Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Poměry mezi rodiči a dětmi po rozvodu manželství
Linhartová, Aneta ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Salač, Josef (oponent)
Poměry mezi rodiči a dětmi po rozvodu manželství Abstrakt Cílem této práce je představit aktuální právní úpravu týkající se poměrů mezi rodiči a dětmi po rozvodu manželství, obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, poukázat na problematické aspekty při její aplikaci v praxi a navrhnout de lege ferenda u dílčích otázek jiná možná řešení. Práce se skládá z pěti kapitol. První kapitola se zabývá rozvodem manželství. Je pojednáno historickém vývoji jeho právní úpravy, platné právní úpravě, včetně řízení o rozvod manželství, a rovněž o některých právních dopadech rozvodu manželství. Část této kapitoly se týká návrhů na zjednodušení rozvodu manželství de lege ferenda. Druhá kapitola je věnována právní úpravě poměrů mezi rodiči a dětmi po rozvodu manželství v historickém kontextu, od obecného zákoníku občanského do současné doby. Ve třetí kapitole je provedena analýza jednotlivých aspektů právní úpravy poměrů mezi rodiči a dětmi po rozvodu manželství. Nejdříve je pojednáno o péči o nezletilé dítě po rozvodu manželství a o jejích jednotlivých formách, tj. péči výlučné, střídavé a společné. Další část této kapitoly se zabývá úpravou styku rodiče a nezletilého dítěte. Poté je pojednáno o vyživovací povinnosti k nezletilému dítěti a následně o vyživovací povinnosti ke...
Společné jmění manželů se zaměřením na vypořádání po jeho zániku
Linhartová, Aneta ; Thöndel, Alexandr (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent)
Cílem mé práce je zanalyzovat novou právní úpravu společného jmění manželů obsaženou v "novém" občanském zákoníku - zákoně č. 89/2012 Sb. - a v této souvislosti se především zaměřit na vypořádání po zániku společného jmění. Nová právní úprava této problematiky je poměrně stručná a vyvstává zde mnoho otázek, které jsou nejasné. Práce se skládá z devíti kapitol. V první kapitole je charakterizován právní institut společného jmění manželů a jeho základní rysy. Druhá kapitola je věnována manželským majetkovým vztahů v historickém kontextu, a to od jejich kořenů v římském právu přes jednotlivá období právní úpravy těchto vztahů na území dnešní České republiky. Ve třetí kapitole je nastíněn rozsah společného jmění a jeho správa v zákonném režimu. Čtvrtá kapitola se zabývá smluvními modifikacemi společného jmění a režimem založeným rozhodnutím soudu. Část této kapitoly je rovněž zaměřena na otázku ochrany třetích osob v souvislosti se společným jměním. V páté kapitole je pojednáno o možných způsobech zániku společného jmění, a to jak o způsobech zániku společného jmění za trvání manželství, tak o způsobech zániku společného jmění jakožto důsledku zániku manželství. Šestá kapitola je věnována problematice vypořádání společného jmění. Nejdříve je pojednáno o dohodě o vypořádání společného jmění. Dále se...
Návrh komunikačního plánu ve společnosti ACTcz, s.r.o
Šotola, Filip ; Linhartová, Aneta (oponent) ; Milichovský, František (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je věnována návrhu komunikačního plánu ve firmě ACT CZ s.r.o. Hlavním cílem je návrh efektivnějšího komunikačního mixu na základě identifikace současné marketingové komunikace a výsledků předchozích analýz vnějšího a vnitřního prostředí. Bakalářská práce je rozdělena na tři hlavní části - teoretická, praktická a návrhová. V teoretické části jsou rozepsány základní pojmy z oblasti marketingu. Výstupem pro praktickou část je analýza firmy, jejího marketingového mixu a současného stavu komunikačního mixu. Dále obsahuje analýzy marketingového prostředí firmy a marketingový výzkum zaměřený na komunikační mix. Na základě výsledků praktické části jsou sestaveny návrhy na zlepšení.
Zařazení nesezdaných soužití do vztahu rodinného stavu a úmrtnosti
Linhartová, Aneta ; Pechholdová, Markéta (vedoucí práce) ; Nývlt, Ondřej (oponent)
Práce navazuje na již popsaný a obecně uznávaný vztah rodinného stavu a úmrtnosti. Do tohoto vztahu se snaží zařadit nesezdaná soužití, čímž reaguje na aktuální vývoj struktury domácností v České republice. Cílem diplomové práce je zařadit nesezdaná soužití do kontextu tohoto prokázaného vztahu a zjistit, na jaké úrovni je úmrtnost kohabitujících oproti sezdaným či osobám bez partnera. Je otázkou, zda lze zařadit kohabitace na shodnou úroveň s manželstvími či si každá z těchto skupin ponechává svá specifika, což se přenáší i na úmrtnost. K řešení této otázky byly využity úmrtnostní tabulky dle rodinného stavu a analýza závislosti časových řad. Nezbytnou součástí práce je také průzkum charakteru nesezdaných soužití v české společnosti, který pomáhá dokreslovat závěry získané uvedenými metodami. Hypotézy, které jsou pomocí těchto metod řešeny, vychází z předpokladu, že součástí kategorie svobodných jsou také kohabitující a pokud ti vykazují lepší úmrtnostní poměry než osoby bez partnera, pak jejich zvyšující se zastoupení zrychluje růst naděje dožití oproti sezdaným, event. zrychluje pokles úmrtnosti. Výsledky se přiklánějí k tomu, že úmrtnost kohabitujících je na vyšší úrovni oproti osobám bez partnera, ale oproti sezdaným na úrovni nižší. Je však nutné čelit nedostatku dat a pracovat na konstrukci kvalitnějších ukazatelů, což znamená, že tato práce především otevírá danou oblast pro českou společnost a představuje perspektivy, které zkoumání této problematiky skýtá.
Celní deklarace a exportní přepravy do Ruska v rámci společnosti DAMCO Czech Republic s.r.o.
Linhartová, Aneta ; Novák, Radek (vedoucí práce) ; Halamka, Jiří (oponent)
Cílem této diplomové práce je čtenáři osvětlit problematiku celní deklarace na konkrétním příkladu uvedeném z praxe v rámci společnosti Damco Czech Republic s.r.o. ve východních Čechách v Jaroměři. Pro ukázku byl vybrán export do Ruské federace mezinárodní kamionovou přepravou, tedy z Jaroměře do Moskvy. Závěr diplomové práce shrnuje nejpodstatnější informace o aktuálním stavu celní problematiky v České republice i v rámci Evropské unie. Dále obsahuje mé názory na proces celní deklarace a práci celního deklaranta ve společnosti Damco.
Pivovarnictví v ČR - postavení v zahraničničním obchodě, komparace s vybranou zemí
Linhartová, Aneta ; Černá, Iveta (vedoucí práce) ; Taušer, Josef (oponent)
Cílem této bakalářské práce je blíže popsat stav pivovarnictví v České republice, jeho význam pro průmysl a ekonomiku státu, ale také poukázat na aktuální otázky a problémy, kterým čelí. Dále se zaměřit na postavení v zahraničním obchodě a srovnání s vybranou zemí, v tomto případě s Německem, a na závěr charakterizovat společné a rozdílné znaky těchto dvou států.

Viz též: podobná jména autorů
2 LINHARTOVÁ, Adéla
4 LINHARTOVÁ, Andrea
4 Linhartová, Andrea
3 Linhartová, Anna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.