Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 22 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Voda v krajině a revitalizace
Petřík, Petr ; Salzmann, K. ; Hejzlar, Josef ; Pithart, D. ; Fanta, J.
Klimatické změny vidíme jako příležitost pro diskuzi, která by se neomezovala pouze na technická řešení, ale vzala by vážně i potenciál ekosystémů a přirozených procesů, které v naší krajině probíhaly po tisíciletí a které jsme drasticky zredukovali. Platforma pro krajinu (www.nasekrajina.eu) vytváří prostor pro takovou diskuzi.
Srovnávací studie fluviálních jezer středního Polabí horní Lužnice a horní Svratky
Havlíková, Petra ; Janský, Bohumír (vedoucí práce) ; Pithart, David (oponent) ; Pokorný, Jan (oponent)
SROVNÁVACÍ STUDIE FLUVIÁLNÍCH JEZER STŘEDNÍHO POLABÍ, HORNÍ LUŽNICE A HORNÍ SVRATKY Petra Havlíková ABSTRAKT Cílem práce bylo postihnout zásadní rozdíly v chemismu a oživení (zooplanktonním společenstvu) mezi fluviálními jezery tří regionů charakterizovaných různou mírou antropogenního ovlivnění - středního Polabí, Horní Lužnice a Svratky v Milovské kotlině. Pro sledování bylo vybráno deset slepých, mrtvých nebo odstavených ramen, která se liší velikostí, mírou napojení na tok, geologickým podložím, zastíněním, způsobem hospodaření v okolní nivě a dalšími charakteristikami. Výchozí hypotézy práce byly následující: 1) Chemismus fluviálních jezer se bude v jednotlivých oblastech (nivách) zásadně lišit. V Polabí budou nejvyšší hodnoty vodivosti a koncentrací organických látek a živin. Fluviální jezera v nivě Svratky u Milov budou mít tyto hodnoty nejnižší a jezera v nivě Lužnice se budou nacházet uprostřed mezi těmito dvěma oblastmi. 2) Chemismus fluviálních jezer komunikujících s řekou povrchovým spojením bude řekou zásadně ovlivněn, což se projeví odlišnými hodnotami koncentrací vybraných parametrů ve srovnání s fluviálními jezery bez přímého spojení. 3) Zooplankton jezer se bude lišit v důsledku různé nadmořské výšky lokalit, jejich chemismu a geografické vzdálenosti. V období od podzimu 2004 do zimy 2007...
Vzájemné souvislosti retence vody‚ koloběh uhlíku a zatížení živinami ve vodních a mokřadních ekosystémech z hlediska globální změny klimatu
Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha ; Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice ; Pithart, David
Cíle výzkumu: 1. Charakterizovat holistickým způsobem funkce přirozeného rozlivu v říční nivě, tj. z hlediska retence vody vzhledem k povodňové vlně, vázání atmosférického CO2, retence živin, vlivu na biodiverzitu a interakcí se sociální sférou, 2. Charakterizovat koloběh uhlíku ve vodě ve škále vodních ekosystémů odlišných z hlediska zatížení živinami. Předběžné výsledky a plán pro rok 2005.
Vzájemné souvislosti retence vody‚ koloběh uhlíku a zatížení živinami ve vodních a mokřadních ekosystémech z hlediska globální změny klimatu
Poetická galerie Praha ; Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha ; Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, České Budějovice ; Pithart, David
Stručná zpráva o řešení projektu v roce 2005. Popis prací prevedených v jednotlivých dílčích úkolech: 1. Retence vody v nivě Lužnice (práce na digitálním geoinformačním modelu nivy horní Lužnice v prostoru Suchdol - Gmünd). 2. Filmový dokument "Život s povodněmi". 3. Sledování distribuce anorganického a organického uhlíku a primární produkce v zatopených pískovnách a rybnících Třeboňska. 4. Charakteristika koloběhu uhlíku ve vodě ve škále vodních ekosystémů z hlediska trofie. 5. Vyhodnocení vlivu rozlivu na diversitu ekosystémového komplexu nivy.
Vzájemné souvislosti retence vody‚ koloběh uhlíku a zatížení živinami ve vodních a mokřadních ekosystémech z hlediska globální změny klimatu
Poetická galerie Praha ; Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha ; Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, České Budějovice ; Pithart, David
Popis prací prevedených v dílčích úkolech: 1. Charakterizovat holistickým způsobem funkce přirozeného rozlivu v říční nivě, tj. z hlediska retence vody vzhledem k povodňové vlně, vázání atmosférického CO2, retence živin, vlivu na biodiversitu a interakcí se sociální sférou (retence vody v nivě Lužnice; filmový dokument "Život s povodněmi"; vyhodnocení vlivu rozlivu na diversitu ekosystémového komplexu nivy). 2. Charakterizovat koloběh uhlíku ve vodě ve vodě ve škále vodních ekosystémů z hlediska trofie (studium vlivu fyzikálních a chemických parametrů na primární produktivitu a bilanci uhlíku v zatopených pískovnách a rybnících Třeboňska; studium dynamiky, biodiversity, funkce a stability mikrobiálních společenstev ve vodním prostředí).
Dialog vodohospodářů a ekologů - analýza překážek
Pithart, David
Příspěvek se pokouší analyzovat probíhající dialog mezi vodohospodáři a ekology v ČR. Užitečnost a nezbytnost dialogu vyplývá z potřeby harmonizovat tradiční úkoly vodního hospodářství (dodávka pitné vody, ochrana před povodněmi apod) s potenciálními hrozbami klimatické změny a setrvalým ohrožením biodiversity. Překážky dialogu mají různý charakter a původ a jsou pojednány v následujícím pořadi: 1. Rozdílná oblast a časový rámec zodpovědností, 2.Obecně obtížná harmonizace techniky a přírody, 3. Různé etické koncepce, řešící místo člověka v přírodě, 4. Rozdílné chápání vodního cyklu, 5. Nedostatečná kvantifikace určitých aspektů vodního cyklu, 6. Strach z autonomních zodpovědných rozhodnutí, způsobující přebujení právního systému, 7. Psychologické bariéry mezioborového dialogu, 8. Lobismus a korupce. Jako jeden z prostředků, pomáhající překonávat některé ze zmíněných překážek je představena koncepce ekosystémových služeb.
Ekosystémové služby přirozené nivy
Pithart, David ; Křováková, Kateřina ; Dušek, Jiří ; Žaloudík, Jiří
Přirozené úseky říčních niv si zachovaly schopnost celé řady ekosystémových služeb. Cílem článku je finančně ocenit vybrané ekosystémové služby přiozeného úseku nivy Lužnice na základě analýzy a kvantifikace ekosystémových procesů či struktur. Oceňované služby jsou protipovodňová ochrana, sekvestrace uhlíku, refugium biodiversity a produkce ryb, sena a dřeva.
Ekosystémové služby říční nivy
Pithart, David ; Benedová, Zdeňka ; Křováková, Kateřina
Sborník obsahuje příspěvky, týkající se funkcí říční nivy v krajině. Zabývá se konceptem ekosystémových služeb, problematikou retence vody, živin a uhlíku, biodiversitou, morfologií a vývojem niv, hydrologickými aspekty říčních aluvií, vodohospodářskou politikou a revitalizacemi.
Diverzita stojatých vod v nivách řek a procesy jejího vzniku a udržování
Pithart, David
Biodiverzita tůní a stojatých vod v říčních ramenech v říčních nivách je chápána v tomto příspěvku v širším slova smyslu jako biodiverzita založená nejen na počtu druhů, ale jako celková různorodost vodních biotopů.. V konceptu je zahrnut i chemismus vody, morfologie lokalit, jejich pozice v nivě vzhledem ke zdrojům vody, kterými jsou syceny a charakter jejich okolí, který ovlivňije zejména vegetaci.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 22 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
14 Pithart, David
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.