Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 42 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zhodnocení obecního majetku v čase
Sýkora, Ondřej ; Hromádka, Vít (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce „Zhodnocení obecního majetku v čase“ je zvolení nejvhodnější varianty financování investičního projektu. Projekt řeší přestavbu stávajícího nevyužívaného Domu služeb na Komunitní dům seniorů. V teoretické části práce je řešeno fungování veřejné správy a územní samosprávy, veřejné a smíšené statky. Rozpočet obce a příjmy územních rozpočtů. Dále je zmíněno financování projektů, dotační tituly a příprava a realizace projektu. V praktické části jsou řešeny způsoby financování investičního projektu s využitím bankovních produktů, kde je v jednom případě využito i čerpání státní dotace. Ve výpočtech je zohledněn příjem z regulovaného a tržního nájemného. Varianty jsou porovnány za účelem zjištění nejvhodnější varianty financování pro tento projekt.
Branding leteckých společností: vnímání značek leteckých společností na českém trhu generací Y
Sýkora, Ondřej ; Klimeš, David (vedoucí práce) ; Zezulková, Markéta (oponent)
Bakalářská práce "Branding leteckých společností: vnímání značek leteckých společností na českém trhu generací Y" pojednává o brandingu v oblasti aerolinií. Teoretická část nejdříve aplikuje základní marketingové koncepty s cílem definovat jednotlivé atributy v tomto odvětví. Práce následně popisuje teorii a podstatu brandingu, přičemž se zaměřuje z velké části na specifické charakteristiky tohoto segmentu. Postupně jsou analyzovány jednotlivé aspekty - branding, positioning, segmentace, budování hodnoty značky a strategické řízení značky. V rámci teorie jsou prezentovány podstatné odlišnosti a zásadní vlastnosti důležité pro úspěšnost brandů aerolinií. V druhé části teoretického bloku je definována generace Y. Kapitola vysvětluje myšlení, mediální návyky a specifika marketingové komunikace cílené na tuto generaci. Ve výzkumné části se tato práce zabývá výzkumem vnímání značek aerolinií u české generace Y, která začíná být velmi podstatnou cílovou skupinou pro trh s leteckou dopravou. V rámci výzkumu je proveden test spontánní a podpořené znalosti značek. Výzkum také zkoumá preference v jednotlivých částech nabízené služby a základní informace o cestovním chování této generace. Stěžejní část výzkumu je zaměřena na subjektivní vnímání jednotlivých značek aerolinií na českém trhu. Výsledkem je vznik...
Trojdílná fotografie z hlediska technických předpisů a výtvarné pojetí portrétní fotografie
Polanecký, Jiří ; Sýkora, Ondřej (vedoucí práce) ; Šmíd, Jan (oponent)
NÁZEV: Trojdílná fotografie z hlediska technických předpisů a výtvarné pojetí portrétní fotografie. AUTOR: Jiří Polanecký KATEDRA (ÚSTAV) Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Ondřej Sýkora ABSTRAKT: Záměrem této bakalářské práce je představit jak portrétní fotografii pomáhající při identifikaci osob u Policie České republiky, tak i představit fotografický portrét jako plnohodnotné umělecké dílo. V dnešní době je portrétní fotografování vnímáno společností nejen jako módní umělecká záležitost, ale i jako možnost k uchovávání rodinných vzpomínek. Dobrý fotograf by přitom neměl mít jen estetické cítění, měl by být i trpělivý, precizní a měl by být i odborně vzdělán v oblasti zhotovování portrétní fotografie. Tato musí být vyhotovena za přísně stanovených podmínek. Část práce je věnována rozsáhlé problematice vzniku i historii portrétní fotografie a jejímu využití jednak jako uměleckého díla, tak i problematice, kdy se z umělecké portrétní fotografie stává fotografie dokumentární a jejímu dalšímu využití ve společnosti. Další část práce je věnována problematice zhotovení trojdílné fotografie a využití trojdílné fotografie při identifikaci osob. Závěrečná část práce je zaměřena na vypovídající hodnotu portrétní fotografie a na to, jak portrétní fotografie působí na diváka a jak...
Herní 3D engine pro Windows Phone 7
Slavíček, Tomáš ; Sýkora, Ondřej (vedoucí práce) ; Ježek, Pavel (oponent)
Práce se zabývá implementací knihovny pro jednodušší vývoj her na platformě Windows Phone 7. Je v ní analyzováno prostředí mobilních telefonů a probráno, jaké vlastnosti by měl herní 3D engine obsahovat. Je navržena hierarchie projektu, popsány a naimplementovány jednotlivé komponenty. Dodána je podpora pro efektivnější správu objektů ve scéně. Rozšířeny jsou grafické možnosti, především o zobrazování poloprůhlednosti a stínů. Algoritmy jsou vybrány s ohledem na omezený výkon mobilních zařízení. Přiložen je vzorový projekt a popsáno jeho použití.
Komunikace a paměť pro plausibilní agenty
Kopal, Vojtěch ; Sýkora, Ondřej (vedoucí práce) ; Plch, Tomáš (oponent)
V předložené práci jsme se zaměřili na porovnávání různých implementací pamětí pro plausibilní agenty v multi-agentním prostředí. Vytvořil jsem simulaci, ve které se snaží jednotliví agenti naplňovat svou potřebu jíst. Aby uspěli musí se naučit, kde jsou zdroje potravy, k čemuž jim slouží implementovaná prostorová paměť a schopnost komunikovat mezi sebou. Agenti jsou posléze hodnoceni podle úrovně hladu v průběhu simulace.
Tools for generating and editing of 2D terrain
Mocný, Ondřej ; Sýkora, Ondřej (vedoucí práce) ; Plch, Tomáš (oponent)
Unity je nástroj pro tvorbu her používaný velkým množstvím vývojářů. Jednou z jeho chybějících funkcí je širší podpora pro dvourozměrné hry, obzvlášť v oblasti editace a generování dvourozměrného terénu. Cílem této práce je tyto funkce navrhnout a implementovat uvnitř prostředí Unity. V práci se nejprve zabýváme analýzou problému, na jejímž konci je sestaven seznam požadavků na výsledný nástroj. V další části detailně popisujeme prostředí Unity pro získání představy o tom, jak je možné nástroj implementovat uvnitř tohoto prostředí. Dále navrhujeme program z pohledu programátora a zabýváme se reprezentací dat uvnitř Unity. Velkou část práce věnujeme rozboru různých algoritmů pro generování terénu. Nakonec popisujeme návrh a implementaci uživatelského rozhraní s využitím znalostí získaných při rozboru prostředí Unity.
Právní úprava účetnictví podnikatelů
Sýkora, Ondřej ; Zahradníčková, Marie (vedoucí práce) ; Horáček, Tomáš (oponent)
93 Shrnutí Cílem této práce je rozbor platné právní úpravy účetnictví podnikatelských subjekt v ýeské republice. Opomenuty však nejsou ani mezinárodní aspekty této problematiky, zejména proces harmonizace účetnictví v Evropské unii a vznik a vývoj Mezinárodních účetních standard (IAS/IFRS) a Všeobecn uznávaných účetních zásad (US GAAP). Práce definuje pojem účetního práva ve smyslu souboru právních norem upravujících zp soby vedení účetnictví a práva a povinnosti účetních jednotek. Práce se člení na úvod, šest kapitol a záv r. Jednotlivé kapitoly pojednávají o r zných aspektech problematiky účetnictví a jeho právní úpravy. Kapitola 1 popisuje historický vývoj účetnictví. Obsahuje t i části, z nichž první zkoumá d vody vzniku účetnictví, druhá se zam uje na jednotlivé etapy vývoje účetnictví a t etí rozebírá vývoj této disciplíny v ýeské republice od roku 1918 do současnosti. Kapitola 2 ve své prvé části vymezuje pojem účetnictví, druhá část se zabývá jeho p edm tem, tedy hospodá skými skutečnostmi, o nichž účetní jednotka účtuje a t etí část vysv tluje jednotlivé účetní zásady. ýtvrtá část je v nována postavení účetního práva v systému práva a jeho vztahu k jiným právním odv tvím. Kapitola 3 si klade za cíl seznámit čtená e s prameny právní úpravy účetnictví. Ve svých t ech částech se nejprve zam uje na...
Zbraň jako umělecké dílo. Se zaměřením na problematiku identity konkrétních zbraní a pojetí zbraně jako atributu
Schartel, Tomáš ; Sýkora, Ondřej (vedoucí práce) ; Filip, Michal (oponent)
NÁZEV: Zbraň jako umělecké dílo. Se zaměřením na problematiku identity konkrétních zbraní a pojetí zbraně jako atributu AUTOR: Tomáš Schartel KATEDRA (ÚSTAV) Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Ondřej Sýkora ABSTRAKT: Záměrem této bakalářské práce je představit zbraň jako prostředek k lovu nebo boji, ale také jako umělecké dílo, které vypovídá mnoho o osobě, která jej vytvořila. Vždyť do každé zbraně dal její tvůrce kousek sebe sama. Nestačilo, aby byl dobrý řemeslník, musel mít také výtvarné cítění. Některým zbraním byla přisuzována magická moc, podle jiných byl bezpečně rozpoznán jejich majitel. V dávných dobách takovou typickou zbraní byl meč, kterým rytíři a králové dávali najevo svou moc. Meč jako nejdůležitější zbraň středověkého bojovníka byl zbraní velice pádnou a používal se v boji muže proti muži zblízka. Meč byl nejen symbolem války, ale i znamením výsadního postavení majitele ve společnosti. V meči ale nemůžeme vidět jen zbraň, vždyť předáním meče mezi panovníky docházelo symbolicky k předání vlády. V době křížových výprav byl meč také symbolem víry, kdy jeho tvar byl chápán jako kříž. Přínosem bakalářské práce je získání základních znalostí z oblasti historie vývoje a vzniku různých druhů zbraní, jejich úprav a zdobení, kdy se každá zbraň stává jedinečnou a její...
Artificial intelligence for Texas Holdem poker game
Moravčík, Matej ; Petříčková, Zuzana (vedoucí práce) ; Sýkora, Ondřej (oponent)
V poslednej dobe nastal veľký rozmach pokru. Týka sa to živej hry, rovnako ako hry na internete. Pre začínajúcich hráčov však môže byť problém nájsť protihráčov so solídnymi schopnosťami a zlepšovať tak svoju hru bez vkladu vlastných finančných prostriedkov. Ako riešenie sa ponúka využitie umelej inteligencie. Dostupných programov, venujúcich sa turnajovej hre je však málo. Táto práca ukazuje celkový návrh a tvorbu takejto aplikácie, určenej špeciálne pre turnajový variant hry Texas Holdem poker. Najväčšia pozornosť je venovaná umelej inteligencii. Sú rozobraté dva hlavné postupy jej tvorby a to aproximácia Nashovho equilibria a použitie expertného systému. Dôraz je kladený na prvú z možností. Hlavný prínos práce spočíva v podrobnom predstavení a porovnaní troch algoritmov na na výpočet aproximácie Nashovho equilibria. V dvoch prípadoch sa jedná o originálne heuristiky, využívajúce špecifickú štruktúru pokrovej hry. Algoritmy boli implementované a boli empiricky vyhodnotené ich vlastnosti. Konečným výsledkom práce je plnohodnotná aplikácia, určená pre koncového používateľa. Simuluje pokrovú hru, poskytuje silnú umelú inteligenciu a atraktívne grafické užívateľské prostredie.
Vliv zahrad u mateřských škol a zahradních přírodních i uměleckých artefaktů na psychiku a vývoj dítěte předškolního věku
Balucha, Antonín ; Šmíd, Jan (vedoucí práce) ; Sýkora, Ondřej (oponent)
BALUCHA Antonín: Vliv zahrad u mateřských škol a zahradních přírodních i uměleckých artefaktů na psychiku a vývoj dítěte předškolního věku. / Bakalářská práce / Praha 2011 - Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 52 normo stran. Zaměření práce: teoretická studie Předmět: Přiblížení problému vlivu zahrad u mateřských škol a zahradních přírodních i uměleckých artefaktů na psychiku a vývoj dítěte předškolního věku. Cíl: Pojednání o zahradě jako formě transformování skutečného přírodního světa do "nové" formy, o racionálním vnímání a o vztahu výchovy, a potřebě estetizace světa skrze umění a výtvarno. Představit fenomén zahrady v jejím historickém vývoji a podtrhnout její význam pro rozvoj a utváření člověka. Přínos a poznatky: zaměření na vývoj zahrad a zahradních artefaktů z pohledu historie po současnost a její důležitost pro rozvoj dítěte. Klíčová slova: zahrada, historie, kultura, estetika, mateřská škola, předškolní věk. Práce pojednává o fenoménu zahrady a zahradních artefaktů z pohledu historického vývoje až do současnosti. Popisuje nejen pozitivní vlivy při působení "přírodního principu" na člověka jako takového, ale také filosofická východiska pro "konstruování" a vznik zahrady z pohledu sociálních potřeb a rozvoje kultury. Především...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 42 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
22 SÝKORA, Ondřej
2 Sýkora, Ota
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.