Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 81 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Financial cycle and its indicators
Lešková, Michaela ; Blahová, Naděžda (vedoucí práce) ; Pour, Jiří (oponent)
Předmětem diplomové práce je hlubší analýza finančních cyklů, které jsou často v pozadí jiných finančních témat a jejichž jasné a přesné poznání stále není dostatečné navzdory jejich vysoké významnosti ba až kritickým bodem pro finanční stabilitu. V práci se zabýváme indikátory finančních cyklů, budem si klást otázku, jak jsou jednotlivé finanční cykly, t.j. akciové, uvěrové a cen nemovitostí, synchronizované nejen mezi sebou, ale i s hospodářským cyklem, a jaké důsledky tato synchronizace přinaší při pohledu na různé scénáře. Zlom ve fázi boomu je často spouštěčem finanční krize, a proto se pokúsime zjistit, zda je tyto zlomy možné včas předvídat. Rozebíráme také doporučené přizpůsobení politiky na finanční cyklus a v závěrečné fázi diplomové práce se zaměřujeme na analýzu finančního cyklu v České republice.
Analýza nabídky bankovních produktů určených studentům
Voráčová, Marcela ; Blahová, Naděžda (vedoucí práce) ; Marková, Jana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá bankovními produkty pro studenty. Teoretická část popisuje tři základní přístupy k systematizaci bankovních produktů. Praktická část se zaměřuje na analýzu základních bankovních produktů konkrétních bank působících v České republice a na Slovensku a na jejich následnou komparaci. Porovnávanými produkty jsou studentský účet, kontokorent, kreditní karta a spotřebitelské úvěry pro studenty. Práce se dále zabývá možností zavedení školného v České republice a přístupy k systému půjček pro studenty, které jsou využívány ve světě. Také obsahuje případovou studii, která zkoumá, zda má zavedení školného vliv na chování studentů a vysokoškolských institucí.
Zátěžové testy bank ve Velké Británii
Jíša, Ondřej ; Blahová, Naděžda (vedoucí práce) ; Cibulka, Jakub (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zátěžových testů britského bankovního sektoru. První část rozebírá používané přístupy k zátěžovému testování, shrnuje dosavadní vývoj v této oblasti a popisuje jednotlivá měřená rizika. Je tedy teoretickým východiskem pro pochopení druhé části. Ve druhé části je věnována pozornost konkrétnímu provádění zátěžových testů v britské ekonomice. Jsou zde analyzovány výsledky testů z let 2014 a 2015. Práce dále obsahuje komparaci britského zátěžového testu 2014 s evropským zátěžovým testem provedeným v témže roce. Závěr práce obsahuje úvahu nad budoucím vývojem zátěžových testů.
Analýza emise úvěrů v bankovním sektoru ČR v období 2005 - 2015
Bergauer, Marek ; Blahová, Naděžda (vedoucí práce) ; Kaimova, Nadira (oponent)
Diplomová práce se zabývá analýzou emise úvěrů mezi lety 2005 a 2015 v bankovním sektoru České republiky. Seznamuje čtenáře s bankovním sektorem v České republice, který je základním zdrojem externího financování jak nefinančních podniků, tak domácností. Emise úvěrů právě těmto dvěma sektorům hraje pro českou ekonomiku podstatnou roli, proto je jí věnována větší pozornost v samostatné kapitole. V práci jsou ukázány vybrané aspekty jako globální finanční krize, vstup České republiky do Evropské unie, výše úrokových sazeb a jejich vliv na úvěrovou emisi. Práce také nabízí čtenáři možnost krátce se seznámit s problematikou finančního cyklu a jeho indikátorem, který má jisté predikční schopnosti.
Suverénní entity - financování, kreditní riziko a rating
Navrátil, Jan ; Blahová, Naděžda (vedoucí práce) ; Gevorgyan, Kristine (oponent)
Doznívající dluhová krize eurozóny vzbudila otázku o suverénním riziku vyspělých států. Pochopení faktorů, které toto riziko ovlivňují, je klíčové, aby se podobné krizi financování veřejného dluhu dalo předejít v budoucnu. Hlavním cílem této práce je tedy identifikovat, které faktory ovlivňují financování suverénních entit a jak vznikají problémy refinancování veřejného dluhu. Tento cíl je realizován analýzou vývoje dluhové krize a jejích příčin v zemích GIPS.
Bankovní systém Čínské lidové republiky
Nedvědová, Marie ; Blahová, Naděžda (vedoucí práce) ; Marková, Jana (oponent)
Práce se zabývá vývojem finančního systému Číny se zaměřením zejména na bankovní sektor. Na začátku práce je v krátkosti shrnut současný vývoj ekonomiky Číny, neboť chování a pozice bank v ČLR jsou úzce spjaty se stavem hospodářství a státu jako takového. Představuje základní prvky čínského bankovního systému, představuje základní právní úpravu a některé bankovní instituce. Dále se věnuje bankovnímu systému jako celku a na závěr rozebírá jeho největší specifika, pohledávky v selhání a stínové bankovnictví.
Řízení kreditního rizika v bankách
Pětníková, Tereza ; Blahová, Naděžda (vedoucí práce) ; Šedivý, Jan (oponent)
Předmětem této práce je řízení kreditního rizika v bankách, jakožto nejvýznamnějšího rizika, kterému jsou banky vystaveny. Cílem práce je vymezení základních postupů, nástrojů a metod, které jsou bankami využívány k řízení kreditního rizika. První část práce se věnuje vymezení těchto postupů a představuje celý proces řízení kreditního rizika, od definice kreditního rizika přes úvěrovou strategii a politiku, organizační strukturu, vymezení nejpoužívanějších nástrojů snižování kreditního rizika až po regulatorní požadavky na jeho řízení. V rámci druhé kapitoly jsou podrobněji zpracovány nástroje měření a hodnocení kreditního rizika a možnosti zajištění úvěrového rizika. Poslední kapitola ukazuje na příkladu vybrané banky řízení kreditního rizika v praxi.
Analýza projektu jednotného mechanismu řešení krizí
Kardaczová, Karolína ; Blahová, Naděžda (vedoucí práce) ; Marková, Jana (oponent)
Diplomová práce sleduje snahu Evropské unie přenést odpovědnost za problémy bank z daňových poplatníků na její akcionáře a věřitele. Přijímá k tomu řadu nových nástrojů a opatření. První část práce je věnována projektu bankovní unie, který sjednocuje dohled a postupy při řešení krize na evropské úrovni. Důraz je kladen na nově přijatý pilíř Jednotného mechanismu řešení krizí. Jelikož se přijímaná legislativa netýká pouze států platících eurem, analyzuje druhá část implementaci směrnice BRRD do českého práva a s ním spojené změny pro český bankovní sektor. Cílem práce je zanalyzovat postup při řešení krize, který konkretizuje třetí kapitola na příkladu fiktivní banky. Sleduje v ní nástroje a opatření, která mohou být použita v jednotlivých fázích života banky. Vychází zejména s pravidel stanovených směrnicí BRRD a Zákonem o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu.
Regulatorní reforma a systémově významné banky
Svozil, Jan ; Blahová, Naděžda (vedoucí práce) ; Kaimova, Nadira (oponent)
Diplomová práce se zabývá regulatorní reformou vycházející z nového standardu Basilejského výboru pro bankovní dohled Basel III. Cílem práce je představit nástroje a složky nově vzniklého konceptu Basel III a zaměřit se na identifikaci a analýzu faktorů, které jsou určující pro zařazení banky do kategorie systémově významných. Práce vnímá problematiku z globálního pohledu, přičemž zvláštní pozornost je věnována evropské specifikaci regulatorních pravidel. Součástí studie je také monitoring plnění nových pravidel a nástrojů globálním bankovním systémem a bankovním systémem Evropské unie. Práce rovněž zahrnuje kapitolu sledující regulatorní reformy s ohledem na jejich makroekonomický dopad.
Jednotný bankovní dohled na evropské úrovni
Telekyová, Mária ; Blahová, Naděžda (vedoucí práce) ; Marková, Jana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá systémem evropského bankovního dohledu a usiluje o vytvoření komplexního přehledu o jednotném mechanismu dohledu, jako klíčového pilíře bankovní unie. Nejdřív jsou zachyceny některé významné směrnice a doporučení, které se týkají dané problematiky. Následně je popsán historický vývoj institucionální struktury evropského dohledu až po současnost, kde základ tvoří rozlišení dohledu na mikro a makro úrovni. Pozornost je dále věnována bankovní unii, jejíž vytvoření bylo považováno za nejlepší řešení oslabeného bankovního sektoru po finanční krizi a představuje největší změnu v EU od dob zavedení eura. Práce vymezuje její čtyři základní pilíře, které jsou postupně implementovány do evropského bankovnictví. Zaměřuje se hlavně na jednotný mechanismus dohledu a s ním spojené posílení role ECB v bankovním dohledu, čemuž je věnována poslední kapitola. V závěru práce jsou uvedeny názory různých odborníků na jednotný bankovní dohled, které dopomáhají k vytvoření uceleného přehledu o této problematice.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 81 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 BLAHOVÁ, Nela
2 Blahová, Natália
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.