Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mitochondriální pór přechodné propustnosti a jeho úloha v kardioprotekci
Ryba, Lukáš ; Kalous, Martin (vedoucí práce) ; Brabcová, Iveta (oponent)
Mitochondriální pór přechodné propustnosti (MPTP) je nespecifickým napěťově závislým kanálem, který se nachází ve vnitřní mitochondriální membráně. Otevření MPTP v důsledku zvýšení koncentrace Ca2+ a oxidativního stresu je považováno za hlavní událost vedoucí k buněčné smrti v tkáni postižené ischemií a následnou reperfusí. Rozsah ischemicko- reperfusního poškození (IRP) myokardu je důležitým faktorem ovlivňujícím mortalitu a morbiditu pacientů, jejichž myokard byl vystaven letálnímu obdobní ischemie v průběhu akutního infarktu myokardu nebo kardiochirurgického výkonu. Metody pro omezení závažnosti IRP jsou založeny na inhibici MPTP, a to prostřednictvím farmak nebo metod ischemické přípravy. Tato práce se zabývá shrnutím současných poznatků o struktuře, regulaci a roli MPTP v kardioprotekci. Klíčová slova: mitochondriální pór přechodné propustnosti, kardioprotekce, ischemická příprava, CsA, SAFE a RISK kaskáda
The role of incretin hormones in the development of type 2 diabetes mellitus
Marchal, Anna ; Haluzík, Martin (vedoucí práce) ; Brabcová, Iveta (oponent)
Inkretiny jsou gastrointestinální hormony vylučované buňkami lokalizovanými v tenkém střevě v závislosti na průchodu potravy střevem. Cílem této práce je popsat jejich vliv na regulaci metabolizmu glukózy. Receptory pro inkretiny se vyskytují v řadě tkání a orgánů včetně pankreatu, jater a centrálního nervového systému, což naznačuje jejich komplexní působení mimo jiné na regulaci glukózové homeostázy a příjmu potravy různými mechanismy zahrnujícími jak působení periferní, tak i centrální. Vzhledem ke schopnosti regulovat koncentrace insulinu a glukózy v krevní plazmě mají inkretiny potenciál v léčbě diabetu mellitu 2. typu. V práci jsou diskutovány a porovnány různé možnosti využití inkretinů v léčbě diabetu. Analoga GLP-1, jednoho z inkretinových hormonů, snižují tělesnou hmotnost, což naznačuje možnost jejich využití i v léčbě obezity, a to i bez přítomnosti diabetu. Popsána je také možná úloha inkretinů v patofyziologii obesity a studie provedené za účelem zhodnocení jejich léčebného potenciálu u nemocných s tímto onemocněním. V práci je dále popsána možná úloha inkretinů při zprostředkování metabolických efektů bariatrické chirurgie. Klíčová slova: Inkretinové hormony, GIP, GLP-1, diabetes mellitus 2. typu, obezita.
Analýza systému interní komunikace v konkrétní organizaci
Brabcová, Iveta ; Fonferová, Ľudmila (vedoucí práce) ; Kučerová, Helena (oponent)
Tématem bakalářské práce je analýza systému interní komunikace v konkrétní organizaci. První části je definován pojem informace, rozebírány teoretické pojmy vážící se k tématu komunikace, systém komunikačních kanálů vnitropodnikové komunikace. V druhé části je zpracována analýzu interní komunikace v nadnárodní oděvní organizaci Takko Fashion, s. r. o., provedu průzkum jejích informačních toků a zdrojů a vytvořím grafické schéma organizace vnitropodnikové komunikační sítě. Formou dotazníků zjistím, jaký efekt mají na zaměstnance. V závěru se shrnují výsledky a je navrhnuto řešení eliminující bariéry podnikové komunikace. Klíčová slova interní komunikace, komunikace v organizaci, organizace podniku, manažerská komunikace, sociální komunikace, komunikace, podnikové systémy, organizační struktura
Význam adrenergního systému v procesu chladové adaptace
Dynybylová, Anna ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Brabcová, Iveta (oponent)
Schopnost udržet stálou hladinu tepla je pro přežití savců nezbytná. V průběhu evoluce se u savců vyvinuly účinné strategie v podobě třesové a netřesové termogeneze, které se rozbíhají během expozice chladu. Tato práce se zaměřuje na netřesovou termogenezi, která se rozvíjí, pokud chladový stres trvá delší dobu, probíhá v hnědé tukové tkáni a je stimulována především noradrenalinem vylévaným ze sympatického nervového systému. Princip generování tepla spočívá v narušení protonového gradientu v mitochondriích rozpřahovacím proteinem (UCP1), přičemž teplo vzniká jako vedlejší produkt. Mechanismus disipace energie organismus využívá během chladové expozice, ale také po trávení především vysokotučných pokrmů, a může tedy být inspirací pro možné terapeutické léčení obezity a s ní spojených nemocí. Tato práce shrnuje současné poznatky o roli adrenergní signalizace v procesu chladové adaptace. Klíčová slova: chladová adaptace, netřesová termogeneze, hnědá tuková tkáň, sympatický nervový systém, uncoupling protein 1 (UCP1), obezita
Úloha mitochondriálního genomu v ischemicko-reperfúzním poškození srdce u spontánně hypertenzních potkanů (SHR) adaptovaných na hypoxii.
Brabcová, Iveta ; Žurmanová, Jitka (vedoucí práce) ; Mlejnek, Petr (oponent)
Diplomová práce Abstrakt - Iveta Brabcová Abstrakt Ischemicko-reperfúzní poškození srdce je jednou z významných civilizačních chorob, a proto současný výzkum věnuje mnoho pozornosti jeho prevenci a poznání možných mechanismů ochrany srdce. Adaptace na hypoxii je známa již několik desítek let jako kardioprotektivní intervence, avšak podstata ochranných mechanismů vyvolaných touto adaptací není ještě zcela objasněna. Mnoho získaných poznatků potvrzuje významnou úlohu mitochondrií, jako hlavních producentů energie a reaktivních forem kyslíku, které mohou hrát signalizační funkci v těchto mechanismech. Z toho důvodu byl vytvořen speciální konplastický kmen SHR/OlaIpcv-mtBN/Crl, který nese jaderný genom Spontánně hypertenzního potkana (SHR) a mitochondrální genom normotenzního vysoce odolného kmene Brown Norway (BN). Cílem této práce bylo porovnat expresi vybraných transkriptů genů v oblasti energetického metabolismu, genů souvisejících s mitochondriální biogenezí a signalizací a antioxidačním systémem. Srovnání exprese bylo analyzováno mezi kmeny a po adaptaci na chronickou hypoxii, která u obou těchto kmenů vyvolává kardioprotektivní fenotyp. Naše výsledky ukázaly rozdílnou expresi HIF-1a a některých transkriptů energetického metabolismu jak mezi kmeny, tak po adaptaci na hypoxii. Neprokázali jsme změny v...

Viz též: podobná jména autorů
2 BRABCOVÁ, Iva
2 Brabcová, Irena
2 Brabcová, Iva
1 Brabcová, Ivana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.