Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 177 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Práce učitelů 1. stupně ZŠ s učebnicemi ke vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
Mánková, Iveta ; Stará, Jana (vedoucí práce) ; Horská, Petra (oponent)
Diplomová práce se věnuje práci učitelů 1. stupně s učebnicemi ke vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. V teoretické části se zabývám objasněním základních pojmů, které jsou klíčové pro téma práce. Vymezuji zde pojmy učitel a pedagogický pracovník, jak je chápe nejen odborná literatura, ale také platné zákony České republiky. V další kapitole definuji, co je to učebnice, jaké má funkce a nejcitovanější klasifikace funkcí učebnic. Zmiňuji její strukturální komponenty a představuji další didaktické prostředky, se kterými se v praxi setkáváme. V nejrozsáhlejší kapitole teoretické části prezentuji dosavadní teoretické poznatky a výsledky výzkumných šetření, která byla v oblasti užívání učebnic dosud realizována ve světovém i českém prostředí. Poslední kapitola teoretické části seznamuje se vzdělávací oblastí Člověk a jeho svět tak, jak je vymezena v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Výzkumná část práce představuje kvalitativní výzkum užívání učebnic ke vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět šesti učitelkami 1. stupně ZŠ, který byl realizován v jedné pražské základní škole. Výzkum je založen na rozhovorech s učiteli, jako doplňková metoda je využito pozorování. Cílem práce je zjistit, jak se učitelé připravují na výuku, jak při přípravě využívají učebnice a jak jejich obsah upravují...
Křesťanství ve výuce na 1. stupni základní školy
Hlaváčková, Marie ; Stará, Jana (vedoucí práce) ; Kargerová, Jana (oponent)
Diplomová práce Křesťanství ve výuce na 1. stupni ZŠ je zaměřena na křesťanství (jmenovitě svátky a světci, biblické příběhy a základy křesťanství) ve výuce na prvním stupni základní školy. Analyzuje stav českého státního školství v oblasti křesťanství na základě informací obsažených ve vzdělávacích dokumentech a učebnicích. Výsledek je porovnáván s některými evropskými státy. Pomocí polostrukturovaných rozhovorů je detailněji zkoumán vliv učitelů, jejich postoje a přístupy v souvislosti s výukou křesťanství. Reakcí na rozhovory je soubor aktivit, které lze využít v rámci výuky.
Možnosti zkvalitnění výuky žáků s odlišným mateřským jazykem na 1. stupni ZŠ
Brázdilíková, Tereza ; Stará, Jana (vedoucí práce) ; Horáčková, Klára (oponent)
Diplomová práce se zabývá možnostmi zkvalitnění výuky žáků s odlišným mateřským jazykem na 1. stupni ZŠ. V teoretické části je analyzována dostupná odborná literatura týkající se předmětného tématu. Práce odpovídá na otázky: Jakým způsobem je možné podporovat žáky s odlišným mateřským jazykem (dále také "OMJ")? Jaké přístupy a metody je možné při výuce žáků cizinců zvolit, aby došlo ke zkvalitnění a usnadnění vzdělávání žáků s OMJ? Jak zařídit, aby se maximálně rozvíjeli ve stejném čase všichni žáci ve třídě? Z poznatků teoretické části práce je čerpáno při návrhu intervencí v empirické části práce. Empirická část je založena na akčním výzkumu s cílem ověřit metody a postupy vedoucí ke zkvalitnění a usnadnění výuky pro žáka s odlišným mateřským jazykem. V průběhu několika měsíců intenzivní spolupráce s konkrétním žákem byly zkoumány a hledány cesty ke zkvalitnění výuky. Ukázalo se, že ne všechny zvolené postupy a metody jsou náležitě efektivní. Dále bylo potvrzeno, že dosažení některých konkrétních cílů, vedoucích ke zkvalitnění a usnadnění výuky, je dlouhodobý proces, přičemž efektivitu a úspěšnost ovlivňuje řada vnějších a vnitřních faktorů, které jsou rovněž v diplomové práci zaznamenány. V diplomové práci je poukázáno na metody a postupy, kterými lze vytyčeného cíle, respektive zkvalitnění...
Vzájemná spolupráce učitele 1. ročníku ZŠ a asistenta pedagoga
Jinochová, Iva ; Stará, Jana (vedoucí práce) ; Poche Kargerová, Jana (oponent)
Předmětem této diplomové práce byla případová studie týkající se spolupráce učitele a asistenta pedagoga při vzdělávání žákův 1. ročníku ZŠ. V teoretické části práce byly shromážděny poznatky k tématu práce z odborné literatury. Byly popsány doporučené možnosti podpory žáků na počátku školní docházky a úloha asistenta pedagoga v rámci této podpory. Text obsahuje také legislativní ukotvení pozice asistenta pedagoga i práce osobního asistenta obecně. Pozornost byla věnována také etickým a jiným problémům, které s povoláním asistenta pedagoga úzce souvisí. V empirické části práce byla zpracována případová studie jedné 1. třídy běžné základní školy. Byl zmapován průběh a změny spolupráce učitele a asistenta pedagoga v průběhu jednoho školního roku. Sběr dat proběhl formou zúčastněného pozorování, terénních zápisků, rozhovorů a dotazníků. Spolupráce učitele a asistenta pedagoga neprobíhala podle očekávání. Na základě získaných zkušeností si myslím, že asistentka pedagoga nevěnovala žákům dostatečné množství času. Jako negativní také hodnotím neochotu účastnit se třídních akcí nad rámec běžné pracovní doby. Také toto pravděpodobně přispělo k tomu, že práce s dětmi neprobíhala vždy harmonicky. Na konci školního roku asistentce pedagoga nebyla prodloužena pracovní smlouva. KLÍČOVÁ SLOVA učitel, asistent...
Československá škola a její učitel v letech 1948- 1989
Mošanská, Barbora ; Uhlířová, Jana (vedoucí práce) ; Stará, Jana (oponent)
Práce je historického charakteru. Metodologicky se opírá o historicko srovnávací analýzu, analýzu pramenů a metody orální historie. Diplomová práce se zabývá studiem běžného života učitelů na základních školách v letech 1948-1989 v Československu. Využije studia a analýzy textů vycházejících z legislativních zdrojů, charakteristiky školní učitelské každodennosti v odborných i učitelských časopisech a v další odborné literatuře. Práce využívá také vzpomínek pamětníků, kteří dobu mezi léty 1948-1989 bezprostředně zažili a v této době v základních školách působili. Vzpomínky budou konfrontovány s fakty získanými studiem tištěných pramenů. Diplomová práce se skládá ze dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části se práce zabývá historickým kontextem doby, popisuje samotnou školu a učitele ve škole v době socialismu. Jak to na školách chodilo a co bylo učitelovým úkolem. Teoretická část popisuje například školské zákony, komunistickou výchovu, školní řád, učební osnovy. V praktické části pak práce využívá k rozhovoru s učiteli - pamětníky orální metodu. Chce zjistit názory, postoje a zkušenosti učitelů. Dále se zabývá srovnáváním faktů získaných z odborné literatury a bezprostředních zkušeností učitelů. Zda se fakta a zkušenosti učitelů shodují. KLÍČOVÁ SLOVA škola, učitel-pamětník,...
Collaboration for the promotion of inclusive education in primary school in the Czech Republic
Jorgic, Natasa ; Stará, Jana (vedoucí práce) ; Felcmanová, Lenka (oponent)
The study objective was to explore collaborative practice among professional for the promotion of inclusive education in primary school. The qualitative study was conducted in the domain of inclusion of pupils with special educational needs (SEN) and pupils with diverse cultural background in primary schools in the Czech Republic. The semi-structured interviews were conveyed with five participants in two schools, in a village and a suburban area, in the Czech Republic. The study participants differed in terms of their profession and experience in education. The interviews were conducted in English. The research sample was small to make generalisation. Nevertheless, the goal of the research was to understand particulars rather than making claims of the general. The study revealed that collaborative approach among school professionals is considered as a way for the improvement of inclusive education in primary school. In addition, school leaders can influence the school culture, promotion of the professional development, as well the inclusive practices in their schools. Joint planning and shared work can play a significant role in promotion of inclusion, not only in schools but in the society in general. All children, regardless to their needs, have right to be educated. The outcome depends on...
Historie učebního předmětu vlastivěda v kontextu dobových osnov s důrazem na období 1918 - 1938
Hloušková, Blanka ; Uhlířová, Jana (vedoucí práce) ; Stará, Jana (oponent)
Cílem práce je sledovat historický vývoj učebního předmětu vlastivěda na prvním stupni základní školy. Zvláštní důraz je kladen na období první republiky československé (1918 - 1938), kdy se důležitá témata vzdělávání řešila i na stránkách časopisu Školské reformy. V každém období měla vlastivěda jiný cíl a jiný obsah vzdělání. Učební plán se proto liší v hodinové dotaci. Nebylo vždy pravidlem, aby prvouka předcházela vlastivědě a navazovala na ni. V některých historických obdobích dokonce splynula s jinými učebními předměty. Pro porozumění významu tohoto tématu je proto zajímavé porovnání v různých časových obdobích.
Motivace žáků ve vyučování
Horáčková, Markéta ; Kargerová, Jana (vedoucí práce) ; Stará, Jana (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou motivace žáků ve vyučování. Teoretická část vymezuje psychologické a pedagogické termíny, které se týkají dané problematiky, a objasňuje vztahy mezi nimi. Dále nabízí řadu způsobů, metod a strategií, jak motivovat žáky aktualizací jejich potřeb. Poukazuje na vzájemnou souvislost mezi motivací a ostatními oblastmi vyučování (výukové metody, organizační formy, hodnocení, třídní klima etc.). Empirická část si klade za cíl pomocí akčního výzkumu vytvořit takový blok vyučování, který bude žáky aktivizovat a motivovat učení, a tak přispěje efektivnější výuce. Výzkum je postaven na konstruktivistickém pojetí vyučování a využívá výukových metod nabízených programem RWCT, jež značně přispívá pozitivní motivaci žáků.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 177 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
7 STARÁ, Jitka
2 Stara, Jiří
1 Stara, Josef
7 Stará, Jitka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.