Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 102 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Politická dimenze sociální exkluze seniorů jako důsledek digitální propasti
Chmelíková, Tereza ; Kotrusová, Miriam (vedoucí práce) ; Potůček, Martin (oponent)
Diplomová práce se zabývá fenoménem digitální propasti a jejím vlivem na kvalitu života seniorů. Digitální propast - produkt moderní informační společnosti - je jedním z významných faktorů ovlivňujících sociální vyloučení seniorů. V teoretické části je představen koncept aktivního stáří jako cesta k úspěšnému řešení problémů spojených s demografickým stárnutím populace a jako prevence vyloučení seniorů ze společnosti i z participace na veřejném dění. Autorka se zaměřuje zejména na to, do jaké míry jsou senioři v České republice ohroženi tímto vyloučením právě v důsledku digitální exkluze. V praktické části proto zkoumá, jaká je současná úroveň digitální gramotnosti českých seniorů. Navazující kvalitativní výzkum - polostrukturované rozhovory s experty - má pak za cíl zjistit, zda digitální propast představuje pro seniory v Česku sociálním problém, který přispívá k jejich společenskému znevýhodnění či dokonce způsobuje jejich vyloučení z podílu na správě věcí veřejných a tím snižuje kvalitu jejich života.
Řešení nezaměstnanosti mladých lidí prostřednictvím užšího propojení jejich profesní přípravy s požadavky trhu práce
Steindlberger, Martin ; Kotrusová, Miriam (vedoucí práce) ; Hiekischová, Michaela (oponent)
Diplomová práce se zabývá vztahem mezi profesní přípravou mladých lidí a požadavky trhu práce. Je zaměřena na středoškolské odborné vzdělávání. Problém, který zkoumá je nedostatečná připravenost absolventů škola na přechod na volný trh práce. Aby bylo možné tento stav zlepšit, je nutné se pokusit sladit obsah a výstupy profesní přípravy s potřebami trhu práce. V případě, že jsou absolventi nedostatečně připraveni na potřeby zaměstnavatelů, můžou se tito absolventi stát nezaměstnanými. Problém je o to horší, čím je doba nezaměstnanosti delší. Cílem této diplomové práce je zjistit a popsat, kteří aktéři se na profesní přípravě podílejí a jak probíhá jejich vzájemná spolupráce. Dále se pokusí zjistit, jaké jsou silné a slabé stránky této spolupráce. Pokusí se také zjistit, jakým způsobem přizpůsobování profesní přípravy mladých lidí potřebám trhu práce probíhá. Práce je případovou studií zaměřenou na Jihočeský kraj, ten je krátce představen formou vybraných ukazatelů charakterizujících vybraný region. Pro získání potřebných dat jsou využita data a údaje z již provedených výzkumů a zároveň informace od vybraných aktérů podílejících se na řešení zvolené problematiky.
Transformace a deinstitucionalizace náhradní péče o děti v České republice
Potužníková, Michaela ; Kotrusová, Miriam (vedoucí práce) ; Klusáček, Jan (oponent)
Náhradní péče o dítě je nepostradatelnou součástí systému sociálně-právní ochrany dětí. Před rokem 1989 byla v České republice upřednostňována ústavní péče, která byla po pádu komunismu postupně nahrazována náhradní rodinnou péčí, a to z důvodu nevhodnosti ústavní péče plně nahradit rodinné prostředí. Deinstitucionalizací je myšlena změna systému umísťování dětí do alternativních typů péče a je chápána jako přechod od zařízení ústavní péče do typů náhradní rodinné péče, případně do individuálnějších typů péče s rodinným charakterem. V roce 2013 vstoupila v platnost novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, jejímž cílem bylo transformovat systém náhradní péče směrem k individuálnější práci s ohroženými dětmi. Novela obnovila institut pěstounské péče na přechodnou dobu a pozměnila institut dlouhodobé pěstounské péče. Dále zavedla pravidla pro systematické fungování orgánů sociálně-právní ochrany dětí, zaměřila se na prevenci v oblasti ohrožených dětí, apod. Cílem práce je zhodnotit změny v oblasti deinstitucionalizace náhradní péče o děti v České republice po novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí z roku 2013, zejména pak vzhledem k pěstounství, a zhodnotit cíle v oblasti deinstitucionalizace a jejich naplnění vzhledem k novele zákona.
Podpora zaměstnanosti jako součást regionální politiky v ČR
Pocová, Zuzana ; Kotrusová, Miriam (vedoucí práce) ; Hiekischová, Michaela (oponent)
Diplomová práce se zabývá problémem nedostatečné podpory zaměstnanosti na regionální úrovni. Hlavním výzkumným cílem práce je vysvětlit, jak je realizována politika zaměřující se na podporu zaměstnanosti v rámci regionální politiky v ČR na příkladu Středočeského kraje. Práce se konkrétně zaměřuje na veřejněpolitické nástroje, které jsou využívány k podpoře zaměstnanosti na regionální úrovni. Dále na identifikování hlavních aktérů a jejich přesvědčení v rámci problematiky podpory zaměstnanosti na regionální úrovni, neboť na jedné straně stojí přesvědčení, že politika zaměstnanosti je problematikou, kterou má na starosti pouze stát a Úřad práce České republiky. Nicméně na druhé straně existuje přesvědčení, že podpora zaměstnanosti obyvatel by měla být součástí i dalších politik, a především by měla být výsledkem spolupráce různých aktérů. V rámci analýzy aktérů a jejich přesvědčení je v práci využita teorie advokačních koalic a teorie sítí aktérů. Práce vychází jak z primárních dat z expertních rozhovorů, tak i ze sekundárních dat z odborných publikací a legislativních dokumentů. K analýze je v práci využita tematická analýza expertních rozhovorů a obsahová analýza sekundárních dokumentů.
Integrace ukrajinských migrantů v ČR
Burdukovskii, Nikita ; Dobiášová, Karolína (vedoucí práce) ; Kotrusová, Miriam (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku integrace ukrajinských migrantů v České republice. V souvislosti se zvyšujícím se emigračním potenciálem z důvodu probíhající občanské války na Ukrajině bude účelem práce analýza současné integrační politiky České republiky vůči cizincům ze třetích zemí s důrazem na migranty z Ukrajiny. Značné změny na půdě integračních politik začaly po vstupu České republiky do EU, byly vytvořeny koncepční dokumenty a další veřejně politická opatření mající za účel systematizovat integrace migrantů ze třetích zemí. Proto bude prvním cílem této práce analýza veřejných politických dokumentů, které vystihují podstatu a determinanty integrační politiky České republiky vůči migrantům ze třetích zemí. Česká republika citlivě reaguje na světové migrační trendy, ale větší důraz klade na současnou imigraci z Ukrajiny, a tak dalším cílem bude zmapovat stav integrační politiky výhradně vůči Ukrajincům v České republice. Nakonec posledním a hlavním cílem je porozumět na základě rozhovorů, jaké bariéry integrace do hostitelské společnosti vnímají samotní Ukrajinci v České republice na základě teoretického přístupu životních cyklů, jakou trajektorii volí, aby se integrovali v rámci jednotlivých dimenzí, jak se liší mezi sebou v zavislosti na statusu pobytu.
Postoje českých politických stran k institutu veřejné služby v České republice
Šlechtová, Markéta ; Kotrusová, Miriam (vedoucí práce) ; Novotný, Vilém (oponent)
V důsledku ekonomické nákladnosti klasického welfare a dalších příčin došlo v evropských zemích, včetně České republiky, k zavedení aktivizačních opatření typu workfare. Jedním z nich je i veřejná služba, která je chápána jako pomoc obci formou veřejně prospěšných prací. K zavedení veřejné služby do českého právního řádu došlo v roce 2008 a od té doby prošel tento institut řadou změn, které vyústily až v jeho aktuální podobu, jež nabyla účinnosti 1. 2. 2017. Dle teorie advokačních koalic je možné v konkrétním politickém subsystému identifikovat přesvědčení politických aktérů a jejich koalice. Tato práce si klade za cíl identifikovat přesvědčení politických stran v politickém subsystému veřejné služby v České republice s důrazem na policy core beliefs a vymezit jejich advokační koalice v tomto subsystému.
Vztah mezi systémem sociální politiky a mezigenerační solidaritou vůči matkám samoživitelkám v České republice
Popovská, Linda ; Kotrusová, Miriam (vedoucí práce) ; Hejzlarová, Eva (oponent)
Bakalářská práce Vztah mezi systémem sociální politiky a mezigenerační solidaritou vůči MSŽ v České republice Linda Popovská Abstrakt Bakalářská práce se zabývá vztahem mezi systémem sociální politiky a mezigenerační solidaritou vůči matkám samoživitelkám v České republice. Věnuje se vzniku a vývoji samoživitelství na území ČR a důležitosti mezigenerační solidarity, fenoménu samoživitelství jako takovému a jeho spojitostí se systémem sociální politiky. Práce má teoretická východiska ve familialismu a teorii mezigenerační solidarity. Hlavním cílem bylo zmapování vztahu sociální politiky a mezigenerační solidarity vůči matkám samoživitelkám, dalším cílem bylo zařadit ČR do jednoho z typů familialismu. Cíle byly rozděleny do podcílů a to vysvětlení významu mezigenerační solidarity vůči matkám samoživitelkám a odhalení významu systému sociální ochrany vůči matkám samoživitelkám. Výzkumné šetření proběhlo kvalitativně formou polostrukturovaných rozhovorů s respondentkami (matkami samoživitelkami), analýzou dokumentů a studiem literatury. Práce dospěla k závěru, že vztah mezi mezigenerační solidaritou a sociální politikou (vztaženo k matkám samoživitelkám) existuje, je duální a oba sektory se vzájemně doplňují. Česká republika byla zařazena do explicitního familialismu na základě Leitnerové s ohledem na omezenou...
Aktivizace seniorů v systému sociálních služeb
Křivánková, Olga ; Kotrusová, Miriam (vedoucí práce) ; Kravciv Janečková, Marcela (oponent)
Bakalářská práce se zabývá aktivizací seniorů v systému sociálních služeb. Zaměřuje se na problémy při poskytování aktivizačních služeb z pohledu jejich poskytovatelů. Klíčovým cílem práce je zjistit a identifikovat hlavní problémy neboli slabé stránky, na které se vážou silné stránky, hrozby a příležitosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory na příkladu Ústeckého kraje. Tato problematika je v práci zkoumána na základě výzkumných rozhovorů s poskytovateli aktivizačních služeb pro seniory, dále rozhovorů se dvěma experty na lokální a krajské úrovni. Tato data jsou srovnávána a propojována s daty z příslušných veřejně politických dokumentů věnujících se oblasti kraje a také dokumentů věnujících se obecně této problematice na národní úrovni. Tato práce se opírá o teoretická a hodnotová východiska, konkrétně se jedná o kvalitu života, aktivní stárnutí, veřejně politický cyklus se zaměřením na fázi evaluace a způsoby aktivizace seniorů. Výsledky z oblasti Ústeckého kraje přehledně shrnuje SWOT analýza, tudíž nalézá nejen mezery při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory, ale do kontrastu jsou postaveny i nalezené silné stránky spolu s hrozbami a příležitostmi při poskytování těchto služeb. Problémy při poskytování jsou shledávány především v nezájmu seniorů o tento...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 102 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.