Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Formování právního vědomí studentů vysokých škol neprávnického zaměření
Krupová, Tereza ; Kysela, Jan (vedoucí práce) ; Maršálek, Pavel (oponent) ; Urbanová, Martina (oponent)
Cílem disertační práce s názvem Formování právního vědomí studentů vysokých škol neprávnického zaměření je prozkoumat formování právního vědomí této skupiny zejména prostřednictvím výuky. Předpokladem, respektive ověřovanou otázkou, je, že didaktika i metodologie práva a na ně navazující možnost kultivace právního vědomí jednotlivce, u nás nejsou na dobré úrovni. Východiskem práce je předpokládaná neefektivita výuky práva pro neprávníky. Práce nejprve hledá smysl vysokoškolské výuky práva, zejména v otázce, kdo jsou v dnešní době vysokoškoláci a jakou roli mají vysoké školy. Dále je představen koncept právního vědomí. Závěrečné dvě kapitoly přinášejí potvrzení některých předpokladů prostřednictvím vlastního dotazníkového výzkumu zamřeného jednak na učitele práva na vysokých školách, dále na samotné studenty a absolventy vysokých škol.
Vývoj HPLC metody pro stanovení 6-gingerolu, kapsaicinu, 8-gingerolu, 6-shogaolu a 10 gingerolu ve vzorcích zázvorovníku lékařského
Urbanová, Martina ; Chocholoušová Havlíková, Lucie (vedoucí práce) ; Matysová, Ludmila (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Martina Urbanová Školitel: PharmDr. Lucie Havlíková, Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj HPLC metody pro stanovení 6-gingerolu, kapsaicinu, 8-gingerolu, 6-shogaolu a 10-gingerolu ve vzorcích zázvorovníku lékařského Diplomová práce byla zaměřena na vývoj HPLC metody pro stanovení 6-gingerolu, kapsaicinu, 8-gingerolu, 6-shogaolu a 10-gingerolu ve vzorcích zázvorovníku lékařského. Nejprve byly zvoleny vzorky z čerstvě připraveného oddenku zázvoru pravého. Dále byly hodnoceny hladiny analytů v modelových vzorcích sušeného Zázvoru mletého. Ve vzorcích oddenků zázvoru pravého i vzorcích sušeného Zázvoru mletého měl vždy nejvyšší odezvu 6-gingerol. Kapsaicin nebyl nalezen v žádném vzorku. 6-shogaol byl nalezen pouze ve vzorcích sušeného Zázvoru mletého. Extrakce ostatních látek závisely na způsobech přípravy jednotlivých vzorků. Během optimalizace metody bylo vyzkoušeno několik mobilních a stacionárních fází. Vhodnou mobilní fází byla mobilní fáze acetonitril - voda v poměru 50/50 (v/v). Zvolenou stacionární fází pro analýzu byla chromatografická kolona Ascentis® Express Phenyl-Hexyl (100 x 4,6 mm; 2,7 µm), která byla použita i pro částečnou validaci metody. Průtok mobilní fáze byl nastaven na 1 ml/min a...
Hydrofilně laminované nanomembrány
Urbanová, Martina ; Doležal, Pavel (vedoucí práce) ; Berka, Pavel (oponent)
V teoretické části diplomové práce je popsána rozpustnost, její klasifikace a ovlivnění rozpustnosti. Dále tato práce zahrnuje informace o naproxenu jako léčiva liberačně hodnoceného v navazujícím experimentu. Experimentální část se věnuje in vitro uvolňování naproxenu z nanovlákenných membrán vytvořených elektrospiningem s ohledem možnosti na využití jejich vrstvení. U nevrstvených i vrstvených nanovlákenných membrán s rozdílnou koncentrací naproxenu (5 %, 15 % a 30 %) dochází do 5 minut k uvolnění od 10% do 90 % léčiva. Celkově uvolněný podíl naproxenu po 60 minutách činil vždy asi 100 % celkového obsahu léčiva v nanomembráně. U nanovlákenných membrán vrstvených za použití glycerolu nebo propylenglykolu jsou časové profily liberace naproxenu analogické jako u nevrstvených.
Melancholie v poezii Antonína Sovy
Urbanová, Martina ; Vojvodík, Josef (vedoucí práce) ; Vaněk, Václav (oponent)
Tématem této práce je motiv melancholie v poezii Antonína Sovy. Konec 19. století a začátek 20. století totiž lze vnímat jako dobu, pro niž je typické právě melancholické vnímání světa, zejm. pak v umělecké literatuře. Specifickou situaci spatřujeme právě v českých zemích. Česká společnost se již cítila dostatečně připravena na to, aby v habsburské monarchii převzala svůj díl odpovědnosti, nicméně jí to není umožněno. Motiv melancholie či určitá společenská frustrace je patrná např. v tvorbě českých dekadentů. Obdobně ji lze pozorovat i u Antonína Sovy. Po Vybouřených smutcích, kde je tento tón patrně nejsilnější, přichází se sbírkou Ještě jednou se vrátíme... , která se pro nás stala podkladem k interpretaci melancholického motivu v Sovově poezii. Vychází v době vrcholícího očekávání změn ve společenské situaci, která začíná být všestranně neudržitelnou. Motiv melancholie, jenž v této sbírce nelze přehlédnout, je však modifikován zejm. ve sféře intimní lyriky, která již nevyznívá jednoznačně tragicky, ale naopak poskytuje určitou naději. Abychom blíže poznali motiv melancholie v Ještě jednou se vrátíme... , zmapovali jsme jeho vnímání v průběhu historie, což nám umožnilo definovat některé typické rysy, které jsou pro melancholii zásadní. Jedná se o zaujetí minulostí, prostor, podzim, tendence k osamělosti,...
Využití disperzní extrakce na tuhou fázi pro analýzu vybraných obsahových látek zázvorovníku lékařského
Urbanová, Martina ; Chocholoušová Havlíková, Lucie (vedoucí práce) ; Matysová, Ludmila (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Martina Urbanová Konzultant: PharmDr. Lucie Chocholoušová Havlíková, Ph.D. Název rigorózní práce: Využití disperzní extrakce na tuhou fázi pro analýzu vybraných obsahových látek zázvorovníku lékařského Rigorózní práce byla zaměřena na vývoj extrakční metody pro analýzu vybraných obsahových látek zázvorovníku lékařského. Bylo vybráno několik vzorků obsahujících výtažky zázvorovníku lékařského. Při vývoji metody se vycházelo z diplomové práce Martiny Urbanové z roku 2015 [1]. Pro vyšší zakoncentrování byla vyzkoušena metoda disperzní extrakce na tuhou fázi (dSPE). Jako další metoda pro úpravu vzorku byla testována podporovaná kapalinová extrakce (SLE). Námi stanovované látky (6-gingerol, 8-gingerol, 6-shogaol a 10-gingerol) byly nalezeny téměř ve všech vzorcích. Ze sirupů bylo největší množství látek obsaženo v sirupu Kitl (příprava se studenou vodou). Z čajů bylo nejvíce látek obsaženo v Ovocno-bylinném čaji aromatizovaném, se zázvorem a citrónem. 6-shogaol nebyl obsažen u vzorků oddenků zázvoru pravého, ale v čajích a sirupech ano. Během optimalizace metody bylo vyzkoušeno několik sorbentů. Vhodným sorbentem se jevil sorbent Oasis HLB. Analýza probíhala za chromatografických podmínek, které...

Viz též: podobná jména autorů
3 URBANOVÁ, Magdalena
6 URBANOVÁ, Marie
1 URBANOVÁ, Marta
8 URBANOVÁ, Michaela
1 URBANOVÁ, Miluše
3 Urbanová, Magdaléna
1 Urbanová, Marcela
6 Urbanová, Marie
7 Urbanová, Markéta
8 Urbanová, Michaela
1 Urbanová, Milena
2 Urbanová, Miroslava
1 Urbanová, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.