Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rozvod v českém a francouzském právu
Mrázek, Miroslav ; Hendrychová, Michaela (vedoucí práce) ; Elischer, David (oponent) ; Spoustová, Ivana (oponent)
Tato disertační práce se zabývá jedním ze stěžejních institutů českého i francouzského rodinného práva, rozvodem manželství. Rozvod není pouhým pojmem z učebnice práva. Jsou s ním spojeny konkrétní osudy manželů, ba celých rodin. Komparativní studie českého a francouzského rozvodového práva je rozdělena do pěti hlavních kapitol a statistického exkurzu. Práce nejprve pojednává o historicko-právním vývoji rozvodu manželství v obou komparovaných zemích. Následně analyzuje aktuální hmotněprávní i procesněprávní úpravu rozvodu v České republice. Těžištěm práce je rozbor hmotněprávních a procesních reforem rozvodového práva ve Francii a jeho základních odlišností od českého rozvodu. Následně je pojednáno o následcích rozvodu, o možné české právní úpravě rozvodu a novinkách francouzské rozvodové úpravy. Práce je zakončena relevantními statistickými údaji. Teoretický rozbor institutu rozvodu je doplněn praktickými příklady, aktuální judikaturou, koncepčními řešeními specialistů z oboru, jakož i hodnoceními autora disertační práce.
Poměr rodičů k nezletilým dětem se zřetelem na specifika domácího násilí
Spoustová, Ivana ; Hendrychová, Michaela (vedoucí práce) ; Radvanová, Senta (oponent) ; Voňková, Jiřina (oponent)
Disertační práce "Poměr rodičů k nezletilým dětem se zřetelem na specifika domácího násilí" je zaměřena především na soudní řízení péče o nezletilé děti tam, kde jsou rodinné vztahy zatíženy domácím násilím. Snaží se vysvětlit, proč je nutné, aby v těchto případech soudy tuto skutečnost zohlednily a v rámci svých rozhodnutí přijímaly taková opatření, která poskytnou dostatečnou ochranu osobám ohroženým a současně zastaví násilné jednání. Podrobně popisuje domácí násilí jako nebezpečný celospolečenský jev, přináší informace o jeho jednotlivých podobách a formách, stručně se zmiňuje i o dalších vědních oborech, jejichž poznatky jsou důležité nejen pro postih pachatelů a ochranu obětí, ale i vytváření strategie účinné prevence. Zdůrazňuje negativní dopady na psychiku nezletilých dětí, které je nutno považovat ve všech případech domácího násilí za jeho oběti, tedy i tehdy, když násilné jednání nesměřuje bezprostředně vůči nim. Podává výklad současné právní úpravy s odkazem na nejdůležitější změny v legislativě v uplynulém desetiletí. V neposlední řadě pak navrhuje opatření de lege ferenda, jejichž realizace by mohla přispět k eliminaci tohoto nežádoucího fenoménu. Klíčová slova Domácí násilí, ohrožená osoba, oběť, násilná osoba, vykázání, intervenční centrum, práva dítěte, zájem dítěte, soudní řízení ve...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.