Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Užití ingresivně realizovaných forem v konverzační norštině
Vaňková, Markéta ; Zíková, Magdalena (vedoucí práce) ; Friedová, Mirjam (oponent)
Bakalářská práce se zabývá ingresivně realizovanými formami (IRF) v konverzační norštině. Jedná se především o formy vyjádření souhlasu (ja, jo, okay atd.) a nesouhlasu (nei atd.). Na rozdíl od dosavadních studií usiluje tato práce o komplexní a kvantifikovatelnou analýzu IRF. Jako materiál k analýze sloužil vzorek 60 výskytů vybraný z norské televizní talk show s názvem Lindmo, jehož moderátorka i někteří hosté jsou poměrně častými uživateli tohoto jevu. Každý jednotlivý výskyt IRF je klasifikován pomocí sady parametrů různorodého charakteru, včetně fonetických (síla, přítomnost F0 and intonace) a diskurzních (téma, pozice v rámci tematického celku, signalizace turn-taking, pauza před/za IRF, překryv replik, diskurzní funkce a typ IRF předcházející repliky). Všechny výskyty jsou pak postupně hodnoceny z hlediska každého z užitých parametrů. Analýza materiálu přinesla zejména následující zjištění: (i) ukázalo se, že IRF jsou užívány i v mediálním prostředí profesionálními mluvčími (moderátorem), ačkoli se dosavadní studie přikláněly k opaku; (ii) většina (65 %) IRF se v analyzovaném materiálu vyskytuje v tematickém mediu, tedy v jeho jádru, ačkoli dle dosavadních studií jednou z hlavních funkcí IRF je uzavření tematického celku (v analyzovaném materiálu pouze 20 % případů); (iii) moderátorka pomocí...
Diabetes mellitus 2. typu a Alzheimerova demence: studium společných patogenetických faktorů
Vacínová, Gabriela ; Vaňková, Markéta (vedoucí práce) ; Lukášová, Petra (oponent)
Alzheimerova demence (AD) a diabetes mellitus 2. typu (DM2) jsou onemocnění spojená s vyšším věkem, která mají ve všech industrializovaných zemích stoupající prevalenci. AD je neurodegenerativní onemocnění charakterizované progresivní ztrátou kognitivních funkcí. Jedná se o komplexní onemocnění, na jehož vzniku se podílejí jak faktory genetické, tak faktory vnějšího prostředí. Nejvýznamnějším markerem spojovaným s touto nemocí je riziková alela ε4 v genu pro APOE. Z posledních celogenomových asociačních studií vzešlo dalších 10 kandidátních genů, mezi kterými se jako nejvýraznější jeví minoritní alela G polymorfismu rs744373 v genu BIN1. AD je spjatá s mnoha metabolickými a imunitními poruchami. Mezi zájmové markery se řadí i nový parametr visfatin, který může působit jako prozánětlivý cytokin. DM2 je chronické onemocnění charakterizované zvýšenou hladinou krevní glukózy, které je zároveň charakterizované neurologickými poruchami. U obou těchto onemocnění se vyskytuje velké množství metabolických poruch. Mezi nejvýznamnější poruchu patří inzulínová rezistence. Diplomová práce má 2 části - biochemickou a genetickou. Biochemická část práce sleduje hladinu visfatinu u pacientů s AD a zdravých kontrol a sleduje, zda visfatin souvisí s AD. V této části práce bylo vyšetřeno celkem 103 osob (39 pacientů s...
Genetická a hormonální regulace dětského růstu
Vosáhlo, Jan ; Lebl, Jan (vedoucí práce) ; Marek, Josef (oponent) ; Vaňková, Markéta (oponent)
Genetická a hormonální regulace dětského růstu Dizertační práce MUDr. Jan Vosáhlo Školitel: prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. Abstrakt Dětský růst je komplexní proces změn organizmu, který může být narušen různými onemocněními včetně endokrinních poruch, zvláště deficitu růstového hormonu. Postnatální příčinou GHD jsou tumory či jiné procesy postihujících hypothalamo- hypofyzární oblast, prenatální zahrnují 1) poruchu vývoje hypofýzy jako součást komplexních syndromů, 2) poruchu vývoje hypofýzy při defektech v regulačních genech a 3) defekty v genech podílejících se na syntéze a sekreci GH. Prvním tématem předložené práce byla septo-optická dysplázie - komplexní syndrom zahrnující hypoplázii optických nervů, morfologické anomálie mozku a funkční poruchy hypofýzy. U 11 českých pacientů jsme extenzivně popsali fenotyp a zaznamenali jsme úplné formy SOD i formy neúplné se všemi kombinacemi dvou ze tří základních znaků syndromu. Kohorta se pak stala součástí mezinárodní studie 68 pacientů, ve které jsme studovali fenotyp v závislosti na morfologii mozku. Nalezli jsme korelaci mezi závažností klinických projevů a stupněm anomálie septum pellucidum a nově jsme popsali korelaci mezi výskytem anomálií hippokampu a falxu a neurologickými příznaky. Druhým tématem bylo ve skupině 74 pacientů s kombinovaným deficitem hormonů...
Sledování vybraných kandidátních genů pro obezitu u dětí a adolescentů.
Dušátková, Lenka ; Zamrazilová, Hana (vedoucí práce) ; Vaňková, Markéta (oponent)
Obezita patří mezi nejrozšířenější metabolická onemocnění u nás i ve světě a je často spjata s mnoha dalšími zdravotními komplikacemi. Jedná se o multifaktoriální onemocnění, na jehož vzniku se podílí řada faktorů včetně genetických. Diplomová práce byla realizována v rámci projektu COPAT (Childhood Obesity Prevalence And Treatment). Cílem práce bylo studium dvou jednonukleotidových polymorfismů (SNPs) (rs9939609, rs1421085) v genu FTO (fat mass and obesity associated) a jejich možného vlivu na antropometrické charakteristiky, tělesné složení a hmotnostní úbytek. Byly sledovány dva soubory - 356 dětí s nadváhou a obezitou, které podstoupily 4týdenní redukční program a kontrolní soubor 412 českých adolescentů. Genotypy byly stanoveny metodou alelické diskriminace ve formátu TaqMan sond. Redukční pobyt, který absolvovaly děti s nadváhou a obezitou, vedl k signifikantním úbytkům většiny vyšetřovaných antropometrických parametrů včetně celkového tělesného tuku a tuku viscerálního (p < 0,001). Výsledky prokázaly asociaci minoritní alely A polymorfismu rs9939609 s nadváhou a obezitou (OR = 1,33; 95%CI 1,08-1,64), stejně jako u minoritní alely C polymorfismu rs1421085 (OR = 1,38; 95%CI 1,12-1,70). Nicméně jednoznačný vliv polymorfismu rs9939609 v genu FTO na antropometrické charakteristiky, tělesné...
Šluknovský výběžek: Identity, narace, reprezentace.
Vaňková, Markéta ; Uherek, Zdeněk (vedoucí práce) ; Moravcová, Mirjam (oponent)
Diplomová práce vychází z kvalitativního antropologického terénního výzkumu pohraniční oblasti Šluknovského výběžku. Zabývá se tématem konstruování a reprezentace lokálních identit obyvateli pohraničí. V první části práce je analyzováno konstruování lokální identity lidmi, kteří do zkoumané oblasti migrovali ve druhé polovině 20.století. Centrální je zde koncept narativity; práce zkoumá možnost re-teritorializace lokální identity dosídlenců a také její geografické vymezení vzhledem k blízké státní hranici. V textu jsou rovněž popsány různé postmigrační adaptační strategie dosídlenců. Ve druhé části se práce zaměřuje na téma veřejných reprezentací zkoumané oblasti lokálními aktivisty. Jsou zde analyzovány tři projekty, usilující o reprezentaci a tím i ustavení části zkoumaného území jako vnitřně homogenního (přeshraničního) regionu. Tak se práce dotýká problematiky Evropské Unie a jí prosazovaného evropského regionalismu.
Analýza marketingových aktivit lázeňského zařízení Lázně Velké Losiny s.r.o.
Vaňková, Markéta ; Zamazalová, Marcela (vedoucí práce) ; Vávra, Oldřich (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá významem marketingu v lázeňském sektoru se zaměřením na konkrétní lázeňský subjekt Lázně Velké Losiny s.r.o. Cílem práce je analyzovat marketingové aktivity lázeňského zařízení a na základě této analýzy navrhnout doporučení pro oblast marketingu. V teoretické části je charakterizován trh lázeňských služeb a dále jsou rozebrána specifika marketingu služeb a cestovního ruchu. Praktická část zahrnuje charakteristiku společnosti Lázní Velké Losiny. V dalším oddílu praktické části je provedena analýza marketingového mixu lázní a dále je vyhodnocen marketingový výzkum se zaměřením na spokojenost se službami lázní. V závěru práce je provedeno zhodnocení analýzy a formulovány doporučení pro oblast marketingu lázní.
Finanční analýza Hasičské vzájemné pojišťovny
Vaňková, Markéta ; Ducháčková, Eva (vedoucí práce) ; Daňhel, Jaroslav (oponent)
Předmětem diplomové práce je finanční analýza Hasičské vzájemné pojišťovny během let 2004 až 2008. Diplomová práce se skládá ze dvou částí- teoretické a praktické. Teoretická část popisuje vhodné metody finanční analýzy komerční pojišťovny. Na základě specifik pojišťovací činnosti jsou vybrány ukazatele typické pro pojišťovny. Praktická část diplomové práce se zaměřuje na aplikaci vybraných metod finanční analýzy na Hasičskou vzájemnou pojišťovnu.
Aktuální otázky řešení potřeb lidí ve stáří v podmínkách ČR
Vaňková, Markéta ; Ducháčková, Eva (vedoucí práce)
Práce je věnována problematice současného českého důchodového systému. Hodnotí dopady změn demografické struktury.Popisuje aktuální reformy důchodového systému a jaké názory na ně má česká veřejnost. Práce především analyzuje životní pojištění a penzijní připojištění, jaké rozdíly jsou mezi nimi a jaká je jejich situace na pojistném trhu.

Viz též: podobná jména autorů
10 VAŇKOVÁ, Martina
5 VAŇKOVÁ, Michaela
1 VAŇKOVÁ, Milena
1 Vanková, Milada
10 Vaňková, Marie
2 Vaňková, Marina,
10 Vaňková, Martina
5 Vaňková, Michaela
2 Vaňková, Michala
4 Vaňková, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.