Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 171 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Collaboration for the promotion of inclusive education in primary school in the Czech Republic
Jorgic, Natasa ; Stará, Jana (vedoucí práce) ; Felcmanová, Lenka (oponent)
The study objective was to explore collaborative practice among professional for the promotion of inclusive education in primary school. The qualitative study was conducted in the domain of inclusion of pupils with special educational needs (SEN) and pupils with diverse cultural background in primary schools in the Czech Republic. The semi-structured interviews were conveyed with five participants in two schools, in a village and a suburban area, in the Czech Republic. The study participants differed in terms of their profession and experience in education. The interviews were conducted in English. The research sample was small to make generalisation. Nevertheless, the goal of the research was to understand particulars rather than making claims of the general. The study revealed that collaborative approach among school professionals is considered as a way for the improvement of inclusive education in primary school. In addition, school leaders can influence the school culture, promotion of the professional development, as well the inclusive practices in their schools. Joint planning and shared work can play a significant role in promotion of inclusion, not only in schools but in the society in general. All children, regardless to their needs, have right to be educated. The outcome depends on...
Historie učebního předmětu vlastivěda v kontextu dobových osnov s důrazem na období 1918 - 1938
Hloušková, Blanka ; Uhlířová, Jana (vedoucí práce) ; Stará, Jana (oponent)
Cílem práce je sledovat historický vývoj učebního předmětu vlastivěda na prvním stupni základní školy. Zvláštní důraz je kladen na období první republiky československé (1918 - 1938), kdy se důležitá témata vzdělávání řešila i na stránkách časopisu Školské reformy. V každém období měla vlastivěda jiný cíl a jiný obsah vzdělání. Učební plán se proto liší v hodinové dotaci. Nebylo vždy pravidlem, aby prvouka předcházela vlastivědě a navazovala na ni. V některých historických obdobích dokonce splynula s jinými učebními předměty. Pro porozumění významu tohoto tématu je proto zajímavé porovnání v různých časových obdobích.
Motivace žáků ve vyučování
Horáčková, Markéta ; Kargerová, Jana (vedoucí práce) ; Stará, Jana (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou motivace žáků ve vyučování. Teoretická část vymezuje psychologické a pedagogické termíny, které se týkají dané problematiky, a objasňuje vztahy mezi nimi. Dále nabízí řadu způsobů, metod a strategií, jak motivovat žáky aktualizací jejich potřeb. Poukazuje na vzájemnou souvislost mezi motivací a ostatními oblastmi vyučování (výukové metody, organizační formy, hodnocení, třídní klima etc.). Empirická část si klade za cíl pomocí akčního výzkumu vytvořit takový blok vyučování, který bude žáky aktivizovat a motivovat učení, a tak přispěje efektivnější výuce. Výzkum je postaven na konstruktivistickém pojetí vyučování a využívá výukových metod nabízených programem RWCT, jež značně přispívá pozitivní motivaci žáků.
Šikana na prvním stupni základní školy
Švecová, Lucie ; Stará, Jana (vedoucí práce) ; Krčmářová, Tereza (oponent)
Diplomová práce se věnuje problematice šikany v dětském kolektivu na prvním stupni základní školy, a to z pohledu učitelů, kteří mají s tímto fenoménem osobní zkušenost. Práce má teoreticko-výzkumný charakter. Teoretická část přináší aktuální poznatky zahraniční i tuzemské odborné literatury. Jsou zde popsány a diskutovány poznatky o příčinách, formách, aktérech šikany a porovnána různá doporučená řešení problematiky a v neposlední řadě taktéž široká škála preventivních metod. Empirická část je založena na případových studiích řešení šikany na 1. stupni ZŠ, které jsou realizovány formou polostrukturovaného rozhovoru s pěti učitelkami z různých prostředí a zemí, které v minulosti problematiku šikany ve třídě řešili. Výsledky přináší pohled na odlišné postupy, které zainteresovaní lidé volili, co efektivnímu řešení problematiky pomáhalo a co mu naopak bránilo, jak se s překážkami v řešení problému potýkali, jaká následná opatření byla ve třídě zavedena, a jaké způsoby prevence učitelé ve svých třídách využívají. Práce taktéž obsahuje srovnání situace a způsobů řešení šikany v českých a dvou zahraničních školách. KLÍČOVÁ SLOVA šikana v dětském kolektivu, primární škola, agresivita, oběť, agresor, zkušenosti učitele, diagnostika, intervence, prevence
Historický vývoj školy Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem na pozadí vývoje regionu
Minaříková, Lenka ; Uhlířová, Jana (vedoucí práce) ; Stará, Jana (oponent)
Práce se zabývá vývojem školství v obci Lysá nad Labem s přihlédnutím k historickému vývoji města a daného regionu. V práci je popsána rovněž historie města Lysé nad Labem s důrazem na školství. Cílem práce je zmapovat historický vývoj nejstarší lyské základní školy. Hlavními prameny, o které se práce opírá, jsou školní kroniky a pamětní knihy, které uchovává ve svém depozitáři Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Práce se zabývá historickým vývojem této školy v konkrétním období, a to v letech 1878-1945. Práce je historického charakteru, při její tvorbě byly proto využívány původní prameny a dokumenty archivní povahy. Metodologicky je práce opřena o historickosrovnávací metodu, taktéž analýzu i syntézu. Historická práce není dělena na teoretickou a praktickou část, ale je převážně teoretického charakteru. Klíčová slova: Historický vývoj, základní vzdělávání, primární dokumenty (kroniky, pamětní knihy, dokumentace školy, dobové materiály), zákonné normy, Lysá nad Labem a regionální dějiny.
Komunikace a spolupráce školy s rodiči ohledně domácí přípravy žáků
Mrázová, Barbora ; Stará, Jana (vedoucí práce) ; Kargerová, Jana (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou komunikace a spolupráce školy s rodiči ohledně domácí přípravy. Teoretická část se skládá ze dvou částí. První část je věnována problematice domácí přípravy a domácích úkolů. Zmíněné jsou doporučované podoby domácích úkolů, doporučované postupy jejich zadávání a hodnocení. Neopomenutelnou část tvoří také pozitivní a naopak negativní vlivy domácí přípravy. Druhou část tvoří problematika komunikace a spolupráce školy s rodiči ohledně domácí přípravy. V této části jsou analyzovány možnosti spolupráce školy (učitelů) a rodičů v domácí přípravě žáka. Dále se zabýváme zapojováním rodičů do domácí přípravy, jsou zde zmíněny vhodné postupy a také doporučení pro rodiče. V empirické části práce se zabýváme postoji rodičů, učitelů a dětí k domácí přípravě a domácím úkolům. Hlavní výzkumnou metodou byl zvolen dotazník. Dotazníkové šetření je dále doplněno polostrukturovanými rozhovory s několika respondenty (učiteli a rodiči). Výsledky výzkumného šetření ukazují, že učitelé mají k domácí přípravě a domácím úkolům kladný postoj a upozorňují především na důležitost pro žáky. Rodiče a děti zaujímají spíše postoj neutrální. Většina rodičů zároveň vyjádřila svůj nesouhlas s tím, že by dětem domácí úkoly nebyly vůbec zadávány.
Poznatky o žákovských prekoncepcích mentálního postižení v kontextu proměny paradigmatu současného vzdělávání
Pivarč, Jakub ; Stará, Jana (vedoucí práce) ; Straková, Jana (oponent) ; Pančocha, Karel (oponent)
Disertační práce je koncipována jako teoreticko-výzkumná studie, která se zabývá dosud marginálně řešenou tematikou prekoncepcí intaktních žáků o mentálním postižení. Cílem studie bylo v teoretické rovině stručně vymezit koncept mentálního postižení a akcentovat proměnu paradigmatu současného vzdělávání se zřetelem na integraci a inkluzi. Zvláštní pozornost byla také věnována teoreticko-epistemologickým východiskům prekoncepcí a současnému stavu vědeckého poznání v dané oblasti. Realizovaný výzkum byl zaměřen na analýzu a charakteristiku prekoncepcí intaktních žáků o mentálním postižení. Cílem em- pirického šetření bylo dále zjistit, zda se prekoncepce žáků liší z hlediska vlivu pohlaví, na- vštěvovaného ročníku základní školy a z hlediska zkušenosti žáků s osobami s mentálním postižením. Transverzální kvantitativně orientovaný výzkum byl realizován na 22 běžných základních školách v České republice. Výzkumný vzorek tvořilo 2230 intaktních žáků z 5., 7. a 9. ročníků. Data byla získána pomocí myšlenkového mapování a nestandardizova- ného dotazníku vlastní konstrukce. Z výsledků výzkumu je patrné, že žáci vnímali fenomén mentálního postižení v intencích medicínského paradigmatu postižení (zdůrazňováno bylo somatopatologické hledisko postižení, převládala zafixovaná představa o neschopnosti osob s...
Formativní hodnocení na 1. stupni ZŠ
Štěpánová, Aneta ; Hejlová, Helena (vedoucí práce) ; Stará, Jana (oponent)
Diplomová práce se zabývá stále více využívanou formou školního hodnocení, kterou je formativní hodnocení. Cílem je analýza formativního hodnocení jako komplexní hodnotící metody: jejím vývojem, psychologickými souvislostmi hodnocení, metodami a technikami, které jsou pro tuto metodu hodnocení těmi základními a také kompetencemi převážně začínajícího učitele k hodnocení, ve kterých se odráží jeho osobnost, profesionalita a principy, které v rámci hodnocení zastává. Praktická část je složena z kvalitativního výzkumu, který probíhal v České republice a v zahraničí. Výsledky z ČR poukazují na skutečnost, že dotazovaní učitelé používají dílčí techniky formativního hodnocení, ale zatím však nikoliv plně systémově. Výzkumná sonda ze zahraničí poukazuje na pracovní podmínky učitelů v jednotlivých zemích v rámci nastavení jednotlivých školských kurikul, která mají vliv na jejich používání formativního hodnocení. Druhou částí praktického šetření je metodická sbírka aktivit formativního hodnocení. KLÍČOVÁ SLOVA Hodnocení, osobnostní pojetí žáka, třídní klima, hodnotící normy, sebehodnocení, vrstevnické hodnocení, kritéria, cíle učení, motivace, klíčové kompetence.
Kooperativní učení ve výuce cizího jazyka
Zíková, Johana ; Stará, Jana (vedoucí práce) ; Vallin, Petra (oponent)
Tato práce je zaměřena kooperativní učení ve výuce cizího jazyka. Přináší poznatky o kooperativním učení, o metodách didaktiky cizího jazyka a jejich vhodnosti pro využití kooperativního učení. Zabývá se také novinkami, které se v kooperativním učení ve výuce cizího jazyka objevují. Výzkum, který je součástí této práce, byl kvalitativní a doplněn byl kvantitativním. Cílem výzkumu bylo porozumět pohledu hlavního aktéra čili učitele na kooperativní učení ve výuce cizího jazyka. Výstupem je zjištění postoje učitelů ke kooperativnímu učení ve výuce cizího jazyka a jejich přístup k začleňování tohoto konkrétního způsobu výuky. Klíčová slova: kooperativní učení, výuka cizího jazyka, výhody kooperativního učení ve výuce cizího jazyka, úskalí kooperativního učení ve výuce cizího jazyka

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 171 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 STARÁ, Jitka
2 Stara, Jiří
1 Stara, Josef
5 Stará, Jitka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.