Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 30 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Kompetenční profil tiskového mluvčího vybrané velké knihovny
Hettenbergerová, Hana ; Římanová, Radka (vedoucí práce) ; Lipková, Helena (oponent)
Bakalářská práce pojednává o kompetencích a vlastnostech potřebných při výkonu zaměstnání tiskového mluvčího ve veřejné knihovně. Cílem práce je analýza těchto kompetencí a sestavení kompetenčního profilu pracovníka. První část práce je teoretická a věnuje se především tématu public relations v neziskové sféře, pracovní pozici tiskového mluvčího a definici kompetencí a kompetenčního modelu. Praktická část je řešena formou kvalitativního výzkumu metodou strukturovaných rozhovorů se čtyřmi vybranými tiskovými mluvčími. Výsledkem je sestavení kompetenčního profilu pracovníka. Práce přináší odpověď na to, na co by se měl ve studiu orientovat možný uchazeč o tuto pracovní pozici.
Role informačního specialisty v institucích státní správy
Vichová, Martina ; Papík, Richard (vedoucí práce) ; Lipková, Helena (oponent)
Cílem diplomové práce je popsat základní charakteristiku a základně analyzovat informační profese České republiky ve sféře státní správy a státem řízených informačních institucí. Prostor je věnován charakteristice veřejné a státní správy. V diplomové práci je kladen důraz na instituce státní správy a jejich rozdělení. Následuje kapitola o informačních institucích a informačních složkách ve státní správě a jejich kategorizace. Jádrem práce je vymezení pojmu informační specialista. Závěrečná kapitola je věnována přehledu studia informační vědy v České republice a analýze profesního uplatnění absolventů oboru Informační studia a knihovnictví v institucích státní správy.
Noví (mladí) informační profesionálové jako zaměstnanci knihoven a členové profesních organizací
Lutzová, Alžběta ; Landová, Hana (vedoucí práce) ; Lipková, Helena (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá definováním termínu noví informační profesionálové a představením organizací, které se na tuto skupinu informačních pracovníků zaměřují. V práci jsou uvedeny klíčové aktivity těchto organizací v zahraničí a začínající aktivity v prostředí České republiky. V praktické části je následně popsán průběh a výsledky kvalitativní sondy, která byla provedena mezi stávajícími studenty ÚISK na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy jakožto potenciálními novými informačními profesionály. Výzkum se týká jejich postojů a představ o práci v oboru a jejich povědomí o skupinách nových informačních profesionálů.
Audit znalostního managementu
Kubálková, Petra ; Očko, Petr (vedoucí práce) ; Lipková, Helena (oponent)
(česky): Diplomové práce se věnuje znalostnímu managementu, a to v kontextu informační vědy a personální práce ve firemní a organizační praxi. Práce (1) mapuje stav poznání v oblasti znalostního managementu a možnosti auditovat procesy spojené se znalostním managementem, (2) porovnává situace v oblasti znalostního managementu v zahraničí a v České republice a (3) navrhuje možný způsob vedení auditu znalostního managementu.
Popis a evaluace projektu nové služby e-výpůjčky v Městské knihovně Úvaly
Modřanská, Gabriela ; Johnova, Radka (vedoucí práce) ; Lipková, Helena (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tématem elektronického půjčování beletristických dokumentů ve veřejných knihovnách. Práce je postavena na marketingovém pohledu veřejné knihovny na problematiku e-výpůjček a je rozdělena do dvou částí. V první části, po vymezení pojmu e-výpůjčka, následuje podrobný postup činností při zavádění a realizaci služby v konkrétní instituci Městské knihovně Úvaly. Druhá část práce hodnotí využívanost služby e-výpůjčky po dvou letech provozu, a to na základě statistických údajů o e-výpůjčkách a kvantitativním dotazníkovém šetření určeném registrovaným čtenářům knihovny. Na základě výsledků výzkumu byla formulována doporučení pro zlepšení fungování služby e-výpůjčky, a také zhodnocen postup při zavádění služby do provozu, i samotný provoz služby v konkrétním časovém období.
Senioři píší Wikipedii: vývoj projektu a analýza systémových dat
Světelská, Hana ; Římanová, Radka (vedoucí práce) ; Lipková, Helena (oponent)
Bakalářská práce pojednává o projektu Senioři píší Wikipedii, který je organizován sdružením Wikimedia Česká republika. Je popsáno institucionální i sociální pozadí tohoto projektu a obecné otázky týkající se života seniorů, jejich volného času i dalšího vzdělávání. Popsán je vývoj projektu do konce roku 2016 a jeho perspektivy v roce 2017. Hlavní hypotézou analytické části práce bylo tvrzení, že někteří účastníci kurzů projektu Senioři píší Wikipedii přispívají na Wikipedii i po skončení kurzu. Dále je pomocí dílčích hypotéz zjišťováno, které faktory ovlivňují aktivitu seniorů po skončení kurzu (pohlaví a kontakt s wiki komunitou) a zda tato aktivita souvisí s dobou, která uplyne od absolvování kurzu. Zjištěny byly také regionální rozdíly v přístupu ke kurzům na úrovni krajů ČR. Klíčová slova: Wikipedie, Senioři píší Wikipedii, senioři v České republice, volný čas seniorů, vzdělávání seniorů
Informační chování zdravotních sester
Málková, Michaela ; Jarolímková, Adéla (vedoucí práce) ; Lipková, Helena (oponent)
Bakalářská práce se zabývá informačním chováním zdravotních sester pracujících v Institutu klinické a experimentální medicíny na Klinice anesteziologie a resuscitace. Zjišťuje, proč a jak zdravotní sestry vyhledávají informace související s jejich oborovým zaměřením a jak s nimi posléze pracují. Je stručně nastíněna charakteristika instituce IKEM, ošetřovatelská péče a pracovní náplň zdravotních sester, dále pak jejich motivace k vyhledávání informací a jejich orientace v informačních zdrojích. Výzkum probíhal v podobě kvalitativních strukturovaných rozhovorů se zdravotními sestrami. Závěr práce je věnován shrnutí zjištěných informací z rozhovorů, zodpovězení definovaných výzkumných otázek a vyhodnocení informačního zabezpečení v praxi.
Školní a mimoškolní programy podpory dětské četby v Belgii
Teheux, Sophie ; Landová, Hana (vedoucí práce) ; Lipková, Helena (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou dětského čtenářství a analyzuje přístup k jeho podpoře ve francouzsky mluvící části Belgie. Úvodní část práce se věnuje belgickému základnímu školskému systému a představuje hlavní principy politických kompetencí v Belgii. Následuje kapitola, jež se věnuje dětskému čtenářství. V první části posuzuje dětské čtenářství z historického pohledu, dále se zaměřuje na dětskou literaturu a na její obsah a nakonec se soustřeďuje na čtenářské návyky a na faktory ovlivňující čtenářskou gramotnost dětí. Zmiňuje roli školy a rodiny v podpoře k četbě. Třetí kapitola představuje několik belgických projektů na podporu dětského čtenářství. Většina z nich je celostátního rozměru. Čtvrtá a poslední kapitola se dívá na projekty, které vznikaly v České republice, a nabízí, v čem by se mohly Belgie a Česká republika navzájem inspirovat. Závěr práce shrnuje získané poznatky a navrhuje směr dalšího využití.
Role informačního centra v marketingu místa na příkladu agentury CzechTourism
Čermák, Petr ; Johnova, Radka (vedoucí práce) ; Lipková, Helena (oponent)
Bakalářská práce "Role informačního centra v marketingu místa na příkladu agentury CzechTourism" pojednává o roli informačního centra a marketingu v oblasti cestovního ruchu na příkladu státní příspěvkové organizace CzechTourism. V práci bude popsáno fungování agentury, zejména její marketingová činnost v oblasti propagace České republiky, jako zájmové destinace cestovního ruchu. V úvodní části práce budou uvedeny obecné informace o marketingu v oblasti cestovního ruchu. V další části práce bude popsána samotná Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism, která bude zahrnovat základní údaje o agentuře, včetně agenturou používané komunikační formy, marketingovou koncepci, marketingovou strategii, swot analýzu destinace a další formy marketingu CzechTourism. V závěru práce budou představena zastoupení Czech Tourism v zahraničí a budou uvedeny výsledky z vlastního výzkumu, který se zabývá otázkami činnosti organizace.
Trendy v oblasti podnikových informačních systémů se zaměřením na CRM
Barták, Miloš ; Lipková, Helena (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent)
Cílem této diplomové práce je představení vybraných trendů v oblasti CRM informačních systémů. Úvodní část práce se věnuje řízení vztahů se zákazníky, které rozebírá z hlediska marketingu i informačních technologií. Seznamuje také čtenáře s architekturou CRM informačních systémů a s možnostmi implementace těchto řešení. Představuje rovněž vybrané dodavatele CRM systémů, kteří mají na trhu dominantní postavení. Následující část práce je pak zaměřena již na samotné trendy, které jsou u CRM informačních systémů patrné. Zejména se jedná o cloud computing, social CRM a internet věcí. Další část práce využívá praktickou formou poznatky z předcházejících kapitol. Věnuje se totiž tvorbě poptávky pro implementaci nového CRM řešení v reálné firmě ze segmentu SME. Úvod této kapitoly představuje vybranou společnost a analyzuje současný stav CRM a ICT v této firmě. Následující část pak představuje očekávané cíle implementace nového CRM řešení a rozebírá hlavní požadavky, které jsou na toto řešení kladeny. Závěr kapitoly se věnuje výběru dodavatelů, kteří budou osloveni, a hodnotícím kritériím. Výstupy z této diplomové práce pak poslouží jako podklady pro přípravu reálné poptávky po novém řešení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 30 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.