Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sepětí vybraných aspektů feminity se světěm nových médií
Lišková, Tereza ; Kera, Denisa (vedoucí práce) ; Hornová, Magdalena (oponent)
Tato práce je pokusem o alternativní přístup k problému dotyku, který řeší na pomezí novomediálního a feministického diskurzu. Téma i obsah práce se do sebe obracejí, aby ukázaly na situaci dotyku v kontextu současných technologií. Výsledkem práce je tělo textu vypovídající o ironii dotyku.
Digitální propast z aspektu gender
Hornová, Magdalena ; Vlasák, Rudolf (vedoucí práce) ; Štogrová Jedličková, Petra (oponent)
Diplomová práce zpracovává problematiku digitální propasti z aspektu genderu. Definuje možnosti žen a mužů v přístupu a ve využívání informačních a komunikačních technologií v globalizovaném světě. Hlavní částí je podrobná analýza rozvojových a vyspělých zemí, jejich politická, ekonomická a sociální situace, prezentace ženského neziskového sektoru a další informace, které ovlivňují digitální propast. Práce je zaměřena na země, které vypovídají, ať už svou geografickou pozicí, historií nebo společenskou situací o regionu a jsou proto vhodnými představitelkami pro analýzu. Zastoupeny jsou světadíly: Afrika, Asie, Evropa, Severní, Střední a Jižní Ameriky. V závěrečných kapitolách jsou navrhnuty možnosti řešení digitální propasti a její další vývoj.
Epistemic and root possibility meanings of can and may in written English
Remešová, Petra ; Dušková, Libuše (vedoucí práce) ; Hornová, Magdalena (oponent) ; Klégr, Aleš (oponent)
Práce se zaměřuje na možnostní významy anglických modálních sloves CAN a MAY a jejich préteritních tvarů MIGHT a COULD. Cílem práce je popsat užití těchto sloves, a to jak z hlediska vzájemné zaměnitelnosti, tak z hlediska výskytů v různých stylech. Práce je rozvržena do tří hlavních částí: teoretického úvodu (kapitoly 2 a 3), který představuje širší kontext zkoumané problematiky, tj. zejména oblast modality, a podává přehled přístupů ke studiu anglických modálních sloves popsaných v literatuře. Druhá část (kapitoly 5 - 8) prezentuje zjištěné výsledky týkající se výskytů jednotlivých sloves, se zaměřením na diskusi faktorů a kritérií, na jejichž základě lze epistemické a neepistemické možnostní významy odlišit. Tato dílčí zjištění jsou následně v závěrečné části (kapitoly 9 -12) shrnuta a porovnávána s ohledem na synonymní výskyty, hlavní odlišnosti v užití zkoumaných sloves, frekvenci užití nejen jednotlivých forem ale i významů v závislosti na stylistické diferenciaci a na možnosti užití analyzovaných modálních sloves jako prostředků atenuace (oslabení výpovědní síly, tj. 'hedging'). Kapitola 2, která definuje modalitu jako sémantickou kategorii reflektující vztah původce sdělení k jeho obsahu a pojednává o přístupech ke studiu anglických modálních sloves, představuje nezbytný teoretický základ pro...
Epistemic and root possibility meanings of can and may in written English
Huschová, Petra ; Dušková, Libuše (vedoucí práce) ; Hornová, Magdalena (oponent) ; Klégr, Aleš (oponent)
Práce se zaměřuje na možnostní významy anglických modálních sloves CAN a MAY a jejich préteritních tvarů MIGHT a COULD. Cílem práce je popsat užití těchto sloves, a to jak z hlediska vzájemné zaměnitelnosti, tak z hlediska výskytů v různých stylech. Práce je rozvržena do tří hlavních částí: teoretického úvodu (kapitoly 2 a 3), který představuje širší kontext zkoumané problematiky, tj. zejména oblast modality, a podává přehled přístupů ke studiu anglických modálních sloves popsaných v literatuře. Druhá část (kapitoly 5 - 8) prezentuje zjištěné výsledky týkající se výskytů jednotlivých sloves, se zaměřením na diskusi faktorů a kritérií, na jejichž základě lze epistemické a neepistemické možnostní významy odlišit. Tato dílčí zjištění jsou následně v závěrečné části (kapitoly 9 -12) shrnuta a porovnávána s ohledem na synonymní výskyty, hlavní odlišnosti v užití zkoumaných sloves, frekvenci užití nejen jednotlivých forem ale i významů v závislosti na stylistické diferenciaci a na možnosti užití analyzovaných modálních sloves jako prostředků atenuace (oslabení výpovědní síly, tj. 'hedging'). Kapitola 2, která definuje modalitu jako sémantickou kategorii reflektující vztah původce sdělení k jeho obsahu a pojednává o přístupech ke studiu anglických modálních sloves, představuje nezbytný teoretický základ pro...
Zahraniční cesta na první setkání účastníků projektu Dissemination and Exploitation via Libraries: for Success and Sustainability (Di-XL)
Pavelová, Alena ; Hornová, Magdalena
Účast na tomto setkání byla nezbytná pro zahájení projektu Dissemination and Exploitation via Libraries: for Success and Sustainability of LLP Results. Jednalo se o tzv. kick off meeting. Setkání se konalo v sídle dalšího z účastníků projektu, firmy řecké Action Synergy v Athénách. Na setkání byly projednány smluvní podmínky, harmonogram projektu a položky rozpočtu projektu. Projekt Di-Xl je zaměřený na analýzu a výzkum potřeb celoživotního vzdělávání a vytvoření modelu spolupráce knihoven, jako partnerů v šíření a uplatnění výsledků LLP (lifelong learning programs) a organizací LLP. Tento model následně bude představen knihovnám a ostatním organizacím, které se podílí na vytváření politiky celoživotního vzdělávání. Česká republika je v tomto mezinárodním projektu zastoupena Národní technickou knihovnou a firmou SEDUKON.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Viz též: podobná jména autorů
5 Hornová, Michaela
1 Hornová, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.