Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 43 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj a proměny Československé a České televize v 80. a 90. letech 20. století očima zaměstnanců
Zemanová, Tereza ; Krátká, Lenka (vedoucí práce) ; Hlaváček, Jiří (oponent)
Cílem práce je pomocí metody orální historie popsat vývoj a některé proměny Československé a později České televize v 80. a 90. letech 20. století, jak je vnímali běžní zaměstnanci a zaměstnankyně této instituce. Práce se zaměřuje na každodenní život technických a administrativních pracovníků, přičemž je časově vymezena rokem 1980 a rokem 1998, kdy skončilo funkční období prvnímu generálnímu řediteli ČT Ivu Mathé. Předmětem zájmu jsou základní pracovní podmínky jako například mzdy, pracovní doba a péče o pracující vyplývající z kolektivní smlouvy. Dále se práce zabývá atmosférou a vztahy na pracovišti a loajalitou zaměstnanců vůči instituci. Kromě popsání dílčích tematických otázek si práce klade za cíl postihnout proměny každodennosti v souvislosti s tzv. transformací společnosti, potažmo porovnat 80. léta s obdobím po listopadu 1989.
Sedmdesát let vzpomínek na Lidice a Ležáky
Tajčová, Tereza ; Krátká, Lenka (vedoucí práce) ; Mücke, Pavel (oponent)
Diplomová práce zachycuje způsob, jakým bylo vzpomínáno na obce Lidice a Ležáky, které byly během druhé světové války vyhlazeny nacisty. Text postihuje období od roku 1945 do současnosti, přičemž se zaměřuje na obraz těchto obcí (a tragédií roku 1942) v odbojářských periodikách Hlas revoluce a Národní osvobození. Na základě kvantitativní i kvalitativní analýzy těchto pramenů autorka interpretuje obraz vzpomínání na lidickou a ležáckou tragédii v daných periodikách a zasazuje jej do dobového kontextu. Klíčová slova: Lidice, Ležáky, Národní osvobození, Hlas revoluce, pieta
Metodika pro realizaci orálněhistorického výzkumu v prostředí výzkumných ústavů, vědeckých pracovišť a „intelektuálních elit“
Vaněk, Miroslav ; Krátká, Lenka ; Wohlmuth Markupová, Jana
Metodika přináší komplexní obraz realizace orálněhistorického projektu v prostředí „intelektuálních elit“, na příkladu specializovaných výzkumných, akademických či vysokoškolských ústavů a odborných/výzkumných pracovišť. Metodika se zaměřuje také na možné využití orálněhistorických výzkumů v uvedených oblastech pro poznání minulých i současných společenských jevů a zároveň upozorňuje na úskalí, která takový výzkum může přinést. Metodika postihuje celý výzkumný proces v dané oblasti, od okamžiku zadání až po finální výstupy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Čeští kaskadéři - od těžkých začátků až ke světové špičce
Kolářová, Denisa ; Krátká, Lenka (vedoucí práce) ; Hlaváček, Jiří (oponent)
Cílem práce je rozšířit dosud povrchní poznatky o historii a vývoji povolání českých filmových kaskadérů, a to v období od šedesátých let 20. století až do porevolučního období s přesahy do současnosti. Prostřednictvím metody orální historie (v kombinaci s dostupnými prameny) se práce zaměří na profesní vývoj. Pozornost bude věnována vzniku profese jako takové, klíčovým filmům či kontaktům se zahraničními produkcemi. Mezi další dílčí témata spadá trénink kaskadérů, kaskadérské vybavení nebo pohled z pozice ženy na toto převážně mužské povolání.. Témata budou reflektována v předrevolučních a porevolučních letech. Následně budou zhodnoceny očima kaskadérů největší profesní rozdíly, které se v průběhu let udály. Klíčová slova: kaskadéři, koně, filmování, orální historie, nebezpečí
Počátky drobného podnikání a malá privatizace během období transformace ekonomiky 1989-1994
Skála, Marek ; Krátká, Lenka (vedoucí práce) ; Houda, Přemysl (oponent)
Tato práce se zabývá obdobím ekonomické transformace v Československu, potažmo České republice mezi lety 1990-1997. Soustředí se především na proměnu myšlení, vzorců chování a hodnot v době nástupu liberálně tržního hospodářství. To zjišťuje sledováním ustavování nové podnikatelské vrstvy. Práce je řešena induktivní metodou, kdy procesy na úrovni několika jednotlivců a skupin vztahuji na širší skupiny až celou společnost. Takovéto zpracování mi umožnily vedle tradičních písemných pramenů také rozhovory s účastníky tehdejších procesů. Rozhovory byly provedeny za pomoci metody orální historie. Zjištěním práce je skutečnost že konec komunistického režimu a počátek pluralitní demokracie byl změnou pouze v oblasti politiky a práva. V oblasti reálného ekonomického života to však znamenalo především legalizaci kvazitrhu, který existoval v období reálného socialismu. Z tohoto důvodu zůstávaly ve společnosti zakořeněny vzorce chování z doby minulé a měnily se jen náročným procesem a pomalu. Práce je dílčí analýzou tranzitivního období, což je historicky blízká doba a jako taková má bezprostřední dopad na naši současnost. V historické vědě se však stále jedná o období opomíjené.
Reflexe vnímání pojmu "domov" ve vzpomínkách dětí zaměstnanců firmy Baťa v Indii
Matyášová, Judita ; Doskočil, Zdeněk (vedoucí práce) ; Krátká, Lenka (oponent)
Diplomová práce se věnuje historii a obyvatelům baťovského města Batanagar, které vzniklo v Indii v roce 1934. Pracovali zde mladí manažeři, kteří prošli školením v centrále firmy Baťa ve Zlíně a na počátku třicátých let odjeli z Československa do Indie. Po roce 1948 se některé rodiny vrátily do Československa, jiné zůstaly v Indii a v polovině padesátých let do Kanady či Austrálie. Autorka diplomové práce se primárně zaměřuje na vzpomínky dětí baťovských manažerů, které žijí v České republice.
Indiánská subkultura v České republice
Bridges, Eliška ; Hlaváček, Jiří (vedoucí práce) ; Krátká, Lenka (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na téma české indiánské subkultury, tedy skupinu osob, které se zajímají o kulturu severoamerických indiánů a transformují její určité znaky do našeho prostředí. Výzkum byl prováděn metodou orální historie s využitím te rozhovorů s biografickým úvodem, které byly realizovány během jednoho setkání. Metodologie výzkumu ve svých jednotlivých fázích od výběru a oslovování narátorů, přes realizaci rozhovorů až po analytické a interpretační postupy je uvedena v první části práce. Ta končí hodnocením kvality výzkumu a jeho etickými aspekty. Druhou část práce tvoří interpretace shromážděného materiálu. Ta nejprve popisuje historii hnutí s přesahem do současnosti. Věnuje se jeho zrození a následnému vývoji, vyzdvihuje urč aktivity a věnuje se také občanskému sdružení Indian Corral. Následně se zabývá znaky a projevy subkultury, kam spadají aktivity členů subkultury, otázka duchovna, obchodu a vliv koníčku na životní styl členů subkultury.
Výstavba tranzitního plynovodu v Československu očima pamětníků
Bucharová, Linda ; Houda, Přemysl (vedoucí práce) ; Krátká, Lenka (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá historií a vývojem plynárenství v Československu, konkrétně výstavbou tranzitního plynovodu a vývojem tranzitní plynárenské soustavy. Součástí této práce je také historie svítiplynu a důvody jeho postupného nahrazování zemním plynem. Metodologie práce se opírá o rozhovory vycházející z metody orální historie, archivní záznamy a dobovou literaturu. Primárně je práce zaměřena na orálně historický terénní výzkum týkající se této problematiky, především na osobní zkušenosti narátorů, kteří byli přímými účastníky výstavby. Tato práce je také zaměřena na okolnosti vyjednávání o výstavbě tranzitního plynovodu a na další rozšiřování tranzitní soustavy v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století. Klíčová slova tranzitní plynovod, zemní plyn, plynárenství, hospodářství, energetika, svítiplyn, normalizace
Československé aerolinie v 70. a 80. letech z pohledu zaměstnanců podniku
Andraschko, Rudolf Vladimír ; Krátká, Lenka (vedoucí práce) ; Hlaváček, Jiří (oponent)
Tato práce se zabývá profesním a soukromým životem skupiny zaměstnanců Československých aerolinií - posádek v kokpitu, zejména pilotů - v letech 1970-1989 s přesahem do 60. a 90. let v kontextu zkoumaného období. Práce je vypracována za pomocí metody orální historie. Nahrávky s jednotlivými narátory byly zpracovány do ucelených celků, které ukazují jednak to, odkud přicházeli do aerolinie lidé zastávající pilotní funkce, ale také to, jakým způsobem se začleňovali do denního styku se zahraničím, postupovali během své kariery, jak se jich dotýkaly jednotlivé proměny v historii Československa a Československých aerolinií v "normalizačním" období. Autor této práce se snažil na základě vypracování stručné historie Československé aerolinie, archivních pramenů o rozvoji a změnách v letectví a výpovědí jednotlivých narátorů poskytnou náhled do historie profese pilotů ČSA a představit širšímu publiku jejich reflexi daného období jak v sociálním, tak historickém kontextu.
"Řidič, ten tvrdý chleba má." Proměny podmínek života a práce řidičů autobusů městské hromadné dopravy v Praze.
Sommer, Jakub ; Krátká, Lenka (vedoucí práce) ; Mücke, Pavel (oponent)
Diplomová práce "Řidič, ten tvrdý chleba má: Proměny podmínek života a práce autobusů městské hromadné dopravy v Praze." se snaží prostřednictvím metody orální historie v komparaci se sekundární literaturou a archivním materiály, přiblížit práci řidičů autobusů městské hromadné dopravy v Praze v období tzv. Normalizace a Transformace. Práce se zaměřuje na řidiče Dopravního podniku Prahy, kteří pracovali v garážích Dejvice a Řepy. Autor pomocí získaných orálně historických rozhovorů a psaných dokumentů zkoumá, jakým způsobem se profese změnila za posledních čtyřicet let. Na základě svého badání dochází k závěru, že z dominantní pozice vůči cestujícím a dopravnímu podniku, v současnosti řidiči zaujímají zcela opačnou roli. Téma práce je nejen obohacující z perspektivy jednotlivých životních osudů, ale také nám umožňuje otevřít témata, týkající se vlivu moderních technologií na práci obyčejných lidí. Diplomová práce pomáhá přiblížit práci a život řidičů autobusů, ale zároveň ukazuje i proměny přijímaní této profese v samotné české společnosti. Klíčová slova: Dopravní podnik, Řidič autobusu, Garáže Dejvice, Garáže Řepy, Normalizace, Transformace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 43 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
11 KRÁTKÁ, Lenka
4 Krátká, Lucie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.