Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Prestiž učitelství pro mateřské školy
Smolíková, Anna ; Zvírotský, Michal (vedoucí práce) ; Kropáčková, Jana (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje prestiži učitelského povolání se zaměřením na učitelství pro mateřské školy. Teoretická část této práce obsahuje informace o učitelství jako profesi, dále se zaměřuje přímo na prestiž učitelů mateřských škol a popisuje současné aspekty prestiže. V neposlední řadě je podrobně popsán vývoj povolání předškolního pedagoga, jako zdroj probíhající profesionalizace učitelství. Hlavním cílem výzkumné části je porovnat, jak je prestiž preprimárních pedagogů hodnocena učiteli z jiných školských stupňů a samotnými předškolními pedagogy. Dále zjistit jak se liší výsledky šetření autorky práce a průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) při Sociologickém ústavu AV ČR o prestiži povolání z roku 2013 a 2016. Design šetření je smíšený. Je využito metod dotazníku, strukturovaného rozhovoru a analýzy dokumentů. Výsledky ukazují relativní shodu s výzkumem CVVM. Respondenti hodnotili výrazně rozdílně pouze čtyři povolání a učitelská povolání hodnotili o něco výše než v původním průzkumu. Srovnání učitelských povolání, jak je hodnotili sami učitelé, ukázalo, že každá skupina učitelů (dle školských stupňů) hodnotila své vlastní povolání nejvýše kromě učitelů vyšších odborných škol a celkově nejvýše hodnotili respondenti učitele základních škol, nejníže pak učitele vyšších...
Adaptace v mateřské škole a vhodné činnosti pro čtyřleté a mladší děti
Smolíková, Anna ; Kropáčková, Jana (vedoucí práce) ; Koťátková, Soňa (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku adaptace dítěte na prostředí mateřské školy, zvláště dětmi čtyřletými a mladšími. Zvláštní pozornost věnuje hře a činnostem, které posilují vztah dítěte k učitelce či ostatním dětem a upevňují jistotu dítěte v novém prostředí. V teoretické části se studentka zaměří na předškolní dítě jeho socializaci a aspekty související s jeho přechodem z rodinného prostředí do širšího prostředí mateřské školy. Hlavním cílem výzkumné části je zjistit, jak probíhá adaptační proces u tří až čtyřletých dětí nastupujících do mateřské školy a jaké faktory tento proces ovlivňují. V praktické části jsou zpracovány tři případové studie tří až čtyřletých dětí, které poprvé nastupují do mateřské školy se zaměřením na adaptaci v mateřské škole. Výzkumné šetření bylo realizováno kombinací rozhovorů s rodiči, dítětem, učitelkou mateřské školy, s ředitelkou mateřské školy a pozorováním dítěte přímo v mateřské škole.
Profesní kompetence učitelů mateřských škol
Smolíková, Anna ; Kropáčková, Jana (vedoucí práce) ; Zvírotský, Michal (oponent)
Diplomová práce se zabývá profesními kompetencemi učitelů mateřských škol. Teoretická část práce se zaměřuje na současné vzdělávání učitelů mateřských škol i jeho historii u nás s důrazem na profesní kompetence. Kromě toho vymezuje pojem profesní kompetence a jejich různá pojetí. České vzdělávání předškolních pedagogů je porovnáno se situací v Evropě. Hlavním cílem výzkumné části diplomové práce je popsat rozdíly mezi různě vzdělanými pedagogy mateřských škol v rámci pojímání profesních kompetencí. Ve výzkumné části je konkrétně porovnáváno, jak učitelé hodnotí význam profesních kompetencí a dostatečnost jejich rozvoje v přípravném vzdělávání. Výzkumné šetření zahrnuje předvýzkum a vlastní výzkumné šetření. Předvýzkum obsahuje sběr dat dotazníky a strukturovanými rozhovory pro čtyři případové studie s různě vzdělanými předškolními pedagogy. Vlastní výzkumné šetření je realizováno formou dotazníků s učiteli mateřských škol s různorodým dosaženým vzděláním a strukturovanými rozhovory s odborníky v oblasti předškolní pedagogiky. Dále byla realizována analýza vzdělávacích plánů vybraných institucí, které vzdělávají budoucí preprimární pedagogy. Přínosem předvýzkumu je zejména významná revize dotazníků a klíčovým závěrem je zjištění, že mezi participanty s různým stupněm vzdělání jsou rozdíly v pojímání...

Viz též: podobná jména autorů
3 SMOLÍKOVÁ, Alena
3 Smolíková, Alena
1 Smolíková, Andrea
1 Smolíková, Aneta
1 ŠMOLÍKOVÁ, Anežka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.