Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 104 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj etiky umírání s příklady dobových uměleckých děl a s důrazem na křesťanský pohled.
Stuchlá, Vladimíra ; Pavlíková, Eva (vedoucí práce) ; Ovečka, Libor (oponent)
Základem práce je popis a analýza eschatologie rozvíjející se v rámci křesťanské etiky v průběhu kulturních ér uplynulých tisíciletí, a jejich komparace s vývojem současné eschatologie i nástin možného vývoje vnímání smrti v budoucnu. Práce má charakter přehledové studie, od vývoje raného mytického životního modu, přes vývoj antického umění žít Ars vivendi, přes vznik a rozvoj středověkého Ars moriendi, jeho úpadek v rámci nástupu novověku a snahy moderních dějin rozvinout umění nesmrtelnosti, až po jeho renesanci v pozdní moderně. Cílem práce je shromáždit, interpretovat, analyzovat a posoudit pozitivní vliv křesťanské etiky na post-postmoderního člověka. Vliv, motivující k výběru kvalitních životních hodnot, k žití smysluplného života, vliv napomáhající mu vyrovnaně přijímat smrtelnost vlastní i blízkých. Dostupné materiály jsou nahlíženy z pohledu sociologie, křesťanské etiky a dobové umělecké tvorby, a práce tak předkládá dobovou atmosféru a pohnutky minulého i současného přístupu člověka k vlastní konečnosti. Přílohová část dokladuje v práci prezentované příklady pojetí umírání v dobových uměleckých dílech.
Lidské emryo v perspektivě technik reprodukční medicíny
Halabicová, Věra ; Ovečka, Libor (vedoucí práce) ; Matějek, Jaromír (oponent) ; Opatrný, Dominik (oponent)
Název: Lidské embryo v perspektivě technik reprodukční medicíny. Od kdy člověk začíná být lidskou osobou? Ve své práci vycházíme z problémů, které ve většině případů přivádějí mnohé lidi k tomu, aby se uchýlili k reprodukční medicíně, a které všeobecně označujeme jako problémy s neplodností. Jenže při některých technikách reprodukční medicíny dochází až k 80% ztrátám lidských embryí. V povědomí mnoha lidí je lidské embryo chápáno jenom jako shluk buněk. Jenže, jde skutečně jenom o shluk buněk nebo již jde o člověka v počáteční fázi lidského vývoje? Pokud by již šlo o člověka, šlo by již také o lidskou osobu, se kterou jsou v naší západní kultuře spojená práva, především právo na život? Mohli bychom pak s čistým svědomím říci, že v případě některých technik reprodukční medicíny jednáme eticky? Svou práci jsme rozdělili do šesti kapitol. V první a druhé kapitole se krátce seznámíme s problematikou neplodnosti, s technikami reprodukční medicíny, s vývojem lidského embrya a s manipulací s embryí v průběhu některých technik. Ve třetí kapitole představíme dva hlavní etické modely v naší kulturní oblasti, které mají odlišný pohled na statut lidského embrya. Ve čtvrté kapitole se podíváme, jak k otázce počátku lidského života a k reprodukční medicíně přistupují některé jiné kultury. V páté kapitole se...
Nový zákon jako zdroj etické inspirace v bestsellerech manažerské literatury
Vavřina, Jiří ; Ryšková, Mireia (vedoucí práce) ; Ovečka, Libor (oponent)
Nový zákon jako zdroj etické inspirace v bestsellerech manažerské literatury. Soudobá manažerské literatura vzniká převážně v takzvaném západním civilizačním kruhu, který je silně ovlivněn křesťanstvím. Cílem práce je nalézt a pojmenovat etické inspirace přicházející zprostředkovaně z novozákonní části Bible do těžišť manažerských konceptů popsaných ve třech manažerských bestsellerech. Zvolené tituly jsou: Jak z dobré firmy udělat skvělou od Jima Collinse, Konkurenční výhoda od Michaela E. Portera a Kritický řetěz od Eliyahu M. Goldratta. Záměrem je též dosáhnout na přesahy z vybraných manažerských bestsellerů do praktických situací a příkladů, které vypovídají názorně o prvcích řízení podniku. V práci jde o nalezení příkladů pro vysvětlení pozic autorů ve světle zprostředkované novozákonní inspirace. Stojíme před otázkou, zda můžeme pro postoje autorů doložit etický význam pojetí managementu a podložit jej shodou s etickými východisky, které dokážeme odhadnout z výkladů Nového zákona. U vybraných bestsellerů se pokoušíme nalézt prvky konceptů manažerského rozhodování, které naznačují, že jsou s etickou inspirací přicházející z Nového zákona ve shodě. Hledáme, ke kterým silným zprostředkovaným novozákonním etickým vlivům přihlížejí.
Rerum Novarum: Hlavní myšlenky v dnešní době
Košut, Martin ; Ovečka, Libor (vedoucí práce) ; Mašek, Vojtěch (oponent)
Záměrem bakalářské práce "Rerum Novarum. Hlavní myšlenky v dnešní době" je reflexe základních myšlenek encykliky Lva XIII. Rerum Novarum, sledování jejich biblických a patristických východisek - zejména pak v oblasti práce, vlastnictví a peněz, jejich aktualizace ve vybraných dokumentech Magisteria v následujících obdobích - v encyklikách papežů Pia XI., Jana Pavla II, Benedikta XVI. a Františka, a jejich analýza v kontextu dnešní doby. Mezi zásadní témata patří vztah soukromého vlastnictví ke svobodě a odpovědnosti jednotlivce, oddělení práce a kapitálu s jeho důsledky, kapitalizace práce v rámci rodiny a role rodiny, Církve a státu v sociální otázce. Dále se práce zabývá některými dalšími návaznými ekleziologickými a pastoračními aspekty - vlivem řešení sociální otázky na evangelizaci a dopadem neschopnosti státu řešit sociální otázku na působení Církve. Encyklika Rerum Novarum se považuje za základ sociálního učení Církve, tato práce se snaží ukázat, proč tomu tak je. Klíčová slova Katolické sociální učení, námezdná práce, kapitál, vlastnictví, peníze, kapitalizace práce, stát, Církev
Porovnání spirituality Františka z Assisi a Jana Boska
Hájková, Eva ; Sládek, Karel (vedoucí práce) ; Ovečka, Libor (oponent)
Cílem diplomové práce s názvem Porovnání spirituality Františka z Assisi a Jana Boska je najít společné rysy následování Ježíše Krista u sv. Jana Boska a sv. Františka z Assisi. Práce hledá odpovědi na otázky, zda je charisma Jana Boska v jeho době analogické s charismatem sv. Františka z Assisi. Pokud ano, jaký konkrétní aspekt Ježíšova života je inspiroval a jak konkrétně jej předávali svým následovníkům. Základní literaturou, ze které práce vychází, jsou Paměti sv. Jana Boska sepsané jím osobně a jeho blízkými spolupracovníky, stanovy a pravidla života bratří salesiánů, spisy a životopisy sv. Františka z Assisi, tzv. Františkánské prameny. Použita je personalistická metoda a metoda komparace ve smyslu zda existují shodné odkazy na Písmo sv. a tradici a jak konkrétně ve své době tyto odkazy sv. Jan Bosko a sv. František z Assisi žili a naplňovali. Práce zahrne následující okruhy: 1) Vnímání povolání k následování Krista 2) Pojetí chudoby a služby 3) Způsob služby 4) Mariánská úcta a vztah k církvi Klíčová slova František z Assisi, františkánská spiritualita, salesiánská spiritualita, Jan Bosko.
Morální aspekty v příběhu první knihy Letopisů Narnie: Lev, čarodějnice a skříň. Pokus o pohled narativní etiky
Kozelský, Kamil ; Lorman, Jaroslav (vedoucí práce) ; Ovečka, Libor (oponent)
C. S. Lewis byl jedním z největších křesťanských apologetů moderní doby. Nepsal však pouze spisy obhajující křesťanství, psal také mnoho o morálce a jejím sepětí s vírou. Tato práce si klade za cíl doložit, jaká morální poselství vložil do své tvorby pro děti, konkrétně pak do příběhu I. dílu Letopisů Narnie. Snaží se odpovědět na otázku, zda je lze chápat jako obecné podobenství o křesťanském životě, duchovním boji nebo vnitřní proměně člověka při setkání s Bohem. Klade si za cíl ukázat právě ty situace ukryté v příběhu, které lze aplikovat na běžné životní situace. Jako příklad lze uvést otázky pramenící (dle mého) z nejpůsobivějšího obrazu celé knihy: Co dalo sílu Edmundovi obrátit se od zla k dobru po setkání s Aslanem? Jaká je podstata tohoto obrazu z pohledu morální teologie a jak je uplatnitelná v našem křesťanském životě? Tato práce se opírá o pojetí etiky v dalších knihách C. S. Lewise. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Integrální přijetí/přijímání cizinců. Etický rozměr integrace ukrajinských přistěhovalců v České republice - mikrostudie.
Somerová, Iveta ; Mašek, Vojtěch (vedoucí práce) ; Ovečka, Libor (oponent)
Náplní práce je stručné shrnutí teoretických (humanitně-vědních) přístupů spojených s fenoménem přistěhovalectví a integrace přistěhovalců a formulace výzkumné otázky. Fenomenologické zamyšlení nad přistěhovalectvím jako otevřeným pohybem existence v jejím celku (konkretizace Patočkova pojetí). Časová struktura pohybu migrace. Historický exkurz stručně popisující kontext a vývoj začleňování ukrajinských přistěhovalců do české (československé) společnosti. Interpretace příběhů (interview) ukrajinských přistěhovalců (existenciální rámec, čas, transformace kulturního vědomí, rodinné vztahy). Duchovní rozměr přistěhovalectví a integrace jako otevřeného putování (unikání vs. hledání zaslíbené země). Integrace v sepětí rozmanitých perspektiv (z pohledu migranta, propouštějícího a přijímajícího společenství). Závěr: Integrace jako riskantní výzva pro znejistěnou identitu. (Jací můžeme nebo naopak nemůžeme být?) Klíčová slova Migrace, integrace, pohyb, vztahy, rámec, výzva, perspektivy.
Human Enenhancement - Ethical Problems of Enhancing Human Being
Langer, Peter ; Ovečka, Libor (vedoucí práce) ; Matějek, Jaromír (oponent)
Diplomová práca sa pokúsi systematicky zmapovať jeden zo súčasných, vysoko aktuálnych problémov - tzv. human enhnacement. Nové biotechnológie umožňujú manipuláciu s našou genetickou a nervovou sústavou a otvárajú tak možnosti, potenciálne radikálneho zasahovania do ľudskej prirodzenosti. To samozrejme prináša aj množstvo etických otázok, ktoré sa pokúsime zachytiť a následne reflektovať. Najprv si přiblížíme termín "enhancement" a ukážeme, aké problémy sú z jeho definovaním spojené. Potom rozoberieme oblasť radikálného vylepšovania a etické otázky spojené s prekračovaním druhových hraníc človeka. Napokon sa zameriame umiernený enhancement a problémy spojené s autenticitou. Cieľom práce je prehľadný úvod to problematiky.
Teologické aspekty koučování
Macek, Karel ; Ovečka, Libor (vedoucí práce) ; Mašek, Vojtěch (oponent)
Koučování je moderní nástroj osobního rozvoje s řadou předností, který sklízí mnoho úspěchů. Přesto vyvolává některé otazníky v rovině náboženské i etické. Představitelé koučovacích škol, které působí v České republice, se různým způsobem hlásí k esoterii a New Age. Zároveň dotazníkový průzkum ukázal, že etické hranice českých koučů jsou mnohem volnější než učení katolické církve. Koučování tedy představuje pro katolického křesťana nástroj jak slibný, tak svým způsobem pochybný. Biblické texty i skutečnosti dalšího vývoje církve nabízejí řadu paralel: v křesťanství lze nalézt nemálo známek koučování. Na druhou stranu, koučovací školy neuznávají Boha, absolutní pravdu či koncept hříchu. Vhodným řešením tohoto napětí je reflexe antropologických východisek na obou stranách. Při zaměření se na konkrétní koučovací školu (Neuroleadership) docházíme k závěru, že její podstatná východiska koučování mají v křesťanství pevné ukotvení. Přes tento pozitivní závěr je v praxi třeba postupovat obezřetně při řešení konkrétních etických dilemat. Uvážlivé uplatnění koučovacího přístupu může posloužit také v oblasti duchovního doprovázení. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 104 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.