Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Závěrečná zpráva projektu PB-2014-ZL-U2301-004-BUKOV
Souček, Kamil ; Vavro, Martin ; Staš, Lubomír ; Kaláb, Zdeněk ; Koníček, Petr ; Georgiovská, Lucie ; Kaláb, Tomáš ; Konečný, Pavel ; Kolcun, Alexej ; Králová, Lucie ; Kubina, Lukáš ; Lednická, Markéta ; Malík, Josef ; Martinec, Petr ; Ptáček, Jiří ; Vavro, Leona ; Waclawik, Petr ; Zajícová, Vendula
Podzemní výzkumné pracoviště (PVP) Bukov je vybudováno jako testovací lokalita pro ověření metodik studia a zhodnocení vlastností a chování horninového masívu, který je typově blízký vybraným kandidátním lokalitám (tj. je tvořen krystalinickými horninami s vysokou pevností a puklinovou propustností), a který je situován v hloubce odpovídající předpokládané úložné hloubce finálního hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů v České republice. Lokalita PVP Bukov se nachází na území Kraje Vysočina, na katastrálním území obce Bukov, přibližně 3 km jv. od Dolní Rožínky. Samotné podzemní výzkumné pracoviště je situováno přibližně 300 metrů od jámy Bukov-1, a to na 12. patře této jámy v hloubce přibližně 550 – 600 metrů pod zemským povrchem. Z hlediska regionálně geologického je PVP Bukov lokalizováno v jižním křídle uranového ložiska Rožná, na severovýchodním okraji strážeckého moldanubika, poblíže jeho kontaktu se svrateckým krystalinikem. Horninový masiv je tvořen poměrně monotónním sledem migmatitizovaných biotitických rul až stromatitických migmatitů, amfibolicko-biotitických až biotiticko-amfibolických rul a amfibolitů s občasnými drobnými vložkami aplitů, pegmatitů nebo vápenato-silikátových hornin (erlánů). V rámci komplexní geotechnické charakterizace prostorů PVP Bukov byl Ústavem geoniky AV ČR, v. v. i. v Ostravě (ÚGN) v letech 2013 – 2017 realizován komplex laboratorních a terénních prací, jejichž cílem bylo zejména detailní popsání geotechnických a geomechanických vlastností a kvality horninového masivu. Tyto práce konkrétně zahrnovaly: stanovení a zhodnocení fyzikálně-mechanických vlastností hornin, odebraných z boků důlních děl, z vrtů a z povrchových lokalit; stanovení napěťového stavu a přetvárného chování horninového masívu metodami hydraulického štěpení stěn vrtů, Goodman Jack a CCBO, resp. CCBM; stanovení kvality horninového masívu dle vybraných indexových geomechanických klasifikací; periodická dlouhodobá tenzometrická a konvergenční měření a posouzení vlivu technické a důlně indukované seismicity na zájmový horninový masív. Realizovaný soubor výzkumných prací by měl poskytnout dostatečně ucelený soubor geotechnických a geomechanických poznatků, nezbytných pro následnou realizaci rozsáhlých výzkumných experimentů zaměřených na dlouhodobou bezpečnost a technickou proveditelnost budoucího národního hlubinného úložiště radioaktivních odpadů.
Abrasive water jet drilling of cooling holes in aeroengines: preliminary experimental study
Hlaváček, Petr ; Zlámal, T. ; Sitek, Libor ; Georgiovská, Lucie
This paper addresses an experimental investigation on the feasibility of using\nabrasive water jet (AWJ) for the drilling of small-diameter holes in aeroengines\ncomponents. These components are sprayed with ceramic thermal barrier coating\n(TBC). The required holes are typically 0.5 to 1 mm in diameter with a drilling\nangle of 30 to 90 deg. The parameters of the AWJ were varied to study their effects\non both quantitative and qualitative hole drilling parameters.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vizualizace struktury vnitřní stavby betonu na bázi cihelného recyklátu pomocí rentgenové počítačové tomografie
Souček, Kamil ; Georgiovská, Lucie
Pro účely vizualizace struktury vnitřní stavby betonu na bázi cihlového betonu byla použita nedestruktivní metoda 3D rentgenové počítačové tomografie. Analyzované vzorky byly systémovány na RTG počítačovém tomografu XT H 450 2D/3T firmy Nikon Metrology. Zpracování radiografických projekcí do CT objemu bylo provedeno pomocí softwaru CT pro 3D. Vlastní vizualizace, příprava tomografických řezů a analýza pórového prostoru byla zpracována v softwaru VGStudio MAX 2.2.
Podzemní výzkumné pracoviště Bukov - geotechnická charakterizace lokality
Souček, Kamil ; Vavro, Martin ; Vavro, Leona ; Staš, Lubomír ; Georgiovská, Lucie
Podzemní výzkumné pracoviště Bukov (PVP) je navrženo jako testovací lokalita pro zhodnocení vlastností a chování horninového masivu, typově blízkého vybraným kandidátním lokalitám, v hloubce odpovídající předpokládané úložné hloubce finálního hlubinného úložiště vysoce aktivních odpadů v České republice. PVP Bukov, jehož výstavba byla zahájena v roce 2013, je realizováno v jižním křídle uranového ložiska Rožná, na severovýchodním okraji strážeckého moldanubika, poblíž jeho styku se svrateckým krystalinikem. Důlní díla pracoviště jsou situována na 12. patře jámy Bukov-1, v hloubce přibližně 600m pod povrchem.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné štoly staveniště Skalka pomocí tenzometrických svorníků v roce 2015
Staš, Lubomír ; Zajícová, Vendula ; Georgiovská, Lucie ; Nohejl, Zdeněk ; Rutar, Tomáš
Předmětem zprávy je pokračování sledování a měření změn napětí v horninovém masivu v návaznosti na předchozí měření z let 1997-2014 v okolí průzkumné štoly pomocí tenzometrických svorníků, zabudovaných do stropu a boků průzkumné a přístupové štoly. Měření probíhalo v průběhu roku 2015.
Měření propustnosti vzorků odebraných na VD Šance
Souček, Kamil ; Georgiovská, Lucie ; Zajícová, Vendula
Krátká zpráva týkající se měření propustnosti na vzorcích odebraných na VD Šance. Zhotoviteli bylo předáno 6 ks odebraných zkušebních válcových vzorků jílových zemin o průměru cca 120mm a výšce cca 100mm. K měření propustnosti, na připravených zájmových zkušebních tělesech byly použity triaxiální propustoměrné komory a propustoměr s pneumatickým tlakovým systémem udržující jak konstantní hydraulický tlakový spád ve zkušebním tělese, tak konstantní plášťový tlak v rtiaxiální komoře v průběhu vlastního měření.
Use of micro X-ray computed tomography for development and research into waterjets
Souček, Kamil ; Sitek, Libor ; Gurková, Lucie ; Georgiovská, Lucie
Non-destructive methods for analysis of various types of materials have been increasingly applied recently. One of these methods is the industrial micro X-ray computed tomography (CT). This paper presents an overview of experience in using the industrial micro X-ray computed tomography during research activities at the Institute of Geonics of the CAS. It discusses possibilities of the nondestructive visualization of the inner structures of a wide range of materials and objects, including examples of its use in research and development activities related to high speed waterjets.
Geotechnické vyhodnocení průzkumných jádrových vrtů S-3 a S-4 na lokalitě PVP Bukov
Souček, Kamil ; Vavro, Martin ; Vavro, Leona ; Georgiovská, Lucie
Předmětem řešeného úkolu je geotechnické vyhodnocení průzkumných jádrových vrtů S-3 a S-4, včetně realizace jejich videoinspekce in situ. V rámci řešeného úkolu byly realizovány následující práce: - makropetrografický popis vrtného jádra, - upřesnění makropetrografického popisu hornin pomocí optické mikroskopie horninových výbrusů, zhotovených z vybraných horninových vzorků, - analýza RQD parametru, kusovitosti vrtného jádra a úklonu foliace k ose vrtu, - fotodokumentace vrtného jádra, - videoinspekce vrtů in situ. Výsledky a výstupy provedených prací jsou zpracovány v předkládané zprávě, jejíž členění odpovídá výše uvedenému rozsahu prací. Petrografické popisy hornin a grafické výstupy z provedených analýz a měření jsou, z důvodu řádné čitelnosti a přehlednosti, převážně zpracovány a prezentovány v samostatných přílohách této zprávy (viz Seznam příloh). Součástí zprávy jsou rovněž dva DVD disky, na kterých jsou nahrány jak soubory obsahující datový záznam z videoinspekce obou vrtů ve formátu "*.mpg", tak text zprávy včetně jednotlivých příloh v pdf formátu.
Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné štoly staveniště Skalka pomocí tenzometrických svorníků v roce 2014
Souček, Kamil ; Nohejl, Zdeněk ; Georgiovská, Lucie ; Zajícová, Vendula ; Rutar, Tomáš ; Šimkovičová, Jarmila
Předmětem zprávy je pokračování sledování a měření změn napětí v horninovém masivu v návaznosti na předchozí měření z let 1997-2013 v okolí průzkumné štoly pomocí tenzometrických svorníků, zabudovaných do stropu a boků průzkumné a přístupové štoly. Měření probíhalo v průběhu roku 2014.
Stanovení fyzikálně - mechanických a geotechnických vlastností hornin - vzorek odebraný z nástřelu spojovacího překopu BZ-XIIJ
Souček, Kamil ; Vavro, Martin ; Vavro, Leona ; Georgiovská, Lucie
Ve zprávě je uveden makroskopický a mikroskopický popis a jsou prezentovány výsledky stanovení fyzikálně-mechanických a geotechnických vlastností vzorku horniny, odebraného z úvodního nástřelu spojovacího překopu BZ-XIIJ. Překop BZ-XIIJ je ražen pro účely vybudování podzemního výzkumného pracoviště (PVP) Bukov.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.