Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 119 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
English-Speaking Communists, Communist Sympathisers and Fellow-Travellers and Czechoslovakia in the Early Cold War Years.
Geaney, Kathleen Brenda ; Vojtěchovský, Ondřej (vedoucí práce) ; Rychlík, Jan (oponent) ; Čapková, Kateřina (oponent)
Doctoral Dissertation PhDr. Kathleen Brenda Geaney English-Speaking Communists, Communist Sympathizers and Fellow- Travellers and Czechoslovakia in the Early Cold War (Anglicky mluvící komunisté, komunističtí sympatizanti a podporovatelé a Československo v počátcích studené války) Anotace Disertace se věnuje těm členům a sympatizantům komunistické strany, kteří cestovali skrze železnou oponu, aby na vlastní oči viděli život v nové lidové demokracii. Výzkum se zaměřuje na Československo v počátcích studené války, které se stalo cílem až překvapujícího množství anglojazyčných turistů. Práce ukazuje, že sovětský příklad sloužil jako model pro přijímání těchto návštěvníků pro oficiální místa v Praze. Československé úřady si nicméně tento vzor přizpůsobily na základě získaných zkušeností, místních podmínek a také geopolitického kontextu. Přístup k nim byl přizpůsobován na základě hodnocení jejich přínosu a důležitosti pro věc komunismu. Klíčová slova: Československo, komunismus, studená války, anglicky-mluvící cizinci, metody pohostinosti
Gustáv Husák. Politická biografie se zvláštním zřetelem k česko-slovenským vztahům ve 20. století
Macháček, Michal ; Rychlík, Jan (vedoucí práce) ; Kvaček, Robert (oponent) ; Letz, Róbert (oponent)
Bibliografický záznam: Michal MACHÁČEK: Gustáv Husák. Politická biografie se zvláštním zřetelem k česko-slovenským vztahům ve 20. století, disertační práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2017, 476s. [784 normostran]. Abstrakt Disertační práce se věnuje veřejné činnosti, myšlenkovému světu a obrazu politika JUDr. Gustáva Husáka, CSc. (1913-1991), jenž s různou intenzitou a v rozličných ohledech vstupoval šedesát let do česko-slovenského veřejného prostoru a pohybuje se v něm prakticky dodnes. Text vychází z široce pojaté pramenné základny a je vystavěn chronologicky, místy prokládán tematickými okruhy, přičemž se jedná o kombinaci narativního a výkladového přístupu. První kapitola je zaměřena na Husákovo mládí, na faktory, které ho přivedly ke komunistickému hnutí, a na jeho ranou aktivistickou činnost. Navazuje pojednání o Husákově počínání za druhé světové války, problematizována je jeho odbojová činnost, účast na propagandistickém zájezdu na nacisty dobytou Ukrajinu či vize Slovenska jako svazové republiky Sovětského svazu. Následná participace Husáka na Slovenském národním povstání zaručila legitimizaci jeho další politické kariéry v poválečném období, kdy úspěšně vedl zápas o komunistický monopol politické moci v Československu a snažil se prezentovat Komunistickou stranu Slovenska jako stranu...
Katolická mírová hnutí 1948-1968 v Československu s důrazem na osobu Josefa Plojhara
Adamus, Jakub ; Randák, Jan (vedoucí práce) ; Rychlík, Jan (oponent)
Účelem diplomové práce je zmapovat činnost a organizaci katolických mírových hnutí v Československu mezi roky 1948-1968, konkrétně pak tzv. Celostátního mírového výboru, Velehradského výboru a Mírového hnutí katolického duchovenstva a zasadit je do širšího rámce tzv. mírové ideologie. V práci bude kladen důraz na osobu Josefa Plojhara, který stál v čele těchto hnutí a reprezentoval křídlo tzv. vlasteneckých kněží.

Rychlík, Jan, ; Šulová, Lenka (vedoucí práce)
Ztráta Podkarpatské Rusi na konci druhé světové války
Hubený, David ; Rychlík, Jan (vedoucí práce) ; Plachý, Jiří (oponent) ; Němeček, Jan (oponent)
Ztráta Podkarpatské Rusi na konci druhé světové války David Hubený Československo získalo Podkarpatskou Rus zcela nečekaně po první světové válce. Republika se obětavě snažila pomoci tamějšímu slovanskému národnostně nevyhraněnému obyvatelstvu vymanit se z chudoby a nevzdělanosti, ale Podkarpatská Rus nezapadala do koncepce československé státnosti. Někteří českoslovenští politici (např. Karel Kramář) vnímali republiku a její misi na Podkarpatské Rusi jen jako roli "věrného správce", který, až přijde čas, předá Podkarpatskou Rus Rusku. Naopak již od dvacátých let 20. století českoslovenští komunisté nazývali toto území Zakarpatskou Ukrajinou a tvrdili, že místní slovanské obyvatelstvo jsou Ukrajinci. Republika sama nijak nechtěla zasahovat do národnostního vývoje. Za druhé republiky se moci na Podkarpatské Rusi zmocnili ukrajinští nacionalisté paktující se s nacisty. První viděli Podkarpatskou Rus jako ukrajinský Piemont, jenž sjednotí všechny Ukrajince v jednom státě, druzí jako ideální nástroj pro destabilizaci SSSR otevřením citlivé ukrajinské otázky. Vztahy československých bezpečnostních složek k ukrajinským nacionalistům byly velmi špatné. Ukrajinští nacionalisté byli oprávněně vnímáni jako obdivovatelé a kolaboranti nacistů, osoby neštítící se vyhrožovat pogromy českého obyvatelstva a povstání...
Vědomí vlastní svébytnosti u Srbů z Dalmácie. A rozvoj srbské státní myšlenky v Království Dalmácie v letech 1878 -1905
Slavík, Daniel ; Pelikán, Jan (vedoucí práce) ; Rychlík, Jan (oponent) ; Chrobák, Tomáš (oponent)
(česky) Tématem mojí práce je přiblížení sporných otázek týkajících se národního vymezení srbské komunity v Dalmácii mezi lety 1878 až 1905. Jedná se o dílčí posouzení vztahu pra-voslavné církve a srbského národního hnutí v Dalmácii. Dále se práce zaměřuje na zformová-ní komunity římskokatolických Srbů a jejich vnitřní profilací. Zkoumán je rovněž srbský pří- stup k jejich konfliktu s Chorvaty v rámci Dalmácie. Práce má též přiblížit historiografické spory vedené na toto téma mezi chorvatskými a srbskými historiky. V práci se přibližuji okolnosti zformování srbského národního hnutí a vzniku samostatné politické srbské strany. Ve zvoleném období se věnuji v rámci strany prezentovanému přístupu k pravoslaví a přístupu vedení pravoslavné církve k vymezení srbské národní identity. Dále se zabývám římskokatolickými Srby a spornými otázkami s nimi spojenými. Zaměřil jsem se také na postoj srbské reprezentace k chorvatskému národnímu hnutí a vypo- řádání se s jeho nároky v rámci vlastního národního projektu. Zjistil jsem, že propojení mezi liberálním srbským národním hnutím a místním vedením pravoslavné církve bylo těsnější, než je běžně uváděno v odborné literatuře. V případě Srbů katolíků se mi podařilo přiblížit konflikt mezi jejich vírou a národní identitou, ale i jejich roli v místním...
Jozef Lenárt a jeho doba
Cvrček, Lukáš ; Rychlík, Jan (vedoucí práce) ; Stehlík, Michal (oponent) ; Pavlovič, Richard (oponent)
Disertační práce Jozef Lenárt a jeho doba pojednává o životě a politickém působení předního komunistického politika Jozefa Lenárta. Vyprávění začíná Lenártovým dětstvím na slovenském venkově a dospíváním ve službách koncernu Baťa, kde se Jozef Lenárt vyučil. Přes vylíčení Lenártovy účasti v povstání na Slovensku pak autor přechází k hlavnímu tématu práce. Tím je Lenártovo bezmála 45 let dlouhé politické působení v různých stranických a státních funkcích. Jozef Lenárt se během své dlouhé kariéry stal mimo jiné předsedou československé vlády a členem nejužšího vedení KSČ. Autor v přímé kontradikci ke konceptu totalitarismu a široce sdíleným představám o stranickém vedení jako názorově monolitickém mocenském centru zasadil politické působení Jozefa Lenárta do popisu vzájemných interakcí uvnitř diktátorského režimu, definoval Lenártovy vlastní postoje a příslušnost k určité zájmovým či názorovým skupinám a zhodnotil, nakolik úspěšně se mu dařilo své názory prosazovat.
Sbor národní bezpečnosti v letech 1945-1948
Ondrák, Vlastimil ; Šedivý, Ivan (vedoucí práce) ; Rychlík, Jan (oponent)
Práce se zabývá vznikem a formováním Sboru národní bezpečnosti v Československu a to obou složek, Veřejné bezpečnosti a Státní tajné bezpečnosti. Časově se práce soutředí na období let 1945-1948. Cílem práce je zformovat ucelený pohled na vývoj klíčového orgánu vnitřní bezpečnosti, jehož nejdůležitější složky se ocitly zcela pod kontrolou Komunistické strany Československa a stal se základním pilířem její moci až do roku 1989. Práce se bude dále zabývat organizací, počtem, předpisy, vybavením a činností SNB a jeho vztahem k zákonůmí včetně nezákonností prováděných samotným SNB. Práce bude vycházet z materiálů Archivu bezpečnostních složek v Praze Na Struze a v Siwiecově ulici, jeho brněnské pobočce v Kanicích, archivu Muzea policie České republiky a z publikace J. Dvořáčkové "Státní bezpečnost v letech 1945-1953". Klíčová slova Sbor národní bezpečnosti, policie, bezpečnost, Únor 1948, tajná služba, rozvědka, totalita
Obchodní vztahy mezi Československem a Egyptem v 50. a 60. letech 20. století
Kubr, Jan ; Rychlík, Jan (vedoucí práce) ; Gombár, Eduard (oponent)
(česky): Tématem této práce je popsání československo-egyptských obchodních vztahů v 50. a 60. letech 20. století se zaměřením na dodávky zbraní do Egypta a Sjednocené arabské republiky. V práci bude také nastíněn vývoj Blízkého východu v daném období (jako kontext pro téma budu částečně sledovat i vznik Státu Izrael, arabsko- izraelské války, vliv supervelmocí a vnitro-politický vývoj Egypta a Sjednocené arabské republiky). Práce bude vycházet ze sekundární literatury, vydaných pramenů, zejména z fondů Politického byra a později Předsednictva ÚV KSČ, zvažoval jsem také použití fondu kanceláře 1. tajemníka Antonína Novotného, jsou v něm však stejné dokumenty jako ve fondech Politického byra a Předsednictva a řada dokumentů v tomto fondu není (Národní archiv Praha), a dále z fondu Archivu ministerstva zahraničních věcí. Cílem této práce je zjistit, jak se obchodní vztahy mezi oběma zeměmi v daném období vyvíjely, zda se upřednostňovalo politické nebo ekonomické hledisko vztahů a také jestli se Československo stalo pouze distributorem zbraní konstruovaných a vyráběných v Sovětském svazu nebo zda se Egyptu/SAR podařilo úspěšně prodat i zbraně a techniku československé konstrukce a původu.
"Ledová" fáze studené války na ostnech Dikobrazu: nejtužší období studené války (1947-1956) v satirické reflexi Západu v týdeníku Dikobraz
Zeman, Kryštof ; Rychlík, Jan (vedoucí práce) ; Stehlík, Michal (oponent)
Práce se soustřeďuje na to, jakým způsobem byl reflektován Západ v nejnebezpečnější fázi studené války na stránkách československého satirického a humoristického týdeníku Dikobraz. Sledované období let 1947-1956 je vymezeno dvěma klíčovými událostmi v historii studené války, a to vyhlášením Trumanovy doktríny na jejím počátku a přelomovým XX. sjezdem KSSS, který vedl k určitému uvolnění nejtvrdšího stalinistického kurzu ve Východním bloku. Práce se snaží postihnout klíčové tendence při tvorbě Dikobrazu, na koho a na co týdeník nejčastěji útočí a proč. Zároveň se dotýká změn v redakci a jejich vlivu na obsah Dikobrazu. Úkolem je mimo jiné dokázat, že Dikobraz sloužil komunistickému režimu v Československu jako významný nástroj protizápadní propagandy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 119 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Rychlík, Jan,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.