Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 24 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Stimulace silových schopností dětí v mladším a starším školním věku
Horák, Michal ; Tilinger, Pavel (oponent) ; Perič, Tomáš (vedoucí práce)
Název práce : Stimulace silových schopností dětí v mladším a starším školním věku Cíle práce : Popsat teoretická východiska stimulace silových schopností v dětském věku. Na základě těchto teoretických východisek navrhnout koncept silové přípravy dětí a v jeho rámci formulovat vhodné metody, prostředky a formy stimulace silových schopností dětí. Metoda : K identifikování hlavních teoretických východisek stimulace silových schopností dětí bylo použito kvalitativní obsahové analýzy dokumentů. Na základě hlubší analýzy nalezených teoretických východisek byly popsány determinanty silového rozvoje dětí. Metodou syntézy byla nakonec hlavní teoretická východiska spojena v logický celek, na jehož základě mohl být vytvořen koncept stimulace silových schopností dětí a v jeho rámci zvoleny vhodné metody, prostředky a formy silové přípravy dětí v mladším a starším školním věku. Výsledky : Přináší vhled do problematiky stimulace silových schopností dětí, popisují základní teoretická východiska a determinanty silového rozvoje dětí a v rámci konceptu silové přípravy popisuje vhodné metody, prostředky a formy silové přípravy v dětském věku. Klíčová slova : děti, síla, stimulace, teorie, determinanty, ontogeneze, fyziologie, moďologie, metody, prostředky, formy, hokej 3
Individualizace tréninkového procesu v ročním tréninkovém cyklu ledního hokeje
Vrzal, Milan ; Dovalil, Josef (oponent) ; Perič, Tomáš (vedoucí práce)
Název: Individualizace tréninkového procesu v ročním tréninkovém cyklu ledm'ho hokeje Cflepráce: Mezi cíle této diplomové patří: analýza možností individualizace tréninkového procesu v ročním tréninkovém cyklu ledního hokeje zdůvodnění použití individualizace přípravy pro stimulaci projevu faktorů výkonu jednotlivce v ledním hokeji začlenění individualizace do ročního tréninkového cyklu a její praktické využití v ucelené podobě. Diplomová práce má poukázat na důležitost individualizace tréninkového procesu v ledním hokeji, přestože se jedná o kolektivní sport. Metody: Byla provedena kvalitativní analýza odborné literatury zabývající se individualizací ve sportu a pohybových aktivitách. Dále byla provedena kvalitativní analýza možných opodstatnění této individualizace a na jejím základě byly praktické a teoretické poznatky aplikovány do tréninkového procesu hráče ledního hokeje. Pro potřeby trenérů byly navrženy možnosti způsobů individualizace v ročním tréninkovém cyklu ledm'ho hokeje. Výsledky: Výsledkem je souhrn možností aplikace individualizace tréninkového procesu v rámci ročního tréninkového cyklu. Klíčová slova : Individualizace, Faktor výkonu, Kvalitativní analýza, Lední hokej, Optimalizace, Roční tréninkový cyklus, Sportovní trénink, Stimulace. 3
Vytvoření interaktivního deníku trenéra
Buk, Jan ; Perič, Tomáš (vedoucí práce) ; Buzek, Mario (oponent)
Téma diplomové práce: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍHO DENÍKU TRENÉRA Název: INTERAKTIVNÍ DENÍK TRENÉRA. Název v angličtině: INTERACTIVE COACHES' DIARY Cíle práce: Cílem naší diplomové práce je vytvoření speciální aplikace, ve které by trenéři mohli využít počítače při vedení svých tréninkových deníků. Metoda: Šablona programu byla vypracována na základě vlastních trenérských zkušeností a na základě konzultací s předními odborníky v programu MS EXCEL a následně byla vytvořena speciální aplikace, kteráje přístupná z internetové stránky www.deniktrenera.cz. Výsledky: Výsledkem je speciální aplikace, sloužící k plánování, evidenci a vyhodnocování tréninkového procesu. V našem případě jsme vytvořili deník fotbalového trenéra Klíčová slova: Webová aplikace, webový portál, trenérský deník, tréninkový plán, plán zatížení, PHP. 1
Výběr talentů v ledním hokeji se zaměřením na brankáře
Franěk, Lukáš ; Perič, Tomáš (vedoucí práce) ; Tůma, Martin (oponent)
Název práce: Výběr talentů v ledním hokeji se zaměřením na brankáře Cíle práce: Cílem této práce bylo získání a vyhodnocení informací o způsobu výběru dnes aktivně hrajících brankářů a o úrovni součastného výběru začínajících brankářů v ledním hokeji na území ČR. Dalším cílem této práce bylo získání a vyhodnocení informací o způsobu vedení a organizování pravidelných tréninků brankářů. Metoda: Nejprve bylo provedeno shromáždění literatury. Poté byl vytvořen seznam otázek týkající se úrovně výběru talentované mládeže na post hokejového brankáře a způsobu vedení a organizování pravidelných tréninku brankářů. Dále otázky informující o obecném způsobu vedení a organizování tréninku v průběhu celého ročního cyklu a otázky osobního zaměření. Otázky byly adresovány brankářům věkové kategorie dorostu, juniorů a mužů a trenérům mládeže věkové kategorie 1 až 5 třídy. Takto zpracovaný dotazník byl předložen náhodně vybraným klubům a brankářům na území ČR. Výsledky: Získané údaje z vyplněných dotazníků jsou interpretovány pomocí grafů a tabulek. Klíčová slova: výběr talentů, lední hokej, talent, brankář, trénink. Abstract Assignment: Draft of talented players in ice hockey with a focus on goaltenders. Objective: The objective of this assignment is to capture and evaluate information about the method of...
Možnosti rozvoje síly u dětí
Koubová, Marcela ; Perič, Tomáš (vedoucí práce) ; Suchý, Jiří (oponent)
Název práce: Možnosti rozvoje sily u dětí Cíle práce: Hlavním cílem této diplomové práce je porovnat úroveň silových schopností u dětí ze tříd běžné populace a dětí ze tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy Metody řešení: Testovaný soubor tvořily dvě skupiny chlapců, a to ze tříd běžné populace a ze tříd s rozšířenou výukou TV. Obě skupiny byly testované prostřednictvím vybrané testové baterie, přičemž výsledky byly vyhodnoceny standardním způsobem. V získaných hodnotách motorických testů jsme hledali statisticky významné rozdíly mezi těmito skupinami v jednotlivých věkových kategoriích pomocí statistického programu CNSS 6.0. Jako statistická metoda pro porovnání výsledků byla použita MANOVA analýza. Výsledky: zaznamenali Statisticky významné rozdíly ve všech motorických testech JSme u věkových kategoriích 12-letých, 14-letých a 15-letých. Statisticky nevýznamný rozdíl jsme zaznamenali u kategorie 13-letých. Celkově se naším výzkumem potvrdilo, že podíl pravidelného pohybového programu na rozvoj silových schopností, není tak rozhodující, jak jsme předpokládali. Klíčová slova: silové schopnosti, děti, motorické testy, MANOVA analýza 7
Srovnání přípravného období hráčů ledního hokeje ve třech seniorských soutěžích České republiky
Dvořák, Pavel ; Koňák, Luboš (vedoucí práce) ; Perič, Tomáš (oponent)
RESUMÉ: Title: The comparison of ice-hockey players preparatory term in three senior leagues of the Czech Republic Work objective: The aim of this thesis is to compare the ice-hockey players preparatory term in our three senior leagues in terms of training quanity, and to find out the outcomes of output motoric tests carried out at the end ofthe term. Method: The survey itself was implemented in the following clubs: Pardubice (extra league), Třebíč (I. league) and Blansko (II. league). In the preparatory term the teams were compared in parallel out of the ice rink, and the output motoric tests were implemented at the end of the term. The mathematical-statistics survey outcomes were used while comparing the teams. Outcomes: The comparision clearly shows that the most exacting preparatory term training belongs to team of the top-level league; nevertheless the best motoric tests outcomes were found out in the I. league Trebic team. Keywords: Ice-hockey, preparatory term, sports training, motoric abilities, motoric tests. 3
K možnostemi zlepšení koordinačních schopností u dětí mladšího školního věku
Goj, Jaroslav ; Perič, Tomáš (vedoucí práce) ; Dovalil, Josef (oponent)
Název: K možnosti zlepšení koordinačních schopností u dětí mladšího školního věku. Cíle práce: Cílem diplomové práce je zjistit zda lze zlepšit koordinační schopnosti u dětí na ZŠ zařazením všeobecně rozvíjejících cvičení a toto zlepšení dokázat pomocí testů koordinace. Metoda: Průzkum byl proveden u dvou 1.tříd na ZŠ. Experimentální i kontrolní skupina byla otestována na začátku školního roku. Poté byla na experimentální skupinu aplikována všeobecně rozvíjející cvičení. Na konci školního roku byly obě skupiny otestovány znovu stejnými testy. Výsledky: Z výsledku testů je patrné, že experimentální skupina se po aplikaci všeobecně rozvíjejících cvičení, v porovnání s kontrolní skupinou statisticky zlepšila. Klíčová slova: zlepšení koordinačních schopností, testy koordinačních schopností, všeobecně rozvíjející cvičení 2
Možnosti zkoumání faktorů individuálního herního výkonu ve hře obránce v mládežnických kategoriích
Chotěborský, Jan ; Perič, Tomáš (vedoucí práce) ; Koňák, Luboš (oponent)
Abstrakt Název diplomové práce Možnosti zkoumání faktorů individuálnJho henúho výkonu ve hře obránce v mládežnických kategoriích Cíl práce Cílem práce je sestavit profil individuálního herního výkonu ve hře obránce ve věkových kategoriích staršího školnJho věku v somatických a kondičních faktorech. Metoda řešení Zkoumaný vzorek testovaných probandů tvořilo následující spektrum hráčů, které jsme podrobili jednotlivým testům . Forma testů 6.t. / počet hráčů 7.t. I počet hráčů 8.t. I počet hráčů 9.t. I počet hráčů Nespecifické 24 25 22 18 Specifické 21 25 20 17 Celkový počet 45 50 42 35 hráčů Hráči byli rozděleni dle dosažených výsledků testování do dvou výkonnostních kategoriL V každé věkové kategorii jsme skupinu hráčů, kteří dosáhli nejlepších výsledků dle percentilu 85-95, označili z hlediska výkonnosti jako kategorii elitní. Ostatní hráče, jejichž výsledky vykazovaly nižší hodnoty, jsme označili jako průměr testovaných probandů. Jejich hodnoty činily 40-60 percentilu. Výsledky Statisticky významné rozdíly v hodnotách - věk, tělesná výška, tělesná hmotnost, vytrvalostní schopnosti, rychlostní schopnosti, silové schopnosti, koordinační schopnosti a flexibilita, které určují profil individuálního herního výkonu hráče, jsme zaznamenali při srovnání hráčů z hledisek: Věkové kategorie Výkonnostní...
Porovnání úrovně všeobecných a speciálních rychlostních schopností u hráčů 3., 6. a 9. třídy v ledním hokeji
Čihák, Ladislav ; Perič, Tomáš (vedoucí práce) ; Kaplan, Aleš (oponent)
SOUHRN Název práce: Porovnání všeobecné a speciální úrovně rychlostních schopností u hráčů 3., 6. a 9. třídy ledního hokeje. Cíl práce: Cílem naší práce bylo zjistit úroveň závislosti všeobecných a speciálních testů rychlostních schopností u hráčů ledního hokeje. Konkrétně pro třetí, šestou a devátou třídu. Cílem výzkumu bylo získání dat pro formulování vztahu mezi všeobecnou a speciální testovou baterií prováděnou na atletických a zimních stadionech. Metodika práce: Potřebné číselné údaje jsme získali testováním hráčů. Rozdělili jsme testy na tři testy indikující nespecifické rychlostní schopnosti a indikující specifické rychlostní schopnosti. Výsledky byly zpracovány pomocí parciální kanonické korelace, kanonické analýzy a pearsonovy korelačními koeficienty. Výsledky práce: Na základě cílů a úkolů práce bylo provedeno ve čtyřech hokejových klubech testování hráčů (n = 110). Výsledky byly zpracovány tabelárně. Předkládaná diplomová práce se zabývala porovnáním úrovně specifických a nespecifických rychlostních schopností u hráčů 3., 6. a 9. třídy ledního hokeje. Ve třetí třídě byla nejvyšší korelace mezi testy ve slalomu na 30 m mimo led a člunkovou jízdou 4 x střední- modrá čára 0,714. Nejnižší korelace v této třídě byla u testů člunkový běh 4 x 1Om a slalomu na 30 m 0,083. V šesté třídě byla nejvyšší...
Návrh stavby ročního tréninkového cyklu ve florbalu
Cepková, Michaela ; Perič, Tomáš (vedoucí práce) ; Dovalil, Josef (oponent)
Název práce: Návrh stavby ročního tréninkového cyklu ve tlorbale Cíle práce: Cílem diplomové práce bude pokusit se navrhnout stavbu ročního tréninkového cyklu pomocí porovnání a provedení rozboru ročního tréninkového cyklu v sezóně 2004/2005 českého a švýcarského prvoligového týmu se současným využitím teoretických znalostí. Flm·bal je jednou z nejmladších kolektivních spmtovních her, která od roku 1992, kdy byla založena ČFBU, zaznamenala nebývalý rozmach. Oproti jiným sportům s delší tradicí má florbal rezervy ve vzdělání, přesněji řečeno nedostatek písemného materiálu, který by pomáhal trenérům v tréninkovém procesu. Metoda: Při zpracování této práce bude použita metoda návrhu a demonstrace, metoda formativní evaluace a metoda komparace. Výsledky: Výsledkem diplomové práce bude návrh stavby ročního tréninkového cyklu. Roční tréninkový cyklus bude charakterizován pomocí nespecifických a specifických ukazatelů. Pomocí specifických ukazatelů budou charakterizovány jednotlivé mikrocykly. Pro přehlednost budou výsledky prezentovány pomocí grafů a tabulek. Klíčová slova: florbal, roční tréninkový cyklus, mikrocyklus, tréninková jednotka, tréninkový proces, stavba ročního tréninkového cyklu

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 24 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.