Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 112 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Praktické etické otázky v mobilní specializované paliativní péči
Konečný, Jan ; Ovečka, Libor (vedoucí práce) ; Matějek, Jaromír (oponent)
Diplomová práce se zabývá praktickými etickými otázkami v mobilní specializované paliativní péči. V práci jsou nejprve čtenáři upřesněny pojmy, které jsou nutné pro pochopení dalšího kontextu. Následně práce stručně uvádí legislativní zakotvení paliativní péče v právním řádu České republiky a principy paliativní péče. Rozpracovává fáze vyrovnání se s nemocí a ztrátou blízkého člověka, jak z pohledu dospělé osoby, tak dítěte. Dále navazují části pojednávající o spirituální a pastorační péči o umírající, čtyři principy lékařské etiky a informovaném souhlasu. V následující části jsou zpracovány jednotlivé etické problémy paliativní péče. Na podkladě rozhovoru s MUDr. Irenou Závadovou a pomocí odborné literatury je nastíněn možný postup jejich řešení. Stěžejní etické otázky, jimiž se tato práce zabývá, jsou následující: informovanost o diagnóze vzdělávací systém v paliativní péči rozvoj paliativní péče v nemocničních zařízeních opiatofobie antibiotika v paliativní a hospicové péči zástupné rozhodování u pacienta s demencí alternativní způsoby výživy paliativní sedace transfuze v paliativní/hospicové péči Klíčová slova Domácí hospic, umírání, smrt, mobilní specializovaná paliativní péče, etická dilemata.
Role empatie v etickém jednání
Novák, Lukáš ; Matějek, Jaromír (vedoucí práce) ; Ovečka, Libor (oponent)
Již před více než 200 lety David Hume spolu se svým současníkem Adamem Smithem postulovali, že etické jednání člověka vychází především z jakéhosi "morálního citu". Zjednodušeně řečeno oba mají za to, že to jsou vášně, co určuje jednání. Hume dokonce říká že: "rozum je a má být otrokem vášní" (…). Je možné, že tímto výrokem spolu s dalšími probudil z dogmatického spánku jednoho z největších filozofů všech dob Immanuela Kanta, který po dlouhém bádání dochází k závěru, že rozum a nikoli vášně určuje jednání. Resp. že rozum je s to určovat jednání nezávisle na vášních. K řešení otázky, jaká je role mravního citu v etickém jednání mohou významně přispět poznatky současné vědy. Při jejich rozboru využijeme metod analýzy, syntézy a komparace. Cílem této práce bude za pomoci empirických věd reflektovat, jaký je vztah empatie, mravního citu a etického jednání a tím přispět k řešení složité otázky, která trápila filozofy a teology od nepaměti, k otázce, jaký je vztah rozumu, vášní a etického jednání. Klíčová slova Kant Immanuel, Hume David, empatie, etické jednání, prosociální chování, svobodná vůle, filozofie mysli, etika, kognitivní věda, neurověda, psychologie, fMRI, sympatie, soucit, mentalizace, teorie mysli, poruchy osobnosti
Koncept obětování ve filmové trilogii Matrix
Kubeš, Jiří ; Ovečka, Libor (vedoucí práce) ; Sládek, Karel (oponent)
Tato práce se věnuje teologické interpretaci filmové trilogie Matrix. Zaměřuje se převážně na motiv oběti, který je filmovým zpracováním nabídnut. Na tento motiv práce nahlíží ze tří teologických rovin, a to konkrétně z roviny christologické, trinitární a eschatologické. Diplomová kompilace se zaměřuje na film, jeho svět a na to, jak se ve filmové trilogii koncept oběti proměňuje. Struktura práce tak čtenáře provází od základního představení akčního snímku Matrix k základní metodě, s kterou celá kompilace k filmu přistupuje. Po představení hlavního přístupu se práce zaměří na uvedení diváka do pojímání oběti v teologii. Díky takovému představení snímku, metodě a vhledu do pojetí oběti v teologickém jazyce pak práce bude schopná přejít již k samotné interpretaci, ve které, jak již bylo zmíněno, se zaměří na tři teologické roviny christologie, trinitologie a eschatologie. Celé dílo si tak klade za cíl podrobit filmový snímek teologické reflexi a ukázat, že i filmové zpracování Matrixu, na první pohled nic neříkající o křesťanství, či Bohu, má možnosti promlouvat na otázky v základních teologických dimenzích. Klíčová slova Teologická interpretace, trilogie Matrix, umění, film, oběť, Kristus, Trojice
Dříve vyslovená přání a jejich realizace v praxi
Šnajdarová, Lenka ; Matějek, Jaromír (vedoucí práce) ; Ovečka, Libor (oponent)
Bibliografická citace Dříve vyslovená přání a jejich realizace v praxi [rukopis]: Diplomová práce / Lenka Šnajdarová, vedoucí práce: MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D, Praha, 2018, Anotace Cílem diplomové práce je hledání odpovědi na otázku:"Jaké jsou příčiny malého využívání dříve vysloveného přání v praxi z pohledu odborníků?"Text je rozdělen na část teoretickou, metodologickou a analytickou. V teoretické části autorka konceptualizuje základní pojmy z hlavní výzkumné otázky a uvádí čtenáře do kontextuálních souvislostí. Metodická část odkrývá metodické zázemí výzkumu, který byl realizován kvalitativní výzkumnou strategií prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s vybranými odborníky na problematiku dříve vyslovených přání. V analytické části jsou prezentovány výsledky výzkumu, které diplomantka komparuje s teoretickými kořeny. Účastníci výzkumu spatřují příčiny nízkého využívání dříve vysloveného přání v malé informovanosti o jeho existenci, dále v nejasné právní podobě a s ní souvisejících obav z možných právních postihů a v neposlední řadě to mohou být příčiny etického a osobního původu. Klíčová slova Dříve vyslovená přání, nemoc, autonomie, příčiny, praxe
"Bodies" sonda do myšlení české společnosti
Dobošová, Andrea ; Matějek, Jaromír (vedoucí práce) ; Ovečka, Libor (oponent)
Výstava "Bodies" i po deseti letech provozování vzbuzuje silné kontroverzní reakce. Autoři výstavy zemřelých těl mluví o vzdělávání, odpůrci zas o neetickém vydělávání. Česká společnost má svůj hodnotový systém, který se vyvíjel staletími. V bakalářské práci se snažím o reflexi společenského dění, které zaznamenává změnu mentality a hodnotové orientace, ovlivněnou novými možnostmi seberealizace. V médiích, a nejen v nich, zazněl na výstavu nespočet názorů. Vyjádřili se k ní přední čeští odborníci z řad lékařů, teologů, novinářů, teoretiků umění a jejich názory byly převážně odmítavé. Zájem veřejnosti o její zhlédnutí měřen počtem prodaných vstupenek je veliký. Cílem práce je zaznamenat analytickou metodou sondu, v níž přiblížím českou společnost v konkrétním jednání, které převážná většina vnímá jako bezproblémové. Nastalá situace je vynikající školou reality, v níž žijeme.
Etika v nakladatelské praxi v České republice
Juhaňák, Stanislav ; Ovečka, Libor (vedoucí práce) ; Sládek, Karel (oponent)
The thema of this bachelor's thesis is publishing ethics in the Czech republic. This issue has not been thoroughly worked out. In historical context, the attention was focused more likely on unauthorised reprints and copyrights infringement and - in Czechoslovakia between the world wars - on the publisher mission in the society. As has emerged from the interviews with publishers, everyone is guided by his own ethical code. We can distinguish publisher's personal/professional responsibility (technical quality), social responsobility (content of the book, acting on reader and society, relationship with internal and external employees and transcendental responsiblity (relationship to God). Nowadays, there is no unified publisher ethical code in the Czech republic. There are many situations in the practice which are perceived by some people as unethical, while other take them as part of their business. The target of this thesis is description of publishers' ethics through qualitative analysis of information drawn from the interviews with publishers (N=11) and their colleagues (N=17). In this thesis, there is outlined the wide spectrum of opinion on different ethical dilemmas represented by Christian and other publishers. They believe the publishing ethics gets better, they lay stress on creativity and...
Institut dříve projevených přání pacientů. Rizika a přínos.
Matějek, Jaromír ; Rethmann, Albert-Peter (vedoucí práce) ; Ovečka, Libor (oponent) ; Prokop, Jiří Maxmilián (oponent)
Disertační práce se zabývá problematikou interpretace "dříve projevených přání pacientů". Identifikuje kontexty, ve kterých se ona interpretace odehrává a ukazuje, jaký význam tyto kontexty pro interpretaci pacientova textu mají. Jejich zásadním znakem je na pacientově vůli nezávislá dynamika, proměnlivost a možnost jejich neočekávaného vývoje. To činí z pacientova textu rizikový nástroj.
Problematika ukončení těhotenství
Váňa, Miroslav ; Ovečka, Libor (vedoucí práce) ; Štica, Petr (oponent)
Diplomová práce si klade za úkol seznámit čtenáře s problematikou ukončení těhotenství a současně poukázat na rozdíl v pohledu teologických a biologických věd, jež se danou otázkou zabývají. Současně je nezbytné poučit čtenáře v nezbytné míře o základních embryologických a lékařských procesech umožňujících pochopit danou problematiku s ohledem na závažnost celé situace. Na jedné straně práce seznamuje čtenáře se základy legislativy vztahující se k danému tématu v kontextu historického legislativního vývoje, na druhé straně neopomíjí dnešní trendy. Nazírá na danou problematiku optikou různých křesťanských církví, ale i pohledem světových náboženských proudů. Poukazuje na negativní zdravotní dopady potratu a umělého přerušení těhotenství, zároveň ale předkládá základní informace o zabránění početí a rozlišení přípravků antikoncepčních a abortivních. Práce rovněž předkládá čtenáři názory jednotlivých církví, které se nějakým způsobem vyjadřují k problematice antikoncepce a intercepce. Autor diplomové práce se nad nimi kriticky zamýšlí a zve čtenáře k vlastní reflexi předkládané problematiky. Snaží se nastínit rozsáhlý okruh problémů v novém, širším a bohužel často opomíjeném světle, a sice z pohledu otce, který je častokrát během potratu naprosto opomíjen, ačkoliv se jedná o polovičního biologického...
Vývoj etiky umírání s příklady dobových uměleckých děl a s důrazem na křesťanský pohled.
Stuchlá, Vladimíra ; Pavlíková, Eva (vedoucí práce) ; Ovečka, Libor (oponent)
Základem práce je popis a analýza eschatologie rozvíjející se v rámci křesťanské etiky v průběhu kulturních ér uplynulých tisíciletí, a jejich komparace s vývojem současné eschatologie i nástin možného vývoje vnímání smrti v budoucnu. Práce má charakter přehledové studie, od vývoje raného mytického životního modu, přes vývoj antického umění žít Ars vivendi, přes vznik a rozvoj středověkého Ars moriendi, jeho úpadek v rámci nástupu novověku a snahy moderních dějin rozvinout umění nesmrtelnosti, až po jeho renesanci v pozdní moderně. Cílem práce je shromáždit, interpretovat, analyzovat a posoudit pozitivní vliv křesťanské etiky na post-postmoderního člověka. Vliv, motivující k výběru kvalitních životních hodnot, k žití smysluplného života, vliv napomáhající mu vyrovnaně přijímat smrtelnost vlastní i blízkých. Dostupné materiály jsou nahlíženy z pohledu sociologie, křesťanské etiky a dobové umělecké tvorby, a práce tak předkládá dobovou atmosféru a pohnutky minulého i současného přístupu člověka k vlastní konečnosti. Přílohová část dokladuje v práci prezentované příklady pojetí umírání v dobových uměleckých dílech.
Lidské emryo v perspektivě technik reprodukční medicíny
Halabicová, Věra ; Ovečka, Libor (vedoucí práce) ; Matějek, Jaromír (oponent) ; Opatrný, Dominik (oponent)
Název: Lidské embryo v perspektivě technik reprodukční medicíny. Od kdy člověk začíná být lidskou osobou? Ve své práci vycházíme z problémů, které ve většině případů přivádějí mnohé lidi k tomu, aby se uchýlili k reprodukční medicíně, a které všeobecně označujeme jako problémy s neplodností. Jenže při některých technikách reprodukční medicíny dochází až k 80% ztrátám lidských embryí. V povědomí mnoha lidí je lidské embryo chápáno jenom jako shluk buněk. Jenže, jde skutečně jenom o shluk buněk nebo již jde o člověka v počáteční fázi lidského vývoje? Pokud by již šlo o člověka, šlo by již také o lidskou osobu, se kterou jsou v naší západní kultuře spojená práva, především právo na život? Mohli bychom pak s čistým svědomím říci, že v případě některých technik reprodukční medicíny jednáme eticky? Svou práci jsme rozdělili do šesti kapitol. V první a druhé kapitole se krátce seznámíme s problematikou neplodnosti, s technikami reprodukční medicíny, s vývojem lidského embrya a s manipulací s embryí v průběhu některých technik. Ve třetí kapitole představíme dva hlavní etické modely v naší kulturní oblasti, které mají odlišný pohled na statut lidského embrya. Ve čtvrté kapitole se podíváme, jak k otázce počátku lidského života a k reprodukční medicíně přistupují některé jiné kultury. V páté kapitole se...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 112 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.