Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj HPLC metody pro stanovení vybraných karotenoidů v ovoci
Růžička, Štěpán ; Šatínský, Dalibor (vedoucí práce) ; Sklenářová, Hana (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Štěpán Růžička Školitel: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj HPLC metody pro stanovení vybraných karotenoidů v ovoci V této diplomové práci byla optimalizována a vyvinuta HPLC metoda pro stanovení karotenoidů betakarotenu, luteinu a zeaxanthinu ve vybraných odrůdách třešní. Tato metoda využívá kolonu Supelco Analytical RP-Amide (100 x 4,6 mm; 5 µm) a UV detekci při vlnové délce 450 nm. Měření probíhalo v režimu isokratické eluce mobilní fází acetonitril:hexan:dichlormethan (96,6:1,7:1,7) o průtokové rychlosti 1,409 ml/min při teplotě 30 řC. Analyzované vzorky třešní byly extrahovány s pomocí ultrazvuku do chloroformu, centrifugovány a po přefiltrování dávkovány do HPLC systému. Dávkovaný objem vzorku byl 5 µl. Kvůli nízké koncentraci karotenoidů byl betakaroten kvantifikován pouze v několika vybraných odrůdách třešní.
Časopis Světová literatura v 60. letech 20. století.
Růžička, Štěpán ; Čeňková, Jana (vedoucí práce) ; Osvaldová, Barbora (oponent)
Bakalářská práce se zabývá obsahovou analýzou časopisu Světová literatura v letech 1960-1969, tedy v době velkého kulturního rozmachu nejen konkrétního periodika, ale celého československé kulturní scény. Na časopis je pohlíženo v kontextu politického i kulturního dogmatismu poúnorového režimu i postupného uvolňování v šedesátých letech. Činnost redakce časopisu a její výběr překladové literatury i recenzních textů je pak kvantitativně i kvalitativně analyzován a porovnáván s tendencemi Státního nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (Odeonu) i s vlivy oficiální socialistické ideologie. Cílem práce je zjistit, jaký byl vliv časopisu Světová literatura na knižní vydávání překladové literatury v kontextu dobových poměrů 60. let 20. století, a to se zvláštní pozorností zaměřenou na angloamerickou literaturu.
Vývoj HPLC metody pro stanovení vybraných karotenoidů v ovoci
Růžička, Štěpán ; Šatínský, Dalibor (vedoucí práce) ; Sklenářová, Hana (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Štěpán Růžička Školitel: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj HPLC metody pro stanovení vybraných karotenoidů v ovoci V této diplomové práci byla optimalizována a vyvinuta HPLC metoda pro stanovení karotenoidů betakarotenu, luteinu a zeaxanthinu ve vybraných odrůdách třešní. Tato metoda využívá kolonu Supelco Analytical RP-Amide (100 x 4,6 mm; 5 µm) a UV detekci při vlnové délce 450 nm. Měření probíhalo v režimu isokratické eluce mobilní fází acetonitril:hexan:dichlormethan (96,6:1,7:1,7) o průtokové rychlosti 1,409 ml/min při teplotě 30 řC. Analyzované vzorky třešní byly extrahovány s pomocí ultrazvuku do chloroformu, centrifugovány a po přefiltrování dávkovány do HPLC systému. Dávkovaný objem vzorku byl 5 µl. Kvůli nízké koncentraci karotenoidů byl betakaroten kvantifikován pouze v několika vybraných odrůdách třešní.
Vizualizace georeferencovaných informací na webovém mapovém rozhraní
Růžička, Štěpán ; Polok, Lukáš (oponent) ; Bartoň, Radek (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací knihovny, jako rozšíření pro OpenLayers. Řešení tohoto projektu bylo napsáno v programovacím jazyce JavaScript. Součástí práce je seznámení se standardy pro ukládání a přenos geografické informace, s JavaScriptovými knihovnami pro zobrazování mapových podkladů a službami REST.
Generátor vědeckých webových portálů
Růžička, Štěpán ; Vyskočil, Michal (oponent) ; Smrž, Pavel (vedoucí práce)
V tomto dokumentu se zabývám dynamickou webovou aplikací, kterou vytvářím za pomocí technologií Ruby on Rails, XML, MySQL a AJAX. V úvodu vysvětluji, proč jsem si vybral právě toto téma. A popisuji, co lze v této publikaci najít. Dále podrobněji rozebírám spolupráci Ruby on Rails s XML. Popisuji, co je v možnostech knihovny REXML a uvádím nějaké příklady pro snazší pochopení. Následuje popis knihoven, které poskytují dynamické animační, zvukové a jiné efekty. Jedná se o Prototype a script.aculo.us. Opět uvádím nějaké příklady. V předposlední kapitole se nejprve zabývám obecně projektem "Generátor vědeckých webových portálů" (zasazení do kontextu) a dále pak následují jednotlivé etapy při programování. V poslední kapitole se na aplikaci snažím nahlížet z hlediska uživatelské přívětivosti. Tedy popisuji, jakým způsobem jsem se snažil udělat aplikaci přívětivou. Zde jsem také připojil reakce třech osob, které měly možnost si mnou vytvořenou aplikaci vyzkoušet. V závěru shrnuji získané zkušenosti.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.