Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 60 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Afirmace muslimského národa v Jugoslávii v letech 1953-1971. Analýza diskuse
Ceropita, Mihail ; Vojtěchovský, Ondřej (vedoucí práce) ; Pelikán, Jan (oponent)
ráce analyzuje jugoslávskou diskusi provázející proces uznávání bosenských muslimů za jeden ze šesti konstitutivních národů jugoslávské federace. Chronologicky je toto období vymezeno začatkem roku 1953, sčítání a vyšly v periodikách první články, , a rokem 1971, v němž bylo postavení Muslimů y se tyto dvě roviny ovlivňovaly a prolínaly. Zvláštní pozornost bude věnována názorům muslimských intelektuálů. Rovněž se podíváme na postoj chorvatských a srbských intelektuálů k myšlence existence samostatného ého národa. Velká role v naší práci věnována snažit odpovědět na otázku - zda a jak silně ovlivňovala exilová literatura vývoj bosenskeho Práce bude zkoumat, jak a zda se přístup k muslimskými intelektuály odlišoval od přístupů a postojů přítomných mezi jejich srbskými a chorvatskými protějšky. Práce se pokusí ozřejmit, jakou roli v těchto diskusích hrály otázky náboženství a jazyka a jak uznání Muslimů za svébytný národ působilo na postavení republiky Pro analýzu tohoto problému byly shromážděny dobové publikace z fondu bosenského institutu "Adil Zulfikarpasić" v Sarajevu, Národní knihovny Srbska a knihovny Mati Novem Sadě. Také během psaní této práce byli konzultováni odborníci Husnija Kamberović a Amir Duranović, kteří se specializují na období Titovy Jugoslávie v dějinách Bosny a Hercegoviny. V důsledku...
English-Speaking Communists, Communist Sympathisers and Fellow-Travellers and Czechoslovakia in the Early Cold War Years.
Geaney, Kathleen Brenda ; Vojtěchovský, Ondřej (vedoucí práce) ; Rychlík, Jan (oponent) ; Čapková, Kateřina (oponent)
Doctoral Dissertation PhDr. Kathleen Brenda Geaney English-Speaking Communists, Communist Sympathizers and Fellow- Travellers and Czechoslovakia in the Early Cold War (Anglicky mluvící komunisté, komunističtí sympatizanti a podporovatelé a Československo v počátcích studené války) Anotace Disertace se věnuje těm členům a sympatizantům komunistické strany, kteří cestovali skrze železnou oponu, aby na vlastní oči viděli život v nové lidové demokracii. Výzkum se zaměřuje na Československo v počátcích studené války, které se stalo cílem až překvapujícího množství anglojazyčných turistů. Práce ukazuje, že sovětský příklad sloužil jako model pro přijímání těchto návštěvníků pro oficiální místa v Praze. Československé úřady si nicméně tento vzor přizpůsobily na základě získaných zkušeností, místních podmínek a také geopolitického kontextu. Přístup k nim byl přizpůsobován na základě hodnocení jejich přínosu a důležitosti pro věc komunismu. Klíčová slova: Československo, komunismus, studená války, anglicky-mluvící cizinci, metody pohostinosti
Hnutí na obranu lidských práv v Československu a na Ukrajině na konci sedmdesátých let 20. století
Mokryk, Radomyr ; Vojtěchovský, Ondřej (vedoucí práce) ; Tumis, Stanislav (oponent)
V předkládané diplomové práci zpracovávám téma lidskoprávního hnutí na Ukrajině a v Československu po podepsání závěrečného aktu konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v Helsinkách roku 1975. Diplomová práce je pokusem a komparativní analýzu těchto dvou lidskoprávních hnutí na konci 70. let 20. století. Výzkum se zaměřuje na porovnání sociálního kontextu pro činnost disentu, historických okolností i samotné činnosti skupin proti porušování lidských práv. Zvláštní pozornost je věnována životním příběhům aktérů lidskoprávního hnutí a snaze prozkoumat jisté společné rysy v biografiích těchto osobností.
Bílý Omsk a československé legie
Chleboun, Jan ; Tumis, Stanislav (vedoucí práce) ; Vojtěchovský, Ondřej (oponent)
Práce se zabývá československou posádkou a diplomatickým zastoupením v Omsku během ruské občanské války a antibolševických vlád nad městem (1918-1919). Zaměřuje se na zdejší událostí optikou výše zmíněných, hodnotí a analyzuje jejich roli, postoje, každodenní život i vztahy s bílými vládami a domácím obyvatelstvem. Práce je založena především na studiu archivních pramenů, periodik a vzpomínek účastníků.
Dějiny jako argument. Spory o výklad minulosti v černohorské politické debatě v období referenda o nezávislosti v roce 2006.
Pashkevich, Mikhail ; Vojtěchovský, Ondřej (vedoucí práce) ; Pelikán, Jan (oponent)
Bakalářská práce se věnuje použití historie jako nástroje politické komunikace a marketingu během předreferendové kampaně o obnově nezávislosti Černé Hory v roce 2006. Konkrétně se jedná o použití témat historické minulosti v diskuzích a agitaci dvou antagonistických bloků "Za evropsku Crnu Goru", prosazující nezávislost, a "Za očuvanje državne zajednice Srbije i Crne Gore", která hájila zachování státního svazku se Srbskem. Předmětem výzkumu je intepretace klíčových osobností a událostí černohorských dějin, k nimž se oba bloky uchylovaly na podporu svých stávajících argumentů: Petra II. Petroviće Njegoše, krále Nikoly I., připojení Černé Hory k Srbsku v roce 1918, konflikt mezi partyzány a četniky v období druhé světové války, hodnocení socialistické Jugoslávie, úloha a odpovědnost Černé Hory ve válkách provázejících rozpad Jugoslávie, hodnocení politiky Slobodana Miloševiće, mezietnické vztahy v Černé Hoře v 19. až 20. století. Zvláštní pozornost práce je zaměřena také na vliv paměti rodinné a kmenové a odkaz přímých předků na zaujímání aktuálních postojů vůči myšlence nezávislosti a pojetí černohorské identity.
Postoje Československa k politickému dění v Itálii v roce 1948
Bylinský, Vladimír ; Vojtěchovský, Ondřej (vedoucí práce) ; Ira, Jaroslav (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na postoj Československa k politickému dění v Itálii v roce 1948. Cílem práce je zjistit, jaký postoj KSČ zaujímala k vývoji v Itálii a to jakým způsobem byla informována československá vláda a veřejnost; jaká důležitost byla dění v Itálii přikládána a do jaké míry docházelo ke zkreslení zpráv ve prospěch KSČ prostřednictvím tištěných periodik a to především Rudého práva a dále pak prostřednictvím politických zpráv z Archivu Ministerstva zahraničních věcí. V práci je použita metoda zjištění rozsahu a struktury periodik; četnosti, témat, umístění, rozsahu a zdrojů článků a zpráv o Itálii. Výsledkem práce je zjištění úrovně a kvality informovanosti KSČ a československé veřejnosti o dění v Itálii s přihlédnutím k postoji KSČ a Československa k tamnímu dění.
Town, canal, and region. The impact of drainage processes on the urban centrality of Sombor in the first half of Ninetenth century
Ljuboja, Dušan ; Vojtěchovský, Ondřej (vedoucí práce) ; Erdösi, Péter (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá dopadem, který měly odvodňovací procesy prováděné v první polovině 19. století na ústřední roli svobodného královského města Sombor. Dosavadní výzkum týkající se urbanizace v Maďarském království se zaměřoval na hospodářskou roli osídlení, přičemž byla ponechána stranou důležitost jeho právního postavení v rámci feudálního systému. Tato teorie, ač platně pozměnila definici toho, co znamená městský charakter pro určité osídlení, tak zároveň přešla bez povšimnutí důležitou otázku administrativního aspektu centrální role města. V případě města Sombor zde existovaly dva hlavní politické orgány, které se navzájem ovlivňovaly a střetávaly, a tím bránily vývoji osídlení jako celku. Na jedné straně stála městská správa, která zastupovala zájmy, jež zřídka kdy překročily jimi ovládané území. Na straně druhé zde byla správa kraje Bács-Bodrog, jež zastávala zájmy feudálního panství a jeho obyvatel. Hlavní hypotézou této práce je, že proces odvodnění půdy, který byl prováděn za účelem snížení hladiny vody a zlepšení podmínek pro zemědělskou činnost, zároveň zpochybnil ústřední roli Somboru jako osídlení, a také ukázal opačné pozice města a kraje. Samotné vybudování odvodňovacích kanálů bylo možné až po výstavbě Kanálu císaře Františka na počátku 19. století. Navíc jejich...
Reflexe makedonské otázky v českých cestopisech v první polovině 20. století
Volný, Vít ; Vojtěchovský, Ondřej (vedoucí práce) ; Mlynáriková, Eliška (oponent)
Tato práce si klade za cíl analyzovat cestopisy českých autorů o Makedonii. V rámci nich hledá jejich názory a komentáře na téma "makedonské otázky", jejíž obraz z nich snaží rekonstruovat. První část se věnuje obecnému vývoji a základním otázkám fenoménu, který hýbal zahraniční politikou Balkánu po dlouhá desetiletí. Druhá část v krátkosti představuje základní obraz otázky v českých zemích a jednotlivé úhly pohledu, se kterými bylo možné se setkat v textech české odborné veřejnosti. Závěrečná část potom zevrubně analyzuje cestopisná (nikoliv politické pamflety nebo populárně naučné stati) díla s ohledem na "makedonskou otázku" s důrazem na dílo Emanuela Faita, Ludvíka Kuby a Julia Komárka.
Czecho-Slovak reactions to the Hungarian uprising of 1956
Guziar, Matúš ; Vojtěchovský, Ondřej (vedoucí práce) ; Koura, Jan (oponent)
Táto bakalárska práca analyzuje udalosti maďarského povstania roku na jeseň roku 1956 a s ním súvisiace česko-slovenské reakcie. Skúma vývoj politickej situácie v Maďarsku, ktorá spela k vypuknutiu povstania, jeho samotný priebeh a následný ohlas v Československu. Zameriava sa na mimoriadne opatrenia zavedené vládou ČSR, obraz povstania prezentovaný v československej tlači ako aj samotné reakcie občanov, hlavne na území Slovenska, na revolučné udalosti. Kľúčové slová: komunizmus, socializmus, Maďarsko, povstanie, 1956, revolúcia, Československo, Imre Nagy
Mariánská poutní místa La Salette a Šaštín za druhé světové války
Jägerová, Julie ; Vojtěchovský, Ondřej (vedoucí práce) ; Štofaník, Jakub (oponent)
Předkládaná práce se zabývá analýzou vnímání politických a společenských proměn mariánskými komunitami v období existence dvou autoritativních režimů. Prvním je vichystický režim ve Francii, jako druhý byl zvolen samostatný Slovenský stát. Oba tyto celky vznikly v důsledku agrese nacistického Německa během druhé světové války a ve své tradicionalistické ideologii se opíraly o křesťanské hodnoty. Předmětem výzkumu jsou dvě skupiny kléru, které působily při mariánských poutních místech ve francouzské La Salette a ve slovenském Šaštíně. Základními prameny, o které se výzkum opírá, jsou periodika vydávaná komunitami spravujícími tato poutní místa. V případě Francie se jedná o Annales de Notre-Dame de La Salette a Bulletin des Missionnaires de Notre-Dame de La Salette, v případě Slovenska je rozboru podroben časopis Saleziánske zvesti. Při analýze tohoto tisku autorka sleduje odraz několika základních témat. Patří mezi ně válečný konflikt v Evropě, pád původního režimu a vznik nového státu. Zároveň se snaží popsat zásadní rysy mariánského kultu tak, jak byl utvářen v období války. V závěrečné fázi výzkumu jsou tyto dvě případové studie nahlédnuty komparativní optikou za cílem naznačit jejich podobné a odlišné rysy. Klíčová slova katolická církev, vichystická Francie, Slovensko 1939-1945, mariánská...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 60 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.