Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hypotéza unique items v překladu. Korpusová studie.
Špínová, Adéla ; Jettmarová, Zuzana (vedoucí práce) ; Chlumská, Lucie (oponent)
Tato diplomová práce se soustředí na ověřování takzvané hypotézy jedinečných prvků (unique items hypothesis) na českém jazykovém materiálu. Předpokládané české jedinečné prvky byly vybrány z lexikálních jednotek, slovotvorných jevů, syntaktických struktur a uzuálních jevů. Byla zjištěna jejich četnost ve srovnatelném jednojazyčném korpusu současné češtiny a rozdíly v četnostech byly podrobeny statistickému testování. Tento kvantitativní výzkum byl doplněn o kvalitativní sondu do anglických zdrojových textů, z nichž byly přeloženy věty obsahující jedinečné prvky, využívající zarovnaný paralelní korpus překladů z angličtiny do češtiny. Výsledky odhalují obecnou tendenci jedinečných prvků k řidšímu výskytu v překladové češtině a široké spektrum prvků zdrojového jazyka, na nichž jsou založeny jejich překlady.
Překladová čeština a její charakteristiky
Chlumská, Lucie ; Cvrček, Václav (vedoucí práce) ; Malá, Markéta (oponent) ; Bermel, Neil Halford Andrew (oponent)
Název práce: Překladová čeština a její charakteristiky Autor: Mgr. Lucie Chlumská Katedra: Ústav Českého národního korpusu Školitel: doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. Abstrakt: Ačkoli překladová literatura tvoří v českém prostředí více než třetinu knižní pro- dukce, čeština v překladech doposud nebyla podrobena systematické kvantitativní analýze. Tato korpusovětranslatologická práce si proto vzala za cíl popsat charakteris- tické rysy překladové češtiny ve srovnání s češtinou v původně českých, nepřekladových textech. Analýza byla provedena na základě rozsáhlého jednojazyčného srovnatelného a synchronního korpusu Jerome, který byl sestaven přímo za tímto účelem. Zahrnuje beletrii i odbornou a populárně-naučnou literaturu a svým složením z hlediska zdro- jových jazyků odráží reálnou situaci v ČR (převažují překlady z angličtiny). Inspiračním zdrojem práce se stal koncept tzv. překladových univerzálií, tj. údajných typických ja- zykových rysů, jež by měly být překladovým textům společné. Pozornost byla věnována především simplifikaci, konvergenci a obecným frekvenčním charakteristikám, vč. po- rovnání výskytu slovních druhů a typických n-gramů. Výsledky zkoumání potvrdily, že...
Učební strategie úspěšných a neúspěšných žáků na příkladu dějepisné látky
Chlumská, Lucie ; Štech, Stanislav (vedoucí práce) ; Rendl, Miroslav (oponent)
Cílem této diplomové práce je popsat učební strategie úspěšných, průměrných a neúspěšných žáků na příkladu látky z dějepisu a následně nalézt a charakterizovat rozdíly a shodné rysy mezi různě úspěšnými žáky. Teoretická část se zabývá analýzou pojmů styl učení, přístup k učení a učební strategie. Jsou zde prezentovány relevantní výzkumy vztahu školní úspěšnosti a učebních strategií, příp. učebního stylu. Empirická část se soustředí na analýzu učebních strategií vybraných žáků. Tato analýza je založena informacích získaných prostřednictvím následujících metod: rozhovory se žáky (zaměřené na postupy učení, jeho kontext, roli rodičů a dalších osob apod.), pozorování ve výuce zaměřené na žáky i na učitele, experimentální úloha na práci s textem a analýza žákovských sešitů z dějepisu. Výzkum je koncipován jako kvalitativní. V práci jsou analyzovány učební strategie pěti žáků 9. ročníku základní školy - dvou úspěšných (Adam a David), jednoho průměrného (Ema) a dvou neúspěšných (Bára a Cyril). Pozornost se soustředí na podobu kognitivních a metakognitivních strategií, rozdělení strategií v rámci fází učení a strukturu strategií. V těchto kategoriích jsou také učební strategie žáků srovnávány. Ze srovnání vyplynulo, že vztah mezi školní úspěšností a užívanými učebními strategiemi v dějepise existuje. Neúspěšní žáci...
Řadové číslovky v současné češtině
Chlumská, Lucie ; Bozděchová, Ivana (oponent) ; Adam, Robert (vedoucí práce)
Diplomová práce "Řadové číslovky v současné češtině" nejprve charakterizuje a vymezuje řadové číslovky na základě teoretických koncepcí českých mluvnic a jazykových příruček a poté na základě korpusových dat z databáze Českého národního korpusu zkoumá reálné užívání a především variantní a problematické jevy v rámci této kategorie. Zabývá se také řadovými číslovkami adverbiální povahy, slovy odvozenými od řadových číslovek a frazeologismy, jejichž součástí řadové číslovky jsou. Stranou neponechává ani otázku tvoření, zápisu a pravopisu variantních řadových číslovek.
Srovnání přípravy vedoucích v dětských organizacích a pedagogů volného času
Chlumská, Lucie ; Krištofová, Zuzana (oponent) ; Šerák, Michal (vedoucí práce)
Cílem této bakalárské práce je zmapování a srovnání soucasného stavu odborné prípravy vedoucích v detských organizacích a pedagogu volného casu na vysokých školách. Nejprve se zabývá problematikou celoživotního ucení, formálního a neformálního vzdelávání. Dále popisuje odbornou prípravu vedoucích jakožto príklad neformálního vzdelávání. Sleduje legislativní aspekty této prípravy, soucasnou vzdelávací nabídku a popisuje tuto nabídku z hlediska obsahu, forem a metod. Poukazuje na skutecnost, že príprava vedoucích není stále právne zakotvená a liší se v jednotlivých organizacích. Na druhou stranu, vzdelávací nabídka je pomerne široká, vedoucí i organizace, v nichž pusobí, mají potrebu odbornou prípravu dále rozvíjet. Poté nahlíží na soucasný stav vysokoškolské prípravy pedagogu volného casu s durazem na vzdelávací nabídku a obsah vzdelávání jakožto príkladu formálního vzdelávání. Vzdelávání pedagogu volného casu se odehrává zejména v bakalárských studijních programech, navazující magisterské studium tohoto oboru je spíše výjimecné. Na záver tato práce oba typy odborné prípravy porovnává a predkládá návrhy na prekonání jejich slabin. Ze srovnání mj. vyplynulo, že pedagogové volného casu mají díky príprave širší možnosti uplatnení, vedoucí jsou naopak pripravováni na míru dané organizaci.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.