Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 33 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Biomarkery časného poškození ledvin
Fořtová, Magdaléna ; Průša, Richard (vedoucí práce) ; Kalousová, Marta (oponent) ; Ryšavá, Romana (oponent)
Cíle: Dizertační práce se věnuje biomarkerům časného poškození ledvin, a to především albuminurii a neutrofilnímu s gelatinázou asociovanému lipokalinu (NGAL). V případě albuminurie bylo naším cílem zavést HPLC metodu, porovnat ji s metodou imunoturbidimetrickou (IT) a sledovat vztah k diagnóze diabetes mellitus. Cílem vyšetření močového NGAL (a event. dalších markerů) bylo především ověřit jeho spolehlivost v predikci akutního poškození ledvin (AKI). Metodika: Albuminurii jsme vyšetřovali ve vzorcích čerstvé moči v souboru 636 diabetiků a 456 nediabetiků zavedenou HPLC metodou (Agilent 1200, Agilent Technologies, USA) a imunoturbidimetricky (Cobas Integra 400, Roche Diagnostics); zjišťovali jsme korelační vztahy mezi albuminurií a glykovaným hemoglobinem HbA1c. Močový NGAL jsme vyšetřovali chemiluminiscenční mikročásticovou imunoanalýzou (Architect i4000, Abbott) v souborech dětí: 1) po transplantaci ledvin (N=15), 2) s akutním nebo s chronickým onemocněním ledvin (N=28); a v souborech dospělých pacientů: 1) po kardiochirurgických výkonech (N=10) a 2) po angiografii (N=41). Výsledky: Albuminurie stanovená HPLC byla statisticky významně vyšší než stanovená IT. Vyloučili jsme nespecifičnost HPLC metody, výsledky naopak nasvědčují tomu, že hlavní příčinou diferencí mezi metodami je přítomnost...
Individualization of the treatment of prostate cancer patients based on the immunocytochemical detection of circulating tumor cells
Škereňová, Markéta ; Zima, Tomáš (vedoucí práce) ; Průša, Richard (oponent) ; Svoboda, Marek (oponent)
Úvod: Se zavedením nových terapeutických možností u kastračně rezistentního karcinomu prostaty (CRPC) vyvstala i potřeba individuální charakterizace onemocnění pro správnou volbu léčby. Jelikož je běžná biopsie u většiny těchto pacientů nevhodná, může být nahrazena tzv. "liquid biopsy", tedy analýzou cirkulujících nádorových buněk (CTC) z krve pacienta. Metody: Metoda AdnaTest (Qiagen, Německo) využívající imunomagnetické obohacení CTC a následnou PCR analýzu vzorků pro přítomnost tumor-asociovaných genů byla testována a použita u 41 pacientů trpících CRPC. Měření bylo provedeno při stanovení diagnózy CRPC a po třetím cyklu terapie docetaxelem. Byl vytvořen a validován panel 27 genů související s volbou terapie u pacientů s CRPC. Genová exprese byla měřena metodou kvantitativní PCR (qPCR) na přístroji BioMark (Fluidigm, USA) a porovnána mezi CTC obohacenými vzorky a bioptickými vzorky primárního nádoru. Výsledky: CTC byly nalezeny u 85% pacientů v době diagnózy a u 45% pacientů v průběhu terapie docetaxelem. Přítomnost CTC a některých tumor-asociovaných genů, tj. EGFR a AR, souvisela s horší odpovědí na léčbu kvantifikovanou pomocí hladiny sérového PSA (sPSA) a sníženým přežitím. Genová exprese mezi vzorky primárního nádoru a CTC obohacenými vzorky se významně lišila. Semikvantitativní detekce PCR...
Oxidační a karbonylový stres u onemocnění ledvin
Kratochvílová, Markéta ; Tesař, Vladimír (vedoucí práce) ; Průša, Richard (oponent) ; Zadražil, Josef (oponent)
Cíle: 1. Stanovení AGEs (Advanced Glycation End products) u pacientů s různými typy nefropatií. 2. Vztah AGEs s nutričními parametry a anémií. 3. Vliv renálních funkcí na hladiny sRAGE (soluble form of Receptor for Advanced Glycation End products). 4. Technika kultivace podocytů. 5. Stanovování podocytů v moči. Metodika: Fluoreskující AGEs jsme stanovovali spektrofluorimetricky, sRAGE nekompetitivní sendvičovou ELISA metodou. Podocyty jsme dále pasážovali a identifikovali imunocytochemicky. Podocyty v moči jsme stanovovali průtokovou cytometrií. Výsledky: 1. Nenalezli jsme signifikantní rozdíly v sérových hladinách AGEs mezi jednotlivými typy nefropatií, ač mají rozdílnou patogenezi. 2. Hladiny albuminu a prealbuminu korelují pozitivně a hladiny hemoglobinu negativně s hladinami AGEs u pacientů s CKD ve stádiu 1-5, bez bez nutnosti náhrady funkce ledvin. 3. Hladiny sRAGE se zvyšují u pacientů se sníženou renální funkcí nezávisle na příčině renálního onemocnění. 4. Osvojení postupů a technik kultivace podocytů. 5. Sledování citlivosti podocyturie ve vztahu k aktivitě onemocnění. Závěr: Potvrdili jsme, že hladiny AGEs závisí více na renální funkci než na typu nefropatie a jsou ovlivněny nutričními parametry a hemoglobinem. Jako první jsme prokázali, že koncentrace sRAGE úzce koreluje s renální...
Výzkum sklivce a vitreoretinálního rozhraní u mikrovaskulárních chorob sítnice se zaměřením na oční komplikace diabetes mellitus.
Křížová, Libuše ; Zima, Tomáš (vedoucí práce) ; Průša, Richard (oponent) ; Sosna, Tomáš (oponent)
V disertační práci jsou předloženy výsledky klinicko-laboratorního výzkumu zaměřeného na pacienty s diabetickým makulárním edémem (DME). Provedli jsme biochemické a imunochemické analýzy vzorků sklivce odebraného v průběhu pars plana vitrektomie. Dále jsme u pacientů s neproliferativní diabetickou retinopatií (NPDR) sledovali morfologické charakteristiky DME pomocí optické koherenční tomografie (OCT). Dle našich závěrů byly sérové i sklivcové hladiny kyseliny močové a glukózy signifikantně vyšší u pacientů s diabetickou retinopatií a DME oproti kontrolní skupině. Také absolutní poměr (sérová/ sklivcová koncentrace) kyseliny močové a glukózy u diabetiků byl statisticky významně vyšší než u kontrol. Nejdůležitější determinantou zvyšující se koncentrace kyseliny močové a glukózy ve sklivci byl stupeň diabetické retinopatie. Dále jsme popsali, signifikantní korelaci sklivcové koncentrace kyseliny močové s koncentrací vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF) u pacientů s DME a NPDR. Zjistili jsme také, že objem makulární oblasti sítnice - CV vypočítaný softwarem Cirrus HD-OCT signifikantně koreluje s koncentrací VEGF ve sklivci diabetiků, ale ne s kyselinou močovou. Tento parametr by mohl být v praxi použity k hodnocení efektivity terapie anti-VEGF preparáty. Závěry nasvědčují tomu, že...
Novel biomarkers in patients with renal disease
Zakiyanov, Oskar ; Kalousová, Marta (vedoucí práce) ; Teplan, Vladimír (oponent) ; Průša, Richard (oponent)
Chronické onemocnění ledvin a akutní poškození ledvin patří mezi významné zdravotní problémy v populaci. Je důležité, abychom byli schopni rozpoznat osoby s vysokým rizikem nepříznivého vývoje zdravotního stavu, progresí onemocnění a přidružených kardiovaskulárních komplikací. Cílem disertační práce bylo studium nových perspektivních biomarkerů, jejich vztah k renální funkci, chronickému zánětu, případně zvýšenému kardiovaskulárnímu riziku. Studovány byly: placentární růstový faktor (PlGF), s těhotenstvím asociovaný protein A (PAPP-A), matrixová metalloproteináza 2 (MMP-2), matrixová metalloproteináza 9 (MMP-9), solubilní receptor pro konečné produkty pokročilé glykace (sRAGE), protein vázající vápník S100A12 - nově identifikovaný extracelulární protein vázající se na receptor pro konečné produkty pokročilé glykace (EN-RAGE) a amfoterin (HMGB-1) u pacientů se sníženou funkcí ledvin včetně pacientů s chronickým renálním onemocněním, hemodialyzovaných, pacientů s akutním poškozením ledvin a zdravých kontrol pro srovnání. První studie odhalila, že hladina PlGF je zvýšená u pacientů se sníženou funkcí ledvin. Druhá studie zjistila spojitost hladin MMP-2 a PAPP-A s proteinurií u pacientů s chronickým renálním onemocněním. Sérové hladiny MMP-2, MMP-9 a PAPP-A se výrazně lišily u pacientů s různými nefropatiemi....
Laboratorní vyšetření funkce ledvin
Šálek, Tomáš ; Palička, Vladimír (vedoucí práce) ; Jabor, Antonín (oponent) ; Průša, Richard (oponent)
Souhrn Laboratorní vyšetření funkce ledvin Ve své práci jsem se věnoval především problematice glomerulární filtrace (GFR). GFR je hlavní ukazatel funkce ledvin. Její pokles je asociován se zvýšenou morbiditou a mortalitou. Při poklesu GFR pod 1,0 ml/s/1,73m2 po dobu delší než 3 měsíce mluvíme o chronickém onemocnění ledvin (CKD). Pacientům s CKD je redukována dávka farmakoterapie s farmakokinetikou renálního vylučování a je podávána nefroprotektivní terapie. Proto je nutné včas zjistit tento pokles GFR. Práce porovnává odhady glomerulární filtrace ze sérového kreatininu (eGFRcreatinine) a cystatinu C (eGFRcystatinC) u čtyř různých kohort pacientů: 101 pacientů s monoklonální gamapatií neurčeného významu (MGUS), 13 intoxikovaných metanolem, 1515 diabetiků a 352 pacientů s CKD. Kreatinin byl u všech pacientů stanoven enzymaticky s návazností měření na mezinárodní certifikovaný referenční materiál NIST SRM 967. Cystatin C byl analyzován imunoturbidimetrickou standardizovanou metodou s návazností na DA ERM 471. Pouze u skupiny pacientů s MGUS, což byla první studovaná skupina, nebyla ještě standardizovaná metoda k dispozici. Pro odhad GFR byly použity nejaktuálnější validované rovnice. U pacientů s MGUS byla pro odhad eGFRcreatinine použita MDRD rovnice, pro eGFRcystatinC Grubbova rovnice. U pacientů...
Nové markery jaterní fibrózy
Skřebská, Lenka ; Čepová, Jana (vedoucí práce) ; Průša, Richard (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o problematice jaterní fibrózy. Jedná se o závažné onemocnění jater způsobené chronickým poškozováním jaterní tkáně. Následkem toho je porucha vyrovnaného procesu fibrogeneze a fibrolýzy. Včasná diagnostika jaterní fibrózy je důležitá pro zahájení efektivní léčby. V současné době se k diagnostice jaterní fibrózy nejčastěji používá biopsie jater, která však představuje mnoho rizik a nevýhod pro pacienta, což vede k hledání nových neinvazivních metod. Existuje řada výpočtů, které používají k určení stupně závažnosti fibrotizace specifické i nespecifické markery. Cílem této práce je porovnat nový automatizovaný imunochemický ELF test, používající markery specifické pro jaterní fibrózu, s dosud používanými výpočty APRI a Hepascore. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Katabolická dráha hemu u chronické hepatitidy C
Subhanová, Iva ; Zima, Tomáš (vedoucí práce) ; Průša, Richard (oponent) ; Kráslová, Ivana (oponent)
Předkládaná práce se zabývá významem katabolické dráhy hemu u chronické hepatitidy C. Je zaměřena na objasnění možné asociace exprese/aktivity klíčových enzymů katabolické dráhy hemu, hemoxygenázy (HMOX) a biliverdinreduktázy (BLVRA) v jaterní tkáni a krvi (studie A) a polymorfismů HMOX1 a UDP-glukuronosyltransferázy (UGT1A1) (studie B) s rozdílnými histologickými nálezy a rozdílnou účinností protivirové terapie. Cílem práce bylo nalézt faktory, které by u pacientů s chronickou HCV infekcí mohly predikovat progresi jaterního poškožení a efekt protivirové terapie před jejím zahájením. Pro účely této studie jsme zavedli vysoce citlivou metodiku na stanovení aktivity HMOX v mononukleárech periferní krve (PBMC), která dosud nebyla k dispozici. Zavedli jsme a zvalidovali RealTime PCR metodiku na stanovení exprese HMOX a BLVRA v jaterní tkáni a v periferních leukocytech (PBL). (GT)n a (TA)n varianty promotoru genu pro HMOX1 a UGT1A1 jsme stanovili simultánní fragmentační analýzou, jejíž metodika byla v naší laboratoři nedávno vyvinuta a rovněž publikována. Pomocí uvedených metod jsme neprokázali asociaci exprese/aktivity enzymů katabolické dráhy hemu a polymorfismů HMOX1 a UGT1A1 s histologickou aktivitou v jaterní tkáni. Prokázali jsme však významné rozdíly v expresi BLVRA v PBL mezi pacienty se...
Nastavení optimálního režimu vyšetřování markerů sledovaných klinicky významných infekcí u dobrovolných dárců krve
Dušková, Daniela ; Tesař, Vladimír (vedoucí práce) ; Borovanský, Jan (oponent) ; Průša, Richard (oponent)
Název práce: Nastavení optimálního režimu vyšetřování markerů sledovaných klinicky významných infekcí u dobrovolných dárců krve Autor práce: MUDr. Daniela Dušková Vedoucí práce: prof. MUDr. Vladimír Tesař, Dr.Sc., MBA, FASN Tato disertační práce si klade za cíl přispět k diskuzi o rozšíření rutinního screeningového vyšetřování dárců krve v zařízeních transfuzní služby v České republice zavedením přímého vyšetřování vybraných infekčních agens molekulárně biologickými metodami. V úvodu teoretické části je připomenut stručným pohledem do historie vývoj a přelomové události v transfuzní medicíně. Následuje část věnovaná problematice infekčních chorob souvisejících s transfuzí a obecným vyšetřovacím postupům používaným v transfuzní medicíně při výběru dárců krve. Závěr teoretické části je věnován stávajícím možnostem screeningových testů pro vyšetřování infekčních markerů u dárců krve, včetně přehledu postupů, které jsou používané v České republice, Evropské unii a dalších vybraných státech. V praktické části je popsána prováděná studie, tj. screeningové vyšetřování souboru dárců krve rutinní vyšetřovací metodou (CMIA) a molekulárně biologickými metodami (RT-Real Time PCR) na přítomnost markerů HCV, HBV a HIV. Jsou popsány principy obou metod a vlastní postup vyšetřování v rámci studie. Je uveden souhrn...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 33 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 PRŮŠA, Radek
2 Pruša, Radomír
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.