Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 55 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Porovnání faktorů určujících udělení statutu akademie ČSLH s akademiemi v jiných zemích
Slánský, Jan ; Perič, Tomáš (vedoucí práce) ; Vojta, Zdeněk (oponent)
Název: Porovnání faktorů určujících udělení statutu akademie ČSLH s akademiemi v jiných zemích. Cíl: Cílem práce je na základě struktury tréninkového procesu, výběru hráčů, podmínek a testování, porovnat hokejové akademie v České republice, Severní Americe a Norsku. Metodika postupu: Soubor pro výzkum: Vybráno bylo pět hokejových akademií a škol z různých států. Zástupcem z České republiky byl hokejový klub HC Sparta Praha, HC Energie Karlovy Vary a adept akademie ČSLH HC Rytíři Kladno. V kanadském Saskatchewanu byla pozorována akademie Notre Dame a pátou akademií byl norský Lillehammer. Zkoumány byly podmínky, zavedené mechanismy řízení sportovního tréninku, výchovy a testování hráčů. Akademie byly porovnávány systematickým a cíleným pozorováním s dotazování trenérů a zaměstnanců vybraných akademií. Dotazování bylo prováděno ústně nebo formou elektronické korespondence. Závěr: Ačkoliv má porovnání své limity, z výsledků zkoumání vyplývá, že nejefektivnějším modelem pro hokejový rozvoj je kanadský Notre Dame. Klíčová slova: lední hokej, akademie, výběr talentů, testování, vzdělávací proces
Speciální trénink obránců v žákovské kategorii v České republice
Vítů, Daniel ; Perič, Tomáš (vedoucí práce) ; Koňák, Luboš (oponent)
Název práce: Speciální příprava obránců v žákovské kategorii v České republice Cíl práce: Cílem mé práce je zjistit, jak probíhá speciální příprava obránců ve věku od ll od 15 let v českých hokejových klubech. Metody: V rámci výzkumu jsem aplikoval dvě metody sběru dat - dotazník a analýzu literatury. Stěžejní metodou výzkumu byl dotazník, jež byl určen pro trenéry českých hokejových klubů v žákovské kategorii mladších a starších žáků. Výsledky: Prostřednictvím výzkumu, který jsem uskutečnil formou dotazníkového šetření, jsem dospěl k následujícímu výsledku. Speciální přípravu obránců v kategorii mladších a starších žáků v České republice používá 97 % dotazovaných trenérů. Je tedy zřejmé, že speciální příprava obránců je v podvědomí trenérů, ale i přes tuto skutečnost nám další výsledky ukazují, že trenéři nepoužívají všechny tréninkově dostupné metody ve specializovaném tréninku obránců. Pro mnoho z nich je specializovaný trénink obránců pouze činností na ledě a nikoliv mimo led. Klíčová slova: obránce, speciální trénink, žákovská kategorie
Změny ukazatelů kondice v přípravném období vybraných fotbalových klubů žákovské kategorie U15
Švomová, Veronika ; Dovalil, Josef (vedoucí práce) ; Perič, Tomáš (oponent)
Název: Změny ukazatelů kondice v letním přípravném období vybraných fotbalových klubů žákovské kategorie U15 Cíle: Hlavním cílem práce byla diagnostika a následné porovnání kondičních ukazatelů dvou vybraných klubů žákovské kategorie U15 v letním přípravném období. Metody: Výzkum byl proveden formou motorického testování. Pro zjištění stavu kondice a jejích změn v přípravném období dvou týmů jsme zvolili pět vybraných motorických testů z baterie Fotbalové asociace České republiky - testy silových schopností, rychlostních schopností, vytrvalosti a pohyblivosti. Výsledky: Významná změna kondičních ukazatelů během přípravného období nastala u jednoho týmu ve dvou motorických testech a u druhého ve třech motorických testech. I když k dílčím změnám došlo, předpoklad zlepšení celkové kondice se nepotvrdil. Sledované období (5 a 8 týdnů) je k dosažení podstatnějších změn pravděpodobně nedostatečné. Klíčová slova: řízení tréninku, kontrola trénovanosti, kondice, pohybové schopnosti, motorické testy, přípravné období
Aktivní životní styl u dětí mladšího školního věku
Svobodová, Petra ; Bunc, Václav (vedoucí práce) ; Perič, Tomáš (oponent)
Název: Aktivní životní styl u dětí mladšího školního věku Cíle: Cílem této práce je prozkoumat, zda příbramské děti v mladším školním věku jsou vedeny k aktivnímu a zdravému životnímu stylu. Zjistit zda děti mají dostatek pohybové aktivity, jak se stravují a kolik času tráví u počítače nebo televize. Metody: Ve výzkumu byla použita kvantitativní i kvalitativní metoda. Kvalitativní údaje byly zjišťovány pomocí ankety a kvantitativní s využitím krokoměrů. Z empirických metod bylo použito měření. Měření probíhalo v měsících květen-červen a říjen-listopad 2015. Výsledky: Celkově ze 160 dětí je 14 obézních a 9 má nadváhu. Zbytek žáků má optimální váhu, přiměřeně se stravuje a má dostatek pohybové aktivity. Obézní děti svůj volný čas tráví u počítače nebo televize a nemají žádné zájmové kroužky ani sportovní aktivitu. Klíčové slova: životní styl, obezita, energetická bilance, příčiny, prevence, důsledky, krokoměr, děti, rodiče, pohybová aktivita, zdravá strava
Základy sebeobrany pro pracovníky pomáhajících profesí
Hakl, Martin ; Perič, Tomáš (vedoucí práce) ; Dvorský, Jaroslav (oponent)
Název: Základy sebeobrany pro pracovníky pomáhajících profesí Cíle: Cílem práce je jednak definování rizik vyplývajících z povahy tzv. pomáhajících profesí a také zjištění možností jejich přípravy k minimalizaci tohoto rizika. Hlavním cílem této práce je pak zpracování výukového programu, podle něhož bude realizován výcvik klientů z řad těchto pracovníků, kteří se z povahy práce často dostávají do situací, v nichž čelí útokům nejenom na výkon profese, ale také na jejich zdraví či život. Metody: Identifikace rizik a možností přípravy cílových skupin byla provedena pomocí analýzy dostupných zdrojů a průzkumným šetřením, provedeným se zástupci cílových skupin. Výběr nejvhodnějších taktických a strategických řešení, obranných technik, tréninkových metod a pedagogických postupů byl proveden po rešerši dostupných zdrojů v oblasti řešení rizikových situací, sebeobrany, psychologie, práva, sociální komunikace a pedagogiky. Průběžná verifikace a modifikace výukového programu probíhala kontinuálně během pilotních výcviků s cílovými skupinami a konzultací s odborníky v dané oblasti. Konečná verifikace účinnosti vytvořeného systému byla řešena jednak akreditací příslušných ministerstev, pod která spadají cílové skupiny, a zejména pak kritickým zhodnocením přizvanými konzultanty. Výsledky: Po definici rizik a...
Posouzení aktivity hráčů v závislosti na velikosti hrací plochy a počtu hráčů v mládežnických kategoriích ledního hokeje
Chmelíř, Lukáš ; Perič, Tomáš (vedoucí práce) ; Vojta, Zdeněk (oponent)
Název: Posouzení aktivity hráčů v závislosti na velikosti hrací plochy a počtu hráčů v mládežnických kategoriích ledního hokeje Cíle: Hlavním cílem této práce je porovnat počet vystřelení, zásahů brankáře, pokusů o přihrávku, úspěšných přihrávek, délku vedení kotouče, situací 1-1, faulů a gólů v minihokeji v závislosti na velikosti hrací plochy a počtu hráčů. V rámci plnění cíle práce bude zodpovězena vědecká otázka: Jaká je nejvhodnější organizace hry a velikosti hřiště na základě poměrově nejvyššího součtu sledovaných herních činností? Metody: Na základě 40 videozáznamů utkání hráčů ročníku 2007 analyzujeme sledované herní činnosti. Ty budou porovnány v rámci jednotlivých organizací hry a struktur hrací plochy, bude určena statistická významnost jednotlivých rozdílů. Následně bude hrubé skóre převedeno na standardizované skóry, T-body. Na základě hodnot T-bodů bude určena nejvhodnější velikost hrací plochy a počet hráčů pro efektivní rozvoj námi sledovaných herních činností. Výsledky: Na základě analýzy herních činností při minihokeji v závislosti na organizaci hry a struktuře hrací plochy bylo zjištěno, že nejvyšší využití frekvence užití míry vybraných herních činností nastává pro hráče mladšího školního věku při hře 3-3 na poloviny plochy. Dále byly porovnány dané organizace hry a struktury...
Jednostranné zatížení jako rizikový faktor svalových disbalancí ve sportovní přípravě dětí (na příkladu ledního hokeje)
Pospíšil, Jaroslav ; Perič, Tomáš (vedoucí práce) ; Vojta, Zdeněk (oponent)
Název: Jednostranné zatížení jako rizikový faktor svalových dysbalancí ve sportovní přípravě dětí - lední hokej. Cíle: Cílem této diplomové práce je přispět k řešení problematiky jednostranného zatížení u sportující mládeže ve starším školním věku a jeho vlivu na ontogenezi somatických parametrů u dětí provozujících lední hokej. Metody: Práce vycházela z teoretických východisek, ve kterých byl popsán vliv dlouhodobého tréninku ledního hokeje na ontogenezi hráčů, s ním spojená rizika vzniku svalových dysbalancí a možnosti kompenzace těchto svalových dysbalancí. Byl vybrán testovaný soubor se specializací lední hokej v počtu 200 probandů a kontrolní soubor bez sportovní specializace také v počtu 200 probandů, skládající se vždy po 50-ti probandech z ročníků narození 2005, 2004, 2003, 2002 - starší školní věk. Bylo vybráno šest testových cviků dle metodiky vyšetřování dle Dostálové (2006) i Horkela (2001). Čtyři z těchto cviků testovaly svalová zkrácení a dva svalové oslabení. Výsledky: Naměřená data byla statisticky vyhodnocena dvouvýběrovým T-testem s rovností rozptylů. Byl potvrzen vliv jednostranné zátěže v dlouhodobém sportovním tréninku ledního hokeje, jelikož bylo prokázáno statisticky významné svalové zkrácení u svalu bedrokyčlostehenního u pravé dolní končetiny, kde testovací kriterium nabylo...
Porovnání kvantity herních činností hráčů v ledním hokeji při utkání na malém prostoru a hře na celé hřiště (v mladším školním věku)
Hučko, Petr ; Perič, Tomáš (vedoucí práce) ; Arnošt, Pavel (oponent)
Název práce: Porovnání kvantity herních činností hráčů v ledním hokeji při utkání na malém prostoru a hře na celé hřiště v mladším školním věku. Cíle práce: Porovnat na základě četnosti zkoumaných herních činností jednotlivce jaká je nejefektivnější varianta velikosti hrací plochy vzhledem k různému počtu hráčů na hřišti při utkání v ledním hokeji v mladším školním věku. Metoda: Využita byla metoda nepřímého pozorování, konkrétně tedy analýza videozáznamu. Sledoval jsem 14 utkání, kde bylo 10 utkání na 1/3 hřiště a 4 utkání se hrála na celé hřiště. Veškerá data byla získávána v průběhu sezóny 2014/2015 ve věkové kategorii mladšího školního věku, konkrétně u hráčů 4. tříd. Zkoumaný soubor tvořilo 42 probandů. Získané hodnoty jsem poté dosazoval do vytvořených tabulek a následně statisticky porovnával a vyhodnocoval nejefektivnější variantu. Výsledky: Na základě analýzy videozáznamu a statistického vyhodnocení dat bylo zjištěno, že v porovnání minihokeje na 1/3 hřiště a celoplošného hokeje byl ve dvou ze třech zkoumaných případů efektivnější celoplošný hokej. Z hlediska četnosti střelby a vedení kotouče byl nejvýhodnější celoplošný hokej 5 proti 5, naopak nejméně efektivní byl minihokej 5 proti 5 na 1/3 hřiště. U četnosti přihrávek měl největší efektivitu minihokej na 1/3 hřiště při hře 4 proti 4 a...
Význam podpory rodičů v dlouhodobé sportovní přípravě dětí (na příkladu vybraného sportovního odvětví)
Radostová, Zuzana ; Perič, Tomáš (vedoucí práce) ; Vojta, Zdeněk (oponent)
Název: Význam podpory rodičů v dlouhodobě sportovní přípravě dětí (na příkladu vybraného sportovního odvětví) Cíle: Hlavní cílem této práce je zjistit nakolik a jak aktivně se rodiče podílejí na sportovní přípravě dětí a v druhé řadě také jak se podílejí na celkovém rozvoji a vzdělání svých dětí. Metody: Jedná se o empirický výzkum a pro tuto práci bude použito smíšené metody kvantitativního a kvalitativního výzkumu. V současnosti je smíšený výzkum chápán jako design výzkumu, kde je alespoň jeden kvantitativní aspekt kombinovaný s alespoň jedním kvalitativním východiskem (přístupem), sběrem dat nebo analýzou dat. Základním předpokladem je, že kvalitativní a kvantitativní přístup současně umožňují lepší pochopení výzkumného problému než pouze jeden z nich (srov. Creswell a Plano Clark, 2007). Ke zpracování dat budou využity statistické metody. Výsledky: Rozhovory byly prováděny s rodiči dětí ročníků 2010-2006. Nejstarší děti, o které tedy šlo, byly devítileté. V těchto kategoriích se rodiče zapojují neustále v mnoha ohledech. Rodiče navštěvují zápasy svých dětí velmi často nebo dokonce chodí na všechny zápasy, na které mohou. Téměř všichni rodiče sledují vybavení svých dětí a starají se o to, aby měly vše, co potřebuje pro daný sport. Na dotaz důležitosti vzdělání jejich dítěte 79% odpovědělo, že je...
Porovnání ročního tréninkového cyklu (RTC) čtyř týmů na základě vybraných indikátorů zatížení ve florbalu
Čížek, Jan ; Perič, Tomáš (vedoucí práce) ; Skružný, Zdeněk (oponent)
Název: Porovnání ročního tréninkového cyklu (RTC) čtyř týmů na základě vybraných indikátorů zatížení ve florbalu Cíle: Hlavním cílem této práce je porovnat objem a specifičnost zatížení v průběhu RTC. Testovanými subjekty jsou 2 týmy ze sezony 2004/2005 TJ JM Chodov a HC Rychenberg a dva týmy ze sezony 2012/2013 TJ JM Chodov a Tatran Střešovice. Metody: V mojí práci jsem použil metodu analýzy a metodu komparace. Metodu analýzy jsem aplikoval v rozboru získaných dat a metodu komparace v následném porovnávání jednotlivých RTC. Výsledky: Zjistil jsem, že RTC týmů se liší hlavně ve specifičnosti zatížení, které postupně směřuje od důrazu na trénink všeobecné kondice k získávání kondice v rámci tréninku specifických herních dovedností. Výsledky jsou prezentovány pomocí tabulek a sloupcových grafů. Klíčová slova: florbal, roční tréninkový cyklus, objem zatížení, specifičnost zatížení, tréninková jednotka

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 55 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.