Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mobilní zařízení pro drcení kameniva a recyklátů ze stavebních odpadů
Turčinek, Andrej ; Horsák, Milan (oponent) ; Škopán, Miroslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se díky rostoucímu podílu recyklace ve stavebnictví zabývá problematikou výběru nového drtiče pro menší recyklační firmu a porovnáním staré varianty výrobní linky s novou. V úvodu se jedná o obecný přehled uspořádání technologické linky, požadavků na kamenivo a druhů drtičů. Vlastní práce spočívá v seznámení s konkrétní technologickou linkou na zpracování stavebního odpadu, výběru vhodné náhrady za tuto linku a následném porovnání staré a nové varianty. Jelikož se jedná o relativně nové průmyslové odvětví s rychlým vývojem, hlavním přínosem práce je nastínění dané problematiky v roce 2017.
Severní a jižní limity areálů suchozemských měkkýšů Evropy na severojižním gradientu
Křepelová, Lucie ; Juřičková, Lucie (vedoucí práce) ; Horsák, Michal (oponent)
Cílem diplomové práce bylo zhodnotit severní a jižní limity výskytu všech dostupných druhů suchozemských plžů Evropy. Pro zpracování práce bylo nutno vypracovat soubor digitalizovaných map, který umožnil vytvořit databázi areálů rozšíření jednotlivých druhů evropských plžů. Na základě získaných dat jsem se pokusila identifikovat místa, kde jsou nejčastější společné severní a jižní hranice druhových areálů. Areály suchozemských plžů jsou ovlivněny nejen konkrétními životními nároky jednotlivých druhů (potential limits), ale i dalšími, a to zejména klimatickými, geografickými a historickými podmínkami (truncated limits). V této práci jsem se zaměřila na jejich rozlišení. Uvedený postup mi také umožnil sledovat severojižní změny v druhové bohatosti plžů (Species Richness) při zohlednění truncated a potential limits. Nejdůležitějšími přírodními bariérami, zamezujícími přirozenému šíření řady druhů z jihu na sever, jsou Skandinávské pohoří, Alpy a Karpaty, a překvapivě i jižní hranice německých a polských nížin. Naopak šíření druhů ze severu na jih brání de facto pouze Alpy. Pokusila jsem se odlišit i skupinu druhů, jejichž areály nejsou těmito truncated limits ovlivněny. Snažila jsem se také identifikovat oblasti, kde se skokově mění druhová bohatost. Většina z nich se opět koncentruje do oblasti Alp,...
Rozklad schránek suchozemských plžů v lesních ekosystémech
Říhová, Dagmar ; Horsák, Michal (oponent) ; Juřičková, Lucie (vedoucí práce)
Byl zkoumán rozklad devíti běžných středoevropských plicnatých plžů v šesti lesních ekosystémech České republiky. Modelové schránky byly uloženy na šest, dvanáct, 24 a 36 měsíců do hrabanky na šesti místech; následně vyjmuty, usušeny a vyfotografovány. Soubor všech poškození ze schránek byl analyzován ve statistickém programu CANOCO 4.5. Malé a velké druhy se rozkládají odlišně. Velké druhy korodují směrem zvenčí dovnitř, po narušení periostraka dochází k rozpouštění ostraka a vzniku otvorů. Malé druhy se rozkládají směrem zevnitř ven - dochází k rozpouštění uhličitanu vápenatého a vzniku okének. Na různých lokalitách probíhá rozklad různými způsoby a různou rychlostí. Některé lokality mají charakteristické typy poškození, např. rašelinný bor rozpuštění ostraka a deformaci periostraka. Největší vliv na rozklad má pH a vlhkost lokality. Stejně tak má na průběh rozpadu vliv druh plže. Důležitým činitelem rozkladu jsou živá zvířata. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.