Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 33 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Kořeny motivace uživatelů sebeměřících zařízení
Benešová, Lenka ; Fiala, Jakub (vedoucí práce) ; Lipková, Helena (oponent)
Předmetem teto přáce jsou zářízení uřcená k sebe-meření á motiváce osob k vyuzívání techto zářízení. Cílem přáce je zjistit, co vede uzivátele sebe meřících zářízení ják k sebe- meření sámotnemu ták k pouzívání konkřetních zářízení. Teořetická cást přáce se zábyvá sebe meřícími zářízeními, jejich typy á vyuzitím á zpusoby, kteřymi táto zářízení komunikují s uziváteli. Je táke střucne popsán spolecensky kontext sebe meření s vyuzitím technologií. Ve vyzkumne cásti přáce jsou předlozeny vysledky vyzkumu přovedeneho ná mále skupine uzivátelu sebe meřících zářízení, jehoz cílem bylo objásnit motiváci techto uzivátelu. Teořetická cást přáce muze slouzit jáko uvod do přoblemátiky sebe-meřících zářízení á vysledky vyzkumu lze pouzít přo řozsáhlejsí á hlubsí vyzkum motiváce uzivátelu.
Knowledge management and CKO (chief knowledge officer) profession
Dobšovičová, Alexandra ; Lipková, Helena (vedoucí práce) ; Ivánek, Jiří (oponent)
Diplomová práca je venovaná podstate a významu znalostného managementu. Cieľom je charakterizovať profesiu chief knowledge officer (CKO) v znalostnej spoločnosti. Vymedziť jej role a identifikovať odborné kompetencie, ktoré sú kľúčové pre úspešný výkon tejto profesie. Odhaľuje vplyvy a úlohy chief knowlege officer v znalostnej organizácii. Hodnotí a predpokladá ďalší vývoj tejto pozície. Prácu môžeme rozdeliť na dve časti, teoretickú a empirickú. Prvé kapitoly sú zamerané na teóriu v oblasti znalostného managementu, znalostnej spoločnosti a ďalej sa zameriava konkrétne na pozíciu chief knowledge officer, jej vývoj a kompetencie. Práca obsahuje aj analýzu výskumov zo zahraničia. Súčasťou empirickej časti diplomovej práce sú pološtruktúrované rozhovory s predstaviteľmi danej pozície - chief knowledge officer. Kľúčové slová: Znalostný management Chief knowledge officer Znalostná spoločnosť Intelektuálny kapitál Podniky
Kritická reflexe dopadů implementace agilních metod projektování - případová studie ve vybraných společnostech v komerčním sektoru
Garmash, Sofya ; Lipková, Helena (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
ohoto procesu. První kapitola stručně popisuje historii východiska dané skupiny metod řízení projektů, a to i s porovnáním agilních metod - struktuře a zároveň o některých konkrétních metodách. Poslední část dané kapitoly se zaměřuje na význam agilních metod a jejich využití. Třetí kapitola zkoumá studie k danému tématu jak českého prostředí, tak i ze zahraničí. Na základě provedené literární rešerše je vytvořena raktická část diplomové práce, která představuje kvalitativní výzkum ve třech společnostec a analýzu výsledků. Informace v průběhu polostrukturovaných rozhovorů a výsledky literární rešerše posloužily pro doporučení, předložena v závěru práce. Klíčová slova
Kompetenční profil tiskového mluvčího vybrané velké knihovny
Hettenbergerová, Hana ; Římanová, Radka (vedoucí práce) ; Lipková, Helena (oponent)
Bakalářská práce pojednává o kompetencích a vlastnostech potřebných při výkonu zaměstnání tiskového mluvčího ve veřejné knihovně. Cílem práce je analýza těchto kompetencí a sestavení kompetenčního profilu pracovníka. První část práce je teoretická a věnuje se především tématu public relations v neziskové sféře, pracovní pozici tiskového mluvčího a definici kompetencí a kompetenčního modelu. Praktická část je řešena formou kvalitativního výzkumu metodou strukturovaných rozhovorů se čtyřmi vybranými tiskovými mluvčími. Výsledkem je sestavení kompetenčního profilu pracovníka. Práce přináší odpověď na to, na co by se měl ve studiu orientovat možný uchazeč o tuto pracovní pozici.
Role informačního specialisty v institucích státní správy
Vichová, Martina ; Papík, Richard (vedoucí práce) ; Lipková, Helena (oponent)
Cílem diplomové práce je popsat základní charakteristiku a základně analyzovat informační profese České republiky ve sféře státní správy a státem řízených informačních institucí. Prostor je věnován charakteristice veřejné a státní správy. V diplomové práci je kladen důraz na instituce státní správy a jejich rozdělení. Následuje kapitola o informačních institucích a informačních složkách ve státní správě a jejich kategorizace. Jádrem práce je vymezení pojmu informační specialista. Závěrečná kapitola je věnována přehledu studia informační vědy v České republice a analýze profesního uplatnění absolventů oboru Informační studia a knihovnictví v institucích státní správy.
Noví (mladí) informační profesionálové jako zaměstnanci knihoven a členové profesních organizací
Lutzová, Alžběta ; Landová, Hana (vedoucí práce) ; Lipková, Helena (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá definováním termínu noví informační profesionálové a představením organizací, které se na tuto skupinu informačních pracovníků zaměřují. V práci jsou uvedeny klíčové aktivity těchto organizací v zahraničí a začínající aktivity v prostředí České republiky. V praktické části je následně popsán průběh a výsledky kvalitativní sondy, která byla provedena mezi stávajícími studenty ÚISK na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy jakožto potenciálními novými informačními profesionály. Výzkum se týká jejich postojů a představ o práci v oboru a jejich povědomí o skupinách nových informačních profesionálů.
Audit znalostního managementu
Kubálková, Petra ; Očko, Petr (vedoucí práce) ; Lipková, Helena (oponent)
(česky): Diplomové práce se věnuje znalostnímu managementu, a to v kontextu informační vědy a personální práce ve firemní a organizační praxi. Práce (1) mapuje stav poznání v oblasti znalostního managementu a možnosti auditovat procesy spojené se znalostním managementem, (2) porovnává situace v oblasti znalostního managementu v zahraničí a v České republice a (3) navrhuje možný způsob vedení auditu znalostního managementu.
Popis a evaluace projektu nové služby e-výpůjčky v Městské knihovně Úvaly
Modřanská, Gabriela ; Johnova, Radka (vedoucí práce) ; Lipková, Helena (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tématem elektronického půjčování beletristických dokumentů ve veřejných knihovnách. Práce je postavena na marketingovém pohledu veřejné knihovny na problematiku e-výpůjček a je rozdělena do dvou částí. V první části, po vymezení pojmu e-výpůjčka, následuje podrobný postup činností při zavádění a realizaci služby v konkrétní instituci Městské knihovně Úvaly. Druhá část práce hodnotí využívanost služby e-výpůjčky po dvou letech provozu, a to na základě statistických údajů o e-výpůjčkách a kvantitativním dotazníkovém šetření určeném registrovaným čtenářům knihovny. Na základě výsledků výzkumu byla formulována doporučení pro zlepšení fungování služby e-výpůjčky, a také zhodnocen postup při zavádění služby do provozu, i samotný provoz služby v konkrétním časovém období.
Senioři píší Wikipedii: vývoj projektu a analýza systémových dat
Světelská, Hana ; Římanová, Radka (vedoucí práce) ; Lipková, Helena (oponent)
Bakalářská práce pojednává o projektu Senioři píší Wikipedii, který je organizován sdružením Wikimedia Česká republika. Je popsáno institucionální i sociální pozadí tohoto projektu a obecné otázky týkající se života seniorů, jejich volného času i dalšího vzdělávání. Popsán je vývoj projektu do konce roku 2016 a jeho perspektivy v roce 2017. Hlavní hypotézou analytické části práce bylo tvrzení, že někteří účastníci kurzů projektu Senioři píší Wikipedii přispívají na Wikipedii i po skončení kurzu. Dále je pomocí dílčích hypotéz zjišťováno, které faktory ovlivňují aktivitu seniorů po skončení kurzu (pohlaví a kontakt s wiki komunitou) a zda tato aktivita souvisí s dobou, která uplyne od absolvování kurzu. Zjištěny byly také regionální rozdíly v přístupu ke kurzům na úrovni krajů ČR. Klíčová slova: Wikipedie, Senioři píší Wikipedii, senioři v České republice, volný čas seniorů, vzdělávání seniorů
Informační chování zdravotních sester
Málková, Michaela ; Jarolímková, Adéla (vedoucí práce) ; Lipková, Helena (oponent)
Bakalářská práce se zabývá informačním chováním zdravotních sester pracujících v Institutu klinické a experimentální medicíny na Klinice anesteziologie a resuscitace. Zjišťuje, proč a jak zdravotní sestry vyhledávají informace související s jejich oborovým zaměřením a jak s nimi posléze pracují. Je stručně nastíněna charakteristika instituce IKEM, ošetřovatelská péče a pracovní náplň zdravotních sester, dále pak jejich motivace k vyhledávání informací a jejich orientace v informačních zdrojích. Výzkum probíhal v podobě kvalitativních strukturovaných rozhovorů se zdravotními sestrami. Závěr práce je věnován shrnutí zjištěných informací z rozhovorů, zodpovězení definovaných výzkumných otázek a vyhodnocení informačního zabezpečení v praxi.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 33 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.