Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 100 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
LC-MS analýza 1. fáze biotransformace K1277, potenciálního léčiva Alzheimerovy nemoci
Krchová, Lucie ; Štaud, František (vedoucí práce) ; Kučera, Radim (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Lucie Krchová Školitel: Prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Konzultant: Mgr. et Mgr. Rafael Doležal, Ph.D. Název diplomové práce: LC-MS analýza 1. fáze biotransformace K1277, potenciálního léčiva Alzheimerovy nemoci. Alzheimerova choroba patří mezi nejčastější neurodegenerativní onemocnění, kterým trpí desítky miliónů lidí na celém světě. V současné terapii se vyskytuje několik symptomatických léčiv, která dokáží zmírnit příznaky tohoto typu demence, nicméně žádné z nich není schopno progresi nemoci úplně zastavit. Diplomová práce se věnuje metabolické studii dosud nepublikované látky K1277, vzniklé kombinací 6-chlortakrinu a aminokyseliny tryptofanu, která se řadí díky svým vlastnostem k slibným potenciálním léčivům Alzheimerovy nemoci. Cílem práce bylo provést in vitro metabolický screening látky K1277 na modelu využívající lidské jaterní mikrosomy se zaměřením na kvantitativní i kvalitativní analýzu. Dílčími cíli bylo zjistit, za jakých podmínek poskytuje látka K1277 metabolity první fáze biotransformace, kvantifikovat množství metabolisované látky, identifikovat jednotlivé metabolity a navrhnout jejich chemické struktury. Diplomová práce popisuje analýzu metabolitů pomocí kapalinové...
Stability Studies of Oral Liquid Preparations Using HPLC
Zahálka, Lukáš ; Solich, Petr (vedoucí práce) ; Kučera, Radim (oponent) ; Muselík, Jan (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát Mgr. Lukáš Zahálka Školitel prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Název disertační práce Stabilitní studie tekutých perorálních přípravků s využitím HPLC Na českém trhu je dle databáze Státního ústavu pro kontrolu léčiv dostupných 59 tis. registrovaných léků, přičemž 8 tisíc z nich bylo v červenci 2017 obchodovaných; přesto existují terapeutické požadavky, které nemohou být těmito komerčně dostupnými léky splněny z důvodu nevhodnosti dostupných lékových forem pro použití např. pro pediatrické pacienty. Proto byla vytvořena spolupráce mezi Farmaceutickou fakultou v Hradci Králové (Katedra analytické chemie a Katedra farmaceutické technologie) a Fakultní nemocnicí v Motole k řešení zmiňovaných terapeutických potřeb vývojem magistraliter formulací perorálních tekutých přípravků vybraných účinných látek. Každý projekt byl složen ze tří hlavních částí. První částí byl vývoj několika variant lékových formulací s ohledem na různé požadavky (např. přípravky bez cukru či bez konzervantů). Tato část byla vypracována na Katedře farmaceutické technologie. Druhá (vývoj HPLC metody) a třetí (provedení vlastní stabilitní studie) část byly následně provedeny na Katedře analytické chemie. V rámci této práce byly vyvinuty...
LC-MS analýza 1. fáze biotransformace K1277, potenciálního léčiva Alzheimerovy nemoci
Krchová, Lucie ; Štaud, František (vedoucí práce) ; Kučera, Radim (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Lucie Krchová Školitel: Prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Konzultant: Mgr. et Mgr. Rafael Doležal, Ph.D. Název diplomové práce: LC-MS analýza 1. fáze biotransformace K1277, potenciálního léčiva Alzheimerovy nemoci. Alzheimerova choroba patří mezi nejčastější neurodegenerativní onemocnění, kterým trpí desítky miliónů lidí na celém světě. V současné terapii se vyskytuje několik symptomatických léčiv, která dokáží zmírnit příznaky tohoto typu demence, nicméně žádné z nich není schopno progresi nemoci úplně zastavit. Diplomová práce se věnuje metabolické studii dosud nepublikované látky K1277, vzniklé kombinací 6-chlortakrinu a aminokyseliny tryptofanu, která se řadí díky svým vlastnostem k slibným potenciálním léčivům Alzheimerovy nemoci. Cílem práce bylo provést in vitro metabolický screening látky K1277 na modelu využívající lidské jaterní mikrosomy se zaměřením na kvantitativní i kvalitativní analýzu. Dílčími cíli bylo zjistit, za jakých podmínek poskytuje látka K1277 metabolity první fáze biotransformace, kvantifikovat množství metabolisované látky, identifikovat jednotlivé metabolity a navrhnout jejich chemické struktury. Diplomová práce popisuje analýzu metabolitů pomocí kapalinové...
Optimalizace chromatografických podmínek pro chirální separaci biologicky aktivních látek.
Novák, Martin ; Kučera, Radim (vedoucí práce) ; Nobilis, Milan (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Student: Bc. Martin Novák Školitel: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Konzultant Mgr. et Mgr. Rafael Doležal, Ph.D. Název diplomové práce: Optimalizace chromatografických podmínek pro chirální separaci biologicky aktivních látek Diplomová práce se zaměřuje na vývoj HPLC - UV metody pro stanovení enantiomerů látky K 1277 se strukturním vzorcem N - (2 - ((6 - chlor - 1,2,3,4 - tetrahydroakridin - 9 - yl) amino) hexyl - 2 - amino - 3 - (1H - indol - 3 - yl) propylamid dihydro - chlorid, která je vybraným zástupcem ze skupiny hybridních sloučenin takrinu a tryprofanu. Hybridy syntetizované z molekul takrinu a tryptofanu je možné zařadit mezi velmi slibné kandidáty potenciálních léčiv působících v terapii Alzheimerovy choroby. V teoretické části práce přináší seznámení se základní charakteristikou chirality molekul, možnostmi a principy chirálních separačních metod, patofyziologií a klinickými projevy Alzheimerovy nemoci, možnostmi léčby Alzheimerovy nemoci a se stručnou charakteristikou hybridních sloučenin takrinu a tryptofanu. Cílem diplomové práce je nalezení vhodné metody separace enantiomerů vznikajících syntézou z takrinového skeletu a tryptofanové části. Experimentální část práce se...
Bytový dům
Škrdlová, Aneta ; Kučera, Radim (oponent) ; Sobotka, Jindřich (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je návrh a vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby bytového domu. Jedná se o objekt se čtyřmi nadzemními podlažími, která jednotlivých úrovních ustupují a vytváří terasy. V objektu se nachází 7 bytů, z toho jeden je určen pro osoby s omezenou schopností pohybu. Součástí přízemního podlaží je provozovna. K objektu náleží 16 parkovacích míst. Střecha je řešena jako jednoplášťová plochá s duo pořadím vrstev. Objekt je navržen ze systému POROTHERM.
Bytový dům
Šedivý, Adam ; Kučera, Radim (oponent) ; Sobotka, Jindřich (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby bytového domu. Objekt se nachází na katastrálním území Města Náměšť nad Oslavou, číslo stavební parcely 780/189-190. Stavební pozemek se nachází v lokalitě nových rodinných domů. Terén je mírně svažitý. V bytovém domě se nachází tři nadzemní podlaží, dům je částečně podsklepen. V podzemním podlaží se nachází sklepní kóje, skladovací a technické prostory. První nadzemní podlaží je řešeno jako bezbariérové a jsou v něm umístěny dvě ordinace praktických lékařů a byt pro imobilní uživatele. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží se nachází další bytové jednotky. Konstrukční systém objektu je stěnový. Obvodové i vnitřní stěny jsou tvořeny keramickými svisle děrovanými tvárnicemi Heluz. Stropní konstrukce je navržena jako křížem vyztužená železobetonová monolitická deska. Schodiště je také navrženo jako železobetonová monolitická konstrukce. Zastřešení objektu tvoří jednoplášťová plochá střecha. Podlahové konstrukce jsou provedeny jako plovoucí.
Novostavba rodinného domu s projekční kanceláří
Spáčilová, Kristýna ; Kučera, Radim (oponent) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby novostavby rodinného domu s projekční kanceláří, který se nachází v katastrálním území obce Výkleky na parcele p.č. 79/1; 79/2. Dům je členěn na bytovou jednotku a provozovnu. Objekt je navržen jako dvoupodlažní a částečně podsklepený. Dům je zastřešen valbovou střechou. Konstrukční systém stěnový, zděný z cihelných bloků, suterén ze ztraceného bednění. Bakalářská práce je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby.
Bytový dům
Světlík, Adam ; Kučera, Radim (oponent) ; Struhala, Karel (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce bylo zpracování projektové dokumentace samostatně stojícího bytového domu v okrajové části Bučovic. Byt je nepodsklepený, čtyřpodlažní, a stojí na mírně svažitém pozemku, skládajícího se z několika parcel, v katastrálním území Bučovice. Objekt se napojen na místní komunikaci na severní straně pozemku. Mezi objektem a komunikací je parkoviště pro uživatele objektu, které má 17 parkovacích stání. První nadzemní podlaží je rozděleno na bytovou jednotku a technické zázemí. Každé další podlaží je rozděleno na dvě bytové jednotky. Byty v druhém, třetím a čtvrtém podlaží, mají samostatné balkóny. Stěny tvoří pórobetonové tvárnice YTONG, v kombinaci s akustickými vnitřními vápenopískovými tvárnicemi, a jsou založeny na betonových základových pasech. Stropy jsou železobetonové z lehčeného keramického betonu LIASTROP. Podlahy jsou těžké plovoucí. Střecha je plochá jednoplášťová, vegetační. Celý objekt je zateplen kontaktním zateplením z minerálních desek MULTIPOR a deskami z expandovaného polystyrenu. Výkresová část byla zpracována v programu AutoCAD.
Dům na vodě
Kosová, Karolína ; Kučera, Radim (oponent) ; Struhala, Karel (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu s malířským ateliérem v Martinicích u Onšova. Navrhovaná stavba bude založena částečně na břehu pozemku číslo 140/2, větší část stavby je navržena nad hladinou rozlehlého rybníka (číslo pozemku 145). Dům pro čtyřčlennou rodinu má dvě nadzemní podlaží. Parkování je řešeno samostatnou garáží pro dvě vozidla. Základovou konstrukci tvoří velkoformátové železobetonové vrtané piloty a rámová konstrukce příčlí, podporující nosné stěny. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z cihelných broušených bloků a opatřeny zateplovacím systémem s provětranou fasádou. Strop tvoří železobetonové desky. Dominantou domu je oblouková dvouplášťová střecha. Zastřešení spojovací části mezi rodinným domem a ateliérem je navrženo jako pochozí plochá střecha.
Bytový dům
Grolmus, Juraj ; Kučera, Radim (oponent) ; Matějka, Libor (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je projektová dokumentace pro provádění stavby bytového domu se čtyřmi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. V nadzemních podlažích je 10 bytů, v podzemním podlaží se nachází společné prostory domovního vybavení. Součástí podzemního podlaží jsou také garáže, kde jsou umístěny parkovací plošiny, které zajišťují parkovací stání pro 18 automobilů. Poslední podlaží je řešeno jako ustupující a k bytům umístěným na tomto podlaží náleží prostorná terasa. Střecha nad 4.NP je řešena jako jednoplášťová plochá s kombinovaným pořadím vrstev. Objekt je navržen ze systému HELUZ.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 100 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 KUČERA, Richard
5 Kučera, Radek
2 Kučera, Roman
2 Kučera, Rudolf
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.