Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 130 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Po stopách staré kresby ve sbírkách vybraných českých sběratelů
Babická, Lenka ; Zlatohlávek, Martin (vedoucí práce) ; Jarošová, Markéta (oponent)
Po stopách staré kresby ve sbírkách vybraných českých sběratelů Anotace Tato práce je příspěvkem k dějinám sběratelství v Čechách. Zabývá se sběratelstvím kresby, již sleduje v rámci vybraných sbírek a sběratelů. Soustředí se především na starou kresbu, kterou vymezuje jako práce z 16. - 18. století. Pozornost v rámci tématu sběratelství, i při studiu konkrétních osobností, bývá věnována spíše obrazovým kolekcím, méně pak těm grafickým. Kresba mívá, i vzhledem ke své křehké podstatě, tendenci zapadnout do pozadí, a pokud netvoří stěžejní část sbírky, nebývá reflektována. Řada ze sbírek a jejích sběratelů se již dočkala pozornosti, mnohé však stále čeká na své zhodnocení a uvedení do nových souvislostí. Klíčová slova Sběratelství, sběratel, kresba, stará kresba, Čechy, provenience, Prokop Toman, Rudolf Kuchynka, Vincenc Kramář, Jan Krčmář, Frits Lugt
Karel Škréta a jeho místo v české barokní grafice
Faltysová, Vítězslava ; Pučalík, Marek (vedoucí práce) ; Zlatohlávek, Martin (oponent)
Tématem práce je méně známá, přesto obsáhlá oblast Škrétova díla - rytiny zhotovené podle jeho kresebných návrhů. V prvních kapitolách představím barokní bohemikální grafiku, hlavní osobnosti a způsoby tvorby. Nadále ve své práci zmíním uměleckou činnost v daném oboru i mimo hranice Zemí koruny české, a to obzvláště se zaměřením na německou geopolitickou oblast. Na základě tohoto kontextu se již budu detailně věnovat opomíjené inventorské práci známého malíře Karla Škréty. Vedle Škréty je rozebíráno i dílo Martina Antonína Lublinského, který byl jako inventor nejžádanější na území Moravy, ani jeho věhlas (fragment) v tomto směru nesmí být opomíjen. Klíčová slova Škréta, baroko, grafika, bohemikální grafika
Aspects of artistic training and patronage in Bohemia in the second half ot the 17th century. The case of Christian Schröder (1655-1702)
Fornasiero, Alice ; Zlatohlávek, Martin (vedoucí práce) ; Volrábová, Alena (oponent) ; Oulíková, Petra (oponent)
Osobnost Christiana Schrödera byla záminkou pro nasměrování pozornosti předkládané práce k několika problematickým oblastem v rámci dějin novověkého umění v Českých zemích. Za účelem jejich objasnění byl sledován vývoj umělecké kariéry tohoto malíře. O jeho počátečním působení jako dvorním malíři hraběte Slavaty nemáme mnoho zpráv. Nalezené archivní prameny naopak dokládají jeho studijní cestu do Itálie, která se úzce váže na fenomén české malířské scény v novověku, kdy umělci hojně cestovali za inspirací a studiem do této země. Po Schröderově návratu do Prahy byl postaven před rozhodnutí, zdali se stát cechovním malířem nebo zastávat funkci císařského malíře, jímž se nakonec stal. Následně získal místo správce Obrazárny Pražského hradu a byl učitelem mnoha umělců, k nimž patřil například i Petr Brandl. Práce ve světle uměleckého dění v Praze poslední dekády 17. století přehodnocuje Schröderův učitelský význam. Objednávka Gundakara Dientrichsteina pro zámek Libochovice, která se týkala vytvoření 43 kopií dle obrazů nacházejících se ve sbírkách Pražského hradu, se stala výjimečným historickým pramenem vedoucím k poznání původních kompozic pláten a vzhledu dnes již neexistujících pláten. Libochovická série kopií tak zapadá do hledání funkcí velmi oblíbených kopií významných maleb v českých a...
Obrazy Hendricka van Balena ve sbírkách zemí českých. Inspirace pro van Balenovy figurální kompozice a jejich vliv na další umělecké generace.
Nerudová, Magdalena ; Zlatohlávek, Martin (vedoucí práce) ; Jarošová, Markéta (oponent)
Obrazy Hendricka van Balena ve sbírkách zemí českých. Inspirace pro van Balenovy figurální kompozice a jejich vliv na další umělecké generace. Anotace Diplomová práce se soustřeďuje na obrazy Hendricka van Balena (1575-1632), které se nacházejí ve sbírkách ČR. Těžištěm této práce je figurální stafáž v kabinetní malbě, která byla doménou antverpského malíře Hedricka van Balena. Také bude připomenuta spolupráce Hedricka van Balena s Janem Brueghlem starším, který se stal součástí jeho tvorby jako autor zátiší a přírodnin na Balenových obrazech. Na konkrétních dílech ze sbírek ČR bude poukázáno na možnou inspiraci ve figurách rudolfínských mistrů, jako je Hans von Aachen a Josef Heintz a paralely v jejich tvorbě a dále na vliv na kabinetní malbu malířů 18. století, Johana Georga Platzera (1704-1761) a jeho žáka Franze Christophera Jannecka (1703-1761). Klíčová slova Hendrick van Balen, inspirace, Hans von Aachen, Josef Heintz, Johan George Platzer, Franz Christoph Janneck, kabinetní malba, mytologie, sbírky v ČR, Jan Brueghel starší, Jan Brueghel mladší
Obraz Davida Hoyera od Jana Kupeckého v Lipsku
Vopařilová, Magdaléna ; Zlatohlávek, Martin (vedoucí práce) ; Pučalík, Marek (oponent)
Tato práce je zaměřená na obraz portrétu Davida Hoyera od barokního umělce Jana Kupeckého umístěného v Museum der bildenden Künste v Lipsku. V práci se budu nejprve zabývat životem a dílem autora Jana Kupeckého. Hlavní pozornost pak bude věnována obrazu z roku 1711, na němž je zachycen saský malíř David Hoyer s lyrou. Pokusím se odhalit více informací o životě znázorněného, dále se pak zaměřím na typ vyobrazení a zmíním významná díla stejného charakteru zhotovené týmž autorem již před rokem 1711. Ukáži tak na konkrétním případě jednoho obrazu, jak se portrétní tvorba formovala nejen v životě Jana Kupeckého, ale i v kontextu střední Evropy.
Inmortale quod opto. Ikonografická analýza vybraných medailí Antonia Abondia
Hončová, Adéla ; Zlatohlávek, Martin (vedoucí práce) ; Nespěšná Hamsíková, Magdaléna (oponent)
Diplomová práce se primárně zaměřuje na ikonografický rozbor deseti medailí Antonia Abondia, jenž působil jako dvorní medailér na dvoře císaře Maxmiliána II. a jeho syna Rudolfa II. Úvodní část práce je věnována životu Antonia Abondia, následuje stručné zmapování vývoje medailérství v Itálii a zaalpských oblastech a vlivů, které se promítly do Abondiovy tvorby. Těžištěm práce je vlastní rozbor jeho vybraných děl, která vytvořil pro významné osobnosti té doby. Důraz je kladen na zobrazení nalézající se na reverzech medailí a vyhledávání jejich vzorů.
Krajináři a malíři zátiší tvořící na dvoře Rudolfa II. Jejich vybraná díla a pokus o vzájemné srovnání.
Prátová, Tereza ; Zlatohlávek, Martin (vedoucí práce) ; Nespěšná Hamsíková, Magdaléna (oponent)
V Bakalářské práci, Krajináři a malíři zátiší tvořící na dvoře Rudolfa II. Jejich vybraná díla a pokus o vzájemné srovnání, nejdříve nastíním všeobecný zájem císaře Rudolfa II. o krajinomalbu a zátiší. Následuje seznámení s životem a tvorbou umělců. Vybraná díla umělců zařadím a popíši. V další kapitole se pokusím porovnat tvorbu zvolených malířů. Klíčová slova: krajinomalba, zátiší, dvůr Rudolfa II., 16. a 17. století, Hans Hoffmann, Joris Hoefnagel, Paulus van Vianen, Pieter Stevens, Roelandt Savery

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 130 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Zlatohlávek, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.