Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 28 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Noví (mladí) informační profesionálové jako zaměstnanci knihoven a členové profesních organizací
Lutzová, Alžběta ; Landová, Hana (vedoucí práce) ; Lipková, Helena (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá definováním termínu noví informační profesionálové a představením organizací, které se na tuto skupinu informačních pracovníků zaměřují. V práci jsou uvedeny klíčové aktivity těchto organizací v zahraničí a začínající aktivity v prostředí České republiky. V praktické části je následně popsán průběh a výsledky kvalitativní sondy, která byla provedena mezi stávajícími studenty ÚISK na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy jakožto potenciálními novými informačními profesionály. Výzkum se týká jejich postojů a představ o práci v oboru a jejich povědomí o skupinách nových informačních profesionálů.
Audit znalostního managementu
Kubálková, Petra ; Očko, Petr (vedoucí práce) ; Lipková, Helena (oponent)
(česky): Diplomové práce se věnuje znalostnímu managementu, a to v kontextu informační vědy a personální práce ve firemní a organizační praxi. Práce (1) mapuje stav poznání v oblasti znalostního managementu a možnosti auditovat procesy spojené se znalostním managementem, (2) porovnává situace v oblasti znalostního managementu v zahraničí a v České republice a (3) navrhuje možný způsob vedení auditu znalostního managementu.
Popis a evaluace projektu nové služby e-výpůjčky v Městské knihovně Úvaly
Modřanská, Gabriela ; Johnova, Radka (vedoucí práce) ; Lipková, Helena (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tématem elektronického půjčování beletristických dokumentů ve veřejných knihovnách. Práce je postavena na marketingovém pohledu veřejné knihovny na problematiku e-výpůjček a je rozdělena do dvou částí. V první části, po vymezení pojmu e-výpůjčka, následuje podrobný postup činností při zavádění a realizaci služby v konkrétní instituci Městské knihovně Úvaly. Druhá část práce hodnotí využívanost služby e-výpůjčky po dvou letech provozu, a to na základě statistických údajů o e-výpůjčkách a kvantitativním dotazníkovém šetření určeném registrovaným čtenářům knihovny. Na základě výsledků výzkumu byla formulována doporučení pro zlepšení fungování služby e-výpůjčky, a také zhodnocen postup při zavádění služby do provozu, i samotný provoz služby v konkrétním časovém období.
Senioři píší Wikipedii: vývoj projektu a analýza systémových dat
Světelská, Hana ; Římanová, Radka (vedoucí práce) ; Lipková, Helena (oponent)
Bakalářská práce pojednává o projektu Senioři píší Wikipedii, který je organizován sdružením Wikimedia Česká republika. Je popsáno institucionální i sociální pozadí tohoto projektu a obecné otázky týkající se života seniorů, jejich volného času i dalšího vzdělávání. Popsán je vývoj projektu do konce roku 2016 a jeho perspektivy v roce 2017. Hlavní hypotézou analytické části práce bylo tvrzení, že někteří účastníci kurzů projektu Senioři píší Wikipedii přispívají na Wikipedii i po skončení kurzu. Dále je pomocí dílčích hypotéz zjišťováno, které faktory ovlivňují aktivitu seniorů po skončení kurzu (pohlaví a kontakt s wiki komunitou) a zda tato aktivita souvisí s dobou, která uplyne od absolvování kurzu. Zjištěny byly také regionální rozdíly v přístupu ke kurzům na úrovni krajů ČR. Klíčová slova: Wikipedie, Senioři píší Wikipedii, senioři v České republice, volný čas seniorů, vzdělávání seniorů
Informační chování zdravotních sester
Málková, Michaela ; Jarolímková, Adéla (vedoucí práce) ; Lipková, Helena (oponent)
Bakalářská práce se zabývá informačním chováním zdravotních sester pracujících v Institutu klinické a experimentální medicíny na Klinice anesteziologie a resuscitace. Zjišťuje, proč a jak zdravotní sestry vyhledávají informace související s jejich oborovým zaměřením a jak s nimi posléze pracují. Je stručně nastíněna charakteristika instituce IKEM, ošetřovatelská péče a pracovní náplň zdravotních sester, dále pak jejich motivace k vyhledávání informací a jejich orientace v informačních zdrojích. Výzkum probíhal v podobě kvalitativních strukturovaných rozhovorů se zdravotními sestrami. Závěr práce je věnován shrnutí zjištěných informací z rozhovorů, zodpovězení definovaných výzkumných otázek a vyhodnocení informačního zabezpečení v praxi.
Školní a mimoškolní programy podpory dětské četby v Belgii
Teheux, Sophie ; Landová, Hana (vedoucí práce) ; Lipková, Helena (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou dětského čtenářství a analyzuje přístup k jeho podpoře ve francouzsky mluvící části Belgie. Úvodní část práce se věnuje belgickému základnímu školskému systému a představuje hlavní principy politických kompetencí v Belgii. Následuje kapitola, jež se věnuje dětskému čtenářství. V první části posuzuje dětské čtenářství z historického pohledu, dále se zaměřuje na dětskou literaturu a na její obsah a nakonec se soustřeďuje na čtenářské návyky a na faktory ovlivňující čtenářskou gramotnost dětí. Zmiňuje roli školy a rodiny v podpoře k četbě. Třetí kapitola představuje několik belgických projektů na podporu dětského čtenářství. Většina z nich je celostátního rozměru. Čtvrtá a poslední kapitola se dívá na projekty, které vznikaly v České republice, a nabízí, v čem by se mohly Belgie a Česká republika navzájem inspirovat. Závěr práce shrnuje získané poznatky a navrhuje směr dalšího využití.
Role informačního centra v marketingu místa na příkladu agentury CzechTourism
Čermák, Petr ; Johnova, Radka (vedoucí práce) ; Lipková, Helena (oponent)
Bakalářská práce "Role informačního centra v marketingu místa na příkladu agentury CzechTourism" pojednává o roli informačního centra a marketingu v oblasti cestovního ruchu na příkladu státní příspěvkové organizace CzechTourism. V práci bude popsáno fungování agentury, zejména její marketingová činnost v oblasti propagace České republiky, jako zájmové destinace cestovního ruchu. V úvodní části práce budou uvedeny obecné informace o marketingu v oblasti cestovního ruchu. V další části práce bude popsána samotná Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism, která bude zahrnovat základní údaje o agentuře, včetně agenturou používané komunikační formy, marketingovou koncepci, marketingovou strategii, swot analýzu destinace a další formy marketingu CzechTourism. V závěru práce budou představena zastoupení Czech Tourism v zahraničí a budou uvedeny výsledky z vlastního výzkumu, který se zabývá otázkami činnosti organizace.
Trendy v oblasti podnikových informačních systémů se zaměřením na CRM
Barták, Miloš ; Lipková, Helena (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Cílem této diplomové práce je představení vybraných trendů v oblasti CRM informačních systémů. Úvodní část práce se věnuje řízení vztahů se zákazníky, které rozebírá z hlediska marketingu i informačních technologií. Seznamuje také čtenáře s architekturou CRM informačních systémů a s možnostmi implementace těchto řešení. Představuje rovněž vybrané dodavatele CRM systémů, kteří mají na trhu dominantní postavení. Následující část práce je pak zaměřena již na samotné trendy, které jsou u CRM informačních systémů patrné. Zejména se jedná o cloud computing, social CRM a internet věcí. Další část práce využívá praktickou formou poznatky z předcházejících kapitol. Věnuje se totiž tvorbě poptávky pro implementaci nového CRM řešení v reálné firmě ze segmentu SME. Úvod této kapitoly představuje vybranou společnost a analyzuje současný stav CRM a ICT v této firmě. Následující část pak představuje očekávané cíle implementace nového CRM řešení a rozebírá hlavní požadavky, které jsou na toto řešení kladeny. Závěr kapitoly se věnuje výběru dodavatelů, kteří budou osloveni, a hodnotícím kritériím. Výstupy z této diplomové práce pak poslouží jako podklady pro přípravu reálné poptávky po novém řešení.
Ekonomická analýza služeb knihovny - případová studie
Ondřejková, Alena ; Slámová, Hana (vedoucí práce) ; Lipková, Helena (oponent)
Bakalářská práce se zabývá ekonomickou analýzou služeb knihovny. Teoretická část práce vysvětluje důvody financování knihoven veřejným sektorem a jsou zde popsány principy hospodaření knihovny. Dále jsou vymezeny jednotlivé typy knihovnických služeb a možnosti jejich hodnocení dle vybraných metod. V praktické části jsou na příkladu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě definovány její základní charakteristiky a provedena analýza nákladů knihovny a vybraných knihovnických služeb ve vztahu k jejich uživatelům za období let 2011 - 2015.
Analýza a implementace systému pro oběh elektronických dokumentů v Plzeňské teplárenské, a.s.
Kostrba, Jiří ; Lipková, Helena (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Práce představuje analýzu deseti administrativních procesních toků dokumentů, podle které byl vyvinut a implementován systém workflow ve firmě Plzeňská teplárenská, a.s. Analyzované procesy jsou: Požadavek na pořízení, Došlá faktura, Dodavatelská smlouva, Výběrové řízení, Investiční záměr, Odběratelská smlouva, Vyřazení majetku, Cestovní příkaz, Nástup zaměstnance, Výstupní list. Analýza každého procesu obsahuje popis procesu s diagramem oběhu dokumentů a tabulku s daty, která vznikají v jednotlivých krocích. Analýza a reengineering vybraných procesů proběhl na základě rozhodnutí vedení společnosti. V průběhu implementace se objevila řada problémů plynoucích z velkého rozsahu projektu, z nedostatků v analýze, nepřipravenosti uživatelů a malé podpory vedení, které vedly k prodloužení doby projektu na dvojnásobek plánované doby. V současné době je systém v rutinním provozu a přinesl všechny předpokládané efekty. Neočekávanou přidanou hodnotou je automatické propojení souvisejících dokumentů v různých agendách pomocí hypertextových odkazů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 28 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.