Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 58 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kalkulace cen ve stomatologii a jejich význam pro ekonomiku praxe
Novotná, Markéta ; Ševčíková, Jindra (vedoucí práce) ; Hronová, Alena (oponent)
Souhrn Úvod: Tématem bakalářské práce jsou cenové kalkulace ve stomatologické praxi se zaměřením na jejich celkový význam pro praxi. Je nesporné, že kalkulace cen mají vliv na fungování celé stomatologické ordinace. V prostředí stomatologie existuje celá řada výkonů, které nejsou, nebo jsou pouze částečně propláceny z veřejného zdravotního pojištění. Proto je důležité, aby lékař věděl, kolik stojí jedna minuta jeho práce, z této ceny potom vychází cena celého výkonu. Cíl: Cílem této práce bylo vysvětlit, jakým způsobem se tvoří ceny v zubní ordinaci a zejména vysvětlit význam cenových kalkulací. Cílem praktické části bakalářské práce bylo zjistit, jaký přístup volí samotní zubní lékaři vzhledem k cenotvorbě ve vlastní ordinaci, jakým způsobem ceny kalkulují, jestli si kalkulace zpracovávají sami nebo dávají přednost zpracování od specializované firmy. Další částí bylo na praktickém příkladu vysvětlit, jak se počítá minutová sazba. Metodika: Praktická část obsahuje dotazníkové šetření, ve kterém jsem oslovila zubní lékaře. Dotazník byl zpracován pomocí aplikace Formuláře Google a respondentům byl zaslán elektronickou poštou. Dotazník obsahoval 9 uzavřených a 1 nepovinnou otevřenou otázku a byl zaměřen na přístup lékařů k problematice cenových kalkulací v rámci stomatologické praxe. Další součástí praktické...
Faktory doprovázející vulvovaginální dyskomfort.
Novotná, Markéta ; Jílek, Petr (vedoucí práce) ; Leško, Daniel (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Student: Markéta Novotná Školitel: PharmDr. Petr Jílek, CSc. Název práce: Faktory ovlivňující vulvovaginální dyskomfort Vulvovaginální dyskomfort (VVD) je jedním z velmi častých onemocnění výrazně snižující kvalitu života pacientek. Za život se s ním alespoň jednou setká většina žen. Ačkoliv je tato problematika stále detailně zkoumána, zatím neznáme příčinu časté recidivy těchto potíží. CÍLE PRÁCE: Prvním cílem této práce bylo charakterizovat skupinu žen trpících rekurentním vulvovaginálním dyskomfortem (RVVD) a faktory, které toto onemocnění doprovázejí. Dalším cílem pak bylo porovnat data získaná pomocí dotazníkové studie probíhající ve specializované poradně pro vulvovaginální dyskomfort s odbornými poznatky ze studií, které se touto problematikou dlouhodobě zabývají. METODY: Data pro tuto práci byla získána pomocí dotazníků, které vyplnily pacientky pravidelně navštěvující specializovanou poradnu pro vulvovaginální dyskomfort ve fakultní nemocnici. VÝSLEDKY: Celkem 75,0 % dotazovaných má diagnostikovanou vulvovaginální kandidózu (VVK) a 42,6 % bakteriální vaginózu (BV). Z respondentek, které byly alespoň jednou těhotné, 20,8 % uvedlo, že VVD se u nich projevil nejvýrazněji v 7. až 9. měsíci...
Udržitelnost německého ekonomického modelu v globálních politických změnách: migrace jako výzva nebo příležitost
Lacová, Lucia ; Neumann, Pavel (vedoucí práce) ; Novotná, Markéta (oponent)
Tato diplomová práce je věnovaná opisu německé ekonomiky v posledních dekádách zahrnující sjednocení Německa a zavedení eura. Práce vymezuje základní rysy německého ekonomického modelu a identifikuje nejdůležitější ekonomické a politické selhání jako i úspěchy své vlády. Důležitou součástí jsou důsledky zavedení eura a následné zvýšení konkurenceschopnosti německé ekonomiky na úkor ostatních členů eurozóny. Hlavní část závěrečné práce zkoumá ekonomickou udržitelnost německého ekonomického modelu v kontextu současné evropské uprchlické krize. Tato práce se zaměřuje především na výzvy a příležitosti vyplývající z měnícího se globálního prostředí a zkoumá změnu populačních trendů v Německu a možné scénáře, které mohou imigranti způsobit. Tato práce hledá příležitosti, jak může změnit německý ekonomický model směrem k lepší udržitelnosti.
Státní a nestátní aktéři v procesu integrace imigrantů na švédský pracovní trh
Teska, Lukáš ; Doležal, Tomáš (vedoucí práce) ; Novotná, Markéta (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje problematice integrace imigrantů na pracovní trh ve Švédsku. Klade si za úkol ukázat a analyzovat agendu hlavních státních aktérů, kteří v procesu integrace na pracovní trh hrají značnou roli a následně ukázat možnosti doplnění státních institucí nestátními organizacemi v těch oblastech integrace, kde je to výhodné. Dále se práce snaží ukázat i způsoby komunikace státních i nestátních aktérů s nově příchozími imigranty.
Emigrace z českých zemí do Brazílie
Němečková, Klára ; Zemanová, Štěpánka (vedoucí práce) ; Novotná, Markéta (oponent)
Práce se zabývá tématem emigrace z českých zemí do Brazílie v období od 20. století do současnosti. Emigrace je zkoumána z pohledu push a pull faktorů, tedy motivů, které k emigraci vedly na úrovni domácí a na úrovni přijímající země. Nejprve jsou představeny potenciální faktory, které by k emigraci mohly vést a následně jsou tyto faktory aplikovány na historické okolnosti v Československu a v Brazílii. V poslední kapitole je přítomnost těchto faktorů analyzována v konkrétních lidských příbězích, které byly zjištěny autorkou práce na základě strukturovaných rozhovorů vedených písemnou i ústní formou. Cílem práce je identifikovat možné push a pull faktory emigrace a představit je na pozadí konkrétních lidských výpovědí. Práce se tedy nesnaží tyto motivy generalizovat na základě rozsáhlého statistického šetření, ale na pozadí push a pull faktorů zachytit okolnosti emigrace u osmi dotázaných respondentů. Záznamy písemných strukturovaných rozhovorů jsou součástí přílohy práce.
Strategie EU a Francie v boji proti terorismu. Případová studie: teroristické útoky v Paříži v listopadu 2015
Svatošová, Štěpánka ; Novotná, Markéta (vedoucí práce) ; Hlavsová, Aneta (oponent)
Tato práce se zaměřuje na boj s terorismem v EU a ve Francii. Cílem práce je dokázat, zda EU a Francie disponují adekvátní protiteroristickou politikou a jsou-li tyto politiky srovnatelné. Kvalita protiteroristických politik je demonstrována v rámci provedené analýzy v případové studii pařížských teroristických útoků v listopadu 2015. Teoretická část se věnuje fenoménu terorismu všeobecně a vývoji protiteroristických politik EU a Francie. Praktická část zahrnuje samotnou případovou studii včetně analýzy teroristických útoků, ze které vycházejí zjištěné závěry.
Migration crisis in years 2015 a 2016: National interest as the basic pillar of attitude towards migration in Hungary and Slovak Republic
Korcsogová, Lucia ; Novotná, Markéta (vedoucí práce) ; Werner, Jan (oponent)
Bakalářská práce se zabývá azylovou politikou v Evropské unii, resp. v Maďarsku a Slovenské republice v průběhu uprchlické krize, v letech 2015 a 2016. V první části, jakožto teoretickém východisku práce, je používána definice národního zájmu Petra Kratochvíla. Jsou vymezeny nejpoužívanější pojmy azylové politiky a změny v azylové politice a v migračních trendech v Maďarsku a v Slovenské republice po vstupu do Evropské unie a do Schengenského prostoru. Dále je na vybraných událostech analyzován postoj maďarské a slovenské vlády ohledně uprchlické krize, a zda je jejich záměry možné považovat za národní zájem podle uvedených kritérií. Vybraní události jsou odmítání přijímání uprchlíků podle povinných kvót, vypsání referenda proti přijímání azylantů a reakce na kritiky mezinárodních organizací.
Vliv migrační krize na sekuritizaci schengenského prostoru
Libosková, Natálie ; Novotná, Markéta (vedoucí práce) ; Tamchynová, Kristýna (oponent)
Cílem této bakalářské práce je analyzovat sekuritizaci schengenského prostoru v souvislosti s migrační krizí v letech 2015/2016. Je analyzován bezpečnostní diskurz Jean-Clauda Junckera a Dimitrise Avramopoulose, představitelů Evropské komise, ohledně opatření týkající se hranic schengenského prostoru (vnitřních i vnějších), která byla zavedena během migrační krize, a na základě toho je hodnoceno, zda se jedná o sekuritizaci. Sledovaná opatření jsou: posílení agentury Frontex, obnovování vnitřních hranic, stavba hraničních plotů a vytváření systému ETIAS. Ukázalo se, že během krize se v diskurzu zvýšil důraz na bezpečnost v souvislosti s otázkou migrace.
Posuny oficiální politiky České republiky ve vztahu k přijímání uprchlíků mezi roky 1994 a 2015
Bašta, Martin ; Novotná, Markéta (vedoucí práce) ; Doležal, Tomáš (oponent)
Bakalářská práce analyzuje změny přístupu České republiky k uprchlíkům na případech uprchlictví ze zemí bývalé Jugoslávie a současné uprchlické krize (zaměřuje se na oblast Blízkého východu). Předmětem zkoumání je samotné poskytování mezinárodní ochrany Českou republikou během sledovaných období, ale také další aktivity ČR na pomoc uprchlíkům. Cílem práce je ověřit, zda se česká politika přiklonila k prosazování národního zájmu na úkor podpory lidských práv.
Human rights protection and national interest: the case of border fences in the European Union
Ferrario, Ljuba ; Novotná, Markéta (vedoucí práce) ; Burešová, Jana (oponent)
Ever since the beginning of the refugee crisis, the efficiency of the Common European Asylum System has been questioned by MSs and European institutions. Recently, physical barriers have been built by an increasing number of countries in the European Union for the purpose of border controls. Simultaneously, several human rights organization have expressed their concerns on the violation of the right to asylum and of the prohibition of inhuman and degrading treatment resulting from the adoption of this method. This research will analyze this phenomenon through the perspective of international relations theory. The analysis will consider the realist approach in opposition to the liberal one, trying to assess whether border fences can be defined as an expression of national interest which compromises international cooperation in the field of human rights.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 58 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 NOVOTNÁ, Magdalena
15 NOVOTNÁ, Marie
23 NOVOTNÁ, Martina
26 NOVOTNÁ, Michaela
2 NOVOTNÁ, Michala
1 NOVOTNÁ, Milada
7 NOVOTNÁ, Miroslava
13 NOVOTNÁ, Monika
1 Novotná, Magda
6 Novotná, Magdalena
6 Novotná, Magdaléna
5 Novotná, Marcela
3 Novotná, Mariana
15 Novotná, Marie
5 Novotná, Marta
23 Novotná, Martina
26 Novotná, Michaela
2 Novotná, Michala
1 Novotná, Miloslava
1 Novotná, Miriama
7 Novotná, Miroslava
13 Novotná, Monika
1 Novotná, Monika Bc.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.