ČR, Jan Brueghel starší, Jan Brueghel mladší
Obraz Davida Hoyera od Jana Kupeckého v Lipsku
Vopařilová, Magdaléna ; Zlatohlávek, Martin (vedoucí práce) ; Pučalík, Marek (oponent)
Tato práce je zaměřená na obraz portrétu Davida Hoyera od barokního umělce Jana Kupeckého umístěného v Museum der bildenden Künste v Lipsku. V práci se budu nejprve zabývat životem a dílem autora Jana Kupeckého. Hlavní pozornost pak bude věnována obrazu z roku 1711, na němž je zachycen saský malíř David Hoyer s lyrou. Pokusím se odhalit více informací o životě znázorněného, dále se pak zaměřím na typ vyobrazení a zmíním významná díla stejného charakteru zhotovené týmž autorem již před rokem 1711. Ukáži tak na konkrétním případě jednoho obrazu, jak se portrétní tvorba formovala nejen v životě Jana Kupeckého, ale i v kontextu střední Evropy.
Inmortale quod opto. Ikonografická analýza vybraných medailí Antonia Abondia
Hončová, Adéla ; Zlatohlávek, Martin (vedoucí práce) ; Nespěšná Hamsíková, Magdaléna (oponent)
Diplomová práce se primárně zaměřuje na ikonografický rozbor deseti medailí Antonia Abondia, jenž působil jako dvorní medailér na dvoře císaře Maxmiliána II. a jeho syna Rudolfa II. Úvodní část práce je věnována životu Antonia Abondia, následuje stručné zmapování vývoje medailérství v Itálii a zaalpských oblastech a vlivů, které se promítly do Abondiovy tvorby. Těžištěm práce je vlastní rozbor jeho vybraných děl, která vytvořil pro významné osobnosti té doby. Důraz je kladen na zobrazení nalézající se na reverzech medailí a vyhledávání jejich vzorů.
Krajináři a malíři zátiší tvořící na dvoře Rudolfa II. Jejich vybraná díla a pokus o vzájemné srovnání.
Prátová, Tereza ; Zlatohlávek, Martin (vedoucí práce) ; Nespěšná Hamsíková, Magdaléna (oponent)
V Bakalářské práci, Krajináři a malíři zátiší tvořící na dvoře Rudolfa II. Jejich vybraná díla a pokus o vzájemné srovnání, nejdříve nastíním všeobecný zájem císaře Rudolfa II. o krajinomalbu a zátiší. Následuje seznámení s životem a tvorbou umělců. Vybraná díla umělců zařadím a popíši. V další kapitole se pokusím porovnat tvorbu zvolených malířů. Klíčová slova: krajinomalba, zátiší, dvůr Rudolfa II., 16. a 17. století, Hans Hoffmann, Joris Hoefnagel, Paulus van Vianen, Pieter Stevens, Roelandt Savery
Mantegnův okulus a jeho reflexe v Lombardské oblasti 16. století
Pourová, Kristina ; Zlatohlávek, Martin (vedoucí práce) ; Jarošová, Markéta (oponent)
Tato práce je zaměřená na raně renesančního umělce Andrea Mantegnu a jeho odkaz pro další generace. Konkrétně se chci zabývat jeho inovativním přístupem při použití iluzionistické nástropní fresky. Chtěla bych poukázat a přiblížit, v čem se Mantegnův styl použití lišil od jeho předchůdců a kde čerpal inspiraci. Následně bych se zaměřila na přímé následovníky Andrea Mantegni, jakým způsobem převzali dílo tohoto umělce a do jaké míry se jim podařilo toto umění napodobit či přetvořit.
Špitál sv. Alžběty na Pohořelci. Dochované oltářní obrazy ze špitální kaple.
Lorencová, Veronika ; Zlatohlávek, Martin (vedoucí práce) ; Oulíková, Petra (oponent)
Špitál sv. Alžběty na Pohořelci Dochované oltářní obrazy ze špitální kaple Anotace Práce se zabývá špitálem svaté Alžběty na Pohořelci při strahovském klášteře premonstrátů. Špitál byl založen a zbudován strahovským opatem Kašparem z Questenberka v západní části Pohořelce. Původní budova špitálu se nám však nedochovala, protože v 60. letech 17. století musela ustoupit nově budovanému opevnění Prahy. Za pozdějšího opata Vincence Makaria Franka byl ve východní části dnešního Pohořelce, vybudován špitál nový. Již od počátku existence špitálu je v dobových pramenech zmiňována kaple, zasvěcená patronce špitálu sv. Alžbětě. Pro tuto kapli byly v průběhu několika let objednány oltářní obrazy. Jednoznačně byly odbornou literaturou se špitálem spojeny pouze dva obrazy světic (sv. Barbora a sv. Rozálie) z majetku Královské kanonie premonstrátů na Strahově, které byly umístěny na dvou bočních oltářích kaple. Díky dochovaným písemným pramenům se v předkládané práci podařilo objevit další informace k vybavení špitálu a především k hlavnímu oltářnímu obrazu špitální kaple. Práce se snaží shrnout dosavadní bádání a určit předlohy i inspirační zdroje obrazů. Obrazy jsou zasazeny do kontextu raně barokního malířství v Čechách i do kontextu tvorby jejich autorů. V práci je věnována pozornost také historii špitálu. Klíčová...
Sebeprezentace umělce v italské malbě 16. století
Vítová, Kateřina ; Konečný, Lubomír (vedoucí práce) ; Zlatohlávek, Martin (oponent) ; Zapletalová, Jana (oponent)
Studie k sebeprezentaci umělce v italském malířství 16. století - abstrakt Italské umění 16. století neboli Cinquecenta je bezpochyby poutavou kapitolou dějin umění. Neméně zajímavý je vývoj života umělců ve stejné době, pochopení vlastní hodnoty a její prezentace, vytváření identity umělce neboli "uměleckého já". Během jediného století tak můžeme pozorovat přerod řemeslníka v umělce a následně umělce v umělce-dvořana. Čelními představiteli "hnutí" za povznesení postavení umění a umělce ve společnosti jsou Giorgio Vasari a Federico Zuccari. Každý z nich je představitelem jedné umělecké generace. Postavy obou malířů se zvláštním způsobem doplňují, jejich životy se v určitých chvílích setkávají a jistým způsobem na sebe navazují. Také proto je spojení Vasari-Zuccari vhodné k porozumění sociální situace nebo sebeprezentace umělců ve střední Itálii 16. století. Jako by toto duo zastupovalo fiktivní postavu umělce Cinquecenta, jehož život začíná v roce 1511 (narození Giorgia Vasariho) a končí rokem 1609 (smrt Federika Zuccariho), na níž je možné sledovat vývoj uměleckého sebepojetí nebo průběh boje za lepší postavení umělce ve společnosti. V předložené práci se pokoušíme představit malby těchto dvou umělců, jejichž prostřednictvím chtěli prezentovat vlastní osobu. Snažíme se ukázat, že výběr námětů zvolených pro...
Transfer záalpských krajinných motivů v grafice do vybraných děl italských rytců na začátku 16. století
Veselá, Markéta ; Zlatohlávek, Martin (vedoucí práce) ; Konečný, Lubomír (oponent)
Cílem této práce je na několika vybraných dílech ilustrovat fenomén přenosu záalpských krajinných motivů v grafice do děl italských rytců na začátku šestnáctého století a pomocí po- drobnějšího rozboru tisků dojít ke zhodnocení, proč se tyto transfery vyskytují zejména v letech 1500-1520 tak frekventovaně. Jelikož v dostupné literatuře jsou pro dané téma k nalezení pouze faktické zmínky o těch- to přenosech a to často jen na úrovni konstatování, rozhodla jsem se tento jev uchopit v rámci krajinné specifikace. V úvodní kapitole bude vzhledem k nedostatku prostoru jen ve stručném přehledu nastíněna kulturní situace humanistické společnosti včetně jejích premis a letmý vý- voj zobrazení krajiny v umění. Dále bude v této práci umístěna kapitola týkající se použi- té terminologie, která kromě ujasnění často porůznu používaného názvosloví napomůže také k bližší deskripci samotného procesu. Hlavní částí bude ovšem kapitola týkající se vybraných exemplářů. Zde budou podrobněji rozebrána grafická díla vybraných italských rytců a to hlavně v rámci komparace přenesených krajinných motivů z děl Albrechta Dürera a Lucase van Ley- dena. Rozbor jednotlivých grafických listů bude zaměřen spíše na analýzu přenášených prvků v pozadí děl. Ikonografie jednotlivých tisků bude mít pouze doplňující charakter, jelikož není...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 126 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Zlatohlávek, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.