Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Influence of German Bundestag Elections on the Stock Market Performance in Visegrad Group Countries
Skála, Jakub ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Chytilová, Julie (oponent)
Tato práce se zabývá chováním akciových trhů v období kolem voleb. Zaměřujeme se na vliv voleb do Německého spolkového sněmu na výkonnost akciových trhů zemí patřících do Visegrádské čtyřky ve zvoleném referenčním období 1994-2013 pokrývajícím šest německých federálních voleb. Německo je hlavním exportním partnerem pro všechny členy Visegrádské skupiny - Českou republiku, Maďarsko, Polsko a Slovensko. Cílem práce je zjistit, zdali se vyskytují abnormální výnosy na akciových trzích zmíněných zemí okolo voleb do Spolkového sněmu. Tedy zdali se ekonomická závislost zemí na Německu projevuje vlivem německých voleb na akciové trhy sledovaných zemí. Rovněž analyzujeme vliv voleb do Spolkového sněmu na akciové trhy v Německu ve zvoleném referenčním období 1961-2013. Jako metodologii jsme si vybrali studii událostí. Normální výnosy počítáme pomocí mean-adjusted return modelu. Časové okno jsme zvolili v intervalu (-15,50) okolo dne konání voleb. Jedná se tedy o 65 obchodních dní. Časové okno odhadu pro výpočet abnormálních výnosů jsme zvolili v intervalu (-150,-51) v délce 100 dní. Naši hlavní hypotézu posuzujeme pro každou zemi v rámci našeho referenčního období samostatně, každou v rámci šesti volebních období pro tři časová okna, a také dohromady pro všechny země Visegrádské čtyřky pro osm časových oken...
Misallocation of Human Capital: The Austrian Perspective
Skala, Jakub ; Lebovič, Michal (vedoucí práce) ; Bobková, Božena (oponent)
Vysokoškolské vzdělání je často považováno za jednu z nejbezpečnějších a nejvýnosnějších investicí do lidského kapitálu. Existují nicméně signály, že tento sektor je ve Spojených státech ve stádiu neudržitelného ekonomického růstu. Tato práce zkoumá schopnost rakouské teorie hospodářského cyklu vysvětlit možnost existence takového růstu, tj. možnost vysvětlit potenciální systematické chyby v alokaci lidského kapitálu. Docházíme k závěru, že alokace lidského kapitálu podléhá podobným tržním silám jako alokace fyzického kapitálu a že i tato může podlehnout stejným nebo podobným falešným tržním signálům, v důsledku čehož dojde k cyklu růstu a následného poklesu. Úvěrová expanze v sektoru studentských půjček potom může sloužit jako spouštěcí mechanismus takového cyklu. Dále v této práci studujeme skutečný vývoj v sektoru vysokoškolského vzdělávání a docházíme k závěru, že empirická data poskytují mnoho důvodů věřit, že ve Spojených státech skutečně došlo k nezdravému růstu (tj. k ekonomické bublině) v sektoru vysokoškolského vzdělávání.
Mezinárodněprávní uznávání států: Bosna a Hercegovina a Kosovo
Skala, Jakub ; Tejchman, Miroslav (vedoucí práce) ; Šindelář, Jan (oponent)
Tato seminární práce řeší problematiku mezinárodního uznávání států Bosna a Hercegoviny a Kosova. Práce se opírá o uplatnění předem definovaných kritérií státnosti na konkrétní případy a jejich vzájemné porovnání. Výsledkem je pak ověření hypotézy, že ani jeden z těchto státních útvarů nesplňuje požadavky na uznání státnosti z pohledu mezinárodního práva. Práce tak i s odstupem času ověřuje platnost předchozích zjištění a rekapituluje nestandardní vývoj na Balkánském poloostrově a podněcuje tak k dalšímu výzkumu v budoucnu.
Austrian Business Cycle Theory and Its Application to Modern Economic Crises
Skala, Jakub ; Janotík, Tomáš (vedoucí práce) ; Princ, Michael (oponent)
Hospodářský cyklus, který se ve spojených státech objevil mezi lety 2002 a 2009, způsobil závažné ekonomické problémy, které dodnes ovlivňuji hospodářský vývoj. Tato práce analyzuje schopnost rakouské teorie hospodářského cyklu vysvětlit zkoumaný hospodářský cyklus. Teorie vychází z poznatku, že na trhu zápůjčních fondů vzniká po monetární expanzi nerovnováha, v jejímž důsledku úroková míra neodpovídá preferencím jedinců. Výsledkem je narušení relativních cen, chybná alokace kapitálu a nevhodná struktura produkce. Následuje nevyhnutelná tržní korekce, která přivodí ekonomickou recesi. Tato práce popisuje metodologii vzniku teorie a poté shrnuje její hlavní principy. Následuje popis ekonomiky Spojených států během zkoumaného období. Po konfrontaci teorie a reality docházíme k závěru, že ačkoliv mezi předpověďmi teorie a skutečným vývojem ekonomiky Spojených států v daném období existují drobné rozdíly, rakouská teorie hospodářského cyklu dokáže pomoci vysvětlit zkoumaný hospodářský cyklus.
Medardova kápě čtyřicet dní kape. Opravdu? Aneb jak se lidé učí z chyb na příkladu funkčnosti pranostik
Skála, Jakub ; Schwarz, Jiří (vedoucí práce) ; Šolc, Jan (oponent)
Práce se zabývá empirickým zkoumáním neformálních institucí. Cílem bylo na základě verifikace pranostik zjistit, zdali platí naše nulová hypotéza Naše nulová hypotéza je následující: známé pranostiky mají vyšší míru úspěšnosti předpovědi než pranostiky neznámé. Vycházeli jsme z předpokladu, že v obecném povědomí zůstávají zejména fungující pranostiky (předávané, jako výsledek dlouhodobého poznávacího procesu, z generace na generaci). To mělo objasnit, jestli se nefunkční pranostiky přestávají používat - tedy jestli platí totéž jako u společenských institucí, že se nefunkční instituce postupně odstraňují. Pranostiky jsme verifikovali na základě hydrometeorologických dat za období 1972-2002. Použili jsme několik hodnotících kritérií. Jednotlivá hodnotící kritéria jsme testovali pomocí testu shody středních hodnot dvou nezávislých souborů. U všech sledovaných kritérií jsme u známých a neznámých pranostik na 5% hladině významnosti nemohli zamítnout hypotézu o stejných hodnotách. Nebyla tedy potvrzena naše hypotézu, že známější pranostiky mají vyšší míru úspěšnosti předpovědi. V kontextu neformálních institucí to znamená, že dle našeho empirického výzkumu nedochází k vývoji zvolených neformálních institucí. Klíčová slova pranostiky, formální instituce, neformální instituce, vývoj neformálních institucí,...
Tvorba 3D her pomocí jMonkeyEngine 3.0
Skála, Jakub ; Pavlíčková, Jarmila (vedoucí práce) ; Nagy, Jiří (oponent)
Tématem práce je tvorba trojrozměrných počítačových her pomocí programovacího jazyka Java a enginu jMonkeyEngine, který je na Javě postaven. Cílem je představit možnosti tohoto nástroje a také zhodnotit, zda se jeho tvůrcům skutečně podařilo dokázat, že jazyk Java je použitelný i při tvorbě počítačových her. V úvodní části práce je představen samotný nástroj jMonkeyEngine, stručná historie jeho vývoje a také základní charakteristiky. Dále jsou představeny principy práce v trojrozměrném prostředí a poté již specifické vlastnosti a možnosti jMonkeyEnginu. Každá kapitola je doplněna ukázkami kódu, které demonstrují možnosti nástroje. V závěru jsou shrnuty celkové možnosti programování her v jMonkeyEnginu a také srovnání s podobnými vývojovými nástroji založenými na jiných programovacích jazycich.
Modelování podnikových procesů
Skala, Jakub ; Řepa, Václav (vedoucí práce) ; Pálka, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem Modelování podnikových procesů se zaměřením na metriky procesního rozhraní. Cílem práce je navrhnout architekturu metrik, která umožnila sestrojit typové metriky procesního rozhraní. Na začátku je čtenář seznámen se základními pojmy souvisejícími s procesním modelováním, procesním řízením a spojením strategie a metrik. Následuje část popisující vytvořenou architekturu metrik, která se orientuje na podporu procesního řízení organizace. Sada typových metrik byla vybrána s přihlédnutím na možnost jejich umístnění na procesní rozhraní. Takto vytvořená sada by při implementaci do organizace měla pomoci propojit strategii s procesy. V poslední části práce následuje praktická aplikace získaných znalostí na projektu PARMA. Tento projekt se zabývá návrhem a zavedením procesního řízení do úřadu městské části Prahy 10. V práci jsou analyzovány dva procesy, na které jsou aplikovány závěry získané v teoretické části práce.
Konkurenceschopnost zemí EU se zaměřením na Lisabonský proces
Skala, Jakub ; Abrhám, Josef (vedoucí práce) ; Jelínek, Tomáš (oponent)
Práce charakterizuje konkurenceschopnost Evropské unie jako celku i jednotlivých členských států. Hlavním cílem je identifikace silných a slabých stránek konkurenceschopnosti EU a jejich porovnání s USA a Japonskem. Dále se práce zaměřuje na Lisabonský proces, jeho formování, průběh a dosahování stanovených cílů.
Workflow v digitálním videu a vícekriteriální porovnání střihových programů
Skala, Jakub ; Horný, Stanislav (vedoucí práce) ; Vilím, Tomáš (oponent)
Cílem práce je vytvoření vícekriteriální analýzy střihových programů a následné navržení řešení pro různé typy uživatelů. Součástí je i pohled na základní workflow v digitálním videu, protože se stále častěji setkáváme s přechodem filmu do života běžných lidí. Nejdříve bude popsán vznik a klíčové milníky ve vývoji filmového průmyslu, které předcházeli masovému rozvoji digitálních video technologií. Následně bude popsáno základní workflow a pojmy pro pořízení, střih a šíření digitálního záznamu. V další části budou představeny střihové programy a provedeno jejich porovnání. Dále se budeme věnovat využívání digitálního videa v relativně nových oblastí. Závěr bude věnován budoucnosti využívání a šíření.

Viz též: podobná jména autorů
5 SKÁLA, Jan
9 Skála, Jakub
5 Skála, Jan
3 Skála, Jiří
3 Skála, Josef
1 Skála, Jáchym
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.