Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 29 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zapojení uživatelů do reformy psychiatrické péče
Wolfová, Magdaléna ; Tušková, Eva (vedoucí práce) ; Dobiášová, Karolína (oponent)
Předmětem výzkumu diplomové práce je zapojení uživatelů psychiatrické péče v procesu plánování a realizace reformy psychiatrické péče na makro úrovni tvorby politik. Cílem výzkumu je popsat a porozumět tomuto zapojení. Práce popisuje příležitosti participace z hlediska fází zapojení, podoby, účelu, formálního ukotvení příležitostí, očekávání respondentů, vnímané moci a překážek v zapojení. Výsledky byly zjištěny v rámci rozhovorů s klíčovými aktéry a studia relevantních dokumentů. Výsledky jsou vztaženy k teoretickým konceptům koprodukce, péče orientované na pacienta, zplnomocnění a ke strategickým a lidskoprávním dokumentům (Úmluva o lidských právech osob se zdravotním postižením). Prvek moci je popisován v souvislosti s typologií participačního žebříku Sherry Arnsteinové. Respondenti uvádějí prvky tokenismu a znevýhodnění. Jde o nízké (jednočlenné) zastoupení uživatelů v orgánech, nedostatečný čas na diskuzi v poradních orgánech, nedostatek informací a nedostatek kapacit (osob, času, prostředků) pro větší rozvoj organizací. Respondenti uvedli překážky týkající se socioekonomické situace, nedostatku kapacit pro zapojení na makro úrovni, limity duševní kondice či stigmatizaci. Zjištěné překážky v zapojení jsou diskutovány ve spojení se zahraniční literaturou, která identifikuje podobné a nabízí...
Domácí hospicová péče v České republice
Kušnirová, Žaneta ; Dobiášová, Karolína (vedoucí práce) ; Tušková, Eva (oponent)
Předkládaná práce se zabývá vývojem politiky domácí hospicové péče a to prostřednictvím identifikace klíčových událostí a aktérů, kteří se v České republice vyjadřují k problematice domácí hospicové péče. Z hlediska metodologického je zvolen kvalitativní přístup. Výzkumným designem práce je historická případová studie, která umožňuje chronologicky zachytit klíčové události vzniku a vývoje domácí hospicové péče v České republice. V práci je využito jak sekundárních dat, tak i primárních dat. Primární data byla získaná za pomocí osmi expertních rozhovorů a to se členy odborné společnosti, poskytovateli domácí hospicové péče, zdravotní pojišťovnou a lékaři. Autorka v práci vysvětluje vývoj domácí hospicové péče v České republice od roku 1989 do současnosti a to skrze klíčové události. Dále autorka identifikuje klíčové aktéry a jejich hodnotové přesvědčení v rámci problematiky domácí hospicové péče a to na základě teorie advokačních koalic. Dále analyzuje tvorbu možných koalic těchto aktérů. Práce optikou dotazovaných expertů identifikuje hlavní problémy a bariéry systému domácí hospicové péče v České republice.
Preventivní politiky v oblasti duševního zdraví dětí na školách
Dománková, Hana ; Tušková, Eva (vedoucí práce) ; Kotherová, Zuzana (oponent)
Tato diplomová práce se pomocí smíšeného výzkumného designu zabývá prevencí duševních onemocnění a podporou duševního zdraví u dětí na základních školách. Zkoumá jak institucionální nastavení v této oblasti, tak implementaci aktivit na školách samotných a jmenuje rovněž několik příkladů dobré praxe z jiných států. Opírá se přitom o teoretická východiska z veřejné politiky - konceptuální rámec politického cyklu, koncept vládnutí a teorie street-level byrokratů, rovněž pracuje s koncepty z oblasti zdravotní politiky, což je především veřejné zdraví a primární prevence. Z výsledků práce pak vyplývá, že zatímco na nadnárodní úrovni je důležitost včasné prevence duševních onemocnění a podpory duševního zdraví vnímána jako vysoká a podobný postoj zastává i většina dotazovaných škol, na národní úrovni obdobné vnímání této problematiky chybí, což u koncových aktérů - street-level byrokratů - vede ke značně roztříštěným a nejednotným aktivitám a je tak obtížné zjistit, zda mají na podporu duševního zdraví dětí a prevenci duševních onemocnění skutečně vliv.
Sociální přijatelnost kouření a nezamýšlené důsledky tabákové politiky v ČR
Pešková, Olga ; Nekola, Martin (vedoucí práce) ; Tušková, Eva (oponent)
Diplomová práce "Sociální přijatelnost kouření a nezamýšlené důsledky tabákové politiky v ČR" nabízí porozumění otázce, zda jsou v České republice kuřáci v návaznosti na denormalizační strategie stigmatizováni, zda a jak k tomu přispívají veřejné politiky a jaké to má případně nechtěné negativní důsledky na zdraví občanů v různých formách. Z výzkumu uskutečněného pomocí polostrukturovaného hloubkového rozhovoru s kuřáky vyšlo najevo, že kuřáci vnímají, že kouření již není normální ani moderní. U respondentů se sice neprojevila stigmatizace v takové míře, jak bylo prokázáno v zahraničí, ale určité prvky naznačující stigmatizaci přítomny byly. Někteří kuřáci cítili, že jsou negativně vnímaní ze strany okolí, což se projevuje jak narážkami od jejich rodinných příslušníků, tak negativními verbálními a neverbálními projevy ze strany širšího okolí. Negativní důsledky stigmatizace se u respondentů tohoto výzkumu na rozdíl od zahraničích zkušeností neprojevily v sociální ani zdravotní oblasti a neznamenaly ani výraznou změnu spotřeby cigaret daného kuřáka. Podíl veřejných politik na stigmatizaci kuřáků se u tohoto výzkumu rovněž výrazněji neprojevil.
Programy podpory zdraví na základních školách v Jihočeském kraji
Dubská, Linda ; Zelinková, Anna (vedoucí práce) ; Tušková, Eva (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje tématu podpory zdraví na základních školách Jihočeském kraji. Pozornost je věnována současné situaci v dále jsou zkoumány jednotlivé programy. Text dále sleduje, jak ředitelé základních škol a pracovníci Státního zdravotního ústavu hodnotí účinnost programů podpory zdraví. Na základě kvalitativního šetření mezi zmíněnými aktéry jsou identifikována se do značné míry liší úrovní propracovanosti. Přínosem práce by mělo být zjištění aktuální situace při implementaci vybraných programů podpory zdraví, zhodnocení efektivnosti a návrhy opatření na zlepšení zjištěné situace.
Programy podpory zdraví na základních školách v Jihočeském kraji
Dubská, Linda ; Tumová, Anna (vedoucí práce) ; Tušková, Eva (oponent)
Tato diplomová práce na téma Programy podpory zdraví na základních školách v Jihočeském kraji pojednává o projektech, které jsou zaměřeny na zdraví žáků navštěvujících základní školy. Cílem práce bylo jednak zjistit, jaký je přístup ředitelů vybraných základních škol v Jihočeském kraji k programům podpory zdraví a dalším cílem bylo zhodnocení a také posouzení postojů ředitelů k účinnosti využívání těchto programů. Práce je za účelem naplnění cílů rozdělena na teoretickou a praktickou část, přičemž teoretická je zaměřena na vymezení základních pojmů, jako jsou např. zdraví, zdravý životní styl, programy podpory zdraví, prevence, determinanty zdraví apod. V dalších částech práce jsou popsány jednotlivé programy podpory zdraví, které jsou školám v Jihočeském kraji nabízeny a které zkoumané školy také využívají. V praktické části vycházím z výzkumného šetření, které je rozděleno do dvou bloků. První blok je zaměřen na ředitele základních škol a druhý blok se týká poskytovatelů programů podpory zdraví. V návaznosti na stanovené cíle bylo zjištěno, že úroveň implementace se do značné míry liší, neboť ředitelé škol někde mají implementaci již velmi propracovanou a velký počet programů, jinde je programů jen pár a implementace pokulhává. V návaznosti na dílčí cíl bylo zjištěno, že pohled na účinnost se...
Postgraduální vzdělávání lékařů v ČR: Mladí lékaři v zajetí formálních a neformálních institucí
Šíchová, Tereza ; Tušková, Eva (vedoucí práce) ; Háva, Petr (oponent)
Tématem této diplomové práce jsou problémy v systému postgraduálního vzdělávání lékařů. Hlavním cílem je hlouběji porozumět problémům tohoto vzdělávacího systému. Pomocí kvalitativních metod práce zjišťuje, jaké problémy mladí lékaři v současném systému specializačního vzdělávání spatřují a jakým příčinám tyto problémy přisuzují. Výzkum je založen na sérii polostrukturovaných rozhovorů s lékaři, kteří se specializačního vzdělávání aktuálně účastní. Získaná data byla dále zpracována metodou tématické analýzy. Výsledky výzkumného šetření ukázaly, že je situace napříč všemi obory i typy zdravotnických zařízení silně rozmanitá. Za nejproblematičtější oblast lékaři považují roli školitele, která je v mnoha případech plněna pouze formálně, či úplně chybí. Respondenti rovněž vnímají určité obtíže spojené s plněním specializovaných stáží a předepsaných výkonů, které zároveň nejčastěji spojovali s existencí postupů podle neformálních pravidel. Hlavní zjištění práce představuje odhalení příčin těchto problémů. Samotný nesoulad je nahlížen optikou teorie neformálních institucí podle G. Helmkeové a S. Levitskeho. Z perspektivy zvolené teorie se jedná o nedostatečnou účinnost formálních pravidel. Případné řešení proto musí spočívat v posílení kontroly a prosazování těchto pravidel. Z provedeného výzkumu vyplývá i další...
Reklama na OTC jako veřejně politický problém
Kosinová, Kamila ; Tušková, Eva (vedoucí práce) ; Háva, Petr (oponent)
Magisterská práce se zabývá volně dostupnými léčivy v České republice a jejich spotřebou. V práci jsou popsány vlivy nadužívání těchto léčiv na lidské zdraví. Podle sekundární analýzy dat se nadužívání OTC jeví jako problematické a uživatelům může uškodit. V práci jsou popsány dosavadní poznatky o spotřebě a zneužívání volně dostupných léčiv u nás a ve světě. Dále je v práci popsána regulace reklamy na volně dostupná léčiva zaměřená na širokou veřejnost. Reklama účinně ovlivňuje spotřební chování obyvatel a vzhledem k citlivé povaze medicínských produktů je potřeba ji regulovat. Sankce za porušení zákona se vzhledem k vysokým obratům farmaceutických společností jeví jako neefektivní a neodrazují společnosti od dalšího porušování. Analytická část je zaměřena na kvalitativní a kvantitativní obsahovou analýzu reklam nejvíce užívaných analgetik v České republice. Analýza je zaměřena především na persvazivní prvky a jakým způsobem je užívání léčiv v reklamách zobrazováno. Závěrem jsou navrženy možnosti úpravy současného stavu a jejich hodnocení.
Tvorba zdravotní politiky Kraje Vysočina
Hájek, Jakub ; Angelovská, Olga (vedoucí práce) ; Tušková, Eva (oponent)
Diplomová práce Tvorba zdravotní politiky Kraje Vysočina se věnuje vzniku zdravotní politiky kraje a tvorbě a využití koncepčních dokumentů zaměřených na zdravotnictví. Vytvoření krajů v roce 2000, zrušení okresů v roce 2003 a převedení zdravotnických zařízení na kraje vyvolalo nutnost strategického řízení ve zcela nové oblasti. Původně ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, později samostatně se Kraj Vysočina rozhodnul připravit koncepční dokumenty, které by popsaly stávající situaci krajského zdravotnictví, definovaly cíle a priority pro jeho další směřování. Kraj Vysočina pojal přípravy koncepce velmi zeširoka a mezi roky 2003 a 2007 vzniknul Zdravotní plán kraje Vysočina, který však nebyl zcela dokončen. Dále Kraj Vysočina připravil Program Zdraví 21 pro kraj Vysočina a Koncepci eHealth Kraje Vysočina zaměřené na další oblasti zdraví a zdravotnictví. Diplomová práce zkoumá vznik těchto strategických dokumentů, práci krajské samosprávy s nimi a jejich využití v praktické politice při dosahování cílů spočívajících v dosažení co nejvyšší úrovně zdraví populace. Z hlediska jednotlivých koncepcí se diplomová práce věnuje naplňování stanovených cílů a aktualizaci dokumentů. V roce 2016 došlo ke schválení navazujících strategií pro všechny tři dokumenty. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Lidská práva u osob s kognitivní poruchou v sociálních službách
Čápová, Helena ; Dobiášová, Karolína (vedoucí práce) ; Tušková, Eva (oponent)
V moderní evropské společnosti není nejmenších pochyb o tom, že všichni lidé bez rozdílu pohlaví, věku, rasy a zdravotního stavu mají zaručovaná a stejná práva, která nazýváme lidskými právy. Podle platných zákonů a dohod (uvedených v práci) i ve shodě s obecně přijímanými pravidly je toto právo nezcizitelné bez vážných a přesně specifikovaných důvodů. Práce se zabývá problémem jak vybalancovat toto zcela elementární právo s tím, že pro osoby s kognitivní poruchou je v jejich vlastním zájmu někdy nutné velmi citlivě toto právo omezit. Cílem této práce je zjistit definici těchto lidských práv u seniorů s kognitivní poruchou. Vedlejším cílem je popis standardů sociálních služeb ve vztahu k lidským právům a popis aktérů, kteří se zde zabývají dohledem nad dodržováním lidských práv. Na zvolenou problematiku bylo nahlíženo skrze teorii implementace, koncept liniových pracovníků a kvalitu života. V řešení výzkumného cíle byla použita metoda analýzy dostupných sekundárních dat a expertní rozhovory. Bylo zjištěno, že ačkoli v České republice působí množství organizací zabývajících se lidskými právy, specificky na seniory s kognitivními poruchami je jich zaměřeno jen málo. Ukázalo se, že v sociálních službách dochází k omezování lidských práv, které je však často odůvodněno nutností poskytnout adekvátní sociální či...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 29 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.