Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 116 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Potrat z racionálního hlediska
Víšková, Martina ; Ovečka, Libor (vedoucí práce) ; Štica, Petr (oponent)
Potrat z racionálního hlediska Anotace Diplomová práce "Potrat z racionálního hlediska" se pokouší objasnit potrat z racionálního hlediska. Náboženské hledisko nebylo hlavním tématem práce, ale práce ho neopomíjí a je mu věnována samostatná kapitola. Snaží se najít odpověď na otázku: Je možné považovat potrat za morální, a pokud ano, za jakých podmínek? Práce se pokouší objasnit různé pohledy na potrat jak v České republice, tak v zahraničí. Kromě toho se také zabývá lékařským hlediskem i různými druhy a způsoby potratu. Snaží se poukázat i na historický vývoj názoru na potrat a najít základy tohoto problému. Snahou je poukázat nejen na morální aspekty, ale i na pocity žen podstupujících potrat a různé následky, které mohou nastat. Závažnou kapitolou je postabortivní syndrom, který ale není přijat jako lékařská diagnóza spojená s psychickými následky potratu. Práci doplňuje krátký dotazník poukazující na názory a zkušenosti některých žen. Klíčová slova potrat, druhy potratu, postabortivní syndrom, nechtěné děti, spor o status embrya
Vývoj etiky umírání s příklady dobových uměleckých děl a s důrazem na křesťanský pohled.
Stuchlá, Vladimíra ; Ovečka, Libor (vedoucí práce) ; Ryšková, Mireia (oponent)
Vývoj etiky umírání s příklady dobových uměleckých děl a s důrazem na křesťanský pohled. (Rozmezí 14.-16. století). Východiskem této práce je stručný popis eschatologie, rozvíjející se v rámci křesťanské etiky v průběhu morové apokalypsy pozdního středověku. Stěžejní část práce je zaměřena na změny individuálního i společenského vnímání smrti během velmi náročného období výrazné vlny morové epidemie pozdního středověku až raného novověku. Jsou sledovány záměny v přístupu a vyrovnávání se s atributem smrti. Cílem práce je shromáždit, analyzovat změny pojetí smrti během sledovaného období, zhodnotit jejich vliv na chování člověka prostřednictvím potvrzení či zamítnutí nastolených hypotéz. Dostupné materiály jsou doplněny náhledy dobové umělecké tvorby ztvárňující postoje člověka dané doby ke vnímání vlastní konečnosti. Klíčová slova Ars moriendi, Bible, carpe diem, černá smrt, eschatologie, flagelanti, macabrózní umění, memento mori, tance smrti, vanitas.
Anatomie viny a Boží amnestie
Novák, Robert ; Ovečka, Libor (vedoucí práce) ; Mašek, Vojtěch (oponent)
This work examines from various points of view the role and signifikance of guilt within the history of humankind and a man, shows the traps and obstacles during its processing as well as the destructive consequences of the unprocessed guilt in life of every culpable human being and his/her relations with other people and the God. The first part is focused on its possible understanding and division within the framework of a certain philosophical thinking, first of all in the horizontal level of human relations. After the rational reflection of the subject of guilt and its systematical division within the philosophical thoughts follows up the vertical view of the faith upon the guilt as a sin in contributions of catholic theologists and the tradition of Magisterium in the following chapter. The third section, using a method of biblical exegesis, shows its effect and chances to overcome it with a help of God within the life stories of selected biblical characters of The Old and The New Testament. The last part of the work pays attention to the paradox of a "felix culpa" and the chances, that are offered to the culprits in the specific environment of a prison. The obtained knowledge is being confronted with the personal life experience of the author, who is dealing with his own guilt and a fatal...
Problematika ukončení těhotenství
Váňa, Miroslav ; Ovečka, Libor (vedoucí práce) ; Matějek, Jaromír (oponent)
Diplomová práce seznamuje čtenáře s problematikou umělého přerušení těhotenství a pohlíží na ni jako na bioetickou problematiku. Autor poukazuje na rozdíl v pohledu teologických a biologických věd, jež se danou otázkou zabývají. Současně předkládá čtenáři v nezbytné míře poznatky o základních embryologických a lékařských procesech umožňujících pochopit danou problematiku. Na jedné straně práce seznamuje čtenáře se základy legislativy vztahujícími se k danému tématu v kontextu historického legislativního vývoje, na druhé straně neopomíjí dnešní vývoj. Nazírá na danou problematiku optikou různých křesťanských církví, ačkoli nejde o práci v teologickém oboru. Poukazuje na negativní zdravotní dopady potratu a umělého přerušení těhotenství, zároveň předkládá základní informace o zabránění početí a rozlišení přípravků antikoncepčních a abortivních. Práce rovněž předkládá čtenáři názory a mravní normy vybraných křesťanských církví, které se nějakým způsobem vyjadřují k problematice interrupce, antikoncepce a intercepce. Autor dané mravní normy reflektuje. Jedním z cílů práce je najít vhodný způsob předkládání mravních norem v oblasti problematiky umělého přerušení těhotenství a intercepce tak, aby byl zároveň respektován vlastní rozum a svědomí jedince. Diplomová práce zve čtenáře k vlastní reflexi...
Praktické etické otázky v mobilní specializované paliativní péči
Konečný, Jan ; Ovečka, Libor (vedoucí práce) ; Matějek, Jaromír (oponent)
Diplomová práce se zabývá praktickými etickými otázkami v mobilní specializované paliativní péči. V práci jsou nejprve čtenáři upřesněny pojmy, které jsou nutné pro pochopení dalšího kontextu. Následně práce stručně uvádí legislativní zakotvení paliativní péče v právním řádu České republiky a principy paliativní péče. Rozpracovává fáze vyrovnání se s nemocí a ztrátou blízkého člověka, jak z pohledu dospělé osoby, tak dítěte. Dále navazují části pojednávající o spirituální a pastorační péči o umírající, čtyři principy lékařské etiky a informovaném souhlasu. V následující části jsou zpracovány jednotlivé etické problémy paliativní péče. Na podkladě rozhovoru s MUDr. Irenou Závadovou a pomocí odborné literatury je nastíněn možný postup jejich řešení. Stěžejní etické otázky, jimiž se tato práce zabývá, jsou následující: informovanost o diagnóze vzdělávací systém v paliativní péči rozvoj paliativní péče v nemocničních zařízeních opiatofobie antibiotika v paliativní a hospicové péči zástupné rozhodování u pacienta s demencí alternativní způsoby výživy paliativní sedace transfuze v paliativní/hospicové péči Klíčová slova Domácí hospic, umírání, smrt, mobilní specializovaná paliativní péče, etická dilemata.
Role empatie v etickém jednání
Novák, Lukáš ; Matějek, Jaromír (vedoucí práce) ; Ovečka, Libor (oponent)
Již před více než 200 lety David Hume spolu se svým současníkem Adamem Smithem postulovali, že etické jednání člověka vychází především z jakéhosi "morálního citu". Zjednodušeně řečeno oba mají za to, že to jsou vášně, co určuje jednání. Hume dokonce říká že: "rozum je a má být otrokem vášní" (…). Je možné, že tímto výrokem spolu s dalšími probudil z dogmatického spánku jednoho z největších filozofů všech dob Immanuela Kanta, který po dlouhém bádání dochází k závěru, že rozum a nikoli vášně určuje jednání. Resp. že rozum je s to určovat jednání nezávisle na vášních. K řešení otázky, jaká je role mravního citu v etickém jednání mohou významně přispět poznatky současné vědy. Při jejich rozboru využijeme metod analýzy, syntézy a komparace. Cílem této práce bude za pomoci empirických věd reflektovat, jaký je vztah empatie, mravního citu a etického jednání a tím přispět k řešení složité otázky, která trápila filozofy a teology od nepaměti, k otázce, jaký je vztah rozumu, vášní a etického jednání. Klíčová slova Kant Immanuel, Hume David, empatie, etické jednání, prosociální chování, svobodná vůle, filozofie mysli, etika, kognitivní věda, neurověda, psychologie, fMRI, sympatie, soucit, mentalizace, teorie mysli, poruchy osobnosti
Koncept obětování ve filmové trilogii Matrix
Kubeš, Jiří ; Ovečka, Libor (vedoucí práce) ; Sládek, Karel (oponent)
Tato práce se věnuje teologické interpretaci filmové trilogie Matrix. Zaměřuje se převážně na motiv oběti, který je filmovým zpracováním nabídnut. Na tento motiv práce nahlíží ze tří teologických rovin, a to konkrétně z roviny christologické, trinitární a eschatologické. Diplomová kompilace se zaměřuje na film, jeho svět a na to, jak se ve filmové trilogii koncept oběti proměňuje. Struktura práce tak čtenáře provází od základního představení akčního snímku Matrix k základní metodě, s kterou celá kompilace k filmu přistupuje. Po představení hlavního přístupu se práce zaměří na uvedení diváka do pojímání oběti v teologii. Díky takovému představení snímku, metodě a vhledu do pojetí oběti v teologickém jazyce pak práce bude schopná přejít již k samotné interpretaci, ve které, jak již bylo zmíněno, se zaměří na tři teologické roviny christologie, trinitologie a eschatologie. Celé dílo si tak klade za cíl podrobit filmový snímek teologické reflexi a ukázat, že i filmové zpracování Matrixu, na první pohled nic neříkající o křesťanství, či Bohu, má možnosti promlouvat na otázky v základních teologických dimenzích. Klíčová slova Teologická interpretace, trilogie Matrix, umění, film, oběť, Kristus, Trojice
Dříve vyslovená přání a jejich realizace v praxi
Šnajdarová, Lenka ; Matějek, Jaromír (vedoucí práce) ; Ovečka, Libor (oponent)
Bibliografická citace Dříve vyslovená přání a jejich realizace v praxi [rukopis]: Diplomová práce / Lenka Šnajdarová, vedoucí práce: MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D, Praha, 2018, Anotace Cílem diplomové práce je hledání odpovědi na otázku:"Jaké jsou příčiny malého využívání dříve vysloveného přání v praxi z pohledu odborníků?"Text je rozdělen na část teoretickou, metodologickou a analytickou. V teoretické části autorka konceptualizuje základní pojmy z hlavní výzkumné otázky a uvádí čtenáře do kontextuálních souvislostí. Metodická část odkrývá metodické zázemí výzkumu, který byl realizován kvalitativní výzkumnou strategií prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s vybranými odborníky na problematiku dříve vyslovených přání. V analytické části jsou prezentovány výsledky výzkumu, které diplomantka komparuje s teoretickými kořeny. Účastníci výzkumu spatřují příčiny nízkého využívání dříve vysloveného přání v malé informovanosti o jeho existenci, dále v nejasné právní podobě a s ní souvisejících obav z možných právních postihů a v neposlední řadě to mohou být příčiny etického a osobního původu. Klíčová slova Dříve vyslovená přání, nemoc, autonomie, příčiny, praxe
"Bodies" sonda do myšlení české společnosti
Dobošová, Andrea ; Matějek, Jaromír (vedoucí práce) ; Ovečka, Libor (oponent)
Výstava "Bodies" i po deseti letech provozování vzbuzuje silné kontroverzní reakce. Autoři výstavy zemřelých těl mluví o vzdělávání, odpůrci zas o neetickém vydělávání. Česká společnost má svůj hodnotový systém, který se vyvíjel staletími. V bakalářské práci se snažím o reflexi společenského dění, které zaznamenává změnu mentality a hodnotové orientace, ovlivněnou novými možnostmi seberealizace. V médiích, a nejen v nich, zazněl na výstavu nespočet názorů. Vyjádřili se k ní přední čeští odborníci z řad lékařů, teologů, novinářů, teoretiků umění a jejich názory byly převážně odmítavé. Zájem veřejnosti o její zhlédnutí měřen počtem prodaných vstupenek je veliký. Cílem práce je zaznamenat analytickou metodou sondu, v níž přiblížím českou společnost v konkrétním jednání, které převážná většina vnímá jako bezproblémové. Nastalá situace je vynikající školou reality, v níž žijeme.
Etika v nakladatelské praxi v České republice
Juhaňák, Stanislav ; Ovečka, Libor (vedoucí práce) ; Sládek, Karel (oponent)
The thema of this bachelor's thesis is publishing ethics in the Czech republic. This issue has not been thoroughly worked out. In historical context, the attention was focused more likely on unauthorised reprints and copyrights infringement and - in Czechoslovakia between the world wars - on the publisher mission in the society. As has emerged from the interviews with publishers, everyone is guided by his own ethical code. We can distinguish publisher's personal/professional responsibility (technical quality), social responsobility (content of the book, acting on reader and society, relationship with internal and external employees and transcendental responsiblity (relationship to God). Nowadays, there is no unified publisher ethical code in the Czech republic. There are many situations in the practice which are perceived by some people as unethical, while other take them as part of their business. The target of this thesis is description of publishers' ethics through qualitative analysis of information drawn from the interviews with publishers (N=11) and their colleagues (N=17). In this thesis, there is outlined the wide spectrum of opinion on different ethical dilemmas represented by Christian and other publishers. They believe the publishing ethics gets better, they lay stress on creativity and...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 116 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.