Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 64 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rozhlasový medailon první slovenské premiérky Ivety Radičové
Vohlídal, Václav ; Lovaš, Karol (vedoucí práce) ; Maršík, Josef (oponent)
Bakalářská práce je složena ze dvou částí. Praktické části, která je přiložena zvláště ve formátu wav. a z teoretické části, která praktickou doplňuje a rozšiřuje. Cílem praktické části je přiblížit život a kariéru Ivety Radičové, bývalé slovenské premiérky a profesorky sociologie. Praktická část je koncipována jako publicistický rozhlasový příspěvek, který by mohl být vysílaný ve veřejnoprávním i soukromém rádiu. Příspěvek je koncipován jako rozhlasové pásmo. Kromě příspěvků autora a rozhovoru s Ivetou Radičovou obsahuje i jiné hlasy a archivní zvukové nahrávky. Teoretická část pak doplňuje natočený materiál, snaží se přiblížit teorii, ze které autor při zpracování vycházel. Dále se snaží představit samotný příspěvek autorovy cíle, a které problémy musel při a po vytváření příspěvku řešit. Práce obsahuje také scénář příspěvku a životopis Ivety Radičové ve formě přílohy.
Využití reportáže jako metody rozhlasové tvorby na příkladu Českého rozhlasu
Zasidkovych, Ilona ; Maršík, Josef (vedoucí práce) ; Osvaldová, Barbora (oponent)
(abstrakt) Podstatou této diplomové práce je vymezení reportáže jako metody rozhlasové tvorby ve vysílání českého veřejnoprávního rozhlasu, kterým je Český rozhlas. Autorka se v teoretické části zabývá definicí a popisem konkrétních rozhlasových žánrů a na základě geneze rozlišení zpravodajských, publicistických, dokumentárních a dramatických forem rozhlasové tvorby. Hledá souvislosti a uplatnění metody rozhlasové reportáže při jejich výrobních postupech. Pomocí definic a odborných studií mediálních a rozhlasových teoretiků, pojmenovává základní atributy těchto žánrů. Předkládaná práce je průřezem populárních a nepopulárních forem současné rozhlasové tvorby skrze prizma reportážní metody. Praktická část diplomové práce je založená na kvalitativní analýze vybraných pořadů Českého rozhlasu. Rozbor materiálů ve výzkumné části pracuje s předepsanými teoretickými koncepty rozhlasové práce a také z nich při výzkumu vychází. Zkoumané pořady jsou rozebírány na základě výskytu reportážních metod a prvků v jednotlivých žánrech. Součástí kvalitativního výzkumu je zvukový a textový rozbor jednotlivých děl. Ke srovnání dochází na základě výrazových prostředků, technických parametrů a pracovních postupů reportážní metody. Celkový výzkum tak nabízí pohled na reportáž ne jako na žánr, ale jako na metodu, která...
Vývoj radiodokumentu Českého rozhlasu mezi lety 2005 a 2015
Milotová, Barbora ; Maršík, Josef (vedoucí práce) ; Lovaš, Karol (oponent)
Bakalářská práce Vývoj radiodokumentu Českého rozhlasu mezi lety 2005 a 2015 se zabývá autorským přístupem pěti vybraných dokumentaristů Českého rozhlasu k tvorbě radiodokumentu a jeho proměně ve sledovaném období. V první části práce je nejprve definován obecně rozhlasový žánr, v následujících kapitolách teoretické části je posléze přiblížen rozhlasový dokument, feature a pásmo s přihlédnutím k jejich společným a odlišným znakům. Cílem této části je definovat radiodokument tak, aby nebyl zaměnitelný s feature a pásmem, neboť jejich charakteristika je velmi podobná. Praktická část je zaměřena na rozbor vybraných dokumentů a v poslední kapitole jsou demonstrovány a dány do souvislostí zjištěné výsledky. Cílem této části a hlavním cílem práce je zjistit, jak se ve sledovaném desetiletí proměnil přístup významných dokumentaristů z Českého rozhlasu k tvorbě tohoto žánru.
Specifika rozhlasového vysílání pro posluchače ve věku adolescence a rané dospělosti
Mareš, Petr ; Maršík, Josef (vedoucí práce) ; Lovaš, Karol (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tématem rozhlasového vysílání pro posluchače ve věku adolescence a rané dospělosti. Mapuje historii od školského rozhlasu, přes kultovní pořady jako Mikrofórum, stanici pro mládež EM, až po nástup komerčních stanic. Dále už se věnuje současnému vysílání, přesněji stanici Český rozhlas Radio Wave, jakožto veřejnoprávní stanici pro mládež, a stanici Evropa 2, jakožto nejposlouchanější stanici mezi mladými posluchači. opisuje stavbu jejich vysílání, jejich činnost v line prostředí, konkrétně na sociálních sítích a jejich vlastních webových stránkách a zaměřuje se i na jejich poslechovost a další zpětnou vazbu ásledně obě stanice srovnává s Rádiem Impuls, jakožto nejposlouchanější stanicí v České republice. Součástí práce jsou výsledky průzkumu, který na výběrovém souboru 300 respondentů zjišťoval, jaké mají posluchači ve věku 15 - nároky na rozhlasové vysílání.
Komparace Evropy 2 a Frekvence 1 s ohledem na cílovou skupinu
Nováková, Lucie ; Štoll, Martin (vedoucí práce) ; Maršík, Josef (oponent)
Tato bakalářská práce porovnává dvě české soukromé stanice - Evropu 2 a Frekvenci 1. V praktické části práce jsem využila dotazníkové šetření, které pomohlo lépe definovat cílovou skupinu "mladí", jejíž charakteristika je součástí textu. Hlavní vlastností této skupiny je věk do třiceti let. Na "mladé" je zaměřena právě Evropa 2. Zároveň cílení na rozdílné skupiny je největším rozdílem mezi Evropou 2 a Frekvencí 1. To je zapříčiněno jejich rozhlasovými formáty. Zatímco Frekvence 1 je všeobecné rádio se zprávami, hudbou i zábavou, Evropa 2 je hudební stanice.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 64 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Maršík, Jakub
1 Maršík, Jan
8 Maršík, Jaroslav
1 Maršík, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.