Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Comparative morphology of structures associated with metathoracic scent glands in Heteroptera
Kment, Petr ; Vilímová, Jitka (vedoucí práce) ; Papáček, Miroslav (oponent) ; Pluot-Sigwalt, Dominique (oponent)
V předloženépráci jsem studoval vnější struktury asociované s vyústěnímzadohrudních pachoých žlaz u ploštic (Heteroptera), zejménapak u nadčelediPentatomoidea. Zaměřil jsem se i) na přehled terminologie používanév popisech makroskulptury a mikroskulptury těchto struktur, ii) morfologii a diverzitu těchto strukturu jednotliv.ýchčeledíPentatomoidea, a iii) pokus o homologizaci a polarizaci zjištěných stavůtěchto struktur a testovaníjejich možnépoužitelnostipři tvorbě hypotézyo !logenezi Pentatomoidea. Následující anglické terminy jsou vybrány jako nejvhodnějšípro popis makroskulptury (thoracic scent efferent system (intemal and extemal), valvular apparatus,internal orifice, vestibule,vestibularscar,ostiole,periostiolardepression'peritreme,auricle, spout,groove' Íuga, disc, perítremallobes,evaporatorium,and gyrification)a mikroskulptury(mycoid microsculpture' mushroom body, cap, stem, bridge, alveole, trabeculae,and peritremal microsculpture).Tyto termínyjsou definovány a doplněny o obsáhléseznamy synonym pro každýz nich. Systémvnějšístrukturyodvádějícísekret(externalscentefferentsystem)je popsán u zástupců všech čeledí Pentatomoidea. Následující stalry jednotlilných znaků jsou povďovány za pleziomoďní:vestibulámíjizva (vestibularscar)je lTvinuta; ostiola se nacbázi mezí střednía zadníkyčelníjámou, je velká,...
Stav dorsoabdominálních pachových žláz u imag ploštic taxonu Pentatomomorpha (Heteroptera)
Křížková, Petra ; Vilímová, Jitka (vedoucí práce) ; Kment, Petr (oponent)
Existence dorsoabdominálních pachových žláz (DAGs) larev společně s výskytem metathorakálních pachových žláz u imag je jedním z důležitých autapomorfních znaků taxonu Heteroptera v rámci hmyzu. U některých druhů tohoto taxonu perzistují DAGs do dospělosti. Zástupci infrařádu Pentatomomorpha patří do skupiny s takovouto prokázanou perzistencí. Diplomová práce si klade následující cíle: shromáždit poznatky o perzistujících DAGs u imag vybraných reprezentativních zástupců důležitých čeledí taxonu Pentatomomorpha; studovat a srovnat stav DAGs u nejstarších larválních instarů a imag; přispět k objasnění nakolik je při zjišťování perzistence DAGs průkazná přítomnost ústí odvodných kanálků sekrečních jednotek žláz v intimě rezervoárů. Ke studiu byly použity stereoskopický, optický a skenovací elektronový mikroskop. Klíčová slova: Pentatomomorpha, Heteroptera, dorsoabdominální pachové žlázy, ústí odvodných kanálků sekrečních jednotek, larvy pátého instaru, perzistence u imag, vzory perzistence, optický mikroskop, skenovací elektronový mikroskop
Mateřská péče u hrabulek (Insecta: Heteroptera: Cydnidae) - příklad zvýšení fitness potomstva u hmyzu
Kazda, Vojtěch ; Vilímová, Jitka (vedoucí práce) ; Raška, Jan (oponent)
Tato studie se zabývá subsociálními zástupci hmyzího řádu ploštic (Heteroptera) z čeledi Cydnidae z taxonu Pentatomomorpha. Zástupci čeledi Cydnidae vykazují zajímavý komplex rodičovského chování sestávající z obrany snůšky a nymf před predátory, produkce trofických vajíček a zásobování nymf potravou. Toto chování by mohlo být dokladem toho, že energeticky nákladná parentální péče je v taxonu Pentatomorpha původním znakem, který byl v evoluci nahrazen méně nákladnými strategiemi ochrany potomků. Studie také shrnuje současné znalosti o výskytu parentální péče v taxonu Heteroptera. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Phylogeography and ecology of the Cimex species (Heteroptera: Cimicidae) in Europe; the evolution of taxa and specialization of hosts
Balvín, Ondřej ; Vilímová, Jitka (vedoucí práce) ; Hypša, Václav (oponent) ; Votýpka, Jan (oponent)
U parazitických organismů lze pro jejich komplexní vztah s hostitelem nalézt neobvyklé a zajímavé mechanismy diverzifikace a speciace. Štěnice rodu Cimex (Heteroptera: Cimicidae) jsou jedna z obligátně ektoparazitických krevsajících skupin hmyzu. Na rozdíl od většiny ektoparazitů štěnice zaujaly strategii skrytého života v úkrytu hostitele, jehož tělo využívají pouze k potravě a transportu. Výhodu vyhnutí se konkurenci s jinými ektoparazity vyvažuje potřeba zvláště stabilního zdroje potravy, pro nějž si štěnice vybírají sociální hostitele žijící v koloniích. Nejčastějšími a také původními hostiteli štěnic jsou netopýři. Spektrum hostitelů jednotlivých druhů je často spíše široké. Morfologická analýza skupiny druhů Cimex pipistrelli ovšem prokázala rozdíly mezi štěnicemi z různých druhů netopýrů a poukázala tak na potřebu určité míry adaptace na jednotlivé hostitele. Mitochondriální DNA ale rozdíly v morfologii nereflektovala. Takto podmíněná morfologická variabilita zřejmě stála za popisem celkem tří evropských druhů skupiny C. pipistrelli, z nichž dva byly prokázány za neplatné. Štěnice jsou schopné sát na hostitelích značně vzdálených od zástupců jejich obvyklého hostitelské spektra. Dlouhodobé přežití ale vyžaduje velkou míru přizpůsobení, jehož vývoj může být v konfliktu s tokem genů z populací...
Phylogeny of parasitic wasps of Torymidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) and evolution of their life-strategies
Janšta, Petr ; Vilímová, Jitka (vedoucí práce) ; Bryja, Josef (oponent) ; Melika, George (oponent)
Dizertační práce se zabývá fylogenezí parazitických vosiček z čeledi Torymidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) a evolucí jejich parazitických životních strategií. Celkově práce obsahuje obecný úvod do fylogeneze a klasifikace čeledi Torymidae, čtyři články publikované v mezinárodních vědeckých periodicích a jeden rukopis. Cílem práce bylo navrhnout fylogenetickou pozici Torymidae a ostatních čeledí v rámci nadčeledi Chalcidoidea (článek I a II). Proto byla sestavena supermatice sekvenčních (molekulárních) znaků dvou ribozomálních genů (18S rDNA a 28S rDNA) pro 649 druhů chalcidek. Nicméně bylo zjištěno, že čeleď Torymidae je pravděpodobně polyfyletickou skupinou, kdy podčeleď Megastigminae se jeví jako nepříbuzná podčeledi Toryminae (článek I). Monofylie Torymidae byla potvrzena až v navazující studii (článek II) zaměřené na společnou analýzu jak molekulárních, tak morfologických znaků. Pro tuto publikaci byla využita online databáze pro skórování 233 znaků u 300 zástupců ze všech čeledí Chalcidoidea. Na rozdíl od předešlé studie (článek I) byly také naznačeny možné příbuzenské vztahy čeledi Torymidae s čeleděmi/podčeleděmi Ormyridae+ Colotrechninae nebo Cerocephalinae+Diparinae. Další článek (článek V) byl zaměřen na detailní studii fylogeneze v rámci čeledi Torymidae. Celkem bylo sekvenováno 5 genů...
Stav larválních pachových žláz u dospělců jednotlivých podřádů ploštic (Heteroptera)
Křížková, Petra ; Vilímová, Jitka (vedoucí práce) ; Kment, Petr (oponent)
Systém pachových žláz ploštic společně tvoří larvální dorsoabdominální žlázy (= DAGs) a imaginální metathorakální žlázy (= MTGs). Předkládaná práce shrnuje znalosti o výskytu dosud zjištěných funkčních, i zřejmě s velkou pravděpodobností funkčních DAGs u imag ploštic. V rámci obecné charakteristiky žláz je popsána morfologie, histologie a funkce DAGs. Hlavní součást práce tvoří přehledy vzorů perzistence DAGs u imag ploštic sestavené na základě získaných literálních údajů, jeden založený na vyšší klasifikaci ploštic, druhý na pozici perzistujících žláz. V souvislosti s perzistencí DAGs jsou uvedeny znaky používané jako důkazy funkčnosti žláz. Z přehledu publikovaných údajů je zřejmé, že perzistence DAGs u imag zástupců řádu Heteroptera, dříve považovaná za výjimečný stav, je patrně mnohem rozšířenějším jevem, minimálně co se týká suchozemských ploštic.
Srovnávací cytogenetika štěnice Cimex lectularius (Heteroptera: Cimicidae)
Sadílek, David ; Vilímová, Jitka (vedoucí práce) ; Ráb, Petr (oponent)
Srovnávací cytogenetika štěnice Cimex lectularius (Heteroptera: Cimicidae) Štěnice domácí, Cimex lectularius, se v posledních deseti letech začíná významně šířit ve všech vyspělých zemích mírného pásu, kde byla do poloviny sedmdesátých let téměř eradikována pomocí aplikace DDT. Tento temporální hematofágní ektoparazit se vyskytuje hlavně u netopýrů a synantropně v lidských obydlích. Zástupci C. lectularius se vyznačují pro druhy řádu Heteroptera běžnou, ale z pohledu ostatních organismů neobvyklou skladbou cytogenetických znaků jako jsou: Holokinetické chromosomy, achiasmatická meiosa, postredukční (invertovaná) meiosa pohlavních chromosomů a vnitrodruhová variabilita počtu pohlavních chromosomů X unikátního rozsahu. V předkládané práci byl revidován variabilní počet chromosomů štěnic ze 43 populací z České republiky a 27 sběrů z dalších evropských států. Za použití metodiky "hotplate spreading" a konvenčního barvení Giemsovým barvivem bylo celkem zjištěno 10 početních variant samčích karyotypů 2n = 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 42 a 47 chromosomů a dva karyotypy samic s lichým počtem pohlavních chromosomů X 2n = 33 a 43. U všech studovaných samců byl prokázán stabilní počet 2n = 26 autosomů, ale počet gonosomů se pohyboval od základního stavu X1X2Y až k 20XY. Populace s pravděpodobně...
Hnízdní biologie a ekologie vybraných druhů kutilek (Hymenoptera: Sphecidae, Crabronidae)
Srba, Miroslav ; Vilímová, Jitka (vedoucí práce) ; Bogusch, Petr (oponent)
Práce se zabývá charakterizací a porovnáním hnízdní biologie a ekologických po adavk p ti druh kutilek (Hymenoptera: Apoidea). Modelovými druhy studie jsou ty i zástupci eledi Sphecidae (Ammophila heydeni Dahlbom 1845, A. pubescens Curtis 1829, A. sabulosa (Linnaeus 1758), Sphex funerarius Gussakovskij 1934) a jeden zástupce eledi Crabronidae (Bembix tarsata Latreile 1809). Experimentální ást práce byla realizována na výsypkách hn douhelných dol v okolí m sta Mostu v severozápadních echách. Výsledky práce p iná ejí charakterizaci stanovi vyu ívaných studovanými druhy pro hnízd ní. Hodnoceny byly granulometrické parametry hnízdních substrát , jejich penetrabilita, sklon osídleného horizontu a hustota vegetace. Zji t ny byly významné rozdíly mezi skupinou druh Ammophila a druhy Bembix tarsata a Sphex funerarius, které vy adují m k í substráty, ale mají ir í valenci v parametru sklonu osidlovaného povrchu. V p ípad osidlovaných svah jsou preferována stanovi t s ji ní orientací, co souvisí s mikroklimatem hnízdi t . Mezi biotickými charakteristikami byl zji ován výskyt hnízdních parazit , zji t ny byly t i druhy masa ek (Diptera: Sarcophagidae) Hilarella hilarella (Zettersedt, 1844), H. stictica (Meigen, 1824) a Metopia argyrocephala (Meigen, 1824). Na vybraných lokalitách byla zji ována nabídka cílových druh...
Ontogenese komplexu dorsoabdominálních pachových žláz u zástupců kněžic (Heteroptera: Pentatomoidea).
Kutalová, Kateřina ; Vilímová, Jitka (vedoucí práce) ; Kment, Petr (oponent)
Dorsoabdominální pachové žlázy (DAGs) larválních instarů jsou jednou z apomorfií řádu ploštic, Heteroptera. U některých skupin řádu perzistují tyto pachové žlázy do dospělosti. Zástupci čeledi Acanthosomatidae patří do skupiny s takovouto prokázanou perzistencí. V práci jsou zmapovány změny kutikulárních struktur DAGs během celého ontogenetického vývoje druhu Elasmucha ferrugata (Fabricius, 1787). Jedná se o externí struktury a skulptury, které jsou asociované s ostiolami a jejich procentuální zastoupení z celkové plochy dorsa abdominu. Dále byly studovány interní kutikulární struktury, tvar rezervoáru a počet vývodných kanálků sekrečních buněk. Ke studiu byla použita optická stereolupa a optický a skenovací elektronový mikroskop.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 VILÍMOVÁ, Jana
3 Vilímová, Jana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.