Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 87 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv dlouhodobého pobytu jedince v dětském domově na jeho morální vývoj
Šusta, Petr ; Koťa, Jaroslav (vedoucí práce) ; Havlík, Radomír (oponent) ; Miklošíková, Miroslava (oponent)
UNIVERZITA KARLOVA FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY doktorské kombinované studium obor pedagogika ABSTRAKT DISERTAČNÍ PRÁCE Vliv dlouhodobého pobytu jedince v dětském domově na jeho morální vývoj Effect of Long-term Residence of Individual in Children's Home to His Moral Development Mgr. Petr Šusta Školitel: doc. PhDr. Jaroslav Koťa Praha 2018 Abstrakt a klíčová slova Disertační práce rozpracovává téma vlivu dlouhodobého pobytu jedince v dětském domově na jeho morální vývoj. Práce obsahuje teoretickou a empirickou část, přičemž cílem realizovaného výzkumu bylo zjistit a případně postihnout rozdíly v morálním vývoji dětí a mladistvých dlouhodobě pobývajících v dětském domově a jedinců, kteří v ústavní výchově ve svém životě nikdy nepobývali. Za využití metodologie Lawrence Kohlberga byly získány a shrnuty výsledky vlastního šetření, které bylo realizováno ve spolupráci s dětmi z dětských domovů a s dětmi z běžných rodin jako kontrolní skupinou. Práce v teoretické části postihuje téma ústavní výchovy v České republice, metodologická východiska zjišťování úrovně morálního vývoje jedince tak, jak je navrhl a popsal Lawrence Kohlberg, ozřejmuje principy této metody a možnosti jejího využití. Empirická část práce je věnována definici cíle výzkumu, průběhu výzkumu, jeho dílčím specifikům, artikulaci závěrů a...
Zaměstnání a volný čas za socialismu a dnes
Zahrádková, Eva ; Vávra, Martin (vedoucí práce) ; Havlík, Radomír (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá stavem současné společnosti a společnosti před rokem 1989 z hlediska termínů volnočasové společnosti a společnosti práce a to očima skupiny prodavaček. Ráda bych tímto způsobem přiblížila a pochopila jak fenomén práce, tak s ním velmi úzce propojený fenomén volného času. Na každém kroku se setkáváme s tvrzením "Na to nemám čas." Tento fenomén ale není nic nového, zaznamenaly ho již výzkumy v českém prostředí v 60. letech 20. století. Na základě automatizace a zkracování pracovní doby, od 2. poloviny 20. století, by se tak měl fond volného času zvětšovat. Již v 60. letech téhož století se tedy začaly ozývat hlasy, které tvrdily, že současná společnost stojí na pomyslném prahu společnosti práce a směřuje ke společnosti volnočasové. Je tomu tak ale doopravdy? Žijeme tedy ve společnosti práce či ve společnosti volného času, nebo ani jedna z možností není skutečností? Jak tomu tedy bylo před rokem 1989? A liší se práce a volný čas při různém společenském zřízení - státním socialismu a parlamentní demokracii? Na tyto otázky se pokusím odpovědět prostřednictvím polo-strukturovaných rozhovorů profesní skupiny prodavaček.
Anarchistická koncepce člověka u M.A. Bakunina
Lebeda, Robert ; Šubrt, Jiří (vedoucí práce) ; Havlík, Radomír (oponent)
Tato práce se zabývá antropologickou teorií Michaila A. Bakunina v jeho anarchistickém období. Cílem je ukázat, že jeho teorie má své opodstatněné místo v dějinách společenských věd a že je na prosto neoprávněně upozaděna a přehlížena. Antropologický výklad se snaží zasadit do tehdejšího společensko-vědního kontextu a ukázat, že základem celé teorie je evoluční naturalismus, který je součástí dobových evolučních teorií opírajících se ve svých výkladech o poznatky tehdejších věd a používajících v hojné míře analogie mezi přírodním a společenským světem. Výklad začíná teorií podstaty a vývoje přírodního světa od anorganické až po organickou podobu jako hmotného základu, pokračuje k teorii podstaty a vývoje lidského myšlení, v jejímž rámci se zabývá teorií náboženství, filosofie a vědy jako dějinných forem lidského ducha. Na teorii myšlení navazuje teorie podstaty a dějin lidské práce a dějin hospodářských. Následuje kapitola pojednávající o vlastenectví, která ukazuje, jak souvisí s Bakuninovým naturalismem. Tématem poslední kapitoly je svoboda a vzpoura jako cesta k vybudování skutečně svobodné společnosti, založené na přímé demokracii, federalismu a socialismu.
Více času nebo více peněz? Prediktory délky pracovní doby v Evropské unii
Lehmann, Štěpánka ; Vlček, Josef (vedoucí práce) ; Havlík, Radomír (oponent) ; Kuchař, Pavel (oponent)
Štěpánka Lehmann: Více času nebo více peněz? Prediktory délky pracovní doby v Evropské unii Disertační práce Abstrakt Předkládaná empirická práce analyzuje důležité prediktory délky pracovní doby, přičemž si klade za cíl zastřešit dosavadní koncepce přístupem, jenž by umožňoval integrovat poznatky o působení faktorů délky pracovní doby na různých úrovních do jednotného komplexního modelu. Využívá k tomu exploračních analytických metod aplikovaných na data z Evropského šetření pracovních podmínek (EWCS). Práce vychází ze dvou předpokladů. Zaprvé že délku pracovní doby je vhodné studovat na základě její distribuce spíše než na základě údajů o průměrné délce pracovní doby, a zadruhé že rozhodování o pracovní době probíhá simultánně na čtyřech úrovních, jejichž mechanismy je potřeba pochopit: na úrovni národně- specifické, odvětvově-profesní, úrovni pracoviště a úrovni domácností. Provedené analýzy odhalily nejdůležitější prediktory délky pracovní doby a ukázaly jejich vzájemnou provázanost. Integrací prediktorů působících na jednotlivých úrovních byl sestaven model zohledňující při analýze vzorců délky pracovní doby identifikované relevantní faktory. Komplexita problematiky pracovní doby, jež je z prezentovaných výsledků zřejmá, problematizuje možnosti jednotné evropské regulace délky pracovní doby. Klíčová...
Proměna fámy v historicko-sociologické perspektivě
Soukalová, Kateřina ; Šubrt, Jiří (vedoucí práce) ; Šalanda, Bohuslav (oponent) ; Havlík, Radomír (oponent)
Tématem dizertační práce je proměna fámy jako druhu neoficiální informace v historicko-sociologické perspektivě. Práce zachycuje proces, v němž se fenomén fámy historicky proměňoval, a to jak z hlediska obsahu, tak i významu a společenského hodnocení. Práce se soustředí na to, kde a jak se pojem fáma objevil, co znamenal původně a jak se představa o fámě historicky proměňovala, tedy nabízí historicko-sociologický komparativní pohled, jenž se zabývá proměnou fámy jako takové, tedy proměnou její definice, jejího porozumění, představě o ní či její pojímání veřejností. Základním cílem dizertace je historicko- sociologické a zároveň i teoreticko-empirické zachycení procesu, v němž se fenomén fámy historicky proměňoval, a to jak z hlediska obsahu, tak i významu a společenského hodnocení.
Adolescenti s mentálním postižením v dětských domovech a dětských domovech se školou na cestě k dospělosti
Farková, Marie ; Koťa, Jaroslav (vedoucí práce) ; Havlík, Radomír (oponent) ; Komárková, Tereza (oponent)
Předkládaná disertační práce se zabývá adolescenty s mentálním postižením, kteří část dospívání prožívají v dětských domovech a v dětských domovech se školou. Pojednávané téma je interdisciplinární a mnohovrstevné. Cílem práce je zjistit, popsat a analyzovat, co naplňuje každodenní život dospívajících s mentálním postižením a hraničním stavem, co tito adolescenti prožívají, s čím se setkávají a jakou si v kontextu života v dětských domovech představují svoji budoucnost. Multidisciplinární zaměření teoretické části práce pojímá adolescenci jako vývojové období v životě člověka a vychází z prací českých i zahraničních autorů z oblasti vývojové a sociální psychologie. Adolescence je nahlížena také jako období možného rizika spojeného s poruchami chování, jež se mohou stát příčinou umístění do institucionální výchovy. Význam výchovy je pojat nejen v rovině pedagogické, ale i v rovině filozofické. Jsou zde rovněž popsány současné možnosti adolescentů s mentálním postižením vyučit se v nějakém učebním oboru. V práci je také analyzován pojem mentální postižení, ukázána proměna v jeho definici, jsou zde prezentovány i sociologické pohledy na normalitu a pedagogické aktivity zaměřené na osoby s mentálním postižením. Empirická část práce je tvořena terénní kvalitativní výzkumnou sondou, v níž byly použity...
Kritická mediální pedagogika - teoretická východiska a přínos pro mediální výchovu
Valenta, Petr ; Sak, Petr (vedoucí práce) ; Havlík, Radomír (oponent) ; Kartous, Bohumil (oponent)
Kritická mediální pedagogika - teoretická východiska a přínos pro mediální výchovu Disertační práce Mgr. Petr Valenta Klíčová slova kritická teorie, kritická mediální pedagogika, mediální gramotnost, kritická pedagogika, média, ideologie, diskurs, moc, symbolická moc, vědění Abstrakt Teoretická disertační práce v úvodu analyzuje problémy tradičního modelu mediální výchovy a odvozuje je od orientace mediální výchovy na dominantní paradigma výzkumu mediálních účinků v mediálních studiích. Z této výzkumné tradice si mediální výchova vypůjčuje představu přímých a potenciálně negativních účinků médií, okolo které organizuje vlastní mediálně pedagogickou praxi. Teoretická závislost na mediálních studiích a dominance konceptu účinků médií vede mediální výchovu k protekcionismu a normativitě, která se projevuje v direktivním nastolení vědění, dovedností a hodnot, které si mají žáci osvojit. To problematizuje úsilí o rozvoj kritického myšlení o médiích jako myšlení nezávislého na vědění zprostředkovaném sociálními autoritami. Mediální výchova tak potenciálně reprodukuje dominantní mody vědění o médiích a společnosti, aniž by je odhalovala jako sociální konstrukt. V další části proto disertační práce předkládá teoretická východiska pro změnu paradigmatu mediální výchovy tak, aby se stala více kritickou a...
Pocit bezpečí a obavy z kriminality v České republice
Krulichová, Eva ; Buriánek, Jiří (vedoucí práce) ; Havlík, Radomír (oponent) ; Jíchová, Jana (oponent)
Výzkum pocitu bezpečí a obav z kriminality je v zahraničí rozvíjen již od 70. let 20. století. V České republice se stává středem zájmu až v letech 90. po pádu komunistického režimu, kdy se projevil nesoulad mezi skutečně spáchanými a formálně zaevidovanými trestnými činy, jehož výsledkem byl prudký nárůst oficiálně registrované kriminality. Jako reakce na tento nárůst začaly vznikat první odborné studie, které se zabývaly především vývojem pocitu bezpečí Čechů či modely vysvětlujícími tento pocit v kontextu tehdy aktuálních společenských problémů (ekonomický stres, důvěra ve vládu). Podle našeho názoru zde však chybí komplexní studie, která by fenomén pocitu bezpečí a obav z kriminality sledovala z různých aspektů a pokusila se ověřit platnost výsledků zahraničních studií v našem prostředí. Cílem této práce je proto pokusit se na základě dosavadních teoretických přístupů a vybraných datových zdrojů osvětlit strukturu vztahů mezi obavami z kriminality a individuálními nebo sociálními faktory, které s nimi korelují. Práce se detailněji zabývá zejména vztahem vnímaného rizika viktimizace a obav z kriminality, tj. konceptů, které byly v začátcích výzkumu této problematiky často zaměňovány. Z analýzy vyplynulo, že obavy z kriminality představují komplexní společenský jev, který je formován řadou...
Trh bydlení a riziko bezdomovství v České republice
Mikeszová, Martina ; Vlček, Josef (vedoucí práce) ; Havlík, Radomír (oponent) ; Matoušek, Oldřich (oponent)
Martina Mikeszová : DISERTAČNÍ PRÁCE - TRH BYDLENÍ A RIZIKO BEZDOMOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE. ABSTRAKT Disertační práce se zabývá tématem ztráty dlouhodobého bydlení a problematikou nedostupnosti bydlení v České republice. V první části se disertace věnuje identifikaci typů domácností potenciálně ohrožených finanční nedostupností bydlení od roku 2000 v krajích ČR a vývoji samotných regionálních rozdílů v zastoupení ohrožených domácností mezi kraji ČR. Vzhledem k ukončení procesu deregulace nájemného v posledních letech analýza (ne)dostupnosti tržního nájemního bydlení poskytuje možnost odhalení sociálních dopadů tohoto procesu. Z důvodu neexistence použitelných agregátních dat o příjmech a výdajích různých typů domácností v jednotlivých regionech ČR je využito alternativních zdrojů dat a simulační metodiky měření finanční dostupnosti bydlení kombinující regionální mzdovou statistiku a data o výši tržního nájemného. Výsledky ukazují, že se snižuje míra ohrožení potenciální nedostupností tržního nájemního bydlení obecně i regionální diference v míře ohrožení. Za tímto vývojem je nejen pozastavení růstu tržních nájmů vůči růstu příjmů domácností, ale také fakt, že s přibližováním se regulovaného a tržního nájmu příspěvek na bydlení mnohem více řeší problém finanční dostupnosti nájemního bydlení na volném trhu,...
Informační a komunikační technologie v životním stylu české společnosti
Kolesárová, Karolína ; Buriánek, Jiří (vedoucí práce) ; Havlík, Radomír (oponent) ; Blinka, Lukáš (oponent)
Disertační práce se zabývá pozicí informačních a komunikačních technologií v životním stylu české společnosti a změnami, které jsou s těmito technologiemi spojeny. Nejprve práce usiluje o teoretické ukotvení v koncepcích informační a vzdělanostní společnosti. V další části se práce teoreticko-metodologicky vyrovnává s pojetím životního stylu a tento pojem operacionalizuje pro další analýzu. V analytické části autorka využívá řady reprezentativních empirických kvantitativních výzkumů, na kterých se podílela. Prostřednictvím jednotlivých indikátorů sleduje především pozici informačních a komunikačních technologií v celku populace, tempo jejich implementace a rozdíly ve využívání těchto technologií v jednotlivých sociodemografických skupinách. Poslední část práce se zabývá empirickou konstrukcí životních stylů na základě dvou dimenzí, které jsou považovány za stěžejní pro životní styl (volný čas a hodnoty) a v rámci těchto životních stylů analyzuje specifika ve využívání informačních a komunikačních technologií.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 87 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 HAVLÍK, Roman
6 Havlík, Roman
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.