Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 38 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Jazyk v atletice
Yevsyukova, Yekaterina ; Gladkova, Hana (vedoucí práce) ; Adamovičová, Ana (oponent)
Diplomová práce Jazyk v atletice se zaměřuje na stratifikaci českého národního jazyka, pojednává o slovní zásobě a jejích vrstvách. Práce podrobně popisuje slang a aspekty slangu, přibližuje slovotvorné a transpoziční procesy při tvorbě slov a zachycuje zrod sportovního slangu a sportovní publicistiky. Dále mapuje historii české atletiky, počátky českého tělocvičného názvosloví a původ české atletické terminologie. Přibližuje současnou atletickou terminologii a prostřednictvím lingvistického výzkumu ji doplňuje o slangové výrazy. Součástí diplomové práce je slovník atletické terminologie a slangu rozšířený o terminologické ekvivalenty z angličtiny a ruštiny. Klíčová slova: jazyk, atletika, sportovní slang, atletický slang, atletická terminologie, česká stylistika, analýza, lingvistický výzkum, slovník, srovnání češtiny, angličtiny, ruštiny
Purismy Aleksandra Teodorova-Balana
Pavlova, Tsanka ; Gladkova, Hana (vedoucí práce) ; Nisheva Nikolova, Bozhana (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na jednu z nejvýznamnějších osobností bulharské jazykovědy, Aleksandra Teodorova Balana (1859-1959) a na jeho postoj k puristickým tendencím v bulharském jazyce. Cílem této práce je popsat jeho názory na čistotu jazyka a kritéria jazykové správnosti a zejména pokusy o ovlivňování spisovného úzu. Práce se také zabývá vlivem českého akademického prostředí na Balanovu jazykovědnou činnost.
Theoretical Aspects of the Czech Textbook for Ukrainian Speakers - Level A1 CEFR
Macurová, Jana ; Gladkova, Hana (vedoucí práce) ; Palamarchuk, Olga (oponent) ; Hasil, Jiří (oponent)
V posledních letech na Ukrajině pod vlivem politických a ekonomických změn značně vzrostl zájem o výuku cizích jazyků. Čeština, přestože patří mezi "malé" jazyky, má v této zemi dost početnou skupinu zájemců. V neposlední řadě tomu napomáhají dobré vztahy mezi Českou republikou a Ukrajinou, tradičně atraktivní obraz Česka jako cílové země v migračních procesech. Disertační práce vychází vstříc potřebám rozšíření spektra učebních materiálů, určených cílovým skupinám, jež v současné době pociťují nedostatek odpovídajících učebnic. Máme na mysli především dospělé zájemce, kteří potřebují naučit se česky pro ryze praktické účely (nikoli jako specializaci v rámci vysokoškolských humanitních kurikul), učí se mimo prostředí rodilých mluvčích a do značné míry autonomně. Profil dané cílové skupiny předurčil základní parametry budoucí jazykové učebnice. V disertaci bude kromě obecné a předmětové teorie jazykové učebnice věnována pozornost takovým otázkám, jako je výuka blízce příbuzného jazyka, jazyková výuka mimo prostředí rodilých mluvčích, specifičnost počáteční etapy osvojení cizího jazyka, autonomní učení a jeho perspektivy z hlediska lingvodidaktiky aj. V praktické části je představena mozaika různých metodických řešení, které se vyskytují v jazykových učebnicích a mohou být, dle našeho mínění, cenným...
Jazyková situace v původem českých komunitách na Jižní Ukrjině (zejm. na Krymu a ve vesnici Novgorodkovka)
Sukhanek, Oleksandr ; Gladkova, Hana (vedoucí práce) ; Hasil, Jiří (oponent)
Abstrakt. Práce se věnuje jazykové situaci v původem českých komunitách na Krymu a ve vesnici Novgorodkovka. Na základě materiálů získaných během terénního výzkumu v těchto jazykových komunitách a studiu archivních materiálů prezentuje důvody vystěhovalectví z českých zemí a vznik a vývoj českých obcí na jihu tehdejšího Ruska. Popisuje jevy a změny ve všech jazykových rovinách, ke kterým došlo vlivem majoritního jazyka (ruštiny, popřípadě ukrajinštiny) a které rysy severovýchodočeských nářečí se v mluvě obyvatel těchto komunit dochovaly. Klíčová slova: krymští Češi, Krym, Tauridská gubernie, Alexandrovka, Bohemka, Tabor, Carekvič, Novgorodkovka, Čechohrad, česká krajanská komunita, etnická menšina, jazyková komunita, migrace, odchylka výslovnosti, severovýchodočeská nářečí, interference.
Otázka bilingvismu a jeho projevy v různých jazykově-kulturních společenstvích
Novotná, Veronika ; Lendělová, Věra (vedoucí práce) ; Gladkova, Hana (oponent)
Předkládaná bakalářská práce se zabývá především bilingvismem u dospělých osob, pocházejících z východní Evropy, konktrétněji z Ukrajiny a Běloruska. Hlavním přínosem této práce je analýza a vyhodnocení dotazníků, které vyplnili vysokoškolsky vzdělaní respondenti. Díky zajímavým odpovědím čtenář lépe pochopí jazykovou situaci, která se odehrává ve východoslovanském prostoru. Dále zkoumám otázku, týkající se konkrétního počtu bilingvních lidí, kteří ovládají dva jazyky na úrovni mateřského jazyka. V teoretické části se zabývám procesem učení a osvojování si jazyka především u dospělých jedinců. Věnuji pozornost otázce bilingvismu, který se stal v posledních desetiletích obrovským fenoménem a je velmi podrobně zkoumán jak odborníky ze Západu, tak i z Východu. Další důležitou roli zde hrají i typy bilingvismu, s nimiž také souvisí typy různých bilingvních společností a typy bilingvních rodin. V neposlední řadě nastíním výhody bilingvní výchovy. Ve své praktické části se zabývám dospělými bilingvisty z jihozápadní Ukrajiny a Běloruska. Jedná se o sto dvacet respondentů z Černovické univerzity a o šest studentů z Minsku. Tento vzorek lidí odpověděl na třicet šest otázek, jejichž vyhodnocení tvoří základ praktické části práce. Tato práce je určena lidem, kteří se nejen zajímají o téma bilingvismu jako...
Souhra nominačních tendencí v jazyce masových médií. Případ analytických adjektiv
Vačkov, Veselin ; Gladkova, Hana (vedoucí práce) ; Rangelová, Albena (oponent) ; Uhlířová, Ludmila (oponent)
Disertační práce se věnuje výzkumu a teoretickému popisu celé škály nově vznikajících komplexních jmenných slovních tvarů a slovních spojení, jejichž nárůst přerůstající v sériovost je jedním z nejviditelnějších projevů dynamiky slovanských jazyků během posledních několika desetiletí. V centru pozornosti jsou tzv. analytická adjektiva, jež definujeme jako invariantní lexikální jednotky převážně cizího původu, jejichž slovnědruhové zařazení a přívlastkovou syntaktickou funkci nemanifestuje morfém, nýbrž slovosled. Odmítáme tezi, že se jedná o první složky kompozit, a zároveň zkoumáme celou řadu přechodových jevů a procesů. V širším plánu tato práce zkoumá jevy, jež testují hranici morfologie a syntaxe, slova a slovního spojení. Hlavním závěrem je, že se zvláště v případě bulharštiny konstituuje samostatná kategorie analytických adjektiv tím, že se z původně okrajového lexikálního jevu stal jev produktivní, gramatikalizovaný díky intenzivnímu přejímání lexikálních jednotek a konstrukcí (především z angličtiny) a jejich replikaci. Synchronní srovnání bulharštiny a češtiny umožňuje sledovat, jak dva geneticky příbuzné jazyky řeší své nominační potřeby v podobných jazykových situacích někdy stejně a někdy odlišně. Hledání příčin podobností a rozdílů vede k poznání jejich hlubších systémových a...
Přejímky z francouzštiny v současné bulharštině
Georgievová, Jana ; Gladkova, Hana (vedoucí práce) ; Nisheva Nikolova, Bozhana (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na lexikální jednotky francouzského původu v současné bulharštině a podrobuje je lexikální, fonetické, morfologické a sémantické analýze, která ukazuje proces jejich adaptace a asimilace do bulharského systému. Součástí výzkumu je probádání historických, sociálních a kulturních příčin přejímání z francouzštiny do bulharštiny a záležitosti členství Bulharska v Mezinárodní organizaci frankofonie. Jazykový materiál výzkumu vychází z Bulharského slovníku cizích slov (Пернишка, Е. и кол. Речник на чуждите думи в българския език.Наука и изкуство, София 2007).
Bilingvismus ruskojazyčných imigrantů v České republice
Golubyeva, Yuliya ; Gladkova, Hana (vedoucí práce) ; Ivanovová, Darina (oponent)
(česky): Tato diplomová práce se zaměřuje na ruskojazyčné imigranty žijící v České republice, přesněji na skupinu ruskojazyčných imigrantů pocházejících z Ukrajiny, a to hlavně na jejich řečové chování při projevech v jazyce cílové země emigrace, tj. v češtině, na pozadí sociologických, kulturních a ekonomických aspektů. Práce je rozdělena do tří základních kapitol. První kapitola se věnuje stručnému popisu ruskojazyčné emigrace se zaměřením na ukrajinskou emigraci. V této kapitole jsou popsány základní vlny ukrajinské emigrace od konce 19. století až do současnosti. Cílovou skupinou této práce je ukrajinská emigrace po pádu komunistického režimu v roce 1989, kdy se jednalo hlavně o emigraci českých krajanů a o spontánní pracovní emigraci. V druhé kapitole jsou popsány základní výzkumné strategie práce a metodologie výzkumu. Pro účely této diplomové práce bylo užito hlavně postupů kvalitativního výzkumu, ale i metod kvantitativního výzkumu, přičemž výsledky kvantitativního výzkumu posloužily hlavně pro zajištění validity práce při lingvistické analýze jednotlivých respondentů. Poslední kapitola se zaměřuje na samotný výzkum, popisuje jeho průběh a výsledky, které z něj plynou. V úvodu této kapitoly je ještě stručně popsána teorie bilingvismu, dále následuje analýza materiálu získaného během...
Language practice of Bulgarian speakers in Czech linguistic environment
Dabova, Vesela ; Gladkova, Hana (vedoucí práce) ; Rangelová, Albena (oponent) ; Tisheva, Yovka (oponent)
v češtině Tato práce se skládá z pěti kapitol: z teoretické části, v níž je konkretizováno teoretické východisko práce (zejm. pojmy spjaté s bilingvismem a jazykovým kontaktem), z metodologické části, v níž se specifikují cíle a metody terénní práce (stanovení cílové skupiny, předmět zkoumání, kvalitativní a kvantitativní metody, technická stránka výzkumu), z historické části pojednávající o vzniku a životě bulharské menšiny v České republice, dále ze sociolingvistické části, která nabízí analýzu sociolingvistických vlivů češtiny na bulharský jazyk, a z jazykové části, v níž je obsažena analýza interferencí z hlediska jazykové struktury. Cílem této práce je sociolingvistická a jazyková analýza řečového chování rodilých mluvčích bulharštiny v českém jazykovém prostředí, která by ukázala,, jaký vliv má cizí jazyk - čeština (E2) na mateřský jazyk - bulharštinu (E1) v promluvách, vedených v jazyce E1; jaké faktory způsobují vznik vlivu a jak se tento vliv projevuje v promluvách bilingvních mluvčích . Vliv E2 na E1 zkoumáme zpočátku ze sociolingvistického hlediska s přihlédnutím ke všem sociolingvistickým faktorům, které se promítají do promluv jednotlivců. Po této analýze následuje jazyková analýza a konkrétní strukturní rozbor interferovaných jednotek. Pro účely studie byly zpracovány...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 38 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.