Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 29 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Language practice of Bulgarian speakers in Czech linguistic environment
Dabova, Vesela ; Gladkova, Hana (vedoucí práce) ; Rangelová, Albena (oponent) ; Tisheva, Yovka (oponent)
v češtině Tato práce se skládá z pěti kapitol: z teoretické části, v níž je konkretizováno teoretické východisko práce (zejm. pojmy spjaté s bilingvismem a jazykovým kontaktem), z metodologické části, v níž se specifikují cíle a metody terénní práce (stanovení cílové skupiny, předmět zkoumání, kvalitativní a kvantitativní metody, technická stránka výzkumu), z historické části pojednávající o vzniku a životě bulharské menšiny v České republice, dále ze sociolingvistické části, která nabízí analýzu sociolingvistických vlivů češtiny na bulharský jazyk, a z jazykové části, v níž je obsažena analýza interferencí z hlediska jazykové struktury. Cílem této práce je sociolingvistická a jazyková analýza řečového chování rodilých mluvčích bulharštiny v českém jazykovém prostředí, která by ukázala,, jaký vliv má cizí jazyk - čeština (E2) na mateřský jazyk - bulharštinu (E1) v promluvách, vedených v jazyce E1; jaké faktory způsobují vznik vlivu a jak se tento vliv projevuje v promluvách bilingvních mluvčích . Vliv E2 na E1 zkoumáme zpočátku ze sociolingvistického hlediska s přihlédnutím ke všem sociolingvistickým faktorům, které se promítají do promluv jednotlivců. Po této analýze následuje jazyková analýza a konkrétní strukturní rozbor interferovaných jednotek. Pro účely studie byly zpracovány...
Chrematonyms in contemporary Bulgarian, Czech and Slovak language
Drugdová, Viktoria ; Gladkova, Hana (vedoucí práce) ; Bakardzhieva, Ginka Aleksandrova (oponent)
Práca sa venuje popisu a analýze názvov reštaurácií, ktoré patria do skupiny chrématonym, v bulharskom, českom a slovenskom jazykovom prostredí. Vo všetkých troch jazykových oblastiach existujú tradičné názvy firiem, od roku 1990 však očakávame zmeny v slovotvorných procesoch. Vybrané názvy sú klasifikované podľa lexikálnej motivávácie do niekoľkých motivačných skupín a následne analyzované podľa formy a obsahu. Porovnávame použitie anglicizmov a neologizmov podieľajúcich sa na tvorbe súčasných názvov ako dôsledok globalizačných jazykových procesov. Naše hodnotenie dokladáme kvantitavnými analýzami. Vychádzame už z tendencií, ktoré boli pozorované v názvoch slovenských firiem M. Imrichovou a konfrontujeme ich s našimi pozorovaniami. Klúčové slová: slovotvorba, derivácia, kompozícia, reštaurácie, pohostinstvá, antroponymá, toponyma, chrématonyma, morfoloógia, syntax, onomastika, apelatíva, propriá, proprializácia.
Jazyková situace u Slovanů v Habsburské monarchii v 19. století
Nedvědová, Milada ; Gladkova, Hana (vedoucí práce) ; Marvan, Jiří (oponent) ; Honzak-Jahić, Jasna (oponent)
Behem svého historického vývoje se vetší cást jižních Slovanu (Slovinci, Chorvati, cástecne Srbové a obyvatelé Bosny a Hercegoviny) a západních Slovanu (zejména Ceši a Slováci) postupne stávají soucástí spolecného státu - Habsburské ríše, respektive Rakouského císarství a následne Rakousko-Uherska. Pro všechna zmínená národní spolecenství predstavuje 19. století vyvrcholení jejich emancipacních snah predevším v rovine stabilizace jazykové normy, dosažení kulturní a intelektuální svébytnosti. Celková historická a kulturní situace ve spolecném státe behem 19. století nabízí možnost areálového, sociolingvistického a diachronního pohledu na kodifikacní procesy u jednotlivých národních spolecenství, která jsou z politického centra organizována jednotným vzdelávacím a administrativne politickým systémem. Stále kvalitnejší a vyšší vzdelání privedlo všechna národní spolecenství obývající spolecný stát k odborné, kulturní i politické emancipaci a monarchii nakonec vnitrne rozložila. Práce se v první cásti venuje klícovým okamžikum u zkoumaných Slovanu do 19. století. Strucne mapuje politickou i kulturní historii všech zkoumaných národu zhruba od prvního spolecného kulturního a pro nekteré i politického areálu Velké Moravy a cyrilometodejské mise. Zachycuje vytvárení samostatných slovanských státních útvaru ci ztrátu...
Management bilingvismu v situaci jazykového posunu: Diskurzy, problémy a krajina Běloruska
Sloboda, Marián ; Nekvapil, Jiří (vedoucí práce) ; Gladkova, Hana (oponent) ; Ondrejovič, Slavomír (oponent)
Práce se věnuje managementu bilingvismu v situaci jazykového posunu, tj. tomu, jak se jednotlivci a organizace chovají vůči dvojjazyčnosti, jak s ní zacházejí, a to v situaci, kdy společnost přechází od užívání jednoho jazyka k jazyku jinému. Práce se konkrétně zaměřuje na vybrané, dosud méně zkoumané aspekty současné jazykové situace v Bělorusku. Analyzované aspekty zahrnují: 1) geosémiotiku a management jazykového posunu na nápisech ve veřejném prostoru, 2) management jazykových problémů se zaměřením na školství a 3) snahy o obrácený jazykový posun k běloruštině. Pozornost se přitom věnuje korespondencím mezi jazykovým managementem občanů a státních nebo jiných veřejných organizací. Cílem práce je přispět jak k lepšímu poznání jazykové situace v Bělorusku, tak k rozpracování některých sociolingvistických konceptů, jako je zejména jazykový posun a jazykový problém. Práce aplikuje teorii jazykového managementu jako obecný model jazykového posunu a jako instrument k diagnostikaci jazykových problémů. Při aplikaci teorie v uvedených kontextech se ukázalo jako užitečné rozšířit ji o koncept diskurzu a kolektivního jednání, které pomůžou konceptualizovat propojení mezi jednoduchým a organizovaným jazykovým managementem, respektive mezi mikrosociální a makrosociální rovinou. Klíčová slova bilingvismus,...
Anglicismy v současné češtině a ruštině (na materiálnu slovníku Nová slova v češtině 1, Nová slova v češtině 2 a Novyj slovar' inostrannych slov)
Grudina, Lilija ; Čermák, František (vedoucí práce) ; Gladkova, Hana (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou anglicismů jako neologismů přelomu 20. - 21. století v češtině a v ruštině. V práci jsou vysvětleny důvody intenzivního přejímání z angličtiny. Byla provedena analýza anglicismů ze strukturního, tvaroslovného a slovotvorného hlediska, jejímž vedlejším cílem bylo vysledování způsobů integrace anglicismů do jazykového systému češtiny v porovnání s ruštinou.
Balkanizace versus evropeizace - výrazové ztvárnění ideových konceptů (na českém a bulharském materiále)
Kačmarčíková Bakajsová, Petra ; Gladkova, Hana (vedoucí práce) ; Simeonova, Margarita (oponent)
Jméno autora: Mgr. Petra Kačmarčíková Bakajsová Instituce: Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta Ústav východoevropských a slavistických studií Nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38 Obor: Bulharistika Název práce: Balkanizace versus evropeizace - výrazové ztvárnění ideových konceptů (na českém a bulharském materiále) Vedoucí práce: Prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc. Počet stran: 106 + přílohy Počet příloh: 1 (v rozsahu od str. 107 do str. 184) Rok obhajoby: 2010 Klíčová slova: evropeizace, balkanizace, diskurs, koncept Evropa, koncept Balkán, vytváření obrazu, publicistický styl Tato práce si klade za cíl zmapovat užití pojmů evropeizace a balkanizace na českém a bulharském jazykovém materiále. Oba výrazu jsou uvedeny na pozadí formování konceptů Evropa a Balkán a způsobu, jímž jsou tyto dva koncepty reprezentovány v českém a bulharském prostředí. Následně jsou oba sledované pojmy analyzovány na relevantním jazykovém materiále, který byl získán z Českého národního korpusu a Bulharského národního korpusu. Jednotlivá užití jsou rozdělena na základě expresivity a převládajících témat, čímž poukazujeme nejen na kladné či záporné konotace, ale i převažující kontexty, v nichž se oba pojmy vyskytují. Závěry analýzy mají sloužit k potvrzení či vyvrácení tvrzení o existenci primárně negativního...
Balkanizace versus evropeizace - výrazové ztvárnění ideových konceptů (na českém a bulharském materiále)
Kačmarčíková Bakajsová, Petra ; Gladkova, Hana (vedoucí práce) ; Simeonova, Margarita (oponent)
Tato práce si klade za cíl zmapovat užití pojmů evropeizace a balkanizace na českém a bulharském jazykovém materiále. Oba výrazu jsou uvedeny na pozadí formování konceptů Evropa a Balkán a způsobu, jímž jsou tyto dva koncepty reprezentovány v českém a bulharském prostředí. Následně jsou oba sledované pojmy analyzovány na relevantním jazykovém materiále, který byl získán z Českého národního korpusu a Bulharského národního korpusu. Jednotlivá užití jsou rozdělena na základě expresivity a převládajících témat, čímž poukazujeme nejen na kladné či záporné konotace, ale i převažující kontexty, v nichž se oba pojmy vyskytují. Závěry analýzy mají sloužit k potvrzení či vyvrácení tvrzení o existenci primárně negativního "balkánského diskursu a naopak pozitivního "evropského diskursu".
Jazykové aspekty hanlivého humoru Haškova Švejka v porovnání s jeho bulharským překladem
Dichev, Bogdan ; Gladkova, Hana (vedoucí práce) ; Rangelová, Albena (oponent)
Diplomová práce se sestává z úvodní části, čtyř kapitol a závěru. Úvodní část představuje román Jaroslava Haška a osobnost jeho překladatele do bulharského jazyka - profesora Svetomira Ivančeva. První kapitola představuje obecné metodologické a teoretické otázky. Pozastavuje se nad nezřídka negativní čtenářskou recepcí Haškova románu v souvislosti s jednou jeho specifikou - přítomností slangových a vulgárních slov; probírá možné rozdělení vulgarismů z hlediska humorného efektu na inertní a funkční; přihlíží k ideji o normativní zakotvenosti a oprávněnosti hanlivých slov v románu z hlediska jeho tématické orientace; nabízí stručný nárys Hašková humoru, stanoví teoretická směrování a pracovní terminologický aparát, zmiňuje se o možných vztazích mezi humorem a necenzurními slovy na principu komické inkongruence; určuje potíže překladu v diachronním plánu vzhledem k vývoji jazykové situace a k možným potřebám jeho aktualizace; seznamuje s metodami excerpce vulgární slovní zásoby a s terminologickým pojmovým repertoárem K. J. Obrátila a nastiňuje tématické oblasti a sémantická centra pro třídění vulgarismů. Druhá kapitola se soustřeďuje na statistický přehled, analýzu a klasifikaci obecných, oprávněných hanlivých slov v Haškově románu a doprovází rozbor každé lexikální jednotky krátkými komentáři. Uvedeny jsou...
Slovesné přepony v bulharsko-českém kontextu
Vosmíková, Nikol ; Rangelová, Albena (oponent) ; Gladkova, Hana (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je podat ucelený obraz bulharských slovesných předpon v porovnání s češtinou metodou synchronního popisu. Cílem je prezentovat vlastní typologii předpon vycházející z lexikálně sémantické charakteristiky každé z uvedených předpon v součinnosti s lexikálně-sémantickým základem neprefigovaného slovesa. Hlavní pozornost je věnována postižení rozdílných významů analyzovaných prefixů v obou srovnávaných jazycích.
Tradition of purism in Croatian linguistics
Vlašić, Marija ; Gladkova, Hana (vedoucí práce) ; Dudok, Miroslav (oponent) ; Šurla, Andrej (oponent)
Dizertacni pnice se zabyva tradici purizmu v chorvatske jazykovede. Sleduje yYvoj chorvatskeho jazyka se zretelem na existujici tezi, ze purismus je imanentni soucasti chorvatskeho jazyka. Autorka se zamefuje na Ulohu chorvatske jazykovedy v utvareni tohoto tradicniho obrazu a snaZi se interpretovat motivy a perspektivy teto tendence. Predmetem prace je role, kterou puristicke principy hraji v budovani jazykove identity a analyza dlouhodobych dopadu teto tendence. V uvodni kapitole je podan prehled teoritickYch stanovisek k terminu purizmus, aktualni uvahy soucasne sociolingvistiky a vylozen postoj kroatistiky k puristickemu charakteru chorvatskeho jazyka. Puristicke tendence chorvatskeho jazyka jsou v chorvatske jazykovede pokladany za prvek trvale provazejici jazykovY yYvoj a z toho duvodu je purizmus vniman jako vYznamny identifIkacni prvek zabudovany do same podstaty chorvatskeho jazyka. Druha kapitola prinasi uZsi pohled na diachronni yYvoj chorvatskeho jazyka. Autorka se v nem zamefuje na analyzu materialu, v nichZ jsou patrny prvky implicitniho i explicitniho purizmu (od predstandardizacniho obdobi, z pocatkU standardizace, zejmena pak z obdobi narodniho obrozeni) a metody, jejichZ prostiednictvim byly tyto prvky prezentovany jako charakteristicke tendence chorvatskeho jazyka. ...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 29 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.