Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 21 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Časoprostorové vztahy v dětském vyprávění
Šmídová, Barbora ; Pacovská, Jasňa (vedoucí práce) ; Nebeská, Iva (oponent)
Diplomová práce se zabývá charakteristikou dětského vyprávění z hlediska vyjadřování časoprostorových vztahů. Dětské narativní texty jsou zkoumány v kontextu kognitivní a především diskurzivní lingvistiky. Východiskem práce se stala teoretická část, která je založena na studiu dostupné domácí a zahraniční literatury zabývající se dětským jazykovým obrazem světa z hlediska vývojové psychologie, vyjadřováním času a prostoru v češtině a teorií naratologie. Empirická část vychází z analýzy autentických textů, resp. nahrávek dětských vyprávění. Diplomantka sledovala, jakým způsobem se děti předškolního věku učí vyprávět, zaměřila se na dětí tříleté a pětileté a sledovala specifika tvorby narativu v těchto dvou životních fázích, tzn., sledovala, jakým způsobem vyvíjí dětská schopnost vyprávět. V závěru práce diplomantka zhodnotila současnou reálnou péči o rozvoj jazykové výchovy v předškolním věku.
Štěstí a bolest v českém jazykovém obraze světa - témata kognitivní lingvistiky jako součást výuky na základních školách a gymnáziích
Palkovská, Lenka ; Machová, Svatava (vedoucí práce) ; Rangelová, Albena (oponent) ; Nebeská, Iva (oponent)
Práce je zaměřena na problematiku postižení pojmů štěstí a bolest v českém jazykovém obraze světa za přispění kognitivní analýzy a výzkumu, ktarý proběhl na víceletém gymnáziu. Toto téma je zasazeno do obecných teoretických východisek kognitivní lingvistiky a mapuje, do jaké míry se poznatky této jazykovědné discipliny objevují ve výuce na 2. a 3. stupni vzdělávání. Zároveň práce naznačuje možné způsoby tohoto propojení vědy a školské praxe. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Česko-korejský slovník
Park, Mi -Young ; Nebeská, Iva (vedoucí práce) ; Löwensteinová, Miriam (oponent) ; Pucek, Vladimír (oponent)
Předkládaná disertační práce Česko-korejský slovník má dvě části: tuto studii a vlastní slovník (M. Park: Česko-korejský slovník, Olomouc 2004). Práce na Česko-korejském slovníku rámcově vychází z metodologických zásad stanovených v Manuálu lexikografie (ed. F. Čermák, R. Blatná 1995), dále jsem se opírala o Lexikologii korejštiny (Pucek 1997). Cílovou skupinou uživatelů slovníku jsou Korejci žijící v České republice. Protože jde většinou o začátečníky nebo mírně pokročilé uživatele českého jazyka, byl tomu přizpůsoben výběr hesel i rozsah slovníku (střední slovník o rozsahu 25 000 hesel). Při výběru hesel jsem se opírala primárně o Frekvenční slovník češtiny, materiálově o SSJČ, SSČ a dva slovníky překladové. Tato studie se zabývá problémy česko-korejské lexikografie, které souvisejí s odlišnostmi obou jazyků i kultur. Pokud jde o rozdíly typologické, zaměřila jsem se především na morfologii (II. kap.). Zatímco čeština jako jazyk flexivní kumuluje gramatické významy v jediném elementu, korejština jako jazyk aglutinační vyjadřuje gramatické významy řazením několika elementů za sebou. Ukázaly se také některé rozdíly v klasifikaci slovních druhů: z tohoto hlediska jsou zajímavé zejména korejské partikule, které se podrobněji člení na pádové partikule a pomocné partikule. Korejština na rozdíl od češtiny nemá...
Jiří Haller v kontextu české jazykovědy
Chromý, Jan ; Nebeská, Iva (vedoucí práce) ; Adam, Robert (oponent)
Práce se snaží zkoumat postavení Jiřího Hallera v kontextu české jazykovědy, respektive v kontextu vývoje české jazykové kultury. V první kapitole ana Iyzuje dílo Jana Gebauera, Josefa Zubatého a Václava Ertla, tedy Hallerových předchůdců. Cílem je hledat společné aspekty jejich přístupu k jazykové kultuře. V druhé kapitole se práce zabývá východisky odborné činnosti Jiřího Hallera, především studií Problém jazykové správnosti, která shrnuje Hallerovy rané teoretické postoje. Třetí část práce zkoumá problematiku sporů o básnický jazyk, snaží se podat ucelený přehled těchto sporů a pokouší se o kritickou analýzu jednotlivých polemických vystoupení. Ve čtvrté části je pak probírána pozdější Hallerova činnost, tj. jeho odborné působení po roce 1932. Základním cílem práce je revidovat tradované .. názory týkající se osobnosti Jiřího Hallera a pokusit se hledat reálnější pohled na jeho působení a dílo.
Metafora v českém znakovém jazyce
Šůchová, Lucie ; Vaňková, Irena (vedoucí práce) ; Nebeská, Iva (oponent)
Problematika metafor v českém znakovém jazyce je uchopena z perspektivy kognitivního přístupu k jazyku, konkrétně z hlediska teorie konceptuální metafory formulované Lakoffem a Johnsonem. V opoře o práce o americkém znakovém jazyce jsou vyložena specifika ikonického a metaforického mapování ve znakových jazycích. Principy fungování metafor ve znakových jazycích jsou doloženy na řadě metaforických vyjádření českého znakového jazyka, která realizují celkem osm konvenčních konceptuálních metafor - (1) metafory orientační: víCE JE NAHOŘE, DOBRÉ JE NAHOŘE/DOBRÉ SMĚŘUJE NAHORU, SILNÝ/MOCNÝ JE NAHOŘE, BUDOUCNOST JE VPŘEDU, MINULOST JE VZADU, (2) metafory ontologické: MYSL JE NÁDOBA, MYŠLENKY JSOU PŘEDMĚTY a (3) metaforu strukturní: KOMUNIKACE JE POSÍLÁNÍ.
Psaná čeština českých neslyšících v internetové komunikaci
Šebková, Helena ; Nebeská, Iva (oponent) ; Macurová, Alena (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá psanou češtinou českých neslyšících v internetové komunikaci. Ačkoli není první prací, která by se zabývala tématem psané češtiny ve vztahu k neslyšícím lidem, je patrně prvním pokusem o zmapování psané češtiny v jiné než učební či soukromé komunikaci. Internet je bezpochyby velkým zdrojem materiálu pro rúzné výzkumy, z nichž jedním z nejzajímavějších je právě vý~zkum jazyka, jímž se v rámci tohoto média komunikuje. V našem prostředí se tímto tématem zabývala pr·edevším konference Čeština na internetu pořádaná v roce 2005 fakultním a akademickým bohemistickým ústavem Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.1 V oblasti psané češtiny českých neslyšících v internetové komunikaci zatím žádný podobný výzkum proveden nebyl. Domnívám se, že je tomu tak především proto, že výzkum psaného jazyka neslyšících (stejně jako samotný výzkum znakového jazyka neslyšících, v našem případě českého znakového jazyka) stojí teprve na svém počátku. Ve své práci jsem se zaměřila na rozbor internetové komunikace, konkrétně na rozbor diskuzních příspěvkú neslyšících osob v diskuzní sekci internetových stránek www.neslysici.cz.. Před samotn)'ll1 rozborem jsem však považovala za důležité uvést informace ze dvou tematických oblastí, které se v tématu psané češtiny českých neslyšících v internetové...
Otázky a otázkové věty v češtině
Dřímal, Jakub ; Hošnová, Eva (oponent) ; Nebeská, Iva (vedoucí práce)
Tato práce si klade za cíl popsat systém otázek a otázkových vět v češtině. Otázka je zde vymezena jako výpověď s interogativní funkcí. V první kapitole hledám pozici otázek mezi ostatními druhy komunikačních funkcí. Od hlavní funkce otázek (interogativní) a distinktivních formálních prostředků otázkových vět (např. antikadence v otázce zjišťovací nebo otázkové slovo v otázce doplňovacD lze odlišit funkce vedlejší, jako je vyjádření očekávání určité odpovědi, údivu apod., které mohou být formálně signalizovány např. slovosledem, negací nebo částicemi; zkoumám složité vztahy mezi podstatnými i vedlejšími formálními prostředky otázek a jejich funkcemi. Zabývám se také otázkami, které nemají otázkovou formu, a otázkovými větami, které neplní interogativní funkci. Ve druhé části práce jsou teoretické poznatky aplikovány při analýze otázek v televizních debatách. Výklad je tak rozšířen o informace o specifických podobách a využití interogativních výpovědí v autentickém dialogu.
Metafora v českém znakovém jazyce
Šůchová, Lucie ; Vaňková, Irena (vedoucí práce) ; Nebeská, Iva (oponent)
Problematika metafor v českém znakovém jazyce je uchopena z perspektivy kognitivního přístupu k jazyku, konkrétně z hlediska teorie konceptuální metafory formulované Lakoffem a Johnsonem. V opoře o práce o americkém znakovém jazyce jsou vyložena specifika ikonického a metaforického mapování ve znakových jazycích. Principy fungování metafor ve znakových jazycích jsou doloženy na řadě metaforických vyjádření českého znakového jazyka, která realizují celkem osm konvenčních konceptuálních metafor - (1) metafory orientační: víCE JE NAHOŘE, DOBRÉ JE NAHOŘE/DOBRÉ SMĚŘUJE NAHORU, SILNÝ/MOCNÝ JE NAHOŘE, BUDOUCNOST JE VPŘEDU, MINULOST JE VZADU, (2) metafory ontologické: MYSL JE NÁDOBA, MYŠLENKY JSOU PŘEDMĚTY a (3) metaforu strukturní: KOMUNIKACE JE POSÍLÁNÍ.
Baby signs
Makovská, Lenka ; Nebeská, Iva (oponent) ; Okrouhlíková, Lenka (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na popis, principy, postupy, výsledky, výhody, a možnosti využití komunikačních metod Baby Signs a Znakování s miminky, které k rané komunikaci se slyšícím dítětem užívají vedle mluvených slov také gesta a znaky znakových jazyk. Součástí práce je také stručný přehled současných poznatk o vývoji gest, osvojování jazyka a vývoji řeči u slyšících a neslyšících dětí. Jsou zde uvedeny stručné informace o teoriích osvojování jazyka. Práce také porovnává gesta a znaky využívané komunikačními metodami Baby Signs a Znakování s miminky a zobecňuje strategie užívané při přejímání či vytváření nových znak a gest. Na závěr této práce jsou uvedeny výsledky výzkumu provedeného formou dotazníku za účelem zjištění praktických přínos užití metod Baby Signs a Znakování s mimiky.
Mezi syntaxí a stylistikou - spisovnost a stylistická systematika na syntaktické rovině češtiny
Prošek, Martin ; Nebeská, Iva (vedoucí práce) ; Zimová, Ludmila (oponent)
This paper is an interdisciplinary review of the cooperation between the stylistic and the syntactic system. The topic we analyze is common to stylistics and the language culture, the syntactic system being its complement. The paper is inteded to be a "deep structure" of any possible stylistic approach to language as well as of any approach from the field of language culture, eg. of any approach that uses stylistic indexing of language means and that lists these indexes in its language descriptions. Current approaches to language culture focus mainly on discussing the criteria of ascribing certain stylistic marks to language means. We presume that the question of which stylistic qualities are brought into an utterance by the means of different structural levels and how these qualities can be reflected in linguistic descriptions is at least of the same importance. Our paper focuses on stylistic qualities of syntactic means and we present them from structural point of view and by means of excerption from current syntactic works.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 21 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.